MNORAMAjmGT DE MOOISTE TVS IN BEELD Vereniging Verlegen Mensen leert lotgenoten omgaan met schuwheid Hans: 'Ik heb angst een flater te zullen slaan Marjoleine naar New York Jazzy musicalster en vrolijke bluesmuziek op zondagochtendconcert DONDERDAG 25 FEBRUARI 1993 8-582 ïg SAMSUNG CB-3351 XA 37 cm Beeldbuis, 40 voorkeuzezenders, On Screen DiSDlav. nwy: SHARP D raag bare tv met 37 CV-3730S cm beeldbuis, 39 voorkeuzezenders, On-Screen display en IR-afstandsbe- diening. EES3CT-1415 e p°r'abit': mf 37 11 1 cm beeldbuis, funk Portable, monitor look tv, 40 voorkeu zezenders, PLL-syn thesizer S-tuner en IR-afstandsbedie ning MP-143 tie-aanduiding op tv-scherm, 120 sleeptimer en IR DIGITAL SCAN 100 Hz. KVC-25 61 yuAXG*»^* 63 cm High Black HF9T1CT-2135 E Triniton beeldbuis, - 60 voorkeuzezen ders, 2 x 20 Watt stereo CCT-teletekst, 2x scart aansluiting en dubbel duty af- standsbedienini 55 cm' Flat-Square beeldbuis, 40 voor keuzezenders, tele tekst, IR-afstands- bediening en scart- aansluiting. O OH»*1?H* 37 cm Flat en square Triniton beeldbuis. 60 Voorkeuzezen ders. On Screen Display. Euros Scart en hoofdtelefoon aansluiting. 37 cm HiBri beeld buis, keuzemenu's op beeldscherm, 40 voorkeuzezenders en teletekst. CG25 51 cm Beeldbuis, KLEURENTELEVISIE teletekst, 40 voor keuzezenders, super C§ SAMSUNG CB-5051 XT On Screen Display stereo en afstands bediening. Fantastische beeld en geluidskwaliteit. Flink beeld: 51 cm. Automatisch zender zoeksysteem. Met teletekst. Inklusief afstandsbediening. P HILI PSi 28ML-8805 70 cm Flat Square Blackline S beeldbuis, stereo 2 x 40 Watt muziekvermogen, multi picture- in-picture afstandsbediening. CR SAMSUNG TVCR-4500 Flat Square beeldbuis, On Screen Display, 60 voorkeuze zenders, timer voor 8 program ma's/365 dagen. VFIS Index Search Systen SHARP CV-5403 55 cm FSQ beeld buis, 50 voorkeuze zenders, S-kiezer, M llCT-2179 55 cm Beeldbuis, prima stereo 2x10 Watt, teletekst, IR- afstandsbediening en scart-aansluiting. FOTO- y.^GW^ ig SAMSUNG 55 cm Black matrix beeldbuis, 40 voor HiFi/stereo, 55 cm Square Trini ton beeldbuis met fine pitch, teletekst IR-afstandsbe- diemng KV-X2131 CX-5026 Watt stereo, Tele tekst met geheugen en afstandsbedie ning CT-2585 E 63 CM Flat-Sqaure Black Planigon beeldbuis, teletekst, 60 voorkeuzezen ders, 2 x 35 Watt muziekvermogen. ROTTERDAM: HOOGSTRAAT 141, TEL. 010 - 4128801 Geopend: ma. 11.00 -17.30, di. t/m vr. 9.00 -17.30, za. 9.00 -17.00 uur en koopavond tot 21.00 uur. Geen telefonische informatie JVC AV-25 FXII Futuristische ontwerp met fraaie suede om lijsting, 63 cm Blac kline beeldbuis, CTI, VNR, VSM, geschikt voor PAL en, 20 Watt en afstandsbedie ning met meervou dige functies. DE HAVENLOODS HET ZUIDEN Voor een riks naar de bioscoop Cannon bioscopen heten vanaf 4 maart MGM. Met de naamsver andering verandert Cannon ook de tarieven. Overdag van maan dag tot en met vrijdag kosten kaartjes in plaats van 13 gulden f7,50; overdag op zaterdag en zondag en op feestdagen kosten ze 10 gulden, (was 13 gulden). 's vonds om maandag dinsdag, woensdag en donderdag kosten de kaartjes ook een tientje in plaats van 13 gulden, maar op de overige avonden moet men voortaan 15 gulden btalen. De nachtvoorstellingen op zaterdag en zondag kosten 10 gulden. De prijzen van de extra lange films zijn anders. In samenwer king met het Cultureel Jongeren Paspoort hebben de theaters een zogenaamde spaar-bonusrege- ling ingesteld. Als een CJP-lid tussen 4 maart en 31 augustus tien keer naar de bioscoop is geweest bij een MGM-theater krijgt hij één kaartje gratis. Dan moet wel steeds de CJP-kaart getrokken worden! Er komt dagelijks een extra voorstelling om 16.00 uur. De theaters zijn de hele dag open vanaf een half uur voor de eerste voorstelling. In Rotterdam komt in navolging van Amsterdam ook een Riks bioscoop. In het Alhambra- theater kan men voor f2,50 een film gaan zien uit de top-tien van het afgelopen jaar. Van 11.00 uur tot 23.00 uur is er doorlo pend voorstelling. Negentig procent van de biosco pen in AMsterdam. Den Hagge en Rotterdam is in handen van MGM. Kanoroutes in Zuid-Holland Kanovaarders zijn voor het me rendeel jonger dan 30 jaar. 71% Van de kanovaarders op de on derzochte kanoroutes heeft niet eerder een route gevaren. Infor matiebronnen zoals de WV, de krant, recreatiebladen en vereni gingen brengen het publiek maar in zeer beperkte mate op de hoogte van de kanoroutes. Dui delijk is dat er niet een eenduidig kanaal is voor informatie aan kanoërs. De aanwezigheid van een kanoverhuurbedrijf is van doorslaggevende betekenis bij het kiezen van een route. Dit zijn de belangrijkste conclu sies uit een onderzoek naar het gebruik en de beleving van ka noroutes van het Groene Net werk in Zuid-Holland. Het on derzoek is gehouden in de zomer van 1992 bij vier provinciale ka noroutes. Het onderzoek laat zien dat de recreanten de aanleg van kano routes in het landelijk gebied zeer op prijs stellen. Uit het on derzoek is af te leiden dat 1400 kanovaarders per jaar per kano route gebruik maken van de rou te. Het hoge aantal kanovaar ders die dat voor het eerst doen, geeft aan dat het een sterk groei ende recreatievorm is. REGIO Iedereen heeft weieens last van een vleugje verlegenheid. Het is het onbe hagelijke gevoel van je niet helemaal vrij voelen in gezel schap. Soms neemt die ge waarwording extreme vormen aan. Is er geen spatje zelfver trouwen over, dan kan de ka raktereigenschap mensen in een groot isolement brengen. Eenzaamheid, depressies en een steeds verder afglijden van de maatschappij nemen alle kwaliteit weg van het le ven van de verlegene. Ton Bu- ,rer en Hans Lenten hadden de moed lid te worden van de Vereniging voor Verlegen Mensen (VVM). Hun leven heeft meer inhoud gekregen. Ze weten dat de stap naar de VVM voor veel lotgenoten groot is. Zo enorm dat zij die door een overheersende schuwheid niet kunnen op brengen. Jammer, vinden Ton en Hans. Want, de hulp die verlegenen elkaar kunnen ge ven is de enige deskundige. „Twee jaar geleden had ik dit niet gekund", vertelt Hans Len ten aan een tafeltje in een grand café in Rotterdam. „Een inter view voor de krant zou mij doodziek van ellende hebben ge maakt. In het middelpunt van de belangstelling staan vind ik ver schrikkelijk. Ik vind nu dat het er maar eens van moet komen. Vorige week heb ik ook een in terview voor de radio gehad. Ik zat thuis maar aan de telefoon te wachten. Pas de laatste vijf mi nuten kwam ik aan de beurt. Ik was óp van de zenuwen." Hij is met regiocoördinator Zuid-Holland Zuid Ton Burer meegekomen om het belang van het lidmaatschap van de WM kracht bij te zetten. Zelf sloot hij zich twee jaar geleden aan. Hij beweegt zich vrij, heeft een open uitstraling en is niet op zijn mondje gevallen. „Hans is het populairste lid van de vereni ging", vertelt Ton Burer. Ze zijn vrienden. Hebben de avond er voor nog carnaval gevierd in Til burg. Met meerdere leden van de vereniging hebben ze zich in het Brabantse feestgewoel gestort. „Het was hardstikke leuk. Ik voelde me vrij. Ik had wel een biertje op. Dat zal meegespeeld hebben, maar overdreven veel heb ik niet gedronken", zegt Hans voor zichzelf opkomend. Hij is een midden dertiger. Zover hij kan terugkijken op zijn leven is hij vanaf zijn elfde verlegen. Na het auto-ongeluk waardoor hij drie maanden in coma heeft Voor Hans Lenten is het een overwinning op de foto in de krant te ROEL DIJKSTRA gelegen. Hoe het daarvoor was, kan hij zich niet precies herinne- Diepere contacten Als schipperskind verbleef hij in internaten. De weekeinden en vakanties bracht hij bij zijn ouders op het binnenvaartschip door. Na zijn schooltijd heeft hij vijftien jaar bij zijn vader ge werkt. Toen deze twee jaar gele den met pensioen ging zei ook Hans vaarwel tegen de binnen vaart. „Wat moet ik alleen op zo'n schip. Als ik nu een meisje had gehad", zegt hij peinzend en tergelijkertijd een teer onder werp aansnijdend. „Oppervlak kige contacten leggen is voor mij niet moeilijk. Ontmoet ik ie mand waarmee ik een diepere betrekking wil, dan sla ik dood. Ik trek me terug omdat ik bang ben iets verkeerds te doen. Ik ben bang dat ik een flater zal slaan", vervolgt hij zuchtend. Zijn vrolijke uitstraling veran dert in hopeloosheid. Ook zijn stem is niet als even tevoren. Zo graag, vertelt hij, zou hij een fijn meisje willen. En: „De een zaamheid, dat is het ergste. Ik heb dagen dat ik met niemand spreek. Ook niet tegen mijn ouders waarbij ik nog steeds woon. Ik zie het soms niet meer zitten. Als ik dan weer naar een activiteit van de VVM ga, gaat die eenzaamheid over." Ondeu gend kijkend vertelt hij dat hij vier maanden een relatie met een vrouwelijk lid van de WM heeft gehad. „Kort maar hevig", zegt hij met veelzeggende pretogen. Ton heeft tot dan toe niet veel gezegd. Heeft zich ook niet in het gesprek gemengd. Rustig zit hij erbij. Afwachtend zou je kun nen zeggen. Hij vertelt dat verle genheid vaak met opvoeding te maken heeft. Zijn verlegenheid is daar ook het gevolg van. Opge groeid in een gezin met zeven kinderen werd hij door zijn moe der altijd in bescherming geno men. Zijn broers en zussen heb ben geen last van schuwheid. Gevoelig „Als je een gevoelig kind bent, kan te veel bescherming je letter lijk en figuurlijk in verlegenheid brengen. Toen ik dertig was heb ik de knoop doorgehakt en heb ik het ouderlijk huis verlaten. Die bescherming van mijn moe der is er echter nog steeds", ver telt Ton zijn verhaal. De eenzaamheid na de verhui zing was enorm. Ook de contac ten op het werk liepen scheef. Hij raakte werkloos. Nu is hij al weer een tijdje werkzaam in de thuiszorg. Hij voelt zich er pret tig bij. In 1984 sloot hij zich aan bij een werkgroep voor verlegen mensen. Sinds de oprichting van de VVM in juli 1988 zet hij zich in voor zijn verlegen medemens. Hans weet te vertellen dat verle gen mensen zo depressief kun nen raken dat ze suïcidaal wor den. Ook hij heeft een periode gekend dat hij het helemaal niet meer zag zitten. Hij vertelt: „Na het eerste feest dat ik bij de WM meemaakte, verkeerde ik in een vreselijke gedrukte ge moedsstemming. Mijn verwach tingen waren veel te hoog ge spannen geweest. Ik heb in die periode een gedicht over een zaamheid geschreven." Hij kijkt Ton even aan ep vraagt hem: „Geloof jij ook niet dat verlegen mensen perfectionisten zijn? Alles tot in de puntjes gere geld en verzorgd willen hebben. Ook daarin willen wij niet falen. Het gekke is dat het mij hele maal niet stoort als mensen om mij heen flaters slaan. Ik kan er eigenlijk wel om lachen. Ik ben best weieens jaloers als ik zie hoe gemakkelijk mensen met hun flaters omgaan. Er zelfs lol in kunnen hebben." VVM De Vereniging voor Verlegen Mensen heeft als doelstelling het geven van informatie over verle genheid en over hoe met die ka raktereigenschap om te gaan. De leden ondersteunen elkaar in de ruimste zin van het woord. Daarnaast worden activiteiten als cursussen, uitstapjes naar evenementen, musea, vakanties, feesten en dergelijken georgani seerd. De cursussen zijn door een lid in samenwerking met een psycho loog samengesteld. De landelijke vereniging telt 700 leden. Zesmaal per jaar komt er een door de leden geschreven clubblad en een boekje uit. Het lidmaatschap kost 35 gulden. „Daar kan je niet verlegen voor blijven", gekscheert Hans. En, serieus: „Als verlegen mensen nu maar mijn verhaal lezen en de moed kunnen opbrengen om zich aan te melden. Je leven wordt er zoveel beter van. Ik hoop dat ik dat goed heb overge bracht." Informatie kan worden verkre gen bij: Rian Baremans, Postbus 178, 2680 AD Monster. De zangeres Marjoleine Goedhart was de gelukkige winnares van het Studio Correct Sing Along Festival 1993. Zij won afgelopen donder dag de reis voor twee personen naar New York en een eigen optreden in een van de Zondagochtendconcerten in de Doelen. Op de foto wordt zij geflankeerd door juryleden Jacques d'Ancona en Lou Prince, die de gelukkige winnares veel succes in haar carrière toewensten. Marjorie Barnes, begeleid door het trio van jazzpianist Dolf de Vries maakt samen met de vaderlandse beoefenaren van de cajun en zydeco muziek, La Blusa, het zondagconcert op 7 maart tot een waar feest. Jazzvocaliste Marjorie Barnes kennen we vooral als de bruisende ster in de musical Bubbling Brown Sugar, maar haar staat van dienst strekt veel verder. Van Broadway tot de podia van Londen, Moskou en Leningrad en van de showtheaters van Lake Tahoe, Las Vegas en Atlantic City tot de concertzalen waarin muziekgeschiedenis werd geschreven, zoals in de Royal Albert Hall en het Concertgebouw. Om nog maar te zwijgen over de talloze jazzclubs in Amerika en Europa die Marjorie Barnés veroverde. Marjorie is gelukkig verknocht aan Nederland, hetgeen mag blijken uit haar talloze gala-optredens, concerten en televisiewerk. Een periode die aanbrak nadat Bubbling Brown Sugar ook de Neder landse theaters had veroverd. Trio Dolf de Vries De begeleiding van Trio Dolf de Vries duidt erop dat Marjorie een selectie uit jazzy nummers zal brengen. Dolf de Vries, die al sinds 1978 actief is als arrangeur en componist, is vooral befaamd als begeleider van talloze vokalisten onder wie Madeline Bell, Milly Scott, Lee Towers en Greetje Kauffeld. Het trio dateert van 1984, met Frank Noya achter de bas en Aarnout Gerritse op drums. En in die bijna tien jaar hebben ze alle jazzclubs in Nederland van binnen gezien. La Blusa De cajun en zydeco muziek komt zondagmorgen van La Blusa, een groep musici uit Delft, die het spoor van de Franse emigranten naar Amerika hebben gevolgd. De aanstekelijke cajun en zydeco wortelen in het Louisiana van de 16e en 17e eeuw. Maar daar gaat een verhaal aan vooraf. Oorspronkelijk kwamen de Franse emigranten veelal boeren en vissers terecht in het Canadese Nova Scotia, dat zij zelf de naam Acadia (het beloofde land) gaven. Ze waren dus 'Acadians' of, zoals de Engels sprekenden dat verbasterden: 'Cajuns'. Rond 1755 verjoegen de Britten de Fransen van het Canadese schiereiland. Zo'n 100 families kwamen uiteindelijk terecht in de moerasgebieden van Louisiana. Daar vermengde hun muziek zich met die van de negerslaven en er ontstond een vrolijke dansstijl met (een kleine eeuw later) de accordeon als kenmerkend instrument. De 'moerasmuziek' uit Louisiana kent tegenwoordig twee hoofdstro mingen: cajun en zydeco. De eerste is de meest traditionele vorm met veel polka ritmes en walsen. Zydeco is de moderne versie, die meer steunt op de rhythm and blues. Het wordt daarom vaak 'de vrolijke tak van de blues' genoemd. De mannen van La Blusa verdienen erkenning voor het feit dat zij van de beide muzieksoorten iets eigens proberen te maken. Troef kaart is daarom het grote aantal zelf gecomponeerde zydeco-num- mers, vaak met teksten in het Frans. En traditionals uit Louisiana zijn niet zelden voorzien van nieuwe arrangementen. Resultaat is een uniek repertoire: van bluesy wals tot funky zydeco en van ingetogen ballad tot onvervalste cajun rock. Eigenlijk heeft het zondagochtendconcert helemaal te maken met jazz in de ruimste zin van het woord. Een toegangskaart kost f 14,- en is verkrijgbaar bij de kantoren van De Havenloods/Het Zuiden en Holland Silhouet, bij de kantoren van de Verenigde Spaarbank in Rotterdam en omgeving en bij het kantoor van Organisatiebureau Hanson aan de Kleiweg 100 in Rotterdam. De foyer gaat om kwart voor tien open voor de koffie. Bert Nicodem speelt van half elf af zijn inloopmuziek in de grote zaal en gastheer Gerard Cox heet zijn trouwe publiek om 11 uur welkom met het lied van de week.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 5