UJDE HAVENLOODS in Schiedamse politieke arena PvdA'er Jan Simons is tewg 'Volg de pijlen' in het theater IN DEZE KRANT Schiedams Nieuwsblad PLANNEN VOOR PARKET? DUO- VOORDEEL? 'Voorbeeldig raadslid' Parkeertarief verhoogd met 100 procent Chemisch afval Rekreatie 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM KIP - Knaus - Beyerland zou beleven had hij er verstandig aan gedaan het ei aan de andere kant van de wereld te laten lig gen. Voor de kleintjes in de leef tijd van 4-8 jaar op zaterdag 6 maart in theater De Teerstoof om 14.00 uur. De toegang be draagt 5 gulden. Windmolens heet het mini-mu ziekspektakel van Theatergroep 'De Zwarte Hand'. Drie zussen trekken de wereld in op zoek naar het begin van de wind. Met trombones in, hun kielzog, Spaanse gitaarmuziek in het hoofd, Oudhollandse draaiorgel klanken op de achtergrond en tapschoenen aan hun voeten spelen zij een moderne versie van het Don Quichot-verhaal. Te zien in het Passage Theater op woensdag 10 maart. De aanvang is 14.00 uur en de entree be draagt 5 gulden voor kinderen in de leeftijd vanaf 7 jaar. In de bruynzeel vloerenshop geven wij graag alle informatie. /finn>71 '^uuur.J BURG. VAN WALSUMWEG 192, ROTTERDAM. TEL: 010-4 14 73 68 Bruynzeel KahPS j MET DE BUS VANAF STATION ALEXANDER GRATIS NAAR DE ZUIDERSTER IEDERE KOOPAVOND VANAF 17 UUR EN ZATERDAG VAN 10 TOT 17 UUR. wkwNGSTUDEi;(ALLEEN HOOFDWEG) ZATERDAG VAN 10 TOT 1 y klAAR' als het om wonen gaatdeZtólerSter Lezers van De Havenloods, Het Zuiden, Holland Silhouet, Het Nieuw- en Advertentieblad Tijdelijk 4 regels plaatsen 3 betalen voor particulieren op de Duo-pagina j a Bakerpraatjes over volkstuinen Tennissers willen in Kethelhage eigen clubgebouw Het VVD-raadslid Hafkamp is een beetje in de war. In het laatste mededelingenblad van zijn partij blikt de liberaal terug op een kwestie die in december '92 speelde. In het 'Politiek Café' stelde Hafkamp toen dat hem ter ore was gekomen dat (uit de hoek van Huisvesting) bij autochtone bewoners van Schiedam de verwach ting was gewekt dat niet meer dan 50 procent allochtonen in hun portiek zouden komen te wonen. En Hafkamp was verontwaar digd! Niet over het feit dat (door wie dan ook) bij de verhuur van woningen blijkbaar onderscheid wordt gemaakt op grond van afkomst. Nee, de liberaal was boos omdat de toezeggingen niet nagekomen waren. 'Dat vergroot de afstand tussen burger en politiek', zei hij. De Havenloods deed hiervan verslag. Niet lang daarna maakje wethouder Reijnhout (van Wonen) duidelijk dat de opmerkingen van Hafkamp hem in het verkeerde keelgat waren geschoten. 'Uit de lucht gegrepen' en 'ongefundeerde geruchten...die kunnen leiden tot beroering', noemde de bestuurder het letterlijk. 'WD-raadslid gekapitteld' kopte De Havenloods daarop. En dat zit Hafkamp niet lekker, blijkt nu. Hij verwijt deze krant onduide lijke berichtgeving. Het aangehaalde citaat 'Niet meer dan 50 procent allochtonen inveen portiek' was slechts een voorbeeld. Het gaat Hafkamp om een bredere problematiek, stelt hij. Dat ook De Havenloods hier uitgebreid over berichtte, is hem waar schijnlijk ontgaan. En dat een voorbeeld nooit willekeurig wordt gekozen eveneens. Natuurlijk ging het niet om officieel beleid van Bureau Huisves ting, want dat wordt toch nooit toegegeven. Aldus Hafkamp. Maar dat staat ook nergens in de betreffende artikelen! Wel werd uiteraard even contact opgenomen met de bewuste instanties (Huisvesting en Woningbeheer). Hoor en wederhoor heet zoiets. Tot slot meldt het liberale raadslid in zijn 'clubblad' dat hij net zo goed andere voorbeelden had kunnen geven. Over brieven die niet op tijd door de gemeente beantwoord worden of bladeren die niet volgens afspraak uit de straat verwijderd vtorden. En daar zit 'm nou de kneep. Want dat brieven en bladeren nu eenmaal iets anders zijn dan mensen is Hafkamp dus nog steeds niet duidelijk. Of het ooit nog goed komt met deze liberaal? Fifty- fifty... (BW) SCHIEDAM 'Swing, swing, swing is the thing'. Herkenbare woorden uit een bekend lied, ge speeld door een nog herkenbare groep. Waar The Deep River Quartet ten tonele verschijnt heersen sfeer, humor, ironie en warmte. Want ondanks het feit dat de samenstelling in de loop der ja ren wel eens veranderde, het eigen geluid is gehandhaafd. Het repertoire van de groep strekt zich uit van geestdriftige swing- klassiekers en ontroerende lief desliedjes tot onvervalste rhythm 'n' blues. Zonder ooit de grote namen uit de showbizz te imiteren gaf de band een eigen 'slinger' aan nummers als 'Blue berry Hill'-, 'Hit the road Jack' en 'Sixteen tons'. Voorafgaand aan de voorstelling is er om 18.00 uur een theaterdiner. De toegang daarvoor bedraagt 50 EDITIE P, DONDERDAG 4 MAART 1993, 42e JAARGANG Nr. 9 Wegener huLs-aarhhutsbLaden HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM Agressieve man vernielt woning SCHIEDAM— Een 23-jarige Rotterdammer heeft dinsdaga vond rond 20.30 uur diverse ver nielingen aangericht aan een wo ning in de Laurens Costerstraat. De man belde aan' op het mo ment dat alleen de kinderen in het pand waren. Hij werd niet binnengelaten, waarop hij een ruitje in de voordeur brak. Ver volgens sloeg de man met een steen ook de ruit van de achter deur in, waarbij hij zichzelf ver wondde aan zijn hoofd en rech terarm. Intussen had een van de kinderen de politie gebeld, die de indringer bloedend in de woning aantrof. De man werd overgebracht naar het Schielandziekenhuis om zijn wonden te laten verzorgen en daarna op het bureau ingesloten. Het vermoeden bestaat dat de man illegaal in Nederland ver blijft. Naar Tahiti in Schiedam SCHIEDAM De NOS zendt deze week de film 'Ik ga naar Tahiti' uit. Deze film, over het leven van de graficus H. Werk man, is vorige zomer deels opge nomen in Schiedam. De Lange Haven is herkenbaar. De opna men werden destijds vanwege het verkeer op zondag gemaakt. Uitzending: vrijdagavond 20.00 uur op Nederland 3. SCHIEDAM Voor mensen die het milieu ter harte gaat heeft het Openbaar Nutsbedrijf een folder samengesteld waarin is opgenomen wat men precies ver staat onder klein chemisch afval (KCA). Ook geeft de brochure aanwijzingen voor wat men met KCA moet doen en waarom het schadelijk en gevaarlijk is. De lijst van klein chemisch afval is gebaseerd op een studie van het Rijksinstituut voor Volksge zondheid en Milieuhygiëne. Het nutsbedrijf heeft de opsom ming daarin, aangevuld met klein chemisch afval waarvan zo af en toe sprake is. Niet alleen staan batterijen, spuitbussen en kwikthermometers op de lijst, maar ook zaken waar men niet zo snel het etiket chemisch afval opplakt. Dat zijn onder meer chloorbleekmiddelen, cosmetica en vlooienbandjes. De afdeling Klantenservice van de ONS, telefoon 446.52.50 zendt de folder op verzoek toe. Simons de laatste tijd behoorlijk gevolgd. Het functioneren van de PvdA-fractie vindt hij 'rede lijk'. „Ik verwacht alleen dat in het optreden naar buiten toe duidelijker keuzes worden ge maakt. Zoals over stadsvernieu wing, dat gaat de komende jaren miljoenen guldens kosten. Wil len we dat? En er moet meer lijn komen in het beleid. Momenteel bespeur ik te vaak ad-hoc beslui ten. Van hondepoep springt de politiek over naar verkeersdrem pels en doet daarna nog even de onveiligheid op straat erbij. Ik zou in het algemeen belang graag wat meer verdieping in onderwerpen zien." Miljoen Ook over de affaire Van Kleef, de wethouder die nu al jaren ziek thuiszit, heeft Simons een uitge sproken mening. „Niet voor her haling vatbaar", vindt hij. „Maar ik zet sowieso vraagte kens bij een college met vijf wet houders. Is niet nodig, denk ik dan. Met vier man moet het ook kunnen. Vooral als je naar de kostenpot kijkt. Aan salaris kost een wethouder al gauw ander halve ton per jaar, keer vier van de raadsperiode dus. Plus een secretaresse. En vaak moet er ook nog wachtgeld betaald wor den. Praatje alles bij elkaar toch over circa een miljoen gulden. En ik denk dat het werk, hoe ingewikkeld het tegenwoordig het ook is, ook met vier bestuur ders gedaan kan worden. Na tuurlijk worden er ook politieke op nationaal terrein veel fout gegaan", antwoordt hij dan. „Dat zullen wij ook op lokaal niveau merken. Want mensen stemmen volgens landelijke ten- denzen." Simons signaleert drie factoren die de PvdA op het ogenblik parten spelen. „Het so cialisme heeft het één en ander bereikt, maar een aantal doel stellingen moet nu heroverwo gen worden. De samenleving is veranderd. Daarnaast heeft de PvdA in de oppositie het beeld opgeroepen, dat als zij in de re gering kwam het allemaal heel anders zou worden. Dat blijkt tegen te vallen, eerlijk is eerlijk. Verder verdient de aanpak van de WAO-kwestie geen schoon heidsprijs." En de lijstrekker. Als econo misch deskundige is Jan Simons vol lof over minister van Finan ciën Wim Kok. „Integer en be kwaam, daar geen twijfel over", zegt de Schiedammer. „Maar of Kok ook de ideale lijsttrekker is, weet ik niet. Hij moet vooral jongeren over de streep trekken. Daarvoor vind ik hem te afstan delijk. Onlangs zag ik hem in een tv-programma, met zo'n kort windjack aan. Dat dan net niet past, lijkt het wel. Komt nogal geforceerd over. Maar wie dan wel...? Is Marcel van Dam een goed alternatief, heeft hij wel dat élan? Ik weet het niet. Feit is dat we op eigen kracht terug moeten komen. Vooral voor de sociaal zwakkeren, want die blijven be hoefte houden aan een sterke linkse partij. Daar ben ik van overtuigd." gulden. Voor de muzikale reis na het diner betaalt u 25 gulden. De show begint op zaterdag 6 maart om 20.15 uur. Klapperen Al jarenlang trekken ze langs een circuit van tweederangs nacht clubs en verveloze 'music halls'. Op het toneel is de poppenspeler de slimme en de pop de domme. In het echte leven zijn de rollen echter omgekeerd. Het Stuffed Puppet Theatre met Neville Tranter en zijn vaste partner Zeno spelen een poppenspel dat zich ontwikkeld heeft tot een hoog niveau. Sinds 1978 woont hij in Nederland maar zijn voor stellingen worden nog steeds over de hele wereld gespeeld. Beiden zijn op vrijdag 5 maart vanaf 20.15 uur te zien in het Passage Theater. De toegang be- Stuffed Puppet langs tweederangs nachtclubs draagt 18 gulden. 'Klapperen met je oren' in 1990 Reinder van der Naait won met de Wim Sonneveldprijs en de zijn eerste soloprogramma Publieksprijs in de finale van het Amsterdamse Kleinkunst Festi val. Zijn nieuwe programma 'Volg de pijlen' belooft net zo succesvol te worden. Rookgor dijnen, geheimen, beleefdheid, yogoyogo... en hoe een neus alles verraadt, daar gaat het in het kort over. Het programma met absurde verhalen is op vrijdag 5 en zaterdag 6 maart te zien in theater De Teerstoof. Toegang 18 gulden en de aanvang is 20.30 uur. Gouden ei Met poppentheater Heksenketel komt Jacob de Raaf terug na een lange reis en neemt voor Ploek een gouden ei mee. Ploek vindt dat Jacob het ei moet uitbroe den. Na een hoop gekibbel komt het ei uit. Maar als Jacob had geweten wat voor avonturen hij Alle Schiedamse par- keermeters worden binnenkort omge bouwd naar een hoger tarief. Het gaat zowel om de afzonderlijke als de cen trale meters. Deze maatregel vloeit voort uit het besluit van de gemeenteraad om de parkeerbe lasting te verdubbelen. Het tarief bedroeg één kwartje per kwartier en gaat nu naar twee kwartjes. In december van het afgelopen jaar besloot de raad hiertoe, maar de uitvoering liet volgens de gemeente 'even op zich wachten'. Het ombouwen van de parkeermeters zal in de periode v^in 8 tot en met 19 maart worden gerealiseerd. In 1992 kwam er aan parkeergel- den in totaal 315.000,- binnen bij de gemeente. Voor dit jaar was op 324.000,- gerekend. „Maar dat zal nu dus aanzienlijk hoger uitvallen", aldus een me dewerker van de afdeling Finan ciën. Zestienhoven wordt met trucs door hotemetoten op Coolsingel opengehouden' Jan Simons is terug in de Schiedamse politiek. Het voormalig Eerste-Kamerlid werd eind vorig jaar gekozen in het afdelingsbestuur van de PvdA. Dat leidde snel tot strubbelingen. De voorzitter en een medebestuurslid traden onlangs af, mede vanwege 'verschillen van inzicht'. Maar Simons is zich van geen kwaad bewust. „Het was een rimpeling, meer niet", zegt hij. Een gesprek met een rou tinier over politiek, zowel lo kaal ('geval Van Kleef is niet voor herhaling vatbaar'), re gionaal ('vliegveld Zestienho ven wordt met trucs door en kele hotemetoten op de Cool singel opengehouden'), als na tionaal ('is Kok wel de ideale lijsttrekker?'). De econoom is inmiddels 68 jaar, maar voelt zich geenszins te oud voor een nieuwe politieke 'baan' in het algemeen bestuur van de Partij van de Arbeid. „Er bleken weinig mensen Jieschik- baar en waarom ook met dacht ik toen er een plaats openviel. Er zitten bijna allemaal jonge men sen in dat bestuur, dat vind ik leuk", zegt Simons. Over de in terne controverse die snel ont stond, wil hij niet teveel kwijt. „Bij voorzitter Reuderink speel den vooral persoonlijke factoren een rol en bestuurslid Klijn is een nogal apart persoon. Het was een rimpeling, meer niet." De gemeenteraadspolitiek heeft afwegingen gemaakt", zegt hij veelbetekenend." Zorgen maakt het voormalig Eerste-Kamerlid zich meer ook over de tanende vertrouwen in de politiek. „Politici als zakken vullers, dat beeld klopt niet. Het zijn ook maar gewone mensen die fouten maken...natuurlijk. Als ik kijk naar vliegveld Zes tienhoven huiver ook ik. Die luchthaven wordt met trucs door enkele hotemetoten op de Cool singel opengehouden. Kost vol gens mijn berekening de burger wel zo'n honderd gulden per jaar. Omdat er allerlei oneigen lijke subsidies worden gegeven." Door PvdA'ers? „Ja, door par tijgenoten. Dat is pijnlijk." Windjack Tot slot, komt de PvdA nog uit het dal waar de partij volgens de opiniepeilingen nu inzit? Simons denkt na. „Er is de afgelopen tijd 'Songs of praise' SCHIEDAM Acht koren, met in totaal 300 zangers en zan geressen uit Schiedam en omge ving, vormen op zondag 7 maart één groot koor in de Grote of St. Janskerk. Tijdens de manifestatie 'Songs of praise' is er andermaal veel koor- en samenzang. Medewer king verlenen verder het muziek korps van het Leger des Heils uit Vlaardingen, organist André Verwoerd en ds. Oberman uit Capelle aan de IJssel. Aanvang 17.00 uur, toegang tot de (verwarmde) kerk is vrij. „Behoefte aan een sterke linkse partij"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1