Schiedam moet enkele tonnen guldens terugstorten naar 12,50 DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT Schiedam geeft voorbeeld met afval VVD vergadert Jaws Maximum aantal kindplaatsen is niet gerealiseerd Twee maal viering Vrouwendag Elk 2e maandmenu voorf7y50! CAPUCHON T-SHIRTS. Ruim 430 textielSupers in 4 landen.. U ZOU WEL GEK ZIJN JUS U MEER BETAALDE 1993, 17e JAARGANG, Nr. 10 ÜJ Schiedams Nieuwsblad Wegener huLS-aan+tuLsbLaden HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM Elke maand kans op 1000 gulden 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Stukje Schiedam in Madorudam SCHIEDAM - Als het aan de raadscommissie voor Algemene en Bestuurlijke Zaken licht, wordt het Haagse Madorudam uitgebreid met een karakteris tiek gebouw op schaalmodel uit Schiedam. Het pand voor het miniatuurstadje moet een duide lijke relatie hebben met de jene vergeschiedenis van de Bran- dersstad, zoals één van de voor malige branderspanden aan de Lange Haven of de Korenbeurs. Het door het Schiedamse ge meentebestuur geopperde voor stel voor plaatsing van een mini- molen is door een commissie van Madurodam van de hand gewe zen omdat er al diverse molens in Madurodam staan. De raadscommissie denkt met plaatsing van een maquette in het mini-stadje de toeristische belangstelling voor Schiedam te stimuleren. De kosten van een dergelijke operatie bedragen tus sen de vijftig- en honderddui zend gulden. Huisarts Kenti gooit het roer om HBSS grijpt laatste SCHIEDAM De VVD-afde- ling Schiedam houdt woensdag 10 maart de Algemene Leden vergadering in hotel restaurant Rijnmond aan het Nieuwland- plein. De vergadering begint om 20.00 uur waarna rond 21.30 uur de heer H.H. Klein Molenkamp een lezing geeft met als thema 'Mobiliteitsbeleid Rijnmond- Noord'. Gitaar en keyboard SCHIEDAM— De komende zaterdagen heeft de Grote Kerk de volgende activiteiten op het programma staan: zaterdag 13 maart een optreden van de tee- ner-zanggroep 'Canzonette' on der leiding van Ellie Meijboom. Zij zingen een eigentijds reper toire en worden begeleid door guitaar en keyboard. Het Nieuw Rotterdams Ensem ble onder leiding van Reinate Heemskerk komt een week later naar de Grote Kerk, gevolgd door Piet Everaars op 27 maart die een piano-recital geeft met werken van Haydn, Brahms, Chopin en Beethoven. Aanvang steeds 15.00 uur en toegang gratis. ADVOCAAT GEBAKJE Luchtige schuim romige slagroom advocaat en afgewerkt met witte chocolade. BANKETBAKKERIJ VINCENT v.d. BOSCH In het Vlaardingse Visse rijmuseum is vrijdagoch tend een hondshaai gebo ren. Tijdens het voeren van de vissen in het zee aquarium brak één van de ei tjes die het museum cadeau had gekregen van Artis en plotseling zwom het vijf centi meter lange haaitje krachtig rond. De laatste keer dat er in het Visserijmuseum een haai werd geboren was drie jaar ge leden. „Die heeft het twee tot drie maanden uitgehouden", zegt directeur Frits Loomeijer. „Maar deze ziet er beter uit. Dus ben ik optimistisch over zijn levenskansen." Het jonge haaitje zit in een apart aquari um omdat hij anders opgege ten zou worden. Computerklas The Whiz Kids SCHIEDAM - Woensdagmid dag 10 maart start in gebouw De Teerstoof een Computer Klas voor meisjes en jongens tussen de acht en twaalf jaar. In deze cursus leren de kinderen hoe ze met een Personal Computer en Wordperfect 5.1 programma moeten omgaan. De opzet van de Computer Klas is om ze echt wat te leren, in principe evenveel als hun volwassen medecursisten in de overige cursussen. Het aanbod omvat vijf kinder cursussen die zwel op woensdag als op zaterdagmiddag worden gegeven. Gekozen kan worden uit The Whiz Kids Basic PC,, Windows voor kinderen, Lotus voor kinderen, Wordperfect voor kinderen en dBase voor kinderen. De jonge cursisten leren zelf pro-, grammeren, eigen tekeningen maken en spelletjes spelen. Het belangrijkste is dat de kinderen leren omgaan met computers en: programma's. Kosten f 249.- voor het eerste kind. Elk vol gend kind uit hetzelfde gezin be taalt f 124.50. Aanmelden bij Arthur Verhulst, via nummer 4270956. SCHIEDAM De afdeling Maatschappelijke Aangele genheden (MAG) van de ge meente Schiedam houdt reke ning met een terugbetaling aan het Ministerie van WVC van enkele tonnen guldens. Het gaat om geld dat Schie dam in 1990 heeft gekregen voor uitbreiding van kinder opvang, maar in dat jaar niet daarvoor is uitgegeven. WVC vordert in totaal dertig mil joen gulden van de gemeenten. Voorlopig heeft MAG geen be richt ontvangen van het ministe rie, maar wethouder Bart de Leede houdt die mogelijkheid wel open. „We zijn er altijd van uit gegaan dat we terug moeten storten. We hebben namelijk subsidie gekregen voor een maximumuitbreiding van het aantal kindplaatsen. Dit aantal hebben we niet gerealiseerd; we gaan er dus vanuit dat het reste rende bedrag terugbetaald moet worden." Beleidsmedewerker G. Mulder sluit zich hierbij aan: „WVC heeft in het kader van de zoge noemde Stimuleringsmaatregel geld overgedragen aan de ge meenten voor opvang van met name de allerjongste kinderen. Wij hebben zodoende in 1990 1,6 miljoen gulden gekregen Schiedam heeft het subsidiegeld wat niet is besteedt aan de realisering van kindplaatsen, gestoken in nieuwbouw van peuterspeelzalen. voor de uitbreiding van driehon derd kindplaatsen. De uitbrei ding ging echter trager van start dan we hadden gehoopt, omdat bijvoorbeeld personeel en ge bouwen niet direct beschikbaar Per kindplaats heeft het Rijk vijfduizend gulden beschikbaar gesteld. Het totaal bedrag is in het Gemeentefonds gestort. Uit eindelijk zijn er in Schiedam honderdtachtig kindplaatsen ge realiseerd, dat betekent hon derdtwintig minder dan waar voor subsidie was aangevraagd Het resterende bedrag is volgens Mulder gestoken in verbetering van de infrastructuur van de kin deropvang in Schiedam. Zo kreeg Katja nieuwbouw op het Frans Halsplein en kwam er uit breiding in Nieuwland. Mulder: We hebben het ministe rie nu officieel gevraagd of zij akkoord gaan met deze overhe veling van gelden. Als ze er niet te zwaar aantillen hoeven we slechts het geld terug te storten waarmee we op voorhand reke ning hebben gehouden. Maar als ze het volledige bedrag opeisen, moeten we ergens anders op kor ten want dat geld hebben we niet gereserveerd. Ik heb echter goe de hoop dat ze de verschuiving goed zullen keuren. We hebben die subsidie toch ook weer aan de kinderopvang besteedt. En minister d'Ancona en haar ver volg waren tijdens hun bezoek in januari zeer te spreken over de uibreidingen." Verontwaardigd De vier betrokken wethouders van de grote steden hebben vori ge week verontwaardigd gerea geerd op de terugvordering. Am sterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag moeten vijf miljoen gulden terugbetalen. In een brief aan de minister schrijven zij dat zij minder kindplaatsen kunnen realiseren door de terugvorde ring. Volgens een WVC-woord- voerder wisten de gemeenten dat zij het geld moesten gebruiken voor kinderopvang. Net zoals bij elke andere subsidieregeling moet geld dat niet daarvoor is gebruikt, worden terugbetaald. De subsidieregeling is inmiddels, op verzoek van de gemeenten, aangepast. Voor 1990 gold dat de kindplaatsen aan het eind van het jaar daadwerkelijk gereali seerd moeten zijn. Gemeenten hebben nu langer de tijd gekre gen om kindplaatsen op te zet ten. Beleidsmedewerker Mulder is ook niet te spreken over de Sti muleringsmaatregel. „Het is on begrijpelijk dat een gedecentrali seerd gebied als de kinderop vang ineens wordt opgezadeld met een centrale Rijksbijdrage. De besteding van de gelden had den ze beter aan de verantwoor delijkheid van de gemeenten over kunnen laten. Er hoeft dan niets centraal gecontroleerd worden, hoogstens de boeken van de gemeente-accountant." Kinderactiviteiten tijdens Vrouwendag in wijkcentrum De Erker SCHIEDAM Internationale Vrouwendag wordt traditioneel op 8 maart gevierd. Wijkcen trum De Erker wijkt daarvan af door al op 7 maart de activitei ten te laten plaatsvinden. Cen traal in het wijkcentrum stond zondag hoe vrouwen wonen en werken in Bangladesh. Met dia's spreekbeurten, typische gerech ten en muziek werd invulling aan dit thema gegeven. Ook de kinderen droegen hun steentje bij: na het zien van vi deobeelden maakten zij een dorp uit Bangladesh op maquette-for maat en vertelden erover aan het eind van de middag. De dag werd door de vijftig bezoekers (vrouwen én mannen) afgesloten met een maaltijd aan de grote wereldtafel. Een dag later werd in het Passa ge Theater de officiële Vrouwen dag gevierd. Onder het motto 'Vrouwen sterk in elk soort werk' hield gemeenteraadslid Noor Samkalden een inleiding over vrouwen en hun werk, waarna huisarts Clara Peeters het gezondheidsaspect van de werkende vrouw belichtte. Ver volgens kon worden deelgeno men aan workshops, werd geke ken naar een film en een toneel stukje. Muziek en een koud buf fet sloten de dag af. SCHIEDAM De Schiedamse gemeenteraad wordt op korte termijn gevraagd zijn fiat te ge ven aan het project 'Schiedam Modelgemeente Afvalpreventie'. Schiedam is samen met de ge- GEBAKKEN SCHOLFILET met Champignons, Pommes Frites en Remouladesaus Moussedessert NÜRDSEE Restaurants Uw dichtsbijzijnde Nordsee Restaurant vindt u op de Lijnbaan 81 te Rotterdam Geopend van 9.30 tot 19.00 uur. Koopavond tot 21.30 uur. Zaterdag tot 18.00 uur. Zondag van 12.00 tot 19.00 uur. meente Nootdorp door de pro vincie Zuid-Holland aangewe zen om model te staan voor de afvalpreventie. Het uitgangspunt daarbij is om de nog steeds groeiende afval berg een halt toe te brengen. Jaarlijks wordt in Schiedam ruim 28.000 ton huishoudelijk afval geproduceerd, waarvan slechts 8000 ton gescheiden wordt ingezameld. Het afval dat bedrijven produceren is niet in deze cijfers verwerkt. Storten en verbranden levert niet alleen een belasting op voor het milieu maar betekent tevens een verlies van waardevolle grondstoffen. Het project Modelgemeente Af valpreventie Schiedam heeft drie doelgroepen, namelijk: de bevol king, bedrijven en de interne ge meentelijke organisatie. Het is de bedoeling dat de gemeentelij ke instellingen het voortouw ne men en vervolgens contact zoe ken met het bedrijfsleven en geïnteresseerde burgers. Zo wil men burgers stimuleren deel te nemen aan zogenaamde eco- teams. Ecoteams zijn groepen die milieubewust een huishou ding voeren. Negen kleine Schiedamse huis houdens waarvan de leden lid zijn van het NIVON (Vereniging voor natuur, cultuur en recrea tie) vormen sinds september vo rig jaar een Ecotema. De ge meente verleent hierbij mede werking. Maandelijks bespreken de deelnemers het gebruik van Uitgangspunt van het project is de nog steeds groeiende afvalberg een halt toe te brengen. allerlei zaken betrekking heb bend op het milieu. Zo wordt het afval per gezin gewogen en houdt men bijvoor beeld bij hoe hoog het water, gas en electriciteitsverbruik bij de in dividuele gezinnen is. Ook zoekt men gezamenlijk naar mogelijk heden om het afval te verminde ren. Tijdens elke bijeenkomst wordt aan de hand van een werkbezoek een specifiek pro bleem behandeld, voor de be spreking op 18 maart is dat bij voorbeeld het vervoer. De bevindingen en uitkomsten van het Ecotema worden door gegeven aan Global Action Plan Nederland, dit is een instelling die zich inzet voor een beter mi lieu rondom de afval. Meer in formatie verstrekt het secretari aat van het NIVON, telefoon 471 44 42. Het ligt in het voornemen van het gemeentebestuur in de ko mende maanden met de invul ling van het project 'Schiedam Modelgemeente Afvalpreventie' te starten. Om de goede bedoe lingen van het college officieel te benadrukken wordt in april een intensieverklaring ondertekend. Grote partij 100% Katoen Met gestippelde mouwtjes. In wit, rood, fuchsia, bleu, aqua of groen. Maat 92 t/m 116. En nog veel meer voorjaars T-shirts voor kinderen. Grote VOORJAARS KINDERJACKS. Sterke katoenen HEREN BROEKEN. Met bandploo Nieuwe voorjaarskleuren Maat 48 t/m 56 Nu al kopen HEREN VRIJETIJDSSHIRT. Met korte mouw! Talloze dessins. 100% Katoen Baby/peuter jacks. Restpartij NOPPENPANTY'S. DAMES BLOUSES Gedessineerd of effen. PANNENSET. Met anti-aanbaklaag koop|e. Let op! Met lange mou Nu uitzoeken Maat 36/40 en 40/44 Melkpan Eierpan HEREN SPORTSLIPS. 100% Katoen. Effen of gedessineerd. Maat M t/m XXL. PRACHT ZAKDOEKEN. Grote gezinszakdoeken OOK BIJ U IN DE BUURT:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1