ÜJ DE HAVENLOODS 'Oud zijn is meer dan ziek en zielig achter gordijnen zitten' VAN DE BANK Of KOCHT Schiedams Nieuwsblad KRANT 215;' 215; 45: DUO-VOORDEEL Wat als die sirene in 't holst van de nacht gaat... 'Dans met olievaten' Massaal 'werkoverleg' in sporthal 65: 195: 10: - NIET GOED, GELD TERUG EDITIE P, DONDERDAG 18 MAART 1993, 42e JAARGANG Nr. 11 Wegener huls-aan-huLsbLaden HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM Lezers van De Havenloods, Het Zuiden, Holland Silhouet, Het Nieuws- en Advertentieblad Tijdelijk4 regels plaatsen 3 betalen voor particulieren Vop de Duo-pagina JJITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Autokraker slaat door SCHIEDAM Een 22-jarige Schiedammer die dinsdagavond door de politie werd aangehou den bij een poging om een auto open te breken (en te stelen?), heeft tijdens zijn verhoor diverse zaken bekend. Zo had de man zich de laatste maanden schuldig gemaakt aan acht diefstallen van auto's, vier diefstallen van mountainbikes en eenmaal heling van een fiets. Het onderzoek wordt voortge- Beurs in Erker SCHIEDAM Wijkcentrum De Erker houdt op vrijdag 19 maart van 11.00 tot 14.30 uur een gecombineerde kleding-, speelgoed- en boekenbeurs. Er kunnen zowel spullen aange boden als gekocht worden. In lichtingen op tel. 4267767. 'Lichaam en geest knappen op van Ra madan' w Korfbalclubs denken aan samenwerking Albert de Bruin hoeft geen topper te ROM MEI.-- De stichting Lente feest houdt op zaterdag 20 maart van 10.00 tot 16.00 uur een grote rommelmarkt aan de Tuinlaan 64 in Schiedam. Auto tegen verkeersbord VLAARDINGEN - Een 24-ja- rige Vlaardinger is dinsdagoch tend vroeg op Rijksweg A20 met zijn auto van de weg gedrukt door een andere automobilist. De man moest uitwijken en klapte met zijn auto tegen een verkeersbord. De veroorzaker is doorgereden. De Vlaardinger raakte niet gewond. A A Is de sirene gaat... y Mk Ga direct naar bin- nen. Sluit deuren en r^k ramen. Luister naar Radio Rijnmond.' Duidelijke richtlijnen voor het geval er in deze regio een ramp plaatsvindt. Maar wat als de on heilstijding 's nachts komt? Dan zendt Radio Rijnmond (door gaans 's avonds vanaf zeven uur uit de lucht) niet meer uit en liggen de omroep-medewerkers waarschijnlijk gewoon te slapen. Terwijl in de onlangs verspreide Veiligheidskrant over rampen bestrijding juist is te lezen dat 'vervoer van gevaarlijk stoffen per spoor meestal 's nachts ge beurt'. Hoelang duurt het dan voordat er actuele informatie wordt uitgezonden? „Daar is over nagedacht", zegt Erik Post ('aan de telefoon') van Radio Rijnmond. „Op de eerste plaats heeft de brandweer de mogelijkheid om via een simpele technische ingreep een bood schap, opgenomen op band, uit te zenden op de golflengte van Radio Rijnmond. Een waar schuwing voor de burgers. Daar naast draagt 's nachts altijd ie mand van onze omroep een 'pie per' bij zich. Mocht zich een ramp voordoen dan wordt die persoon meteen ingelicht door de betreffende instanties. Hij kan dan een presentator en een technicus inseinen. En binnen ui terlijk twintig minuten zenden wij 'live' uit, daar ben ik zeker van." Maar zou het toch niet veiliger zijn als Radio Rijnmond 24 uur in de lucht is? „Natuurlijk heeft dat onze voorkeur. Maar je moet het enigszins relativeren. Want stel je voor dat er 's nachts om een uur of drie een groot onge luk gebeurt. De enige personen die dan bij ons in de studio zou den zitten, zijn waarschijnlijk een technicus en een dronken discjockey die wat bluesmuziek aan elkaar praat", zegt Erik Post gekscherend. „En of je daar dan zoveel aan hebt..." Reijnhout boos over sloopplan SCHIEDAM Wethouder Reijnhout, van onder meer Wo nen, overweegt maatregelen te nemen tegen Woningbouwver eniging Schiedam. De WBS wil 190 woningen in de Gorzen slo pen. Reijnhout stelt dat de sloop van de huizen tussen de Nieuwe Maasstraat en de Havendijk in de strijd is met gemaakte afspra ken tussen de gemeente en de woningbouwvereniging. Reijnhout benadrukte 'bestuur lijk ontstemd' te zijn over de voornemens van de WBS en overweegt de sloopplannen juri disch te dwarsbomen als de wo ningbouwvereniging niet snel het overleg hervat. V oorjaarsmuziek SCHIEDAM De Harmonie Wilton Fijenoord verzorgt op zondag 21 maart een feestelijk Voorjaarsconcert in het Stede lijk Museum. Te horen zijn on der meer het klarinetconcert van Von Weber en de suite uit Ro meo Julia. Aanvang 11.30 uur, vrij entree. Comité 'Jaar van de Ouderenhoopt op financiële steun bij manijestaties OECUMENEEen oecumenische dienst voor jong en oud vindt zon dag 21 maart om 10.00 uur plaats in de Jacobuskerk, Dorpskerk, de Ark en de Martinuskerk. Het thema luidt 'Gemeenschap zonder grenzen'. Al les in het kader van de Vastenactie. Orgelconcert SCHIEDAM Jan Sterenberg uit Bolsward geeft zaterdag 20 maart een concert op het Hess orgel in de aula van het Stedelijk Museum. Hij is docent aan de muziek school Fryslan Südwest, geeft regelmatig concerten en treedt op als begeleider. Op het pro gramma staan werken van Wal- ther, Bach, Brahms en Nieland. Aanvang 15.00 uur, toegang gratis. SCHIEDAM „Oud zijn is meer dan ziek en zielig achter de gordijnen zitten." Dat vindt secretaris Ellen van Wietingen van het werkcomi té 'Jaar van de Ouderen'. Nu 1993 is uitgeroepen tot 'Euro pees Jaar van de Ouderen en Solidariteit tussen de Genera ties' worden ook in Schiedam tal van activiteiten op touw gezet. Woensdagmiddag gaf wethouder De Leede het offi ciële startschot in het Stads kantoor. Schiedam herbergt ruim 11.000 65-plussers. Toch richt het werk comité 'Jaar van de Ouderen' zich niet specifiek op die groep. „Nee", zegt Ellen van Wietin gen, „zoals het tweede deel van onze slogan al aangeeft willen we ons vooral richten op samen werking tussen de verschillende generaties. Daar grijpen we met onze manifestaties door het hele jaar heen op terug." Schiedam herbergt ruim 11.000 65-plussers Afrika Na het formele startsein van wethouder De Leede zijn er tot het eind van het jaar activiteiten waaraan een ieder kan deelne men. Zo is er van 5 tot en met 16 april in dienstencentyrum De Woudhoek de tentoonstelling 'Ze hebben de tijd aan hun zij de'. Deze expositie bevat foto's over ouder worden in Afrika, gemaakt door Angèle Etoundi- Essamba (een fotografe uit Ka meroen). Daarnaast worden alle koren in Schiedam aangeschreven of ze mee willen werken aan een geza menlijk optreden. In oudersocië teiten worden spelmiddagen ge organiseerd en er komt een wan deltocht met muziek. Wandel en muziekverenigingen worden opgeroepen hieraan mee te doen. „Vooral door dit soort ac tiviteiten willen we begrip kwe ken tussen diverse leeftijdsgroe pen", aldus Van Wietingen. Kerstmaaltijd Later in het jaar staat er een jong-oud project in Zuid op het programma. Daarbij zullen het 55-Pluspunt en het Kluphuis sa menwerken bij het houden van geschiedenislessen op school, een sportdag, discussies en muzi kale bijeenkomsten. Ook de Ge meentedag, op 25 september, staat in het teken van de ouderen. Verder is er een exposi tie 'Ouderen en gezondheid' door het Patiëntenplatform NWN. Er zijn dan drie onder werpen: publiekgerichte infor matie, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverle ning. Verder zal het .werkcomité een oproep doen om de viering van de Internationale Vrijwilligers- dag in Schiedam in het teken van het ouderjaar te laten staan. En tot slot is er het idee om aan het eind van het jaar op diverse lo- katies in de stad een kerstmaal tijd voor ouderen te organiseren. Budget Probleem bij dit alles lijkt voor alsnog het geld. Dat beaamt se cretaris Ellen van Wietingen: „Alles wordt tot nu toe gedragen door bestaande ouderenbonden en de gemeente. We hopen door wat meer bekendheid aan het ouderenjaar te geven ons budget te verruimen. We denken dan aan een bijdrage van het Natio nale Comité en aanvullende sub sidie van de gemeente Schiedam. Ook willen we mogelijke spon sors interesseren vooi ons initia tief." „Tijdens dit 'Jaar van de Ouderen en Solidariteit tussen de Generaties' zal de maatschap pelijke waardering van de ouder dom centraal staan. Ouderen ne men een steeds grotere plaats in onze samenleving in. Zo zijn er in onze stad ruim 11.000 65- plussers. Bij veel mensen leeft het idee dat het grootste deel van deze ouderen hulpbehoevend is en dat zij dure zorg nodig heb ben. De statistieken leren ons echter dat 90 procent van hen zelfstandig is en veelal zeer ac tief. Met de viering van dit jaar willen we af van allerlei vooroor delen. Oud zijn is meer dan ziek en zielig achter de gordijnen zit- SCHIEDAM Moderne jazzdans, een cabaretier die 'rijp' is geworden, een pop die niet wil slapen en Keith Beckingham met een orgelconcert. Dat zijn deze week de attracties in de Schiedam- se theaters. Djazzex Modern Dance Company danst in het Passage theater Light Shadow' en 'Cell Walk' van Glenn van der Hoff, 'From Tokio to France' van Neel Verdoorn en 'Bidonville' van Patrick Delcroix. Stuk voor stuk choreografieën waarbij dans, film en muziek een belangrijke rol spelen. De combinatie muziek en dans zorgt daarbij voor onverwachte wendingen en dynamische tegen- stellingen waarbij gebruikte olievaten als prominente voorwerpen fungeren. Het Haagse gezelschap is op zaterdag 20 maart te zien in het Passage theater, aanvang 20.15 uur en de toegang bedraagt 18 gulden. RECTIFICATIE VAI^tïF VAN^ÖELOVEN ASSURANTIËN BV. SINGEL 92 - SCHIEDAM 'Uitschot' in het Filmhuis SCHIEDAM In het Filmhuis wordt vrijdag 19 maart 'Riff Raff vertoond van de Britse re gisseur Ken Loach. In deze wrange komedie staan bouwvakkers centraal. Een kop pelbaas ronselt 'uitschot' (riff raff) voor onveilig werk aan een yuppie-appartement. De wer kers dollen wat met elkaar, maar de stemming slaat om als één van hen verongelukt. Aanvang 21.30 uur, toegang vijf gulden. SCHIEDAM Zo'n 900 (van de in totaal 1150) Schiedamse ambtenaren kwamen maandag middag bijeen in sporthal Mar griet. Daar werd het startschot gegeven voor de vernieuwing van de ambtelijke organisatie. In het college-werkprogramma was al aangekondigd dat het ambtelijk apparaat een ander aanzien moet krijgen. Klantge richtheid en efficiency zijn de trefwoorden. Voorts werden nieuwe diensten aangekondigd, zoals de Dienst Educatie die reeds draait en de Dienst Kunst en Cultuur die, ondanks veel dis cussies, nog steeds niet bestaat. Sprekers waren onder anderen burgemeester Scheeres ('oog voor OOR') en wethouder Wieg man ('uw werkplek is gegaran deerd'). Er was cabaret en de verschillende diensten werden nog eens uitgelicht. Aan het eind van de manifestatie deelde men een enquêteformu lier uit aan alle ambtenaren, waarin tal van vragen staan over de huidige organisatie. Een ex tern adviesbureau, 'Research voor Beleid', zal de uitkomsten toetsen. 15.000 midseason Engelse ruiffkolberts. 100% wollen kamgaren. (do.middag binnen) 595.- nil 8.000 donkerblauwe en zwarte Engelse blazers. 100% wol 595.-nu Nog 7.000 Harristweed kolberts. Alle kolberts in alle maten. Ook korte, 1 lange, kleine en grote maten. 650.- nu - Nog 15.000 Engelse af rugbyshirts. 125- nu De laatste overhemden uit m jp de winterkollektie. 85 nu U" 4.000 winterjacks. Te laat binnengekomen. Alle kleuren 195 - nu 600 Engelse gabardine dames-1 herenjassen, 100% wol. Te lang gesnedenZelf korter maken! 895.- nu en 7.000 zuiver wollen Engelse pantalons. In antraciet en middengrijs. A 175, nu T? 40.000 wollen dames- en herentruien voor de wintersport. Polo's, m vesten, (col)truien. 95, nu AX 5.000 katoenen polo's. Korte mouw. 50.- nu De originele Levi's 501 Stonewashed. 159.- Weekprijs j Ook lengte maten 30 t/m 36. Jeans, model 501. 10.000 Engelse zijden stropdassen. 95- nu JU" 10.000 Engelse topkwaliteit corduroy pantalons. Beige en olijf. (do.middag binnen). 165.- nu M Je Winterwax 350-nu En nog duizenden andere koopjes. ROTTERDAM: Lijnbaan 75A, DEN HAAG: Lange Poten 41, AMSTERDAM: Woozy, Beethovenstraat 60, UTRECHT: Oude Gracht 129, BRUSSEL: Gulden Vlieslaan 26 (t.o. Hilton Hotel).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1