yjj 595 9! Schiedam en Vlaardingen blii met bouw tweede Beneluxtunnel 995 39.951 o 3.951 üaOSOl 195 1.00 BIEFSTUK VleesUhm: DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT DUO- VOORDEEL" Loterij opgerold WEEK TOPPERS SCHOUDER KARBONADE BE32E kilo 10.95 Markt en beurs Rescue in Zuid Wethouders plaatsen vraagtekens bij private financiering en tolheffing Schiedammers willen geen poppen en beren Discussiëren over integratie PARTIJ AMERIKAANSE BROEKEN. Tt3 Ruim 430 textielSupers in 4 landen. UZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE. xiegener htls-aan+iuLsbLscten Schiedains Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. Lezers van De Havenloods, Het Zuiden, Holland Silhouet, Het Nieuws- en Advertentieblad Tijdelijk4 regels plaatsen 3 betalen voor particulieren V.op de Duo-pagina 9 UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM Een huiszoe king naar vuurwerk in de Gor- donstraat bracht half november een illegale loterij in Schiedam aan het rollen. In de woning werd namelijk behalve illegaal vuurwerk ook een complete ad ministratie van diverse illegale kansspelen, waaronder een lot to, aangetroffen. De administra tie werd geïnventariseerd om on der andere inzicht te krijgen in de betrokkenen. De vijf politiemensen die aan het onderzoek werkten kwamen er achter dat er een omzet van en kele miljoenen op jaarbasis bleek te zijn. Vanaf eind februari kon den zes personen worden aange houden. De hoofdverdachte werd vorige week maandag in zijn kraag gevat. In overleg met het Openbaar Ministerie en de FIOD werd besloten om hen met terugwerkende kracht te belas ten met betrekking tot niet opge geven inkomsten. Alle betrokkenen hebben hun aandeel volledig bekend en zul len, naast fiscaal, ook strafrech terlijk worden vervolgd. De poli tie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen. Protest tegen huur- verhoging GSS heeft alles in eigen hand Deze HEEL 'KILO! s/echts Heerlijk zachte Schiedam: Grote Markt 12T Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse:! Breestoep 3 CD JA van start SCHIEDAM Deze week wordt in het gemeentehuis de Schiedamse kern van het Chris ten Democratisch Jongeren Ap pel (CDJA) opgericht. Schie dammers tussen de vijftien en dertig jaar die geïnteresseerd zijn in de politiek van de christen democraten, zijn vanaf 20.00 uur welkom tijdens de oprichtingsa vond op woensdag 24 maart. Na de 'plechtigheden' aan het begin van de avond, zal de rest van de avond in het teken van criminaliteit en beleid staan. De heer Gelderblom van de gemeen tepolitie Schiedam houdt een le zing en zal daarna de hopelijk op gang gekomen discussie, begelei den. SCHIEDAM- Zondag 28 maart houdt Kluphuis Oost van 11.00 tot 16.00 uur rommel markt aan de Galileistraat 86. In dienstencentrum De 4 Molens aan de Nieuwe Damlaan 766 is aanstaande zondag vanaf 13.30 uur een ruilbeurs. Munten, post zegels, prentbriefkaarten, siga renbandjes, telefoonkaarten en nog veel meer verzamelobjecten kunnen geruild en gratis geta xeerd worden. Publiek ontbreekt op boekenweekfeest Het begon zo leuk, het Boekenweekfeest dat zondag in de Blauwe Brug werd gehouden. De au teurs Martin Ros en Koos van Zomeren en zanger Albert de Bruijn waren aanwezig, een muziekgroep zorgde voor de feestelijke stemming en toen., toen zette het zonnetje goed door. En iedereen had plotse ling iets anders te doen. Een teleurstelling voor de men sen die veel werk hadden verzet om er een leuke middag van te maken. Het laatste onderdeel Ivan het programma, een ge sprek met Koos van Zomeren, bracht organisator Ruud Aret het schaamrood op de kaken. Hij verontschuldigde zich bij de schrijver voor het geringe aantal toehoorders. De auteur had al eens eerder in Schiedam voor een zaaltje met zes be langstellenden gestaan en zon dag was het niet veel beter: met een gehoor van zegge en schrij ve twaalf mensen. SCHIEDAM Per jaar krijgen ongeveer 42.000 mensen een hartinfarct waarvan ongeveer 15.000 mensen overlijden aan een plotselinge hartstilstand. Een cursus reanimatie kan ech ter levens redden. In Klubhuis Zuid wordt dit jaar evenals voorgaande jaren weer een cur sus reanimatie en levensreddend handelen gegeven. De Stichting Rescue die inge schreven is bij het Oranje Kruis, geeft een basiscursus die bestaat uit drie woensdagavonden. De eerste avond is een theorie avond. De week daarop wordt de praktijk geoefend en de laat ste week is gereserveerd voor kinderreanimatie. De cursus wordt afgesloten met een prakti sche toets en na het volgen van alle lesavonden krijgen de cursis ten een certificaat van de Stich ting Rescue. De cursus voor mensen vanaf 16 jaar start op 31 maart en duurt van 20.00 tot 22.00 uur. De kos ten bedragen f37,50. Deze cursus wordt op 21 en 28 april gegeven. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven of infor meren bij Annelies de Groot van Klubhuis Zuid, tel. 426.72.97. SCHIEDAM In Schiedam en Vlaardingen is verheugd gereageerd op het besluit van het kabinet van afgelopen vrijdag om een tweede Bene luxtunnel aan te leggen. Min der blij is men met het plan de tunnel te financieren met geld van private beleggers. Ook een mogelijke tolheffing roept twijfels op. „Een tunnel zon der heffing vind ik beter, mede met het oog op de door stroming", zegt de Vlaarding- se milieuwethouder Kees van der Windt. „Nu worden men sen die in deze regio wonen en werken hoger belast. Met een slagboom gaan we terug naar oude tijden. Ik had het beter gevonden wanneer het Rijk de tunnel zou betalen, maar het belangrijkste is dat'ie er komt. Ik ben er heel blij mee. Ook voor de werkgelegenheid is het goed." Wethouder Zij develd van Verkeer gaat al leen akkoord met tolheffing voor auto's. „Wie de fietsjes gaat aanpakken moet klapjes krijgen", zegt hij. De tweede tunnel onder de Nieu we Waterweg aan de kant van Schiedam is bestemd voor spe ciale doelgroepen, te weten vrachtwagens, bussen en car poolers. Ook komen er aparte buizen voor fietsers en de metro. De kosten worden geschat op 550 miljoen gulden. Het is de bedoeling in 1995 met de bouw te beginnen zodat de tunnel in het jaar 2000 in gebruik kan worden genomen. Voor de aan- De tweede Beneluxtunnel komt aan de kant van Schiedam te liggen leg van een metrolijn tussen het Rotterdamse Marconiplein en Hoogvliet is nog geen geld ge vonden. De kosten hiervan be dragen naar schatting een mil jard gulden. Hét is nog maar de vraag of de Tweede Kamer akkoord zal gaan met het kabinetsbesluit om private beleggers te zoeken voor de financiering van de tweede tunnel. PvdA en VVD zien er niet veel in. De liberalen denken dat het tot vertraging leidt, ter wijl de sociaal-democraten ver wachten dat het onnodig hogere kosten tot gevolg zal hebben. Onduidelijk CDA-wethouder Agnes van Ar- denne-van der Hoeven van Ver keer en Vervoer in Vlaardingen is er altijd van uit gegaan dat de tweede tunnel betaald zou wor den door de overheid. „Er zijn het besluit eens goed lezen. Het kan zijn dat het kabinet inmid dels meer zicht heeft gekregen op de mogelijkheden tot private fi nanciering. Maar er komt nog een Kamerdebat. In het verleden heeft zich iets dergelijks voorge daan rond de Coentunnel. Daar zijn toen ook vragen over ge steld." Met het idee van direc teur Exploitatie van de RET, Maas om de metrobuis te beta len uit het aardgasbatenfonds is Van Ardenne het 'niet oneens'. „Daar komen extra gelden uit vrij die besteed zouden moeten worden aan een betere infra structuur. Als het kabinet vindt dat de tunnel er moet komen, dan moet het geld ook snel ge vonden worden. Maar ik zal Hanja (minister Maij-Weggen - red.) er eens over bellen." Ook wethouder Van der Windt (PvdA) vindt het een goed idee geld uit het aardgasbatenfonds te gebruiken voor de aanleg van tunnels. „De kwaliteit van de infrastructuur wordt er beter van en de files verminderen." Volgens de Vlaardingse milieu wethouder is de Blankenburg- tunnel nu ook een stuk verder weg. „Twee tunnels op zo'n kor te afstand van elkaar kan ik me niet voorstellen." Geluisterd Ook de Schiedamse wethouder Zijdeveld van Verkeer (PvdA) is blij met het kabinetsbesluit. „Ik heb me tot nu toe op de vlakte gehouden en me heel voorzichtig opgesteld met uitspraken omdat het me nog niet gelukt is de tekst van het kabinetsbesluit voor me te krijgen. Ik ben natuurlijk blij met het besluit, maar voordat ik helemaal blij ben moet ik eerst de tekst zien. In het verleden heb ik meegemaakt dat de gedachte uitging naar een aanleg van een tunnel en dat er daarna een me trolijn zou worden aangelegd. Toen het circus zo'n drie jaar geleden begon was er slechts sprake van een tweede Benelux tunnel, een autotunnel. Nu is er sprake van een tunnel met een fiets- en een metrobuis. Boven dien wordt de tunnel benut door doelgroepenverkeer. Je kunt dus wel zeggen dat er naar ons is geluisterd. We hebben dus wel wat voor elkaar gekregen, maar het is niet zo dat je dat als ge meente achteraf met trots zegt. Je moet je natuurlijk bescheiden opstellen." Over tolheffing heeft Zijdeveld nog niets gehoord. „Maar als het er van komt dan vind ik dat de fiets gratis moet zijn. Het is ab solute onzin wanneer een fietser die geen milieu-overlast veroor zaakt, moet betalen. Elke belem mering die een fietser wordt op gelegd is kortzichtig. Wanneer besloten wordt de fietser te laten betalen, zal ik daar zeker nog een robbertje over knokken. Wie de fietsjes gaat aanpakken, moet klapjes krijgen. Voor wat betreft de auto's ben ik het eens met een tolheffing. Jaren geleden werd ook tol geheven. Volgens mij heeft dat nooit problemen opge leverd. Vanuit de regio hebben wij toen in ieder geval niet geroe pen 'maak die tunnel tolvrij'", besluit Zijdeveld. Weinig belangstelling voor poppenheurs in Musis Sacrum SCHIEDAM Poppenogen, fietsjes, wasmandjes, strikken, pruikjes en onder andere snor haren. In Musis Sacrum was het zaterdag tijdens de poppen- en berenbeurs allemaal te koop. Honderden handgemaakte pop pen en beren pronkten in de ver schillende kraampjes. Een poppenmaakster uit Vlaar dingen viel op met haar collectie doordat zij niet de standaard poppenpakketten in elkaar zet, maar de poppen geheel naar eigen ontwerp, van klei maakt. Evenals de andere deelnemers is zij dag-in-dag-uit in de weer met het kostbare 'speelgoed'. Het was jammer dat er zaterdag wei nig interesse werd getoond in de liefhebberij. Slechts een enkeling kwam op de beurs af. De pop pendokter zat met zijn handen over elkaar en de verkopers en verkoopsters bestudeerden el- kaars kraampjes. Misschien zijn poppen en beren meer iets voor de winter? SCHIEDAM In Amsterdam bekenden mensen afgelopen zondag kleur en liepen een de monstratie. In Schiedam discus sieerden stadsgenoten tijdens de internationale-racismedag in wijkcentrum de Erker over inte gratie. Tijdens een theatrale talkshow praatten Nederlanders en mi granten over sociaal-culturele activiteiten, over het feit dat wei nig migranten aangesloten zijn bij sportverenigingen, over poli tieke partijen en probeerden zij antwoorden te vinden op de vraag of integratie de verant woordelijkheid van de overheid of van de individuele burger is. Terwijl ongeveer 75 Schiedam mers met elkaar discussieerden over de verschillende onderwer pen, onderbrak de Belgische the atergroep 'De vieze gasten' het gesprek met een speciale voor stelling over integratie. Eric Dijkhuizen van de stichting Schiedammers van overal en nergens, was na afloop tevreden over de talkshow. „Tot m'n gro te verbazing kwam er in de zaal een levendige discussie op gang. Ik had wel verwacht dat er veel mensen op de middag af zouden komen, maar niet dat zij alle maal mee zouden praten. Het sloeg erg aan." Het bleek dat een middag geen meningsverschillen tussen Ne derlanders en migranten kan wegnemen. Wel kwam duidelijk naar voren dat er binnen de Schiedamse sportverenigingen weinig aan integratie wordt ge daan. De sportraad heeft dan ook besloten om initiatieven in die richting te nemen. SCHIEDAM- Voor 1 april moeten de papieren weer binnen zijn bij de belastingdienst. Het is niet altijd even makkelijk om belastingpapieren in te vullen en daarom biedt het 55-Plus Cen trum en de bewonersvereniging LEKKERNIJ VAN DE WEEK Eigen fabrikaat BONBON-EITJES Hulp bij belasting Schiedam Oost hulp bij deze jaarlijks terugkerende romp slomp. Bewoners van de wijk Oost met een laag inkomen kunnen op donderdag 25 maart terecht in bij de bewonersvereniging aan de Franklinstraat 1 la. Het is wel nodig van te voren een afspraak te maken en een lijst op te halen waarop staat welke papieren er meegenomen moeten worden. Voor het maken van een af spraak kan men van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur terecht. BANKETBAKKERIJ VINCENT V.U. BOSCH "GRANDIOZE PAARDENMARKT' IN MET CENTRUM VAN Zie speciale pagina's in deze krant Heren maar ook voor dames. Inch-maten 26 t/m 36 (44 t/m 52). DAMES BLOUSES KORTE MOUW. Moderne streep. Moot 38 t/m 52. HEREN JOGGINGPAK. Crinde nylon, niet dat kakelbonte. Uni marine, staalblauw en petrol. Met katoenen Heel veel PAASARTIKELEN en 1 Kleedjes, placemats, servetten, mandjes, eit echte ZEEMAN PRIJSJES. es, kuikentjes, kipjes, haasjes, eendjes enz. 1 Peuters opgelet! LEUKE BROEKj^^^^ LONGDRINK GLAZEN. Te gek goedkoop. H BUIGRIETJES. Feestelijke kleuren SWEATSHIRTS, Maten ||l MILIEU DRAAGTAS. 100% Katoen. Royale maat. Zeemans bijdrage. GLAZEN KNIKKERS.CS In netje van 45 stub. OOK BIJ U IN DE BUURT: 1 Rotterdam (9x) Capelle a/d IJssel Krimpen a/d IJssel Ridderkerk Spijkenisse Vlaardingen (ffi-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1