yj DE HAVENLOODS Verontreinigde grond zorgt voor Kale tuinen bij nieuwe woningen Spijkerman neemt 'Afslag Dokkum' 25.- SchiedamsNieuwsblad IN DEZE KRANT dcZnlderSter BESTOL DUO-VOORDEEL Gratis compost op het ONS-Milieustation Vroegere berenjagers in sporthal Margriet Hagenaars aan de haal met 90 paar sokken PLANNEN VOOR PARKET? EDITIE P, DONDERDAG 25 MAART 1993. 42e JAARGANG Nr. 12 Wegener huLs-aan-huLSbladen HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM Lezers van De Havenloods, Het Zuiden, Holland Silhouet, Het Nieuws- en Advertentieblad Tijdeiijk4 regels plaatsen 3 betalen voor particulieren op de Duo-pagina UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Gewapende overval SCHIEDAM- Aan de Mgr. Nolenslaan is dinsdagmiddag rond 15.15 uur een bankoverval gepleegd. Een man bedreigde met een pistool de baliemede werkster en dwong haar geld af te geven. Er waren op dat mo ment enkele klanten aanwezig in het pand. De vluchtroute van de man is onbekend, daarom zoekt de po litie getuigen. De overvaller had een getint uiterlijk, was ongeveer 40 jaar en 1.80 a 1.90 meter lang. Hij had zwart haar (enigszins kalend) en was gekleed in een grijs/groene lange regenjas. Uitbreiding van brandweerkorps SCHIEDAM De recente wer vingsactie van de gemeente brandweer heeft ruim 40 aan meldingen opgeleverd. Alle geïnteresseerden hebben in middels een uitnodiging ontvan gen voor een informatie-avond op woensdag 31 maart in de kazerne aan de Breedstraat. Tij dens deze bijeenkomst geven brandweerlieden (beroeps en vrijwilligs) voorlichting over de werkzaamheden. Zowel mannen als vrouwen kunnen zich ook nu nog opgeven, tel. 426 01 28. A Dick Mostert voelt zich geen tycoon aan de Waterweg Gekonkel en achter klap bij voetbalclub Olympus Wandelroute Beatrixpark SCHIEDAM Om Schiedam interessanter te maken voor toe risten stelt het college van B&W voor een 'paaltjeswandelroute' uit te zetten in het Beatrixpark. Het project mag 15.000 gulden kosten. Hiervoor zouden paal tjes geslagen moeten worden en bekendheid gegeven kunnen worden (zoals via folders) aan de wandelroute. KIP - Knaus - Beyerland creatie Pascalweg I15- Rotterdam-Lombardijen Telefoon: 010 - 43 25 211 Op het Milieustation van het ONS wordt vanaf komende maandag actie gevoerd. Op sympathieke wijze weltever staan. Schiedammers die bij het station aan de Van Heekstraat grofvuil of chemisch afval aanleveren, kun nen gesnipperd hout en compost meenemen. Gratis... Het Milieustation mag zich in een behoorlijke belangstelling ver heugen. Sinds ruim twee maanden kunnen Schiedammers hun grofvuil, maar bijvoorbeeld ook chemisch afval, inleveren bij het gebouw van het nutsbedrijf aan de Van Heekstraat. „En dat gebeurt in toenemende mate", zegt ONS-voorlichter Dingenouts. „Momenteel brengen bijna drie keer zoveel mensen hun afval naar ons centrum, als dat onze dienst het nog ophaalt. De cijfers van februari wijzen dat uit. Toen moest de grofvuilwagen langs 578 adressen in de stad, maar daar stond tegenover dat 1598 mensen hun afval - als puin, klein-chemische troep en huisraad - hier kwamen afgeven. Dat zijn opbeurende getallen. Vooral als je bedenkt dat april waarschijnlijk een echte schoonmaak-maand is. Dan verwacht ik helemaal een grote toeloop bij ons Milieustation." Vanaf maandag tot en met vrijdag (van 14.00 tot 19.00 uur) kunnen Schiedammers dus gratis gft-compost en gesnipperd tuinafval krijgen. „Zolang de voorraad strekt", meldt Dingenouts. Deze compost is een prima bodemverbeteraar voor de tuin. „Maar menseij. moeten het wel zelf opscheppen. Er zijn zakken verkrijg baar bij de beheerder van het station, ze kosten één gulden per stuk." De actie geldt vanwege de drukte niet op zaterdag. Ziekenomroep zoekt talent SCHIEDAM Ziekenomroep Schiedam is op zoek naar nieuwe medewerkers. Het gaat om ent housiaste mensen die eens in de twee weken beschikbaar zijn om de presentatie of techniek van een programma te verzorgen. Het gaat om geregelde uitzen dingen, 's avonds of op zater dagochtend. Er zijn program ma's waarin verzoekplaten ge draaid worden, met actualitei ten, klassieke muziek en lokale informatie. Ook zijn er speciale uitzendingen bijvoorbeeld op Koninginnedag en met Sinter klaas. Ervaring is niet nodig, wel moti vatie en betrouwbaarheid. De minimumleeftijd is 18 jaar. In lichtingen op tel. 4708813 of 4731230 (na 18.00 uur). SCHIEDAM - Het trio Subti- lia verzorgt op zondag 28 maart een concert in de aula van het Stedelijk Museum. Op het pro gramma staan werken van de Bach-familie, Hellendaal en Haydn. Gemeente Schiedam ligt in conflict met hoofdaannemer Nederlandse Bouw Unie door NATHALIE LANS SCHIEDAM Het voor jaar is begonnen. Veel mensen genoten de afgelopen week in hun tuin van het zonnige weer. Voor de bewoners van 37 koophuizen aan het Mieriks- veld en het Basilicumpad ging die pret echter niet op. Zij ke ken bijna allemaal tegen een braakliggend stuk grond aan. De tuinen beplanten kan niet want de grond die rondom deze nieuwbouwwoningen ge stort is, bevat restanten van bestrijdingsmiddelen. De tuingrond werd, voor de op levering van de huizen eind ok tober '92, onderzocht door de gemeente. Dat onderzoek wees uit dat de grond ongeschikt voor gebruik is. Eind december ont vingen de bewoners van de gloednieuwe huizen in Midden- Delfland een brief van de hoofd aannemer, de Nederlandse Bouw Unie bv, waarin uitgelegd werd dat de tuingrond afgekeurd was en dat zo spoedig mogelijk schone grond aangevoerd zou worden. De onderaannemer, die verantwoordelijk was voor de verontreinigde grond, wenste echter niet mee te werken. Dus bleef de grond in de tuinen van de bewoners. In februari volgde spoedarbitrage. De aannemer werd in het gelijk gesteld. En er ontstond een impasse... Kosten De bewoners van het nieuw- bouw-complex worden echter ongeduldig. Eén van de gedu peerden is Peter Harreman. Ouders en kinderen op braakliggende tuinen „Toen het winter was, merkte ik niet zo veel van die kale tuin. Je gaat 's ochtends in het donker naar het werk en komt 's avonds in het donker terug. Het stoort dan niet. Maar nu het lekker weer is, wil ik natuurlijk in mijn tuin zitten. Ik begrijp best dat het een moeilijke kwes tie is. Wie draait er voor de kosten op? Maar ja, wij als be woners zijn er de dupe van. Ik heb begrepen dat de gemeente haast maakt met deze zaak, dat vind ik logisch. Schiedam is te gen het gebruik van tropisch hardhout, voor zonnecollectoe- ren...dan moet ook die gifgrond snel verdwijnen", zegt hij. Een bewoner van het Mieriks- veld, die zijn naam niet in de krant wil, hoopt dat er snel stap pen worden gezet. Want: „Men sen zeggen dat ze nu wel eens in hun tuintje willen zitten. Des noods gooien ze er een laagje aarde over, want ze hebben nu al een jaar of tien op hun balkon netje gezeten." Onvrede Wethouder Zijdeveld (van onder meer Gemeentewerken en Stads ontwikkeling) begrijpt de onvre de van de bewoners. Ook hij vindt dat de verontreinigde grond ontoelaatbaar is. „Men sen moeten zonder enige beper king van hun tuin kunnen genie ten. Als mensen het als moestuin willen inrichten moet dat kun nen. Bewoners zouden elke dag uit hun tuin moeten kunnen eten zonder zich daarbij zorgen te maken. In het verleden heeft de gemeente zelf een aantal keren gifgrond aangeleverd gekregen. Sindsdien proberen wij alle aan geleverde grond te onderzoeken. Wij gaan hiermee dus verder dan strikt noodzakelijk is. Formeel hebben wij niets te maken met het contract tussen huiseigena ren en de aannemer, maar achter de schermen proberen wij de aannemer te vertellen dat de grond echt vervangen moet wor den." De Nederlandse Bouw Unie bv is er echter niet zo zeker van dat het hier verontreinigde grond betreft. De grond die uit Zun- dert komt, is daar goedgekeurd. De gemeente Schiedam stelt dus strengere eisen aan de kwaliteit. „Ja", zegt Zijdeveld. „Wij willen schoner dan schoon. Dat is het punt van gebakkelei. We denken eraan een onafhankelijk milieu rapport te laten maken..." Deze week zal er waarschijnloijk opnieuw overleg zijn tussen de gemeente Schiedam en hoofd aannemer de Nederlandse Bouw Unie bv. SCHIEDAM Een verhaal over waarheid, fantasie en leu gens. En dat enkel en alleen om dat Jack Spijkerman de lastige afslag Dokkum besloot te ne men. Oprechte vriendschap en jaloezie zijn de sterke elementen in de nieuwe komedie van Annie M.G. Schmidt en in 'Puzzels' debuteren tv-sterren als Mary- Lou van Steenis en Frédérique Huydts op het toneel. 'Puzzels' speelt zich af in het Australië van nu. Twee heel ver schillende zussen, hun degelijke moeder, de uitbundige tante en hun grootmoeder hebben ieder een eigen kijk op het leven. Hier door ontstaan emotionele con flicten, maar ook grappige situa ties. Vooraf is er een theaterdi ner waarvoor de toegang 50 gul den bedraagt (aanvang 18.00 uur) waarna het toneelstuk om 20.15 uur begint. De toegang tot het Passage Theater op zaterdag 27 maart is 28 gulden. Het blijspel van Annie M.G. Schmidt is getiteld 'We hebben samen een paard'. In een ver bouwde boerderij wordt de ge kneusde mens weer opgekrikt door middel van allerlei thera pieën. Twee vrouwelijke thera peuten hebben samen een paard gekocht en berijden het dier af wisselend. Levende dialogen doorspekt met humor kenmer ken het blijspel. Te zien op vrij dag 26 maart in het Passage Theater. Aanvang 20.15 en de toegang bedraagt 28 gulden. Jaap Mulder brengt op vrijdag 26 maart niet zomaar een avond je cabaret. Het is een vorm die omschreven mag worden als in telligent cabaret omdat Mulder zijn publiek "tot nadenken dwingt. Een geraffineerde show zonder overbodige opsmuk maar vol met geheimen en ont hullingen. In theater De Teer- stoof om 20.30 uur en de toe gang bedraagt 18 gulden. doorlopers op de planken Een dag later (zaterdag 27 maart) staat Els de Schepper op de planken van theater De Teer- stoof. Bizarre situaties krijgen vorm in 'Konijnen, Schoenen en de Schepper'. Een meisje ont moet een road-pizza produce rende motorrijder en er ontstaat kleur in hun grijze wereld. Thea ter met humor en vol muziek voor 18 gulden in De Teerstoof. Aanvang 20.30 uur. Ratjetoe Poppentheater Deenenander be zoekt de bibliotheek, maar vindt alleen maar boeken zonder blad zijden. Juffrouw Lydia dreigt zo doende werkloos te worden want zo kan je geen boeken uit lenen. Maar als ze weg is, komt tot verbazing van haar kat Rat jetoe, de hele bibliotheek tot le ven. 'Als de kat van huis is' is te zien op zaterdag 27 maart in theater De Teerstoof om 14.00 uur. De toegang voor de kinde ren in de leeftijd van 4-10 jaar is 5 gulden. 'Afslag Dokkum' is altijd een lastige afslag geweest. Denk maar aan Bonifatius en de Elfs tedentocht. Toch besloot Jack Spijkerman deze afslag te nemen hetgeen hem bijna zijn kop kost te. Ontmoetingen met manne tjes, stotterende zendelingen en diskussies met politici volgen el kaar in hoop tempo op. Spijker man bezoekt woensdag 31 maart in het Passage Theater. Aanvang 20.15 uur en de toegang is 25 gulden. Ook de wereldkampioen '92 Happy Goluckyis van de partij SCHIEDAM De Nederlandse Chow Chow Vereniging houdt op zondag 28 maart een kampioensclubmatch in sporthal Mar griet. Het betekent dat voor de eerste maal in het 50-jarig bestaan van deze vereniging een plaats in Zuid-Holland is uitgekozen om de wedstrijd te organiseren. De chow chow komt oorspronkelijk uit China. Daar werd de hond in vroeger tijden vooral gebruikt bij de berenjacht. Via Engeland kwamen de viervoeters op het vasteland van Europa terecht. Opmerkelijk aan de chow chow is de blauw-paarse tong en het leeuwachtige uiterlijk. In sporthal Margriet worden zondag van 10.00 tot 15.00 uur (entree 2.50ongeveer 100 chow chows verwacht. „Het gaat dus om de mooiste exemplaren uit ons land", zegt penningmeester Van der Toorn van de hondenclub. Hij ontkent stellig dat het om trage beesten gaat. „Welnee, dat zouden chow chows toch ook nooit voor de jacht op beren zijn gebruikt. Het zijn alleen eigenzinnige honden, niet van die allemansvrienden." VLAARDINGEN De politie heeft dinsdag omstreeks 15.00 uur op de Burgemeester Heus- denslaan twee mannen uit Den Haag aangehouden op verden king van winkeldiefstal. De verdachten, 33 en 35 jaar, werden kort na de winkeldiefstal in de Vlaardingse binnenstad door de politie gesignaleerd. In de auto van de verdachten wer den zo'n veertig kledingstukken aangetroffen die nog waren voorzien van labels. Ook vond de politie 90 paar sokken. De waarde van de buit bedroeg 2400 gulden. DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG TWEEWIELERPALEIS van RIETSCHOTEN zie advertentie elders in deze krant In de bruynzeel vloerenshop geven wij graag alle informatie. BURG. VAN WALSUMWEG 192, ROTTERDAM. TEL: 010-4 14 73 68 BURO MET OPZET IN ZWART 142 CM HOOG BLADMAAT CA 110x48 CM BOUWPAKKET MAGAZIJNPRIJS NU VAN 198,-VOOR als het om wonen gaat 3ristolpri|s Jo.- Bodywarmer met wind vangers in navy en rood. Maten S-M-L-XL-XXL. Botterdam Binnenwegplein 20 (boven Zeeman textielsuper) tel 010-4123636 Rotterdam op het Zuider-terras van winkelcentr. Zuidplein. Tel. 010-4804162 Vlaardingen Hoogstraat 219

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1