PvdA-iongeren gaan Je hoer op met schaduw-gemeenteraad 'mm l.OO BIEFSTUK DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT WEEK TOPPERS 10.95 Vlees PRACHTJONGENS BLOUSES. DUO- VOORDEEL" Auto tegen pui HAMLAPJES Inbraken Adviescomité buurtbeheer Goed druk op paardenmarkt We hebben onze eigen partij laten inslapen KNMI kondigt Windkracht 10 aan Kijkdoos van 25 meter Vmk&Evag' UZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER A EDITIE 9, DINSDAG 30 MAART 1993, 17e JAARGANG, Nr. 13 Schiedams Nieuwsblad Wegener huLS-aan-buLsbLaclen HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. Lezers van De Havenloods, Het Zuiden, Holland Silhouet, Het Nieuws- en Advertentieblad Tijdelijk4 regels plaatsen 3 betalen voor particulieren op de Duo-paginaJ 9 UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM Centrum bespreekt werkwijze politie SCHIEDAM Bewonersvere niging Schiedam-centrum houdt op 5 april haar tweejaarlijkse ledenvergadering. Tijdens deze avond zal er behalve de lopende verenigingszaken aandacht wor den besteed aan de werkwijze van de politie in Schiedam-Cen- trum. Een delegatie van de gemeente politie gaat onder andere in op de aanpak van de politietaak binnen wijkteam Centru m/Oost. De Bewonersvereni ging benadrukt dat niet alleen de leden, maar ook andere geïnte resseerden van harte welkom zijn. De vergadering wordt gehouden aan Broersveld 144 en begint om 19.30 uur. Rond 20.15 uur start het themadeel. VLAARDINGEN—Een auto mobilist reed vrijdag rond 16 uur met zijn wagen het trottoir van de Singel op en kwam tegen de pui van een pand tot stil stand. De ruit sneuvelde hier door en de bestuurder klapte met zijn hoofd tegen de voorruit van de auto. Hij kon ter plaatse worden behandeld door de GGD. Het voertuig moest met een takelwagen worden wegge haald. A Subsidie GS voor Gedistilleerd Mu seum positief ont vangen a Belangstelling voor keramiektentoon- stelling van de schouder Heerlijk zachte kilo Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 SCHIEDAM—Vanuit een kel derbox aan de Sportlaan werd in de nacht van donderdag op vrij dag een damesfiets ontvreemd. Een kelderbox aan de Toon Ver- heystraat werd de dag daarop opengebroken. Hier werden een krat met drank en een fiets ge stolen. Vier woningen werden zaterdag middag kort na elkaar bezocht door inbrekers. Het betrof dicht bij elkaar liggende woningen aan de Kor Kuilerstraat. Er werden onder andere sieraden, audio-vi- suele apparatuur en kleding weggenomen. Van de dader(s) ontbreekt nog het spoor. 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM- Vorige week heeft het college van burgemees ter en wethouders besloten een comité aan te stellen dat zich zal buigen over de toekomst van de bewonersondersteuning in Schiedam. De hoop van het col lege is dat de aanbevelingen van het comité zullen bijdragen aan verbeterde structuur van de be wonersondersteuning. Het comité heeft de opdracht het college te adviseren over de func tie en organisatie van de bewo nersondersteuning in relatie tot toekomstige ontwikkelingen in het volkshuisvestingsbeleid en het belang dat het college hecht aan het wijk- en buurtbeheer. De Schiedammers die in het co mité zitten, mevrouw R. van Lambalgen en de heren U. Bru- seker, H. Noordegraaf, N. Reu- derink en J. Vleesenbeek zijn door B en W gevraagd al voor l mei a.s. de huidige situatie van de bewonersondersteuning te analyseren en aanbevelingen te doen voor de toekomst. Voor de aanbevelingen geldt de randvoorwaarde dat de bewo nersondersteuning in Schiedam- Noord beperkt moet blijven tot hooguit het ondersteunen van wijk- en buurtbeheeractiviteiten. Dik tevreden is de or ganisatie over het verloop van de paar denmarkt die zater dag op de Grote Markt in Schiedam werd ge houden. Paardenhandelaars waren in alle vroegte naar het centrum getogen, maar ook het publiek was er snel bij. „We hadden één groot voordeel: het weer," stelt J.P. Verbeek, voor zitter van winkeliersvereniging Hoogstraat, die voor het ne gende achtereenvolgende jaar de paardenmarkt organiseer de. Na afloop van de paarden markt die tot circa 12 uur duurde, ging een prijzenspek- takel van start. Passanten kre gen een kaartje dat recht had op een prijs variërend van een linnen tas, fles wijn tot een reis naar Frankrijk. Verbeek schat het aantal bezoekers op 120.000, een nogal optimisti sche raming. Een woordvoer ster van politie meldt dat het 'goed druk was' maar schat het aantal mensen eerder in de richting van 50.000 dan van 100.000. SCHIEDAM Twee jaar geleden richtten vier jonge le den van de Partij van de Ar beid Schiedam een eigen 'jon- gerenpartij' op. De groep waarin Yvette Huijken, Jan- Willem Mennink, Cor Noor degraaf, Arthur de Ruiter en Menno Siljée zich vervolgens voor inzetten, is sinds een week ter ziele. De reden tot dit besluit is dat de doelen die de leden van de groep voor ogen hadden, grotendeels zijn bereikt. „We hebben de partij laten insla pen. We hebben bereikt dat de politieke discussie op gang is ge bracht en meer jongeren bij de Schiedamse politiek betrokken zijn. Nu is het ook zo dat de hele jongerenwerkgroep in het be stuur zit van de plaatselijke PvdA. Dat werkt onduidelijk, je bent met twee verschillende or ganisaties bezig. Wij hebben onze doelen bereikt en besloten te stoppen met de jongerenwerk- groep. Maar mocht het zo zijn dat jongeren lid willen worden en behoefte hebben aan een eigen partij binnen de PvdA zul- Menno Siljée. Jan- Willem Mennink HAVENLOODS len we zeker weer een dergelijke partij oprichten," zegt Jan-Wil lem Mennink, de voormalige coördinator van de jongeren PvdA. Ook de 20-jarige Yvette Huij ken, de jongste van de jongeren- partij, is van mening dat er zeker weer een werkgroep in het leven kan worden geroepen. „Wan neer blijkt dat jongeren die wil len toetreden tot de PvdA, be hoefte hebben aan een binnen de eigen partij functionerende groep, zal die er zeker weer ko- SCHIEDAM Het Koninklijk Nederlands Muziek Instituut (KNMI) bericht dat er zaterdag 3 april een optreden van Wind kracht 10 op het terrein van scheepswerf Wilton Fijenoord is. Windkracht 10 is een regionaal harmonie-orkest onder leiding van Anton Oosten. Het orkest speelt al drie seizoenen en het niveau van de muzikanten is hoog. De leden spelen namelijk allemaal solo of eerste partij bij andere orkesten uit de regio. Tijdens het concert in het ge bouw van Harmonie Wilton Fij enoord worden onder meer Ar meense Dansen van Alfred Reed en Three Dance Episodes van Bernstein ten gehore gebracht. Na het optreden van Wind kracht 10 is er gelegenheid om te dansen op de vrolijke klanken van de Free Time Jazz Band. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang bedraagt f 10,-. men. Maar de drempel naar de PvdA is ook weer niet zo groot omdat het een heel jong bestuur heeft." De PvdA-jongeren zijn van me ning dat jongeren voorlopig in voldoende mate zijn geïnte greerd in de partij. Dat neemt niet weg dat zij bij de oprichting geformuleerde doelen, niet meer nastreven. De vijf jonge leden stellen dan ook voor een schadu- wraad naast de huidige gemeen teraad in te stellen. Jan-Willem Mennink, die sinds twee weken voorzitter van de PvdA is, legt uit wat deze raad zou moeten toevoegen. „Doel van deze raad is dat er onderwerpen worden behandeld die door de gemeenteraad niet of nauwelijks aan de orde komen. De gemeenteraad zit natuurlijk gebakken aan een agenda. Wij kunnen onze aandacht vestigen op onderwerpen die niet aan bod komen en dingen rapporteren zodat er iets mee gebeurt. Het is niet de bedoeling er een tweede gemeenteraad van te maken, maar om bevindingen te rappor- feren aan de gemeenteraad." Het plan is om in de schadu- wraad twaalf leden uit de in de raad vertegenwoordigende par tijen die op het ogenblik tenmin ste drie raadszetels bezetten, te laten plaatsnemen. De raad zou voorlopig in het najaar geristal- leerd moeten worden en defini tief na 2 maart, de datum waar op de raadsverkiezingen plaats vinden. Hoe de andere partijen tegen het plan aankijken is nog niet bekend. Mennink: „We heb ben het idee gelanceerd, maar nog geen brieven geschreven aan de overige partijen. Binnenkort gaan we de boer op." Ook is door de jongeren het plan geopperd om een paar keer per jaar een informatiebulletin te la ten verschijnen. „Zo'n informa tiebulletin is ook voor de oudere burgers bedoeld. Het is nu zo dat je één keer in de vier jaar bedol ven wordt onder partijpropa- ganda. Bij de vorige verkiezin gen is gebleken dat de opkoms- tcijfers in Schiedam aan de lage kant zijn. Ik denk dat er concreet aangegeven moet worden wat de partijpolitiek in Schiedam bete kent. Niet alleen tijdens de ver kiezingen, maar ook in de perio de ervoor en erna", aldus Jan- Willem Mennink. Plannen genoeg, maar geen van de vijf jongeren heeft de ambitie om in de periode 1994-1998 al plaats te nemen in de gemeente raad. „Ik vind mezelf daar veel te jong voor. Het is nu nog te hoog gegrepen. Over een paar jaar misschien", zegt Yvette Huijken. Jan-Willem heeft een andere reden: „Ik ben net voor zitter van de PvdA geworden. Ik ga nu ook niet opteren voor een plaats in de gemeenteraad. Die ambitie zou verwarrend wer ken." Open dag bij Schiespoor. SCHIEDAM Schiespoor heeft afgelopen zaterdag open dag gehouden. Er waren weer allerlei fraaie miniaturen te zien. Het bijzondere aan de expositie tijdens 'spoordag' was de 25 me ter lange kijkdoos. Een grote modelbaan werd omringd door een lange fries met TL-verlich- tingsarmaturen. Het gaf een leuk effect om de treinen en auto's op schaal in de doos te zien rijden. Liefhebbers konden in het club huis aan de Westerkade ook te recht voor kleine reparaties aan locomotieven. En ook kon de collectie worden aangevuld want Schiespoor verkocht allerlei overtollig modelspoormateriaal. Bovendien liet een professionele film zien wat er bij de hobbyis tenvereniging allemaal gemaakt wordt. Deze film werd eerder door de EO gemaakt en werd vorige week uitgezonden op tele visie. TUINKABOUTERS—Vanaf de waslijn van een woning aan de Hein- siusstraat verdwenen zaterdagmid dag twee broeken. Uit een achtertuin van een huis aan de Hoofdstraat werden in de nacht van donderdag op vrijdag vijf tuinkabouters gesto len. ACHILLES NOORD Walenburghof 17 TEL: 010-465 64 00 motorverhuur ZIE DE RADIO RIJNMOND REPORTER bij deze krant! M.i.v. 1 april 1993 verhuizen wij naar: Jan Evertsenweg 6, Bedrijvenpark "Vijfsluizen", grens Schiedam/Vlaardingen. Vink Evag Automobielbedrijven B.V. Jan Everisenweg 6. Industrieterrein Vijfs|uiz< 3115 JA Schiedam Postbus 96. 3100 AB S Telefoon 010 - 426 46 90 Telefax showroom 010 - 473 99 50 Telefax garage 010 - 473 67 60 i Diverse ruitdessins. Maat 104 t/m 164. KINDER REGENJASJES. Twee zijden draagbaar. Absoluut waterdicht 3 tot 8 j We kijken uit buitj PEUTER TRAININGSPAK Crincle nylon. Maten 74 t/m 86 Ze kosten 2295 GEINIG PARAPLUUTJE. Voor uw kind BADSTOF HOESLAKENS. 1 -Persoons. 6 kleuren Normaal 1295 DAMES LONG TOP. tangHhM met split r0Cd' lila donker grijs MEISJES LONG TOP bnzakÏnrtmefSPli' f*1 j| ]-| lH'i'-Hl1-" lila, aqua OOK BIJ U IN DE BUURT: HUISHOUD- HANDSCHOEN. Met anti-slip. En dan HAGELWITTE ENVELOPPEN. Capelle a/d Ussel 50 a Krimpen a/d Ussel Ridderkerk Schiedam Spijkeni

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1