I LEDEREN KLEDING DE BESgLjE GEGARANDEERD Vier Redenen waarom u beter Parket kunt kiezen 4,95 9,95 13,50 kasassistenten m/v VERKORTE OPLEIDING TOT A-VERPLEEGKUNDIGE DOKTERSASSISTENTEN ACHTERDEIVIPER HET VERSTE FRUIT STAATIN UW WIE WIL VERHUIZEN KIJKTIN DEZE KRANT NIEUWLAND FILMS BELEVEN HUN PREMIÈRE IN DEZE KRANT Te koop RENAULT UW Wl JNSPECIALI VSB'BANK SLECHTS 1 DAG LIQUIDATIEVERKOOP bij aankoop van één stuk 30% korting WAAR: ZALENCENTR. KONINGSHOF, WANNEER: MATROOS m/v Te koop AUSTIN DE HAVENLOODS - DONDERDAG 1 APRIL 1993 13-373 De School voor Gezondheidszorg Rotterdam-Zuid verzorgt voor het Sint Clara Ziekenhuis en het Zuiderziekenhuis het theoretische deel van de inservice-oplei- ding tot A-verpleegkundige. Tevens zijn 6 regionale specialistische/beroepsoplei dingen bij de School ondergebracht. Jaarlijks volgen meer dan 850 leerlingen onder wijs op onze school. Bent u doktersassistent (e) in het bezit van een diploma MDGO-AG/DA, en u hebt belangstelling voor het beroep van verpleegkundige, dan ligt hier voor u een kans! Wij nodigen belangstellenden uit zich aan te melden voor de voor met een diploma MDGO-AG/DA Opleiding De verkorte opleiding tot A-verpleeg- kundige voor doktersassistenten duurt 2 jaar en bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De theorie is onderverdeeld in theorieblokken van in totaal 12 weken. De theorieblok ken zijn verspreid over de 2 oplei dingsjaren en worden afgewisseld met praktijkstages. De theorieblokken worden verzorgd door de School voor Gezondheidszorg Rotterdam-Zuid. De praktijkstages worden gevolgd in het Sint Clara Ziekenhuis of in het Zuiderziekenhuis. Bij voldoende aan melding zal de opleiding starten in oktober 1993.. waar u het praktijkgedeelte van de opleiding volgt. Voor de duur van de opleiding krijgt u een leer/arbeids overeenkomst en ontvangt u een sa laris en een onregelmatigheidstoeslag. De kosten van de opleiding zijn voor rekening van het ziekenhuis. Belangstelling? Vul dan onderstaande bon in en stuur deze voor 7 april 1993 naar: School voor Gezondheidszorg Rotterdam- Zuid, Olympiaweg 324, Antwoord nummer 70526, 3078 HT Rotterdam. Een postzegel is niet nodig! U ontvangt dan een uitnodiging voor de voorlichtingsbijeenkomst, die op vrijdag 16 april van 14.00 tot 16.00 in de School zal worden gehouden. SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG ROTTERDAM-ZUID OLYMPIAWEG 324 - 3078 HT ROTTERDAM - TEL. 010-4320144 Ja, ik ben (binnenkort) in het bezit van het diploma MDGO-AG/DA en heb belang stelling voor de verkorte opleiding tot A-verpleegkundige voor doktersassistenten en wil graag de voorlichtingsbijeenkomst bijwonen. Telefoonnummer: UITLAlfÜ GOED KOPER Alle prijzen inkl. BTW, montage en schriftelijke garantie. Exkl. balanceren en ventielen. Aanbiedingen geldig van 24/3 t/m 6/4 1993. Nissan Sunny 11 Q 1.3-1.5 '82 - 9/'86 I I O," Nissan Cherry 1*1Q 1.0+1.3 9/'82 - 9/'86 l£0/ Honda Civic 3 drs 9/'83 - 8/'87 Honda Accord 1600 '82 - 11/'85 KOMPLEET UITLAATSYSTEEM Uw krant Een onmisbaar medium BANDEN voor o.a.: Fiat - Peugeot - Renault - Volkswagen AKKU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN 135 R13 S Prettig geregeld m (R) Aelbrechtskade 127, 010-4767483. Rotterdam Schiekade 644, 010-4678494 Rotter. J10-4840844. Delft (R) "In de Veste", Vperstraat 10 naast de Bibliotheek, 015-146868. Dordrecht (A/R) Dubbeldamseweg Noord 7,078-1356- Dordrecht Wattstraat 3, 078-144454 Hoogvliet (A/R) Eeze 15, 010-4388464. Schiedam (A/R) Nwe Mathenesserstr 45, 010-4260663. A/R ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservicr I Uw krant. Een onmisbaar medium. WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN KENNISGEVING VAN EEN AANVRAAG OMVERGUNNING De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft d.d. 26 februari 1993 een aan vraag ontvangen van Roteb te Rotterdam om vergun ning ingevolge de Wet chemische afvalstoffen (Wca) voor het inzamelen van specifiek ziekenhuisafval, zoals bedoeld in het Besluit aanwijzing chemische afvalstof fen (Baca procesnr. 47.1 t/m 47.8). De aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 2 april 1993 ter inzage bij de Centrale Milieu-orga nisatie van de gemeente Rotterdam, Qalvanistraat 15, Europointcomplex, kamer 0166, op werkdagen van 9.00-16.00 uur, alsmede in de openbare bibliotheek, afd. informatie, 2e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam op dinsdag van 18.00-21.00 uur. Een ieder kan tot en met 2 mei 1993 schriftelijk ge motiveerde bezwaren indienen bij de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu beheer. De bezwaren dienen te worden gezonden aan de Directie Afvalstoffen (A645), postbus 30945, 2500 GX 's-Gravenhage. Degene die een bezwaar schrift indient kan daarbij schriftelijk verzoeken zijn/ haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Nor maal gesproken wordt er in het kader van een aanvraag om vergunning ingevolge de Wca geen openbare zitting gehouden, aangezien hiervoor weinig of geen belang stelling bestaat. Indien een zitting toch gewenst wordt geacht, kan hierom schriftelijk worden verzocht. Dit ver zoek kan worden gericht aan Bureau Vergunningen Wca, postbus 88,5275 ZH Den Dungen. Meegaand: aan iedere stijl aan te passen Practiseh: minder onderhoud Fraai: kvvaliteitsparket blijft sterk en mooi Niet duur: parket gaat 5x langer mee dan b.v. kamerbreed tapijt Uw krant. Een onmisbaar medium. KURK EN PARKET P.J.Troelstralaan 57 schiedam Tel. 010 - 471 18 53 Fax 010 - 471 12 00 LJ L Maandag gesloten Donderdag koopavond AANBIEDINGEN GELDIG VAN 31 MAART T/M 13 APRIL 1993 Vin de Pays du Gard, 1 Itr. Zuidelijke streekwijn uit het departe ment Gard. Pittige evenwichtige rode wijn met een krui- Van 5,95 voor di ge smaak. Een - wijn voor elke Bourgogne Passetoutgrains AC Een heerlijke wijn, Van jq 95 voor met een fonkelende kleur, frisse fruitige geur en zachte ronde smaak. r ait vwi Vin d'Alsace AC Gewürz- traminer La Sapinière Ben krachtige zeer karaktervolle wijn, geurend naar vruehten en kruiden. Vooral geschikt als Van 14,95 voor begeleider van - desserts of pittige Marquis Bressane Medoc AC Marquis Bressane is een tweede wijn van CMteau Hauterive uit de Médoc en wordt gevindiceerd van de jongere druivenstokken van het domein die reeds het typische Médoc-karakter bezitten. Helder diep donker van kiem en een fris fruitige geur. Gelet op de kwaliteit en de prijs Van 8^0 voor DUJARDIN 19,95 SOIT Hr.RN lOMrORT QLE|S TALLQCtf Whisky 19,50 fOlecgse wo, wm? Witbier krat 24x30cl.32,25 fles 30 cl. 1,35 Bergweg 222, 010-4656603 Groene Hilledijk 201010-4852074 in de stad Rotterda Kleiweg 85, 010-4183066 bij bestellingen Oudedijk 164. 010-4120919 boven 100.- Samuel Esmeyerplein 10, 010-4216903 (uitgezonderd De VSB Bank Schiedam Vlaardingen N.V. is dé bank voor de particulier en steeds actiever op het terrein van het midden- en kleinbedrijf en de vrije beroepsoefenaren. De bank met een uitgebalanceerd en compleet dienstenpakket en een aanpak die we het beste kunnen karakteriseren als slagvaardig, actief, cliëntgericht en oog voor de indivi duele medewerker. Een bank in beweging. Zo is de VSB Bank Schiedam Vlaardingen N.V. het best te karakteriseren. Voor een aantal van onze kantoren zoeken wij: Als kasassistent bent u vaak de eerste contactpersoon voor de cliënt. U verzorgt de stortingen en opnames van betaal- en spaarrekeningen. U verricht aan- en verkoop van reguliere vreemde valuta en verzilvert cheques. U maakt dagelijks uw eigen kas op. Tevens bent u allert op verkoop- en cross-seilingsmogelijkheden en verwijst u door naar de terzake kundige kollegae. De aanstelling zal op basis van bepaalde tijd zijn. Afhankelijk van de mogelijjkheden binnen de bank, uw ambitie en capaciteiten kan te zijner tijd sprake zijn van een vast dienstverband. Wij vragen van u dat u in het bezit bent van een H.A.V.O.-diploma en niet ouder bent dan 20 jaar. Als de bovenstaande funktie-omschrijving u aantrekt, u aan de gestelde eisen voldoet, over een servicegerichte instelling beschikt en bereid bent om opleidingen te volgen, dan zouden wij graag met u kennis willen maken. Als dit ook uw wens is dan zien wij graag uw sollicitatiebrief met curriculum vitae tege moet. U kunt uw sollicitatie richten aan de VSB Bank Schiedam Vlaardingen N.V., Afdeling Sociale zaken, Postbus 135, 3100 AC Schiedam, t.a.v. mw. J.M. Hekkema-Krul. een ffOTtlI onderneming ZUIVERINGSSCHAP HOLLANDSE EILANDEN EN WAARDEN OPENBARE BEKENDMAKING Het dagelijks bestuur van het zuiveringsschap Hollandse Ei landen en Waarden; gelet op artikel 12 van de Wet alge mene bepalingen milieuhygiëne (WABM); maakt bekend, dat 15 februari 1993 een aanvraag is ingediend door Hogefa B.V. voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) voor het via de gemeentelijke rio lering en de afvalwaterzuiveringsinrichting (awzi) Dokhaven brengen van afvalwater afkomstig van de vestiging aan de Thurledeweg 85 te Rotterdam in oppervlaktewater van de Nieuwe Maas. De aanvraag en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf vrijdag 2 april 1993 tot en met maandag 3 mei daaropvolgend ter inzage op de secretarieën van: - het zuiveringsschap, Johan de Wittstraat 40, 3311 KJ Dordrecht, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.30 uur; - de gemeente Rotterdam, Europointcomplex kamer 166 Galvanistraat 15 te Rotterdam, elke werkdag van 09.00 uur tot 15.00 uur. Voorts bestaat de mogelijkheid, gedurende bovengenoemde termijn, de stukken op verzoek buiten de normale kantoor uren in te zien. Hiervoor gelieve men contact op te nemen met de Centrale Milieuorganisatie van deze gemeente (tele foon: 010 - 4896922). Desgewenst kan op (telefonische) afspraak een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen (afdeling Be- drijfsafvalwater, telefoon (078) 14 12 88). Kopieën zijn tegen betaling beschikbaar. Een ieder kan gemotiveerde bezwaren tot en met maandag 3 mei 1993 schriftelijk bij het dagelijks bestuur van het zui veringsschap indienen. Degene die een bezwaarschrift in dient, wordt erop gewezen, dat een kopie van het bezwaar schrift onder andere aan de aanvrager zal worden doorge zonden. Indien gewenst, kan men daarom verzoeken, zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een dergelijk verzoek, (met vermelding van de persoonlijke gegevens) dient bij voorkeur tegelijkertijd met een bezwaarschrift, waarin de persoonlijke gegevens ontbreken, te worden inge diend. Het bezwaarschrift dient gericht te zijn aan het dage lijks bestuur van het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, Postbus 469, 3300 AL Dordrecht. Een openbare zitting zal niet plaatsvinden. Indien daar om wordt verzocht, kunnen tot en met maandag 26 april 1993 mondelinge be zwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens de gelegen heid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager (die daartoe zal worden uitgenodigd) en de overige aanwezigen. Wij vestigen er ten slotte de aandacht op dat alleen degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als boven om schreven en een ieder die aantoont, dat hij daartoe redelij kerwijs niet in staat is geweest, te zijner tijd bezwaren tegen de ontwerp-beschikking kunnen Indienen. Dordrecht, 1 april 1993. Het dagelijks bestuur, de secretaris, de voorzitter mr. P.A.M. Verbeek ir. J. Boeve Collectie 92. Lederen en suede Jacks va. 198.- 298.-398 - 498 - 598.- 698.- Steeds 2de jack in dezelfde prijsklasse I voor maar 1 gulden. UIVERLAAN 20, MAASSLUIS VRIJDAG 2 APRIL VAN 12.00-20.00 UUR o.l.v. Italia Leather Wear, SCHIEDAM, HOOGSTRAAT 7, TEL. 010 - 4270840. RIDDERKERK, WC. RIDDERHOF 98, TEL. 01801 - 26692. INFO: 04920 -22923 ENBO De B.V. Eerste Nederlandse Bulk m.b.v. van pneumatiek stofvrij poedervormige pro- dukten over. Zij exploiteert een moderne vloot van pompoverslagschepen en pompoverslagauto's. Hiermee bedienen wij klanten in het binnen- en bui tenland. Wij zoeken op korte termijn een Wij verwachten van de kandiaten het volgende: leeftijd tussen 23-30 jaar ervaring in de binnenvaart behoorlijke technische aanleg/kennis flexibiliteit m.b.t. werktijden in het bezit van rijbewijs BE u woont te Maassluis, Schiedam, Vlaardingen of Rotterdam-west B.V. ENBO Postbus 2, 2396 ZG Koudekerk a/d Rijn AANBIEDINGEN Fulda 195/50/15 f 185.- Michelin MXV 195/50/15 f 225.- Continental 185/55/15 f 115.- Pirelli 165/14 f 100.- Semprit 175/70/14 f115.- Toyo 205/60/13 f 125.- Toyo 185/60/13 f 125.- Federal BUS 185/14 8 PR f 150.- OP OP Tevens ca. 2000 gebr. banden met ca>90% profiel INCL. MONTAGE EN BALANCEREN 0VERSL00T banden Harmoniestraat 14a Hoek v. Holland Tel.: 01747-85759 Auto: 06.52706274

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 11