Toneelgroep in ontwikkeling laat kleine Johannes opgroeien UIT 'Surinaamse verhalen' slaat brug tussen twee culturen 'We nodigen iedereen uit om achter de schennen te komen kijken' daï,S 'Als ik een mier word, zet ik gewoon een helm op Rotterdamse Schouwburg viert vijfjarig bestaan met twee open dagen Nederlands Dans Theater danst Ribeiro en reprises Cyrano verbergt grote neus achter vlijmscherpe humor DONDERDAG 1 APRIL 1993 DE HAVENLOODS HET ZUIDEN De Rotterdamse Kunst stichting laat onder de titel 'De onuitroeibare roman' tien avonden lang Nederlandse ro manciers aan het woord in zaal De Unie, om uit te vinden wat er in de afgelopen vijftien jaar is toegevoegd aan de Ne derlandse literatuur. Op woensdag 7 april praten Atte Jongstra en Dirk van Weelden met Anthony Mertens. De avond begint om 20.30 uur en de toegangsprijs bedraagt een tientje (ƒ7,50 met korting). Zanger en /«/-speler Hous- sein Toulali treedt op I april i ensemble van in Theater De Evenaar. De muziek die ge bracht wordt, heet malhoun de taal die daarbij gebruikt wordt, is het dialect van de Marokkaanse ambachtsman. Aanvang 20.15 uur. Entree 15,- of 12,50 met korting. Het concert van Bon Jovi in Ahoy' op 9 april, is uitver kocht. Op 23 april komen de heren echter nog een keer te rug en voor die voorstelling zijn nog staankaarten te ver krijgen a 32,50. Het tele foonnummer van Ahoy' is 010-4104204. Rienne Va Plus, het samen werkingsproject van Rienne Janssen, en ex-Doe Maar-le den Ernst Jansz en Jan Hen driks, speelt op 2 en 3 april in Theater Zuidplein Het trio heeft zich muzikaal laten in spireren door de muziek uit de jaren '20 tot '40 en brengen hun muziek in een theatrale setting. De voorstelling begint i 20.30 uur in de Arlecchi- -zaal en de kaartjes kosten 17,50 12,50 met korting). Podium De Vlerk aan de Lijnbaan 120 heeft voor vrij dag 2 april twee bands op het programma staan. Badtown Boys speelt punk-popdie asso ciaties oproept met The Ra- mones en The Dickies. De Arnhemse band The Harries zoekt het in de Engelse kroeg punk. De zaal gaat open om 21.00 uur en kaartjes kosten een tientje. Onder de titel 'Strings in the earth and air' speelt het Asko Ensemble muziek op teksten van de Ierse schrijver James Joyce. Op 4 april doen zij, ondersteund door sopraan Lucy Shelton de Rotterdamse Doelen aan. Aanvang 20.15 Entree 15,- of een tien tje n pas. Het Schönberg Kwartet speelt op 8 en 29 april werken van Zemlinsky, Webern en Berg in zaal De Unie. Ook het Lysenko Kwartet uit Kiev geeft dan acte de presence met werk van Karabitz, Silvestrov en Guba. De voorstellingen beginnen om 20.30 uur en de toegangsprijs bedraagt 15,- of 10,- met korting. De Schiedamse toneelvere niging Apollo Toneel speelt 'De Ingebeelde Zieke' van Mo lière. Op donderdag I april wordt er gespeeld in Theater de Teerstoof in Schiedam en op vrijdag 16 en zaterdag 17 april in het Rotterdamse Bi bliotheektheater. Beide voor stellingen beginnen om 20.30 uur en de toegangsprijs be draagt 12,50. De pasprijs is een tientje. Cabaretgezelschap De Ser- panties speelt op 1 april hun voorstelling 'Ze kijken!' in het Bibliotheektheater. De voor stelling begint om 20.30 uur en voor 15,- kan men erbij zijn. Wie een pas heeft kan er voor een tientje in. Het RO Theater brengt op 3 april Arthur Millers stuk 'De Dood van een handelsreiziger' op de planken van Theater Zuidplein Onder regie van Pe ter de Baan spelen onder an deren Lou Landré en Geert de Jong in dit monumentale stuk. Het stuk staat geprogram meerd in de grote zaal en be gint om 20.15 uur. Kaartjes kosten 25,- of 20,-. (foto: LEO VAN VELZEN) Op donderdag 8 april vindt in Lantaren/Venster de Neder landse première plaats van Veerle Bakelants' choreogra fie 'Compositie 1'. De voor stelling loopt tot en met zater dag 10 april. Aanvang 20.30 uur. Entree ƒ18,-//14,-. Surinaamse verhalen is een intie me voorstelling waarin op ver schillende manieren wordt ver teld over het ontheemd zijn en het leven tussen twee culturen. Aan de voorstelling liggen Suri naamse volksverhalen ten grondslag. Centraal in de voorstelling staat de Big Jari (het grote verjaar dagsfeest) van de jarige Stanley Scheerzeep. Ter ere van zijn 10e verjaardag wordt een groot feest gegeven. De verschillende bezoe kers op het feest laten Stanley een denkbeeldige reis maken waarin hij geconfronteerd wordt met de verschillende aspecten van de niet-Westerse cultuur. Een cultuur die Stanley, opge groeid in Nederland, zowel vreemd als vertrouwd is. Zijn belevenissen op deze grote dag worden verteld door middel van een kleurrijk spel met beweging en muziek (percussie). Verscheidenheid Regisseur Wim Meuwissen wil met deze voorstelling niet de oorspronkelijke Surinaamse cul tuur in al zijn verscheidenheid tonen. De voorstelling is eerder een onderzoek naar de eigenheid van de cultuur van de tweede generatie. Hierbij heeft hij zich laten inspireren door de Creool se achtergrond van de spelers (Marjorie Boston, Monique van Hinte en Jeffrey Spalburg) en muzikanten (Ricardo Bilkerdijk en Dennis Tholen). Daarnaast heeft hij gekozen voor een tonende speelstijl waar in niet de taal, maar de fysieke zeggingskracht van de acteurs centraal staat. Wat niet verteld kan worden met taal wordt uit gedrukt door middel van bewe ging en muziek. In de muziek worden de traditonele en moder ne invloeden met elkaar ver mengd of juist tegenover elkaar geplaatst. Aansluiting Er wordt maar weinig theater gemaakt dat aansluit bij de mul- ti-culturele situatie die het over grote deel van de Nederlandse basisscholen kenmerkt. Het me rendeel van het jeugdtheater is typisch een produkt van het Ne derlandse culturele klimaat. De PaardenKathedraal wil daarom eep produktie maken die juist wél aansluiting zoekt bij de cul turele achtergrond van allochto ne kinderen. De Vlaming Wim Meuwissen („Ik ben zelf ook al lochtoon") heeft ruime ervaring op het gebied van het niet-Wes- ters theater. Meuwissen maakte o.a. de voorstelling 'Witte Ne gers' bij de theatergroep Come- dia Futura. Surinaamse Verha len bevat geen politiek state ment. Wim Meuwissen: „Ik ben niet uit op een boodschap, de boodschap zit in de authentici teit van het beeld, klank en kleur. Ik ben van mening dat theater niet moet beweren, maar moet bezweren". Surinaamse verhalen wordt ge speeld door de PaardenKathe draal in de Rotterdamse Schouwburg, Kleine Zaal, zon dag 4 april, aanvang 15.00 uur, reserveren: 010-4118110. de acteurs staat centraal De fysieke zeggingskracht door RICHARD VAN SANTEN ROTTERDAM In het Bi bliotheektheater is van maan dag 5 tot en met zaterdag 10 april elke avond een voorstel ling te zien in het kader van het Grimas-festival. Dit festi val is een jaarlijks initiatief van de Rotterdamse Toneel kamer, het overkoepelende orgaan van zes studenten-to neelverenigingen. De spelers zijn allemaal amateurs, maar hun gedrevenheid mag profes sioneel genoemd worden. Aan het eind van de rit worden de stukken namelijk beoordeeld door een jury en de verenigin gen willen natuurlijk niet voor elkaar onderdoen. De enige toneelclub die niet ver bonden is aan een studentenver eniging, maar rechtstreeks aan de Erasmus Universiteit, is de Rotterdamse Interfacultaire Stu denten Kabaretvereniging (RISK). RISK heeft op dit mo ment zo'n kleine vijftig leden. Ieder jaar is men actief met drie projecten. Eén groep werkt naar een uitvoering in mei toe, een andere groep zet een stuk neer bij de diësviering, het begin van het universitaire jaar, en er is een improvisatiegroep, de 'kweek- bak' voor nieuwkomers. Bewerkt Woensdag 7 april speelt RISK het toneelstuk 'De kleine Johan nes', gebaseerd op de gelijknami ge roman van Frederik van Eeden. Maarten Eland, één van de acteurs, vertelt over het stuk en de manier waarop het tot stand is gekomen. Er wordt nog druk gerepeteerd door de leden „Myrte Amons, onze regisseuse, heeft de roman zelf bewerkt. Ze heeft de dialogen uit het boek als basis genomen en die zo goed mogelijk aangevuld om de han deling duidelijk te maken. Ik vind zelf dat ze daar heel goed in geslaagd is." Amons is studente van het Rotterdams Centrum voor Theater (RCT). Dit oplei dingsinstituut heeft met RISK de afspraak, dat het gevorderde studenten uitleent voor het regis seren van de stukken. „Het mes snijdt aan twee kanten", zegt Maarten, „De studenten van het RCT kunnen de stukken van RJSK als examen zien en RISK heeft de beschikking over goede regisseurs." „Het stuk gaat over het opgroei en van het kleine jongetje Johan nes. Op zijn weg door het leven komt hij steeds de meest fantas tische figuren tegen, die allemaal een fase in zijn ontwikkeling symboliseren. De eerste is Va der, een autoritaire figuur waar aan hij zich moet ontworstelen. Daarna komt Windekind, die staat voor het zweverige, het ge voel, gevolgd door de kabouter Wistik, die het verstand beli chaamt. Zelf speel ik de rol van Pluizer, een recalcitrant figuur die Johannes laat zien dat het in het leven niet allemaal rozegeur en maneschijn is." Dood Ondanks Johannes' jeugd is ook Hein, de Dood, al van de partij. „Als Johannes het uiteindelijk van de cynische Pluizer wint, moet Hein toegeven dat het met Johannes wel goed komt. Op het eind van het stuk moet hij daar om maar weer op zoek naar an dere, menselijke, slachtoffers." Maarten verklapt alvast dat hij daarvoor ook even een kijkje in het publiek gaat nemen. Uitleven Naast het spelen van de karak terrollen, soms nog een hele op gave voor de onervaren acteurs, kunnen zij zich nog eens uitleven in kleine bijrolletjes. „Dan spe len we bijvoorbeeld mieren of krekels. Een leuke afwisseling, omdat die rolletjes heel karika turaal neergezet kunnen worden. Tijdens de voorstelling verlaat niemand het podium. Als ik bij voorbeeld van Pluizer in een mier verander, zet ik aan de zij kant van het toneel even een helmpje op en dan ben ik een mier." Om de grotere rollen goed te kunnen spelen, was wat meer begeleiding nodig. „Myrte heeft ons vooral geleerd om je rol in verband met jezelf te brengen", legt Maarten uit, „Op die manier komen de emoties ook uit jezelf en kun je ze makkelijker spelen." In hoeverre zij daar in geslaagd is, is op woensdag 7 maart te Programma Het programma van het Gri mas-festival ziet er verder als volgt uit. Maandag 5 april speelt Blauw de Griekse tragedie 'Iphi- ginea in Aulis' van Euripides, op dinsdag gevolgd door M T met Alan Ayckbourns stuk 'De tafel van tien'. Woensdag is RISK aan de beurt en donder dag 8 april speelt De Kast Oedi pus in de bewerking van Hugo Claus. Op vrijdag komen Ha rold Pinters vinnige dialogen aan bod in 'Party Time', ge speeld door RST. De Troupe sluit zaterdag het festival af met vier een-akters van onder ande ren Tsjechov en Yvonne Keuls. Na afloop maakt de jury haar rapporten openbaar. De voorstellingen beginnen alle maal om 20.00 uur. Kaartjes kosten 7,50 per voorstelling en voor 25,- is een passepartout verkrijgbaar. Voor reserveringen kan men het Bibliotheektheater bellen van 9.30 tot 12.30 uur, op telefoonnummer 010-4 33 82 58. De Rotterdamse Schouwburg viert deze maand haar vijfja rig bestaan met twee open da gen. „We willen met deze open dagen alle mensen die nog nooit in de nieuwe Rot terdamse Schouwburg zijn ge weest de kans geven eens een kijkje te komen nemen in het gebouw", zegt Carel Alons, directeur van de Schouwburg. Jetta Ernst, adjunct-direc teur, vertelt verder: „We heb ben de Rotterdamse theater gezelschappen, het RO Thea ter, het Scapinoballet en het jeugdtheater De Zwarte Hand gevraagd om die dagen korte voorstellingen te geven en openbare repetities te hou den, zodat dat nieuwe publiek ook kennis kan maken met die groepen." Gratis, natuurlijk. Vrijdag 16 april en zaterdag 17 april kan iedereen zomaar binnen komen lopen in De Kist van Quist, zoals het gebouw in de volksmond heet. Tussen 12.00 uur en 22.00 uur zijn er doorlopend voorstel lingen en repetities: dans, toneel en muziek. Op zondagavond 18 april is er een ingelast optreden De Rotterdamse Schouwburg, bijgenaamd De Kist van Quist, houdt tt gelegenheid van het vijfjarig bestaan twee open dagen. van het Groot Niet Te Vermij den Dans- en Showorkest met hun show 'Live from Rotter dam', een voorstelling die nor maal gesproken in het Luxor Theater te zien is, maar nu voor één keer in de Schouwburg staat. De Schouwburgdirectie heeft vele tientallen buurthuizen en andere groepen aangeschreven die zich op een of andere manier met cultuur bezighouden. Die groepen krijgen de gelegenheid zich te laten rondleiden 'achter de schermen' van het theater. „Onder leiding van een van de medewerkers van de schouw burg",zegt directeur Alons. „Die rondleidingen hebben we ook gegeven toen de schouwburg pas open was, en er was heel veel belangstelling voor", vervolgt Jetta Ernst. „Groepen die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel graag rondgeleid wil len worden, kunnen zich natuur lijk ook opgegeven." Het Scapino Ballet repeteert in de kleine zaal aan een nieuwe voorstelling onder leiding van choreograaf Ed Wubbe, die af gelopen week nog voor uitver kochte zalen zorgde in de grote zaal met zijn werk Perfect Skin. Volle zalen Uit die voorstelling zijn kleine delen te zien in de grote zaal, waar het RO Theater en het Sca pino Ballet elkaar afwisselen met voorstellingen van ongeveer een half uur. Het RO Theater speelt uit de succesvolle fanilievoorstel- ling De Wind in de Wilgen, die rond Kerstmis ook volle zalen trok. Het zijn allebei spectaculai re voorstellingen, waar veel in te zien valt. In de repetitieruimte van het RO Theater wordt gere peteerd onder leiding van regis seur Pieter Loef. Beide stadsgezelschappen mo gen niet klagen over gebrek aan belangstelling. Carel Alons meldt met trots dat zowel het RO Theater als het Scapino Bal let in de vijf jaar van de nieuwe Schouwburg een heel eigen, nieuw publiek hebben opge bouwd. „We kunnen allemaal best trots zijn op wat we bereikt hebben in deze afgelopen vijf jaar", vindt Carel Alons. „Het Rotterdamse publiek heeft zijn schouwburg weer terug. Toch zijn er nog steeds veel mensen nog nooit in het gebouw ge weest. Voor al die mensen heb ben we de open dagen georgani seerd. We nodigen iedereen uit om de schouwburg te komen be kijken." Floorshow In de hal speelt tijdens de open dagen jeugdtheater De Zwarte Hand een voorproefje uit het nieuwe programma 'Windmo lens'. „Kindertheater neemt in het schouwburgprogramma een belangrijke plaats in", vertelt Jetta Ernst. „Vandaar ook die voorstelling." Café Floor brengt zaterdag een extra Floorshow, een talkshow met Maria Heiden en Fred van der Hilst, waarin onder anderen fervente schouw burgbezoekers aan het woord komen, maar ook architect Wim Quist en het kassapersoneel. Daar is ook muziek van onder anderen de Valentina's en het Roemeens dorpsorkest Palatca. Voor de voorstelling van het Groot Niet te Vermijden Dans en Showorkest zijn ongeveer 500 kaarten in de vrije verkoop. Ze kosten 30 gulden, met korting pas 25 gulden. Reserveren via 010-4118110. ROTTERDAM Op dinsdag 6 april geeft het Nederlands Dans Theater 2 in de Rotter damse Schouwburg een uitvoe ring van drie choreografieën. Het programma omvat 'Waiting for Voluptia' (een nieuw werk van Paolo Ribeiro) en reprises van 'Squares' van Hans van Ma nen en 'Jardi Tancat' van Nacho Duato. De balletten zijn gezet op muziek van Sjostakovitsj, Satie en Catalaanse liederen van Ma ria del Mar Bonet. Twee jaar geleden creëerde Pao lo Ribeiro voor NDT2 het werk 'Encantados de Servir-Lo...' Zijn nieuwe choreografie voor NDT2 is getiteld 'Waiting for Voluptia', gezet op een strijk kwartet van Dmitri Sjostako vitsj. Ribeiro is sinds 1991 arties- tiek leider van de Companhia de Danca de Lisboa. Daarvoor werkte hij vanaf 1980 allereerst als danser bij o.m. het Ballets Contemporain in Brussel, Ballet de Lyon, Opéra Strasbourg; maakte choreografieën voor o.m. La Maison de Culture de Tournai, Compagnie Stridanse en het Gulbenkian Ballet en zijn eigen Companhia de Danca de Lisboa. Het tijdloze en steeds weer impo nerende 'Squares' (1969) van Hans van Manen is een onder zoek naar de choreografische mogelijkheden met niveauver schillen en binnen de beperking van een door neonlicht afgeba kend vierkant. Deze dwingende techniek en de suggestie van ernst staat in contrast met de gedragen tempi en de slepende melodie van Saties 'Les Trois Gymnopédies', eerst in de piano versie van de componist en daar na in de orkestratie door Claude Debussy. Tot twee jaar geleden was Na cho Duato danser en huischore- ograaf van het NDT; vervolgens vertrok hij naar Madrid voor zijn benoeming tot artistiek lei der van het Ballet Lirico de Na tional. Regelmatig keert hij te rug naar het NDT om zijn werk in te studeren of nieuw werk aan het repertoire toe te voegen. 'Jar di Tancat' uit 1983 betekende zijn doorbraak als choreograaf. Het dansstuk maakte hij oor spronkelijk voor de jaarlijkse workshop van het NDT. In dit debuutwerk is duidelijk de zeer expressieve, dynamische stijl van Duato te zien. Het ballet ademt een Catalaanse sfeer. 'Jardi Tan cat' (gesloten tuin) is dan ook gebaseerd op oude Spaanse folk loristische verhalen. De liederen van Maria del Mar Bonet sluiten hierop naadloos aan. Rotterdamse Schouwburg, Gro te Zaal, dinsdag 6 april, aanvang 20.15 uur. Reserveren: 010- 4118180. Joeri de Korte en Megumi Nakamura in 'Waiting for Voluptia' ROTTERDAM Van dinsdag 5 tot en met zondag 25 april is eindelijk de musical Cyrano in het Luxor Theater Rotterdam te zien. Sinds deze grootschalige Nederlandse Joop van den Ende produktie in september 1992 in première ging, liep het storm bij de theaters. Ook in het Luxor Theater is Cyrano uitverkocht. Cyrano is gebaseerd op het toneelstuk 'Cyrano de Bergerac', het beroemde verhaal uit 1897 van de Franse schrijver Edmond Rostand. Het verhaal is op muziek gezet door Ad van Dijk en het libretto is van Koen van Dijk. De plot speelt zich afin Frankrijk tussen 1640 en 1660. De hoofdfiguur, Cyrano de Bergerac, verbergt zijn handicap, een onwaarschijnlijk grote neus, achter vlijmscherpe woorden en fysieke kracht. In het geheim is hij verliefd op zijn nicht Roxane. Als Roxane verliefd wordt op de knappe jonge officier Christian, sluit Cyrano een verbond met Chistian. Het uiterlijk van Christian gecombineerd met de liefdes poëzie van Cyrano creëren een ideale minnaar. Cyrano moet machteloos toezien hoe Roxane steeds verder bij hem wegdrijft. De musical drijft op de romantiek van een prachtig liefdesver haal, de humor van Cyrano en het spektakel van de prachtige ensceneringen. De regie was van Eddy Habbema. Bill van Dijk speelt Cyrano, Danny de Munck vertolkt de rol van Christian en Ryan van den Akker is Roxane.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 15