STUDEER VOOR EEN BAAN OM DE AARDE. De klassieke secretaresse heeft een hang naar 'bijleren' l Capelle EENREISJENAARHET U ZONNIGE ZUIDEN VINDT B U IN UW EIGEN KRANT M gemeente aandenIJssel administratief mede werker (m/v) SERVICEMONTEUR DIE 'COOL' IS In het leven kan je van 'alles tegelijk' krijgen Opleiding tot apothekersassistent(e) ELECTRON DE HAVENLOODS - DONDERDAG 1 APRIL 1993 13-367 LIANNEVAN ECK Hoog opgeleid administratief personeel ondersteunt de advi seurs van het NEI (Neder lands Economisch Instituut). Het NEI is een onafhankelij ke instelling op het gebied van economisch onderzoek en ad vies in Nederland. De reputa tie reikt tot ver over de lands grenzen. Van de medewerkers in de ondersteuning wordt naast grote vakkundigheid een goede service-gerichte in stelling verwacht. „Onze se cretaresses hebben minimaal een havo-opleiding en een se cretariële beroepsopleiding. Ze hebben een grote mate van zelfstandigheid. Ze zijn de steun en toeverlaat van onze adviseurs." Aan het woord is H.J.P.M. ter Beek, afdeling personeelszaken. De adviseurs verrichten onder zoek naar vraag door overhe den, het bedrijfsleven en bran che-organisaties. In binnen- en buitenland, respectievelijk in Nederland en West-Europa en in de ontwikkelingslanden. Maandenlang zijn de adviseurs soms weg. Voordat het zover is heeft de secretaresse heel wat werk verzet. Ze stippelt routes belangrijke plaats in uit, bespreekt de reis en reser veert hotelkamers, maakt af spraken, houdt de agenda bij en zorgt dat bij verblijf in risicovol le landen het medicijnkoffertje gereed staat. De onderzoeker levert de secre taresse de ruwe versie voor de tekst van het onderzoek en het advies aan. Het is de taak van de secretaresse die tekst vlot in eigen huisstijl uit te werken. Ter Beek: „De adviseurs doen wetenschappelijk, onafhankelijk onderzoek. De secretaresse moet heel wat in huis hebben om het aangeleverde om te zetten in leesbare en begrijpelijke taal. Voor een buitenlandse op drachtgever moet het rapport in het Engels worden vertaald. Een goede beheersing van het Neder lands en het Engels, zowel mon deling als schriftelijk, is essen tieel." Mee-managen De secretaresses die de adviseurs op de binnenlandse markt on dersteunen, werken iets minder zelfstandig. „Zij staan het hoofd van de afdeling bij. Managen als het ware 'mee'. Ze hebben na tuurlijk wel als onderdeel van hun taak het maken van afspra ken en het verwerken van rap porten", vertelt Ter Beek. De secretaresses bij NEI nemen een belangrijke plaats in binnen de organisatie. Want, zegt ter Beek: „Het zijn beslist geen da mes die de plantjes water geven. Het zijn de klassieke secretares ses. Daar worden zij ook naar beloond en naar gewaardeerd." Top tien Gebleken is dat de 'echte' secre taresse een hang heeft naar bijle ren. Ze wil 'up-to-date' zijn wat betreft informatica, manage menttechnieken en moderne ta len. Zij vindt dat discretie, nauw keurigheid, zelfstandig oordeels vermogen, goed kunnen samen werken, kennis van organisatie, goede taalbeheersing, stressbe stendigheid, snel kunnen beslis sen, volhouden en stijl hebben tot de top tien van de karakter trekken van een secretaresse be horen. De secretaresse ziet gastvrouw schap als een belangrijk onder deel van haar werkzaamheden. Zij is het die bij het organiseren van een congres denkt aan de cadeautjes voor de gastspreker, of aan een aardigheidje op de hotelkamer van een buitenland se relatie die samen met zijn vrouw gekomen is. De Nederlandse secretaresse is over het algemeen geëmanci peerd. Imago-verbetering willen zien. Af willen van het beeld van het mooie blondje dat wat type- en schrijfwerk doet. Uw krant. Een onmisbaar medium. Capelle aan dép tüssel is een dynamische gemeente met ruim §8.000 inwoners en ëen goed voorzieningenniveau. Aan de realisering van een dPffumplan, de woonwijk 's-Gravenland, het kantoren- en bedrij venpark Rivium en de aanleg van de sneltram naar Rotterdam wordt hard gewerkt Op bestuurlijk ah ambtelijk niveau wordt binnen de regio Rotterdam Rijnmond een nieuwe bestuursstructuur ontwikkeld. Dit vereist inventi viteit en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Tezamen met decentralisatie en de gemeentelijke ontwikkeling van groet naar be heer heeft dit ook gevolgen op het gebied van Sociale I Bij dfè afdeling Sociale Zaken ontstaat door vertrek van de huidige medewerker een vacature voor de functie van: Grenco'Transportkoeling heeft een vooraanstaande positie opgebouwd op het ge bied van Tpnsponkoelmg. Als-exclusief importeur van ThermoJKing koëunits beschikt Zij over een ijzefsterk produkx. Belangrijke factoren van het succes van Grenco zijn de optimale service, uitgebreide dienstverlening en goed opge leid personeel. Met vestigingen in Aalsmeer, Apeldoorn. Best, Groningen, De Lier en Rotter dam staat Grenco Tansport- koeling steeds voor haar afne mers klaar. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar! Voor onze vestiging in Rotterdam zoeken wij op korte térmijn ervaren monteurs die 'hun hoofd koel houden. Ook bij grote drukte! Na een inwerkperiode wordt u ingezet bij de Heeft u belangstelling voor deze functie, dan kunt u uw schriftelijke sollicitatie richten aan Grasso Products BV, t.a.v. dhr. J. Veen. Afdeling personeel en organisatie, Postbus 343. GEfN HoofdkantC installatie, controle en reparatie van Thermo King koel- en vriesunits. Een functie die be staat uit een combinatie van motor-, koel- en elektrotechniek. Om goed te kunnen functio neren in het huidige team van monteurs past u binnen het volgende profiel: u heeft een opleiding MTS werktuigbouwkunde/autotech niek of scheepswerktuigbouwkunde of e$n LTS-opleiding met VAM (automonteur). U beschikt over enkele jaren ervaring en u bent bereid uw kennis door het volgen van een vakopleiding op peil te houden. Onregelmatige werktijden en het werken in teamverband zijn geen bezwaar U beseft terdege dat service bij Grenco op de eerste plaats komt. Vest'gmgen te: Aaismeer. tel. 02977-23660; Apeldoorn, tel, 055-41 1635; Best. 5201 AH 's-Hertogenbosch. Wilt u eerst meer informatie dan kunt u contact opnemen met: dhr B. van Waardenberg (werkplaatschef te Rotterdam, tel. 010-4293333). 8-91005: Gronirgen. tel. 050-42166: De Lier, lel. 01745-18995. Slachtoffer van inbraak met zwaar geweldsmisdrijf? Onvoorziene situaties kunnen mensen in financiële problemen brengen. En als de over heid te kort schiet, wat dan? Dankzij particuliere giften zijn we in staat jaarlijks velen te helpen. Vraag informatie. Steun ons werk Giro 27.27.27 NATIONAAL FONDS VOOR BIJZONDERE NODEN Postbus 30 - 1230 AA Loosdrecht - Tel. (02158) 62.06 De afdeling Sociale Zaken heeft de volgende hoofdtaken: het ver strekken van uitkeringen; werk loosheidsbestrijding (d.m.v. trajectbemiddeling) en schuld hulpverlening. Het functiegebied Uitkerings proces verricht werkzaamheden op het terrein van de Algemene Bijstandswet. De te benoemen functionaris wordt belast met o.a.: - rapportage; - correspondentie; - controle en verwerking van (financiële) gegevens. - diploma HAVO of MEAO; - goede schriftelijke uitdrukkings vaardigheid; - goede contactuele eigenschap pen; - studie voor sociale verzeke ringswetten strekt tot aanbe veling. De functie is gewaardeerd schaal 6, salaris maximaal f 3.650,- bru to per maand. Het gemeentelijk personeels beleid is erop gericht om de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces te bevorderen. Bij gelijke geschiktheid van kan didaten zal dan ook de voorkeur worden gegeven aan een vrouw. De gemeente beschikt over beperkte mogelijkheden voor kinderopvang. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de coördinator van het functiegebied Uitkerings proces, de heer C.M. van Zanten, telefoon 010 - 458 95 44U kunt uw sollicitatie - voorzien van het vacacturenummer D4141/9303 in de brief en op de envelop - binnen 14 dagen richten aan burgemees ter en wethouders van Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Zoekt u een zomerhuisje of caravan kijk in onze recreatierubrieken. De kans van je leven Klumpers Verkoop b.v. is een jonge snel groeiende onderneming, die zich bezig houdt met de verkoop van koek, banket en rogge brood. Deze artikelen worden via een dyna misch verkoopap keiiers verkocht. onderneming in Nederland verder uit te bou wen zijn wij op zoek naar: Enthousiaste verkopers m/v Wij verlangen van u: - Uitstekende commerciële vaardigheden. - Ervaring in de verkoop is een pre, maar niet noodzakelijk. - Representatief en bereid zelfstandig te werken. - Inzet en doorzettingsvermogen. - leeftijd 18 tot 23 jaar. - Dienstplicht reeds vervuld. - Rijbewijs BE. - Minimaal mavo. - In bezit van telefoon. Geboden: - Goed salaris met uitgroeimogelijkheden. - Auto van de zaak, ook privé te gebruiken. - Op termijn zijn er zeer goede doorgroei mogelijkheden. Interesse? Stuur dan uw bondige sollicitatie naar Klumpers Verkoop b.v., Afdeling Perso neelszaken, Postbus 74, 7475 ZG Markelo. Vermeld duidelijk in uw sollicitatiebrief, verge zeld van recente pasfoto, uw telefoonnummer en de termijn waarop u beschikbaar bent. FIIMS BELEVEN HUN PREMIÈRE IN DEZE KRANT De Spanhoff-groep, een groot sa menwerkingsverband van apotheken, biedt jou de gelegenheid onder gunstige voor waarden in dertien maanden een opleiding tot apothekersassistent(e) te volgen en- met de zekerheid van werk! De Spanhoff-groep verzorgt de opleiding in samenwerking met Van Hogendorp Opleidin gen, een rijkserkend instituut, dat gespeciali seerd is in opleidingen voor HAVO/VWO-ers. Naast drie dagen les per week, waarin afwis selend praktische en theoretische vakken aan de orde komen, doe je gedurende twee dagen per week een stage bij een stage-apotheek. Toelatingseisen Gezien het niveau van de opleiding en de toe komstige functie, moet je in het bezit zijn van een HAVO/VWO-diploma met natuur- en/of scheikunde. Als je geen natuur- en/of schei kunde in je pakket hebt, dan kunnen we sa men naar een oplossing zoeken. De maximum leeftijd voor de opleiding is 28 jaar. Diploma Slaag je voor de opleiding, dan ontvang je het Staatsdiploma Apothekersassistent(e). Dit di- Klorna is erkend in geheel Nederland en be- oort tot de hoogst gekwalificeerde in Europa. Met dit diploma ben je van harte welkom in apotheken en vele andere sectoren binnen de gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, groot handels, de farmaceutische industrie en de overheid. Doorstuderen Als je in de praktijk werkzaam bent, krijg je meestal op kosten van de apotheek, de mo gelijkheid je te specialiseren op het gebied van Farmacotherapie, Farmaceutische- chemische analyse of Ziekenhuisfarmacie. Ook hiervoor krijg je een erkend diploma en een toeslag op het salaris. Studiekosten De Spanhoff-groep betaalt de kostbare oplei ding volledig. Omdat de opleiding erkend is door het Ministerie van Onderwijs, heb je recht op studiefinanciering. Bovendien krijg je ook nog een stagevergoeding. De enige kos ten waar jij voor moet zorgdragen zijn de één malige inschrijfkosten van f. 300.-. Kortom Wil je via een niet te lange opleiding de basis leggen voor interessant en afwisselend werk met een prima salaris, en een baan waar je mee voor de dag kunt komen, kies dan voor een opleiding van de Spanhoff-groep. Informatie(middag) Als je de antwoordcoupon invult en opstuurt, dan nodigen wij je uit voor een vrijblijvende informatiemiddag. Daarna kun je dan beslis sen of je je aanmeldt voor de opleiding, Je kunt daarnaast al informatie vragen aan: de heer drs. A. Pelzers, Apotheek Walenburg, te lefoon 010-467.56.22 öf dr. T.A. Kortekaas, Apotheek Davo, telefoon 070-345.40.66. Aanvraag uitnodiging informatiemiddag oplei ding apothekersassistent(e) Spanhoff-groep. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Zonder postzegel opsturen naar: Spanhoff-groep, p/a Apotheek Exler, Antwoordnummer 30579, ,3030 WB Rotterdam. Altijd al gedroomd van een baan om de aarde? Dan zit je goed met Werktuigbouwkunde. Want je zal niet de eerste zijn die dankzij die studie nu een wereldbaan heeft. Ben je eindexamenkandidaat HAVO, VWO of MTS reserveer dan vandaag nog een plaats op de beroepenvoorlichtingsavond van 6 april a.s. Tussen half acht en tien uur op de Lange Kleiweg 4 in Rijswijk. 070 - 3401500. Werktuigbouwkunde I I riRijswijk ELECTRON is een groep van regionaal opererende elektrotechnische aanne mers met vestigingen in geheel Neder land en aangrenzend buitenland. De kern van activiteiten bestaat uit het ontwerpen, leveren, installeren, inspec teren en onderhouden van elektrotech nische en meet- en regeltechnische in stallaties. ELECTRON onderscheidt zich hierbij door een hoog kwaliteitsni veau en een klantgerichte instelling. De circa 1000 medewerkers van ELEC TRON realiseren gezamenlijk een om zet van circa f 140 miljoen. Doordat de zelfstandig opererende vestigingen ge bruik maken van eikaars expertise op diverse specialistische terreinen, wordt zowel de kennis als de uitvoeringsca paciteit optimaal benut. Een van de werkmaatschappijen is ELECTRON (Maassluis) B.V. in Spijke- nisse met circa 120 medewerkers. In de afdeling Uitvoering, bestaande uit elektra- en instrumentatiemonteurs van verschillend niveau, is er behoefte aan uitbreiding met een aantal ervaren INSTRUMENTATIE MONTEURS die in staat zijn om zelfstandig meet- en regeltechnische installaties aan de leggen en onderhouds-, reparatie- en wijzigingswerkzaamheden daaraan uit te voeren. Er wordt gewerkt met ge avanceerde technieken in moderne systemen van verschillende merken. Onder onze opdrachtgevers bevinden zich grote chemische en petrochemi sche bedrijven in het Europoort Botlek- gebied. Kandidaten hebben een opleicing MTS- E met aanvullende opleidingen op het gebied van Meet- en regeltechniek of LTS-E met VEV-TBI of TSI en/of SOM M&R opleiding danwel een vergelijk baar niveau. En voorts een meerjarige ervaring in het zelfstandig uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden. Naast een goede salariëring heeft ELECTRON een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: ELECTRON (Maassluis) B.V. Afdeling Personeelszaken Postbus 832 3200 AT Spijkenisse Telefoon: 01880-23333

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 17