Qj DE HAVENLOODS Keukens Gemeente plaatst na drie jaar betonnen hek om afbraakteirein Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT •BSsS»»"1-» i ;i KL Een ton 'verhuiskosten' MEDEDELING KOOS rodrigo hengelsport OPENT MORGEN W '°°5t de °ude in de Gro,e VUser"5!°l i Vogel op reis naar Chili EDITIE P, DONDERDAG 1 APRIL 1993, 42e JAARGANG Nr. 13 ujegener huLs-ssn-huLsbLaden HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM De Havenloods Het Zuiden Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad ZIE DE PAGINA'S MET RUBRIEKS- 010-4.699.444 advertenties UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Dieven opgepakt SCHIEDAM— Een 28-jarige Schiedammer kon dinsdagmid dag rond 13.15 uur aangehou den worden, nadat hij even daar voor een weegschaal had gesto len uit een warenhuis aan de Broersvest. De politie kon tot aanhouding overgaan door aan wijzingen van een personeelslid. Een paar uur later werd op het Nieuwlandplein een 26-jarige Rotterdammer door een klant betrapt toen hij probeerde een zaak te verlaten met twee onbe taalde jacks. Tevens bleek de man een partij gestolen scheer mesjes in zijn bezit te hebben. Beide verdachten werden door de politie ingerekend. Fancy-fair voor goed doel SCHIEDAM Met een grote fancy-fair in De Ark wordt za terdag 3 april de Oecumenische Vastenactie afgesloten. Muzikanten en majorettes van Harpe Davids openen de markt om 10.30 uur. Er zijn veel kra men en spelletjes. Om 16.00 uur is de afsluiting in Schiedam- noord. Centraal tijdens de vas tenactie staat dit jaar steun aan twaalf dorpsscholen rondom Phnom Penh. Wijn van Napoleon eindelijk opgedron- Korfbalclub ODI be gint nieuw leven Al in '94 verkiezin gen in Rijnmond? TONEEL Het Stedelijk Gymna sium verzorgt vrijdag 2 april de tra ditionele 'Grote Avond' in het Pas sage Theater. Het toneelstuk 'Gezichtsverlies' van Dario Fo wordt gespeeld door leer lingen, waarna er volop feest is in de Roo-Roosenzaal. Leerlingen, lera ren, ouders en genodigden zijn van de partij. rRekreatie Pascalweg 115- Rotlerdam-Lombardijen Telefoon: 010-4325211 Het is de afgelopen 2 weken bij Hans Verkerk écht feest geweest, maar dit is de laatste week dat u nog kan profiteren van onze dolle feestweek- prijzen! Kom dus deze week langs en sla uw slag! U kunt tevens gebruik maken van onze extra koopavond, wij zijn zowel donderdag- als vrijdagavond geopend! Bel voor informatie 01722 - 5564. ROTTERDAM STADION WEG 41a - 010-4834441 CAPELLE A/D IJSSEL HOLLANDSCH DIEP 63c - 010-4501572 Voor het Stadskantoor heeft de afgelopen dagen een specta culaire verhuizing plaatsgevonden. Twee bomen, van cir ca 100 jaar oud, werden verplaatst volgens een geheel nieuwe techniek. Aangezien de kolossale bomen niet aan hun stam opgehesen konden worden, werd onder de wortelkluit een soort vloer aangebracht voorzien van hijsogen. Daarna werden beide bomen, een acacia en een zomereik, met een kraan opgetild en op hun nieuwe plek (enige tientallen meters verderop) neergezet. En spectaculaire operaties mogen wat kosten: de verhuiskosten bedroegen zo'n 50.000 gulden per boom. Op het Stadserf komen mettertijd een theater, bibliotheek, uitbrei ding van het Stadskantoor, woningen en winkels. Voor deze nieuwbouw moesten de twee 'eeuwelingen' plaats maken. De gemeente volgt als beleidslijn dat bomen, als het maar enigszins mogelijk is, niet worden gerooid maar verplant. Volgroeide bomen hebben een belangrijke sierwaarde, maar spelen ook een belangrij ke rol in het milieu. Daarom zijn op het Stadserf de afgelopen maanden al ruim 60 bomen verplaatst. In het geval van de acacia en de zomereik ging het om het hoogtepunt. Ze werden verplant naar het gazon binnen de keerlus van de tram, op enkele tientallen meters van hun vorige stand plaats. Het bijzondere betrof de verplantingstechniek. De meeste bomen kunnen aan hun stam opgehesen worden, maar bij de acacia en de zomereik was dat onmogelijk. Gezien de aard van hun wortelstelsels zouden deze bomen zo'n aanpak niet overleven. Daarom moesten de grote wortelkluiten van elk vijf bij vijf meter voorzichtig worden 'ingepakt'. De eerste behandeling vond al in het voorjaar van 1990 plaats! Begin deze week werden per boom vijf stalen binten met een lengte van zes meter onder de kluit doorgeperst. Een 400-tons kraan tilde de hele constellatie (boom van 60 ton en stalen constructie vijf ton) v daarna op. Dat gebeurde 's nachts omdat dan de stroom van de bovenleiding is gehaald. Milieustad Schiedam SCHIEDAM- Kopenhagen. Amsterdam, Ankara, Helsinki. Schiedam... De gemeente Schie dam heeft zich de afgelopen da gen tussen diverse wereldsteden op een conferentie in Amster dam gepresenteerd als het gaat om het milieu. Centraal stond de klimaatveran dering en dan vooral de rol die de uitstoot die kooldioxide daar in speelt. Wethouder Zijdeveld liet zijn licht schijnen over ener giebesparing. Folders onder steunden zijn betoog. SCHIEDAM— Met vijftien mensen begon de ANBO op 3 oktober 1980 met ouderengym- nastiek. Inmiddels, 12'/2 jaar la ter, is de groep uitgegroeid tot 60 personen. Reden voor een feestje dus, vindt de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. Zaterdag 3 april vindt dan ook in ouderensocië- teit 't Blauwhuis aan de Lange Nieuwstraat 181 een speciale gymles plaats. Leraar is de in middels 84-jarige Dick Gonlag die al jaren pro-deo van de partij is. Belangstellenden zijn van 10.00 uur tot laat in de middag welkom. 'Vuilstort' in centrum doorlopend toegankelijk voor spelende kinderen SCHIEDAM Toeval of niet. Op de moment (afgelo pen dinsdag) dat bewonersver eniging Schiedam-centrum tot actie overgaat om een stort- terrein middenin de stad te la ten omheinen, besluit het col lege van B W tot het neer zetten van een betonnen schutting. Nadat er zo'n drie jaar over gepraat is, weltever staan. Wethouder Reijnhout ontkent echter dat er opzet in het spel is. „Nee", zegt hij re soluut. „Wij wisten als college niets van die protestactie van omwonenden. We willen de kwestie nu oplossen, er zijn in het verleden teveel toezeggin gen gedaan." Gif, half-ingestorte woningen en huisvuil vormen het decor. Een prachtig speelterrein voor kinde ren, zo concludeerden omwo nenden van het gebied rond de Westmolenstraat/Westvest al enige jaren geleden. Terug naar zomer 1990. Bewo- nc-rsvereniging Schiedam-cen trum trekt aan de bel bij de gemeenteraad om te waarschu wen voor het gebied. Die seint het college van B W in. Het gemeentebestuur zegt, met in acht neming van de stadsver nieuwingsplannen, een onder- Protest aan de Westmolenstraat/Westvest zoek toe. „Aan consequenties van de te constateren bodemver- ontreininging zal daarbij niet voorbij kunnen worden ge gaan", schrijft B W letterlijk. Volksgezondheid Half februari '91 (de tijd gaat snel) vindt er een gesprek tussen gemeente en omwonenden plaats. Maatregelen blijken noodzakelijk. Zoals: „afsluiting van terreinen met verontreinigde grond om gevaar voor de volks gezondheid tegen te gaan", is letterlijk in het gemeentelijke verslag te lezen. Daarnaast zou het terrein eenmalig geschoond moeten worden van zwerfvuil en ander aldaar gestort vuil. Amb tenaar J. Peppelaar maakt daar van acte. Een verdere briefwisseling tus sen gemeente en bewonersvere niging bevestigt slechts de ver ontreiniging van het terrein. Meerdere malen doet B W toezeggingen. Er zou een hek geplaatst moeten worden, zodat in ieder geval spelende kinderen niet meer op de vervuilde grond terecht kunnen. Er volgen toe zeggingen aan omwonenden van raadscommissies en hoofden van dienst als Griffioen en Bohré. Wethouder Reijnhout geeft dat nu (lente 1993) toe. „Maar het probleem was dat het geen ge meentegrond betrof. De vervuil de grond was eigendom van bowlingcentrum Musis Sacrum. Daarom konden wij weinig doen." Maar hij beaamt onmid dellijk dat de gemeente in het verleden teveel toezeggingen aan de bewoners heeft gedaam. „Nu gaan wij dan ook tot handelen over. Ja, ik zeg toe dat er voor het eind van de volgende week een betonnen schutting om het verontreinigde terrein staat. De opdrachten aan de gemeentelijke diensten gaan direct de deur uit. We willen nu voorkomen dat kinderen er nog kunnen spelen. En dat iedereen er zo maar vuil neergooit." De actie werd dinsdagavond bij gewoond door enige tientallen omwonenden van de Westmo lenstraat/Westvest. Spandoeken vormden de achtergrond. Een actievoerder: „De gemeente mag nu dan zeggen, dat de toezegging om een betonnen hek te plaatsen niets met ons protest te maken heeft. Wij voelen dat anders." Is er koffie na het concert... SCHIEDAM- Muziekvereni ging St. Radboud geeft op zon dag 4 april een koffieconcert in het Passage Theater. Op het pro gramma staan onder meer een ballet van Faust, 'Nacht op de kale berg' van Moussorgski en hoogtepunten uit de beroemde film 'Exodus'. Aanvang 11.30 uur, toegang gratis. In verband met de paasdagen zijn de inlevertijden voor advertenties vervroegd: De Havenloods en Het Zuiden van dinsdag 13 april 1993 Te zetten advertentiesplus reserveren: vrijdag 9 april tot 10.00 uur. Rubrieksadvertenties (Duo's) vrijdag 9 april tot 14.00 uur. Cameraklare advertenties (mits gereserveerd) tot vrijdag 9 april 14.00 uur. Telefoonnummer Advertentie-Orderafdeling: 010-4699230 De Directie. SCHIEDAM Lichaam en geest de hoognodige rust verle nen kan door het beoefenen van Yoga. Lerares van Schuylenburch verzorgt op woensdag van 14.00-15.00 uur en van 19.00-22.15 uur yogales- sen in De Stuurhut aan het Nij- hofplein in Woudhoek Noord. Voor meer informatie bellen met 471.68.53. hengelsportspeciaal Nog meer ruimte voor het Nu 5x zo groot Nog mee, nieuwste von het nieuwste Vaste tag P (zoals u van Koos gewend bent) ^koosrqP«JGO»^;!.I m v - OPENINGSTIJDEN MILIEUSTATION GEWIJZIGD In verband met de toenemende belangstelling voor het O.N.S. milieustation aan de Van Heekstraat is besloten de openingstijden van dit station te verruimen. Met ingang van maandag 5 april kunt u al vanaf 09.30 uur op het milieustation voor grof huisvuil zoals puin, koelkasten, tuinafval, hout en ijzer en andere afvalsoor- ten terecht. Dit geldt ook voor het inleveren van klein chemisch afval. De belangstelling om na 18.00 uur grof huisvuil aan te bieden is zeer gering. Vanaf maandag 5 april gelden daarom de volgende openingstijden: - maandag tot vrijdag van 09.30 uur tot en met 18.00 uur - zaterdag van 09.00 uur tot 15.00 uur. Op Tweede Paasdag is het Milieustation gesloten. Op de zaterdag voor Pasen is het Milieustation open. N.V. OPENBAAR NUTSBEDRIJF SCHIEDAM Dten. n open. h IHIEDAM SCHIEDAM Een eigentijdse versie van Molière's komedie 'Een ingebeelde zieke' is vanavond 1 april te zien in theater De Teerstoof. De cabaretier/chansonnier Bart Stultjens laat een dag later zijn warme stemgeluid door het theater aan de Nieuwstraat nr. 12 schallen. En heb je soms het gevoel dat bloedhonden je op de hielen zitten? De Types af en toe wel en zijn met 'Opgejaagd' in Passage Theater te zien. Yol Hoefnagels regisseerde op zijn eigen manier 'De ingebeelde ziekte' voor de Schiedamse toneelvereniging Apollo. Voor het eerst werd deze komedie opgevoerd in 1673 met Molière in de hoofdrol als Argan die zich inbeeldt ziek te zijn. Dat is zijn manier om aandacht te krijgen, maar tegelijkertijd maakt dat Argan slachtoffer. Saillant detail is dat Molière zelf de rol van Argan slechts 4 keer speelde. Daarna stierf hij een eenzame dood. Vanavond (donderdag 1 april) speelt Apollo in theater De Teerstoof. Aanvang 20.30 uur en de toegang is 12,50 gulden. 'Wie wint heeft gewonnen' is de nieuwe voorstelling van Bart Stultjens. Hierin maakt hij als Alfred Netto de winst- en verliesre kening op. Zijn zoektocht naar vooral winnaars levert hem valsspelers, gelijkspelers en verliezers op. Of er nog winnaars zijn? In ieder geval het publiek, want dat zal naar-huis gaan met het besef dat het leven zo slecht nog niet is. Bart Stultjens is op vrijdag 2 en zaterdag 3 april in theater De Teerstoof. De aanvang op vrijdag is 20.30 uur en zaterdag 20.15 uur. Toegang is beide dagen wel gelijk f 18,-. Het kan voorkomen dat je op een ochtend wakker wordt en denkt: 'Verrek, gister was ik nog jong en gelukkig'. Naast je in bed ligt een wildvreemde vrouw, bij wie het permanent duidelijk naar binnen is geslagen. En als ze dan ook nog zegt: 'Wat hebben we het al 15 jaar goed samen', wil je het liefst gillend weg lopen. De Types bestaat uit drie heren die met 'Opgejaagd' een luchtig en relaxed programma brengen, de sketches worden afgewisseld met muzikale intermezzi. Te zien op zaterdag 3 april in het Passage Theater. Toegang 22 gulden en de aanvang is 20.15 uur. Lina Decock vertelt het verhaal over een man en een vrouw die voor elkaar en het publiek allerlei rotstreken bedenken. Na de inleiding vertelt ze over de apenfamilie, de vogel op doorreis naar Chili en de woeste meneer Griezel die een geweer koopt. De Griezels komen op zaterdagmiddag (3 april) om 14.00 uur naar theater De Teerstoof. Kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar kunnen voor 5 gulden naar binnen. Circus Rijn en Trijn is er in de loop der jaren in geslaagd om met behulp van het publiek een kleurrijke en feestelijke voorstelling van te maken. Ditmaal spelen ze alle rollen uit Sneeuwwitje: Koning, Stiefmoeder en natuurlijk alle 7 dwergen. Rijn en Trijn zijn op woensdag 7 april te zien in het Passage Theater. Toegang voor de kleintjes bedraagt 5 gulden en de aanvang is 14.00 yur. Muziekvereniging Sint Radboud brengt zondag 4 april een gratis koffieconcert in het Passage Theater. Het concert begint natuur lijk rond koffietijd om 11.30 uur. AASHAZEAUE DEUREN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1