Schiedammers geconfronteerd mei stijgende kosten voor huisvuil SBE10 1.95 ISO 9.95 HUISHOUDEN Bil ZEEMAN. DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT Bankfiliaal en geldwagen overvallen Plein voor Gorzenschool Jong geleerd oud gedaan Gemeente naarstig op zoek naar nieuw afvalverwerkingsbedrijf Uitwisseling met Ierland Wandelen in Beatrixpark Huurwoning via krant I HAM- EOO 1 LAPJES O HUK JA BBSIWIU 00 I m ISPEK- COOSAUCUSJESC 1UUPIES O WZL, 9 oo VleesèMDff) 11 Vink&Evag I hij mi inn n U ZOU WEI GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 13 APRIL 1993, 17e JAARGANG, Nr. 15 GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren PAGINA'S MET RUBRIEKS- 010-4.699.444 ADVERTENTIES ujegener huLS-aan-hutsbLaden HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM Twee mannen hebben afgelopen donderdag een bank aan het Van 't Hoff- plein overvallen. De daders eis ten onder bedreiging van een vuurwapen geld en wisten in nog onbekende richting te ontko men. De omvang van de buit is ook nog onbekend.,- De politie heeft de zaak in onderzoek. Diezelfde dag vond omstreeks 11.30 uur aan de Lange Nieuw- straat een gewapende overval plaats op een geldwagen. Op het moment dat de beveiligingsbe ambte met een geldcassette uit de bank kwam, werd hij door een man bedreigd met een vuur wapen. Zonder dat het tot een schot kwam, werd de cassette aan de overvaller overhandigd. De overvaller stapte vervolgens in een gereedstaande auto en verdween in de richting van Over de Vesten. Een half uur later werd de auto leeg terugge vonden aan de Frederik Hen drikstraat. Van de daders ont breekt elk spoor. Daarom is de politie op zoek naar getuigen. Zij kunnen con tact opnemen via telefoonnum mer 4494402. a Schiedam als toeris- tische trekpleister A „Ik sta op het toneel voor het applaus" SCHIEDAM Het weer was bar en boos toen leerlingen voor basisschool De Gorzen aan het schoonmaken van hun school plein en een aantal straten in de directe omgeving begonnen. Maar zij hebben het geklaard. In anderhalf uur tijd was ondanks de storm de troep verdwenen in een vuilniswagen. Wethouder Aad Wiegman vond dat tegenover deze inzet iets po sitiefs moest staan. Leerkrach ten, kinderen en ouders waren al geruime tijd zeer ontevreden over de staat waarin het school plein verkeerde. Daar wordt op korte termijn nu iets aan gedaan. Binnen vijf weken, zo is de ver wachting, kunnen de leerlingen spelen op een nieuw schoolplein. SCHIEDAM De Computer club van Buurthuis Nieuwland is op zoek naar vrijwilligers met een redelijke kennis van compu ters. Het is de bedoeling dat aan meisjes en jongens vanaf negen jaar wordt uitgelegd hoe het ap paraat werkt en wat de mogelijk heden zijn. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het buurthuis, Albardastraat 65, telefoon 473.86.71. vnüi Aleida verhuisd Het idee om een beeld te maken van de stichteres van de stad Schiedam ont stond toen Schie dam 700 jaar bestond. Jaren later werd de opdracht om een bronzen Vrouwe Aleida te ver vaardigen, gegeven aan There- sia van der Pand. De beed- houwster die in Schiedam ge boren is, werkte zo'n anderhalf jaar aan het grote beeld. Aleida kreeg ongeveer een jaar gele den een plekje in de aula van het Stedelijk Museum. Het 250 kilogram wegende beeld werd vorige week naar het bqrdes verhuisd. Vanwege werkzaam heden aan het bordes kon het beeld destijds niet direct buiten geplaatst worden. Aleida staat nu echter nog niet op haar plaats want over zo'n 2 a 3 jaar p zal zij wederom verhuizen. Deze keer naar haar definitieve plek bij het Stadserf, de plaats waar zij thuis hoort. Expositie Indianen SCHIEDAM - In de jeugdbi bliotheken is een interessante tentoonstelling te zien over Indi anen in Zuid-Amerika. Centraal staan de Indianen in het Hoog land van Zuid-Amerika, het An- desgebergte. In dit gebied wonen ongeveer 11 miljoen Indianen. De tentoonstelling bestaat uil foto's met tekst over een Indi aanse en een Nederlandse jon gen, en uit voorwerpen zoals kle dingstukken, muziekinstrumen ten en speelgoed. Van 9 tot en met 4 mei is de tentoonstelling in de jeugdafde ling van bibliotheek Noord te zien, van 6 mei tot en met 1 juni in de jeugdbibliotheek aan de Korte Haven en van 3 tot en met 26 juni in de jeudgafdeling van bibliotheek Zuid. SCHIEDAM ln Spaland wordt binnenkort het eerste openbare groen c.q. de eerste speelvoorziening verwezenlijkt. Het speelplein zal tussen het Mieriksveld en het Basilicum- veld worden aangelegd. SCHIEDAM Het contract dat Schiedam sinds 1969 met de Vuil Afvoer Maatschappij (VAM) heeft, loop op 1 juli 1994 af. Dat betekent dat het huishoudelijk afval en het groente-, fruit- en tuinafval (gft) over ruim een jaar via andere wegen zal moeten wor den afgevoerd. Ondanks het feit dat het afval in de toe komst dichter bij huis ver werkt gaat worden, gaan de kosten voor de burger om hoog. De huidige afvoer van gft en huishoudelijk afval gaat via een overslagstation in Delft naar de VAM. Voor de toekomstige ver werking van het afval heeft Schiedam naar een logistiek en economisch gunstige oplossing gezocht. Het gft-afval zal zo goed als zeker verwerkt worden in Bergschenhoek en het huis houdelijk afval zal verbrand gaan worden bij de Rotterdamse dienst voor Reiniging, Ontsmet ting, Transport en Bedrijfswerk- plaatsen, de ROTEB. Het Schiedamse milieustation Het voordeel van deze verande ring is dat de transportkosten aanzienlijk lager komen te liggen en dat de verwerkingskosten ook aantrekkelijk zijn. Nu wordt aan de AVR f 100,- per ton exclusief BTW betaald voor het gft-afval en f 229,- per ton voor huishou delijk afval. De verwerking van gft in Bergschenhoek bedraagt ook f 100,- per ton en de verwer king van huishoudelijk afval bij de Roteb f222,- per ton. Dat betekent dus zelfs een kostenbe- SCHIEDAM Wijkcentrum De Erker organiseert dit jaar een uitwisselingsprogramma met een jongerencentrum in Ennis (Ier land). Voor vijftien Schiedamse jongeren bestaat de mogelijk heid hieraan deel te nemen. Het ligt in het voornemen samen met de Ierse jongeren een uitgebreid programma af te handelen waar in sportieve en creatieve activi teiten zijn opgenomen. Waar schijnlijk komen de Ierse jonge ren van 27 juli tot en met 5 augustus naar Nederland. Jongelui die zich willen aanmel den voor dit project dienen aan een aantal voorwaarden te vol doen. Dit zijn onder meer het mee willen denken over de opzet van het programma voor de Ier se gasten en het thuis verlenen van onderdak voor twee dagen aan een Ierse jongere. Voorts is de leeftijdsgrens van deelname gesteld tussen de vijftien en acht tien jaar. Schiedamse jongeren die niet eerder aan een dergelijk project deelnamen krijgen voor rang op anderen die al eens be trokken waren bij een uitwisse lingsproject. Dankzij een aantal subsidies zijn de kosten bijzonder laag. Deze bedragen f 295,-. Dit is inclusief vliegreis naar Ierland, maaltij den, programmakosten en reis verzekering. Tevens zit in dit be drag de deelname aan het pro gramma in Nederland, de kosten van overnachtingen en maaltij den. Meer informatie en opgave bij Piet Penning, jongerenwerker van Wijkcentrum De Erker, Jan van Avennestraat 32, telefoon 426.77.67. sparing van zeven gulden per Het is echter niet zo dat de Schiedammers op een verminde ring van de reinigingskosten kunnen rekenen. De reinigings kosten worden de komende ja ren juist verhoogd. Die verho ging komt door de vanaf medio 1994 geldende verwerkingstarie ven van de restfractie van huis houdelijk afval en de meerkos ten van de integrale inzameling. Het is namelijk de bedoeling dat in 1996 in Schiedam 4500 ton gft ingezameld gaat worden. Nu wordt alleen in een deel van Schiedam-Noord per jaar 786 ton opgehaald. Vuilniszak Het is dan natuurlijk wel zo dat het gft-afval niet in de vuilniszak verdwijnt en het aantal tonnen huishoudelijk afval in hoeveel heid moet afnemen. Hoeveel en wanneer de reinigingskosten in Schiedam omhoog zullen gaan is nog niet duidelijk. Wethouder Aad Wiegman van Financiën wijst erop dat Schiedam de laat ste jaren al ontzien is. „De reinigingskosten zijn al en kele jaren niet verhoogd. En on danks een toekomstige verho- .ging van die kosten zal Schie dam toch nog aan de lage kant zitten. Wanneer je naar andere steden kijkt, zie je dat Schiedam er heel gunstig van afkomt." In Schiedam betalen bedrijven f 187,90 en huishoudens f 113,40 voor hun afval in 1993. In Rot terdam, Maassluis en Vlaardin- gen betalen huishoudens respec tievelijk f257,04, f302,40 en f 265,80. Mari Dingenouts van het Open baar Nutsbedrijf Schiedam zegt dat de kosten in de toekomst te drukken zijn door minder huis houdelijk afvhl te produceren. „Tot nu toe was het zo dat wij ons vooral richten op het schei den bij de bron, dus gescheiden papier, klein chemisch afval, kle ding en bijvoorbeeld glas. Nu is de fase van afvalpreventie aan gebroken. Al bij de productiefa se moet je er voor zorgen dat er zo min mogelijk restafval ont staat. Mensen hoeven minder weg te gooien. Het zou mooi zijn wanneer zij gft-afval zelf tot compost in hun tuintjes kunnen verwerken en een mini-vuilnis- zakje hoeven buiten te zetten. Wanneer je er samen aan werkt, scheelt dat in de portemonnee en komt dan ten gunste van het milieu." Wandelen in het Beatrixpark. SCHIEDAM Zaterdag sloeg burgemeester Reinier Scheeres het laatste paaltje voorbeen van de drie wandelroutes in het Bea trixpark, in de grond. Het park kent nu drie wandelroutes die genoemd zijn naar planten die veelvuldig langs de wandelpaden voorkomen. De Kalmoesroute leidt u voor namelijk rondom de Polder vaart. De Gagelroute bestruikt het zuidelijk deel van het park, waaronder de voormalige heem- tuin. De Fluitekruidroute tot slot voert door het gehele park. De wandelingen hebben een af stand van respectievelijk 2, 2 en 3'/2 kilometer. Een folder die meer informatie geeft over de routes is verkrijg baar bij de Hoofdafdeling Groenvoorziening en Natuur, de VVV en de bibliotheken. Daar naast is aan de bestaande infor matieborden in het park een ex tra bord over de wandelroutes toegevoegd. SCHIEDAM - Het afgelopen jaar hebben het gemeentelijk Bu reau Huisvesting en de twee soci ale verhuurders een nieuwe ma nier van woonruimteverdeling uitgeprobeerd. Tijdens dat expe riment werd een deel van de wo ningen in advertenties in het Nieuwe Stadsblad aangeboden. Woensdagavond is door de raadscommissie voor wonen, wijk en behuurtbeheerbesloten door vanaf 1 mei alle woningen van het Gemeentelijk Woning- beheer en de Woningbouwver eniging Schiedam verdeeld wor den via deze advertenties. Wie een huurwoning van deze ver huurders wil kan die voortaan alleen nog krijgen door de woonbon uit de wekelijkse ad vertentie in te vullen. Daarnaast moet men ingeschreven staan bij Bureau Huisvesting. Voor woningzoekenden bete kent dit dat zij vanaf 1 mei niet meer kunnen wachten tot zij een woning krijgen aangeboden. Mensen kunnen alleen nog een woning krijgen aangeboden wanneer zij de woonbon invul len. Bij het bepalen wie van de instuurders de woning krijgt wordt wel naar het aantal urgen- tiepunten gekeken. De woningen worden in twee soorten verdeeld. Woningen voor doorstromers en woningen voor starters. In tegenstelling tot vorig jaar worden woningzoe kenden die een particuliere huur woning in Schiedam achterlaten voortaan ook als doorstromers beschouwd. A Magere H VAN DE SCHOUDER Heerlijk H Magere Heerlijke Schiedam: Grote Markt 12 /mlo/ Vlaardingen: Fransenstraat 29 h SPji^'sse. fre!s'°fP_3E M.i.v. 1 april j.l. zijn wij verhuisd naar: Jan Evertsenweg 6, Bedrijvenpark "Vijsluizen", grens Schiedam/Vlaardingen tel. blijft: 010 - 426 46 90 i 96. 3100 AB Schiedam 010 - 426 46 90 010 - 473 99 50 010 - 473 67 60 FRIS BEDRUKTE 1 -PERSOONS SLOPEN. MOLTONS. et hotelsluiting. 90 x 130 cm. Onverpakt daarom DOUCHELAKENS. 70x140 cm. Gedessineerd en uni. 400 Gram. en pannelappen.^WÊTmJÊÊF KÊÊW 6 METER VLAGGENLIJN. PEUTER JOGGINGPAKJE. Met beren applicatie. Maten 74 t/m 86. BONTE ZAKDOEKEN/ DAMES SLIPS. PARTIJ KINDERBROEKEN. Teveel om op Ie ncx 12.95 SJMr c SHAWLTJES. I 100% Katoen. 55 x 55 cm. DENIM DAMES MINI ROKJES. De goeie lengte. De goeie prijs! OOK BIJ U IN DE BUURT: Rotterdam (9x) Capelie a/d IJssel Ruim 430 textielSupers in 4 landen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1