tij DE HAVENLOODS Inzet infiltrant heeft effect voor SchieJamse politiekorps Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT SU IP CD bevrij"dTngsda( GEOPEND», 1799,- Het Grote Barrière Rif Zware klus Parkeerverbod Grootste molenproject van deze tijd afgerond EDITIE P, DONDERDAG 29 APRIL 1993, 42e JAARGANG Nr. 17 Wegener huLs-aan-huCsblaclGn HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM ZIE DE PAGINA'S MET RUBRIEKS- 010-4.699.444 advertenties UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Gemeente sluit op feestdagen SCHIEDAM— Bijna alle ge meentelijke afdelingen en diens ten zijn op vrijdag 30 april, maandag 3, dinsdag 4 en woens dag 5 mei gesloten. Uitzonderin gen zijn: de Openbare Biblio theek is op koninginnedag, l mei en 5 mei gesloten. Op 3 en 4 mei volgt de bibliotheek de normale openingstijden. Bureau Burgelij- ke Stand is op 3 en 4 mei, uitslui tend voor aangifte van geboorte en overlijden, open van 9.00 tot 12.00 uur. Woningbeheer is op 3 en 4 mei geopend. Het Museum is op koninginnedag en 5 mei van 12.30 tot 17.00 uur open. Op 1, 2 en 4 mei is het Museum open. Zwembad Zuid is op ko ninginnedag gesloten en op 5 mei geopend als op zondag. Voor spoedeisende gevallen is Gemeentewerken tijdens deze periode bereikbaar op tel. 4735895. Het spreekuur van bur gemeester en wethouders en dat voor klachten over huisvesting vervalt op koninginnedag en 4 mei. Passen voor de OV-TAX worden in de week van konin ginnedag tot en met 7 mei niet verkocht. Tycoon aan de Wa- terweg Feest op koninginne dag PvdA wil praten over veiligheid SCHIEDAM De PvdA wil de Schiedammers betrekken bij het opstellen van het nieuwe ge meenteraadsprogramma. Daar om wordt een aantal bijeenkom sten belegd, waarop een ieder z'n mening kan geven. De eerste bijeenkomst vindt op donderdag 6 mei (aanvang 20.00 uur) plaats in de Roo Roosen zaal van het Passage Theater en staat in het teken van 'Veiligheid en openbare orde'. Naar aanlei ding van de nieuwe regio-opzet van de politie, die op 1 januari '94 ingaat, wordt gesproken over het (geringe democratisch ge halte van de nieuwe politiewet. Aan de orde komen vragen als: wie is er bang op straat, gaan de belangen van de dader boven die van het slachtoffer, meer agen ten op straat? Snorkelen in het grootste koraalrif 4aSL ."HWÊmLJi jjg Over de Nieuwe Wa terweg vond de af gelopen week een opzienbarend trans port plaats toen een reusachtig accommodatieplat form naar de Noordzee werd gesleept. Het platform dat 30 meter lang en 30 breed is, weegt ongeveer •1700 ton, reikt tot 50 meter boven de zeespiegel en biedt plaats aan 34 personen. Het accommodatieplatform is gebouwd aan de Westfranke- landsedijk in Schiedam en het resultaat van een joint-venture tussen de Hollandsche Staal bouw Maatschappij (HSM) en BAM Bredero Bouw. De con structie is gebouwd in op dracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Het platform is naar het zoge heten F3-blok op 220 kilome ter ten noordwesten van Den Helder gegaan. Het komt naast een produktieplatform te lig gen, waar olie en gas wordt gewonnen. Tevens bevat het accoommodatieplatform de controlekamer voor de gehele produktiefaciliteit. Ballonwedstrijd bij 1 mei-viering SCHIEDAM De PvdA orga niseert komende zaterdag een aantal activiteiten rond de 1 mei viering. Zo krijgen partijleden ouder dan 60 jaar een roos aangeboden. Om 12.00 uur wordt de rode vlag gehesen bij het stadhuis en zal de Internationale worden ge zongen, waarna een broodmaal tijd wordt genuttigd. Tot slot is er om 13.00 uur op de Grote Markt een ballonwedstrijd. De deelnemer die z'n ballon de lang ste reis laat maken, ontvangt een leuke prijs. SCHIEDAM Aan de ingan gen van sportpark Harga aan de Sportlaan en de Olympiaweg zijn sinds kort borden geplaatst die aangeven dat het verboden is in het park te parkeren, buiten de aangegeven parkeerplaatsen. De nieuwe borden zijn in de plaats gekomen van de borden 'parkeerverbod'. De maatregel vloeit voort uit het streven de hoeveelheid verkeersborden te verminderen. De nieuwe borden vermelden respectievelijk begi n/einde parkeerverbodzone. In het Hargapark kan men de auto kwijt op parkeerterreinen aan gegeven met een P. Aantal aangiften in de stad in 1992 opnieuw flink toegenomen SCHIEDAM De crimina liteit in de stad neemt toe. Dat blijkt uit het jaarverslag 1992 van het Schiedamse poli tiekorps. Kwamen in '91 5755 aangiften binnen bij de politie (waarvan er 997 opgelost wer den), het afgelopen jaar wa ren dat er 6142 (1284 opge lost). Verder is het opmerke lijk dat de inzet van een infil trant, door de Criminele In lichtingendienst (CID), effect heeft. In 1992 werd voor de eerste maal volgens deze Merkwijze geopereerd. Glo baal resulaat: vijftien zaken aangepakt, aanhouding van 25 verdachten, inbeslagname van goederen ter waarde van 2.5 miljoen gulden en voor 20 miljoen gulden aan verdoven de middelen, vijf vuurwapens ingenomen en het voorkomen van een diefstal met goederen ter waarde van een miljoen gulden en tenminste twee ge wapende overvallen te niet ge daan. Het jaar 1992 stond voor de Schiedamse politie in het teken van 'contact'. Volgens de nieuwe korpschef Van der Horst is veel Een steekpartij in het Het NIPO, één van de grootste marktonderzoek bureaus van Nederland, zoekt in de regio's Rotterdam, Schiedam, Capelle a/d IJssel, Maasland, Bergschenhoek en Bleiswijk: ENQUÊTEURS ENQUÊTRICES Wanneer u op een prettige manier iets wilt bijverdie nen, daarbij uw tijd voor een belangrijk deel zelf wilt kunnen indelen en graag zelfstandig bezig wilt zijn, is enquêteren voor het NIPO wellicht iets voor u. In opdracht van het NIPO worden wekelijks duizen den gesprekken gehouden met behulp van vragen lijsten. Enquêteurs voeren deze gesprekken zowel overdag als 's avonds bij de mensen thuis. Bij gebleken geschiktheid bestaat de mogelijkheid te werken met een portable computer, die u door het NIPO ter beschikking wordt gesteld. Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het marktonderzoek b. energie gestoken in de samen werking met doelgroepen en partners. „Een belangrijk en dankbaar thema, want wat doet een politiekorps anders dan voortdurend in contact treden met zijn omgeving", vindt hij. Zo werden onder meer contac ten gelegd met buurt -en bewo nersverenigingen en onroerend- goedeigenaars om tot betere be veiliging van panden te komen. „Politie en burgers moeten het samen gaan doen...Als we daar in slagen, komen we weer een stapje dichter bij het uiteindelij ke streven: een Schiedam waar het veilig en plezierig toeven is", valt in het jaarverslag te lezen. In vergelijking met het 'topjaar' 1991 met 21 gewapende overval len, liet '92 met 16 gewapende overvallen een wat gematigder beeld zien. Daarvan werd in de loop der tijd een derde opgelost. Enkele van deze zaken zijn nog in onderzoek, waarbij de politie de aanhouding van de daders op korte termijn verwacht. Meer malen werd het bureau slachtof ferhulp ingeschakeld, met name ten behoeve van direct betrokke nen als bank-, pomp- en winkel personeel. Opmerkelijk is dat de aanleiding van de dodelijke schietpartij bij een shoarmazaak in het centrum tot op heden niet duidelijk is. „Al was het in Schie dam dan relatief rustig met be trekking tot dit soort zware cri minaliteit, in Rotterdam en de regio Rijnmond was het wat dit soort delicten betreft een moei lijk jaar", vermeldt het jaarver slag. Het Schiedamse korps heeft zich met name ingespannen ter voor koming van heling, want „de aanleiding tot het plegen van veel misdrijven ligt uiteraard in het feit dat men zich daardoor financieel kan verrrijken door de verkoop van gestolen goederen". Een grote helingszaak vanuit België, waarbij waardepapieren werden verhandeld, leidde tot aanhouding van de heler en in beslagname van de 'buit'. Ook Schiedam heeft te maken met drugsproblematiek. Veel tijd wordt besteed aan het oppak ken, horen en geleiden voor jus titie van verslaafde daders van diefstallen. Aandacht is er even eens voor de toenemende handel in verdovende middelen en over last door 'drugspanden'. Groot schalige kwekerijen van hennep planten zijn in de stad nog niet aangetroffen. Het afgelopen jaar werden de drie wijkteams verder uitge bouwd. In 'noord' leverden rondzwervenden jongeren an dermaal problemen op. Op ver keersgebied was er extra aan dacht voor snelheidsovertredin gen op de Scheepvaartweg, Zwa luwlaan, Churchillweg en de 's- Gravenlandseweg. Het aantal alcoholcontroles is opgevoerd en sluipwegen werden strenger ge controleerd. Winkeliers en parti culieren waren opnieuw het slachtoffer van diefstal, wat tot overleg tussen politie, gemeente en aannemers leidde om beter hang- en sluitwerk te installeren. In 'zuid-west' liepen nogal wat contacten via de wijkverenigin- gen. Schoonmaakacties en in braakpreventie waren het ge volg. Ook het aantal surveillan ces werd opgevoerd. Opmerke lijk was dat in '92 tot driemaal toe een melding van de vondst van granaten (uit de tweede we reldoorlog) werd gedaan. De grootste roof betrof 107.000 cd's uit een truck aan de Admiraal Trompstraat, waarde 5 miljoen gulden (daders niet gepakt). In 'centrum-oost' tot slot wer den vooral structurele contacten gelegd. Extra politie was nodig bij grote evenementen (als Bran dersfeesten, carnaval en avond vierdaagse). Bij de kermis on stonden andermaal vechtpartij en tussen rivaliserende jongeren. Een bende van 53 jeugdige ver dachten werd opgerold, nadat een 12-jarige jongen was ingere kend. Hierdoor konden 120 mis drijven, variërend van diefstal tot gewapende overval en 'po- tenrammen', opgelost worden. Verschillende huiszoekingen brachten illegaal vuurwerk, ge stolen auto's en wapens plus mu nitie aan het licht. De Nieuwe Palmboom in volle glorie SCHIEDAM Mr. Pieter van Vollenhoven komt op vrijdag 14 mei naar de stad om de De Nieuwe Palmboom opnieuw in bedrijf te stellen. De herbouw van De Nieuwe Palmboom betreft het grootste molenproject van deze tijd. Brandersmolen De Palmboom werd in 1901 vrijwel geheel door vlammen verwoest. Op 6 mei 1987 begon een fondsenwervings campagne om de bekende molen opnieuw op te bouwen. Van Vollenhoven gaf hiervoor destijds het startschot. Het beoogde bedrag, 3.5 miljoen gulden, werd binnengehaald door de stichting De Schiedamse Molens. Dit geld werd aange wend voor de herbouw van de molen, enige technische aanpassin gen (met name mechanische hijsvoorzieningen) en de installatie van een museum. Op zaterdag 15 mei, één dag na de officiële opening dus, vindt het Havenmuziek Molenfestival plaats. Een boeiend en bruisend spektakel dat het thema van het Palmboom museum, de agrarische produktieketen 'Boer, Molenaar, Bakker, Brander', luister zal bijzetten. ROTTERDAM - In een wo ning aan de Allard Piersonstraat heeft de politie zaterdag 24 april rond 19.30 uur het levenloze lichaam van een 78-jarige man aangetroffen. De politie gaat er voorlopig van uit dat het slacht offer door een misdrijf om het léven is gekomen. Omwonenden klaagden over stank waarna de politie de wo ning is binnen gegaan. De man heeft vermoedelijk drie tot vier weken in de woning gelegen. Op het lichaam wordt sectie ver richt. Een speciaal recherche team onderzoekt de zaak. KONINGINNEDAG ZIJN ONZE SHOWROOMS GESLOTEN BLAUPUNKT CCR-830 TR-305 Automatische HiFi/stereo camcorder met 10x motorzoom, macro en Program AE. Digitale beeldfuncties. Groot bedieningsgemak, licht gewicht en direct op tv afspeelbaar. Inklusief diverse accessoires en IR-afstandsbediening. Van 2599, STUNTPRIJS Aanbieding geldt t/m 6 m DONDERDAG 29 APRIL KOOPAVOND TOT 21 UUR als het om wonen gaat FOTO - VIDEO OPENBAAR NUTSBEDRIJF SCHIEDAM KONINGINNEDAG EN BEVRIJDINGSDAG GESLOTEN De huisvuildiensten van 30 april verschuiven naar dinsdag 4 mei (dubbele ophaaldag). Op woensdag 5 mei wordt in de Veldenbuurt, in de Vlinderbuurt (Spaland) en op de Polderweg geen huisvuil inge- Het Milieustation aan de Van Heekstraat is op 30 april en 5 mei gesloten. Op zaterdag 1 mei, op maandag 3 en dinsdag 4 mei is het Milieustation open. Op maandag 3 en dinsdag 4 mei is het Openbaar Nutsbedrijf aan de Van Heekstraat open, zij het dat met een minimum bezetting wordt gewerkt. Tijdens de feestdagen blijft het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam be reikbaar voor het melden van storingen in de levering van energie, drinkwater, radio en TV signalen. Prettige feestdagen. N.V. OPENBAAR NUTSBEDRIJF SCHIEDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1