yj DE HAVENLOODS m min\ Schiedamse wader in gevecht met iuslitie over verblijf van zoen BELANGRIJK NIEUWS VOOR ONZE LEZERS! Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT Tegen heersende tendens fkZwiderSbr 'Mysterieuze stank' PLANNEN VOOR PARKET? Bruynzeel KallPS MBK6EMS vooRPÊr/rSErr f Stad staat stil bij oorlog EDITIE P, DONDERDAG 6 MEI 1993, 42e JAARGANG Nr. 18 Wegener huLs-aan-huLsbladen HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM ZIE DE PAGINA'S MET 010-4.699.444 advertenties UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK KIP - Knaus - Beyerland In de bruynzeel vloerenshop geven wij graag alle informatie. BURG. VAN WALSUMWEG 192, ROTTERDAM. TEL: 010 - 4 14 73 68 WERELDPRIJS PRIMEUR 1993 Caravan spectakel ASTRA 4-persoons caravan Normaal f 13.900.- nu rechtstreeks van importeur Spectakelprijs f 8.999.- Poppeliers Hoorn 170, Alphen a/d Rijn (t/o Avifauna) tel. 01720-45588 A Remi Poppe: milieu- activist avant la let- tre Redt Spirit het vege lijf dankzij rentree Frans Hengst? FOTO-VIDEO Er gaat wat gebeuren met het bestuur in uw regio. Lees erover in de OOR-KRANT die in de tweede week van mei bij u wordt bezorgd. SCHIEDAM Nadat op 4 mei om 18.00 uur de klokken wederom luidden ter nagedachtenis aan de gevallenen in de tweede wereldoorlog, volgde om 19.15 uur een herdenkingsdienst in de Evangelisch Lutherse Kerk aan de Lange Nieuwstraat (foto). Dominee Bosch ging voor onder begeleiding van passende muziek van organist Hans Jansen. Daarna was er de gebruikelijke bloemenhulde bij het monument aan de Plantage. SCHIEDAM Een concert van The Deep River Quartet, een diva die overal de draak mee steekt, de open dag van de Ne derlandse orgelfederatie en de reprise van't Erelid' van cabe- retier Mars Teunisz zijn de eve nementen die deze week in de Schiedamse schouwburgen te zien en te horen zijn. Daarnaast wordt er ook gedacht aan de maag en wel op vrijdag 7 mei. Dan vindt immers het thea terdiner in klassieke stijl plaats. Het diner geldt als opwarmertje voor The Deep River Quartet dat later op de avond zal spelen. Het diner begint om 18.00 uur en de toegang bedraagt 50 gul den. Ruim twee uur later is het de beurt aan The Deep River Quar tet om de oren 'te verwennen'. Zangers Dick Rietveld en Placi- do Hazel, gitaarvirtuoos Walter Byker en bassist Sybrandus Finck gaan terug in de tijd met een compilatie van klassiekers. De signatuur van 'The Deeps' ligt sinds enkele jaren in meer stemmige bewerkingen van be kende melodieën. Het kwartet begint om 20.15 uur te spelen in het Passage Theater en de toe gang is 25 gulden. Als artistieke spil van de groep De Meisjes heeft Carolina Mout bewezen dat ze theater kan ma ken en uitvoeren. Met haar nieu we soloprogramma 'De diva en de draak' brengt ze een enerve rende, humoristische en emotio nele show. Mout steekt overal de draak mee, niet in de laatste plaats met zichzelf. Eveneens te zien op vrijdag 7 mei in theater De Teerstoof. Toegang 18 gul den en de aanvang is 20.30 uur. Het is geen simpel cabaret maar een amusante voorstelling, waarin we kennis maken met drie generaties van de familie Van der Dorpel. Ieder van hen is in zijn leeftijd het slachtoffer van de heersende tendens. Men vecht tegen de grote onbelangrijkheid, 't Erelid' gaat dus ergens over en Mars Teunisz is er in geslaagd De diva en de een doordachte en geraffineerde voorstelling te maken. Te zien in theater De Teerstoof op zater dag 8 mei vanaf 20.30 uur. De toegang bedraagt 18 gulden. Elke maand wordt er in het Pas sage Theater een orgelconcert gegeven. De zowel jonge als oude organisten worden door de N.O.F. uitgenodigd om in Schie dam het 'Standaart'-orgel te be spelen. De mogelijkheid bestaat om op zaterdag 8 mei het orgel te bezichtigen en zelf te bespelen. Voor meer informatie dhr. Foncke, tel. 4263957. De toe gang is gratis en de aanvang is 11.00 uur. gebruik. 36 opnamen. Neem wat extra rolletjes voor uw vakantie! Van 14,- per stuk STUNTPRIJS METALEN TUINSET MET ROTAN als het om wonen gaat Kodak Gold D 100 kleinbeeld kleuren- negatieffilm.voor nauw keurige kleurweergave en In Voorjaarsconcert SCHIEDAM Harmonie Wil ton Fijenoord verzorgt op zater dag 8 mei een feestelijk voor jaarsconcert in Het Trefpunt aan de Nieuwe Waterwegstraat. Het concert wordt om 20.00 uur swingend geopend door het WF- jeugdorkest dat werk speelt van Scheffer en Giovannini. De Har monie, onder leiding van diri gent J. Gruter, brengt daarna een gevarieerd programma met onder andere 'Romeo en Julia' van Prokofiev en 'Les uns et les autres' van Lai. Toegang gratis. Bibliotheek in oorlogstijd SCHIEDAM Ieder jaar, rond mei, staat men stil bij de tweede wereldoorlog. In de hoofdvesti ging van de Openbare Biblio theek wordt tot en met zaterdag 29 mei aandacht besteed aan de leeszaal in oorlogstijd. Een ten toonstelling van oude boeken en originele documenten uit '40- '45, aangevuld met informatie over de stad. Weer Aleidafeest SCHIEDAM Voor de negen de keer alweer worden zaterdag 8 mei de Aleidafeesten georgani seerd in en om het Julianapark. Ruim 300 middenstanders verle nen hun medewerking aan (vol gens de organisatoren) 'het grootste spektakel van Rijn mond'. Van 'ochtends tot laat in de middag zijn er: clowns, een springkussen, wielerrondes (vanaf 12.00 uur rond de BK- laan), demonstraties fitness, ro bot-man, een limboshow, voet balclubs die strijden om Aleida Cup, een auto-scooterbaan en nog veel meer. Volop drankjes, hapjes en muziek zorgen voor meer vertier. SCHIEDAM In het Filmhuis wordt vrijdag 7 mei 'The hand that rocks the cradle' van regis seur Curtis Hanson vertoond. Een middle-clas gezin heeft de zaakjes goed voor elkaar, maar dan dringt zich een buitenstaan der binnen. Met vreselijke gevol gen... Een thriller met geraffi neerd gebruik van psychologie en metaforen. Aanvang 21.30 uur, toegang vijf gulden. KodaK GOLD 36 OPNAMEN De GGD is een onderzoek gestart naar stankklachten in het centrum. Rondom het gebied Pastorietuin, Lange Achter weg en de Bagijnhof klagen bewoners al enige jaren over stankoverlast, die wellicht wordt veroorzaakt door schim mels en bacteriën in de kruipruimten van de panden. Door de stank moest in sommige gevallen meubilair, vloerbedekking en zelfs kleding worden vervangen. Een aantal bewoners heeft al diverse malen aangeklopt bij het Gemeentelijk Woningbeheer (de verhuurder van de panden), maar een oplossing werd tot op heden niet gevonden. Voorlichter Hurkmans van Woningbeheer bevestigt de klachten. „Er wordt aan gewerkt", zegt zij. „Zo hebben wij ongeveer een jaar geleden het bedrijf Biobeheer ingeschakeld, dat onder meer grondmonsters heeft genomen. Daaruit bleek dat in de kruipruimten van de benedenwoningen diverse schimmels en bacte riën zitten. Als proef is daarop bij twee huizen een dun laagje cement in de kruipruimten gestort. Dat lijkt te werken. Nog voor de zomer hopen wij alle 44 panden van klagende bewoners een soortgelijke behandeling te kunnen geven." Ook de GGD doet inmiddels onderzoek. GGD-arts Spanjersberg: „Het zou om een 'bloemkoollucht' gaan. Aanvankelijk klaagde één bewoner, later hebben zich daar meer mensen bij aangesloten. We zijn onlangs met het onderzoek begonnen en hopen dat binnen enige tijd af te sluiten." Of de bewoners recht hebben op een schadevergoeding voor kosten die zij in het verleden moesten maken, wordt nog bekeken. „Tot nu toe is er niets uitbetaald", zegt Hurkmans namens het Gemeentelijk Woningbeheer. Hoofd van plaatselijke politie eist vertrek van 17-jarige vóór 26 mei 1993 (Hoge kortingen op alle showroommodellen WATERBEDDEN Goudsesingel 91 Rotterdam 010-2130028 SCHIEDAM J. Lucassen is kwaad. Als vader wil hij zijn 17-jarige zoon, die eind '92 van Australië naar Neder land kwam, graag bij zich houden. Maar de Vreemdelin genpolitie lijkt daar in samen werking met het ministerie van Justitie een stokje voor te steken. „Belangrijkste argu ment daarbij is dat wij niet kunnen aantonen de afgelopen jaren regelmatig contact te hebben gehad", zegt de Schie dammer. „Maar de meeste brieven zijn nu eenmaal weg gegooid en van telefoontjes worden geen opnamen ge maakt." Inmiddels heeft Lu cassen het Buro voor Rechts hulp ingeschakeld. Als jongen emigreerde J. Lucas sen in 1964 met z'n moeder naar Australië. Op zoek naar het gro te geluk. Acht jaar later trouwde hij er. Een dochter en een zoon werden geboren. Maar het hu welijk strandde en Lucassen be sloot in '81 terug te keren naar Nederland. Terug naar Schie dam dusNee, van een officië le scheiding is het nooit geko men", zegt hij nu. „Daar stond ik toen niet bij stil. Ik wilde hier een nieuw bestaan opbouwen. Australië leek zover weg." Lucassen kreeg een vaste baan en vond z'n draai in de Holland se samenleving. Met zijn kinde ren in Australië hield hij contact. „Misschien niet elke week, maar ik schreef toch van tijd tot tijd. Vader en zoon Lucassen nu nog samen in Schiedam En met Kerstmis werden er ca deautjes gestuurd", zegt hij. Geelong De hele situatie veranderde vo rig jaar oktober toen zoon Sean, die de Australische nationaliteit bezit, kenbaar maakte naar zijn vader in Nederland te willen overkomen. „Die jongen zag het daar niet meer zitten en wilde bovendien mij eens goed leren kennen. Hij was inmiddels 17 jaar en dan is dat heel normaal, denk ik." Lucassen begon zich meteen te oriënteren op officiële verblijfs- papieren en werk voor zijn zoon. Het was een periode van druk telefoonverkeer („heeft zeker 800 piek gekost") tussen Schie dam en Geelong, Victoria in het zuiden van Australië. „Er moest veel geregeld worden. Ik heb Sean verteld dat hij voor een geboortebewijs, trouwboekje en paspoort moest zorgen. Alles moest prima in orde zijn voor het geval hij definitief in Neder land wilde blijven." Lucassen zelf bezocht voor de eerste maal de Vreemdelingenpolitie op bu reau Bijdorpplein in Schiedam. „Om inlichtingen in te winnen, meer niet. Maar ik ben daar vanaf het begin niet zo netjes behandeld, vind ik. Men deed nogal cru. Mij is nooit duidelijk geworden, wat daarvan de reden was." Kinderbijslag Op 15 december '92 kwam Sean aan op Schiphol. „Ik heb hem meteen aangemeld bij het bevol kingsregister en het ziekenfonds. Leverde geen problemen op. Voor de verdere kosten van zijn verblijf hier draag ik zelf zorg", aldus de vader. Begin maart on stonden problemen. „Plotseling kwam er een telefoontje van de Vreemdelingenpolitie in Schie dam. Of ik de afgelopen jaren ooit kinderbijslag voor mijn zoon had aangevraagd, wilde men weten. Nee dus. Had ik nooit bij stilgestaan. Zo simpel is het. Wel heb ik toen alsnog di rect een aanmeldingsformulier ingeleverd. En in april kreeg ik netjes kinderbijslag uitbetaald voor het bijbehorende kwar taal." Werkelijke grote moeilijkheden ontstonden vorige week maan dag. „Sean moest zich ineens voor 12.00 uur melden op het bureau bij de Vreemdelingenpo litie. Met z'n paspoort weltever staan. Aanvankelijk dachten wij dat hij een visum of iets derge lijks zou krijgen. Maar nee, in Seans paspoort werden twee stempels gezet met de tekst: 'Be treffende uitreiking beschikking overhandigd door ministerie van Justitie - verzoek vergunning tot verblijf afgewezen per beschik king, uitgereikt op d.d. 26-4- 1993', 'Vertrek vóór. 26-5-1993, het hoofd van de plaatselijke po litie'. Belangrijkste argument daarbij is dat wij niet kunnen aantonen de afgelopen jaren re gelmatig conctact te hebben ge had. Maar de meeste brieven zijn nu eenmaal weggegooid en van telefoontjes worden geen opna men gemaakt. Mijn zoon be greep eerst niet waar het om ging, maar toen ik hem dat uit legde..." „Sean is vooral erg teleurgesteld. Hij heeft hier al veel vrienden en vriendinnetjes gemaakt, hij leert de Nederlandse taal redelijk. Aan 't werk kan hij nog niet, omdat hij geen sofi-nummer heeft. Maar hij wil hier graag blijven. Zelf ben ik bijzonder kwaad. Met name als ik naar de gezinshereniging van buitenlan ders kijk. Niets ten nadele van hen hoor, begrijp me goed. Maar zelfs één van m'n beste vrienden, die Turks is en twee zonen laat overkomen, zegt dat hij er niets van begrijp. Waarom mag ik m'n eigen zoon niet hierheen ha len?" Lucassen heeft inmiddels het Buro voor Rechtshulp ingescha keld om hem in deze zaak bij te staan. Pascolweg 115- Rotterdom-Lombardijen Telefoon: 010 -43 25 211

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1