Milieudetective Remi Poppe is niet bang voor de 'mafia' WATERWEG mm Hohe Messe in Grote Kerk Cultuur volgens... Bijeenkomst a.s. ouders DE HAVENLOODS Vogelbeurs 'Overheid schuift schuld milieuvervuiling in schoenen van de burger' 'Big Feet' terug in de stad 4' 7" GRATIS VLOER BEDEKKING 40% ALLE TAPIJTEN 1e KEUS MET EEN SNELTREINVAART GRATIS NAAR PE BOULEVARD. MEUBELBOULEVARD CAPELLE mijndëfs PARKEREN IN VLAARDINGEN IS DAN U DENKT DONDERDAG 6 MEI 1993 Info-avond over de Lickebaert VLAARDINGEN De actie groep Groeiend verzet in de Lic kebaert belegt maandag 10 mei in De Harmonie aan de Schie- damseweg in Vlaardingen een informatiebijeenkomst om een ieder die zich bij dit onderwerp betrokken voelt op de hoogte te brengen van de stand van zaken. De aanvang is 20.00 uur. Vertoond wordt een videoband over de boomplantdag van 12 december vorig jaar. Ook is er een toelichting op de lopende en nog te voeren bezwaarprocedu res. Verder staan op de agenda verslagen van de onderhouds- werkgroep en de juridische werkgroep. Behalve een optre den van de Amazing Stroopwa fels is er een tentoonstelling te bekijken van de Vlaardingse persfotograaf Roel Dijkstra. De zaal gaat om 19.30 uur open. De toegang is gratis. VLAARDINGEN SCHIE DAM Aanstaande ouders kunnen ook deze maand een in formatiebijeenkomst van het Kraamcentrum Maassteden bij wonen. Een verpleegkundige en een kraamverzorgende geven uitleg over zaken die bij een be valling of tijdens de kraamtijd aan de orde komen. Er wordt voorlichting gegeven over onderwerpen zoals de baby-uitzet, veiligheid en duur zaamheid van artikelen maar bijvoorbeeld ook over wat men kan verwachten van het kraam centrum. Tevens is een baby- en kraamuitzet te bekijken. De bijeenkomsten vinden plaats op 10 mei in de Magnolia Deï- kerk aan de Albardastraat 67 en op 11 mei in Emmauskerk aan de Van Linden v.d. Heuvellsin- gel 2. Aanvang is 20 uur. Aan melden vooraf is niet nodig. Jeugdfestijn in teken van milieu SCHIEDAM In het Beatrix- park vindt op zaterdag 5 juni een jeugdfestijn plaats, dat wordt ge organiseerd door de federatie Randstad (het overkoepeld or gaan van hengelsportverenigin gen in Zuid-Holland). Jongeren van 6 tot en met 12 jaar kunnen gratis inschrijven voor de manifestatie die in het teken staat van 'Milieu, natuur en leven in en om het water'. Dit thema is verwerkt is diverse spe len, die van 9.30 uur tot 16.30 uur worden gehouden. Tot 22 mei kan iedereen zich aanmelden op tel. 4849412 of 4738235. Wegener huLs-aanhulsbLaden Telefoon (centrale): 010-4.699.911 DUO'S (rubrieksadvertenties): 010 - 4.699.444 Telefax directie: 010 - 4.699.362. BIJKANTOOR: Hoogstraat 122, 3131 BP Vlaardingen, Postadres: postbus 220,3130 AE Vlaardingen, tel. 010 - 4.352.911 Kantooruren: maandag t/m donderdag 8.30 -17.00 u., vrijdag 08.30 tot 16.00 u. ADVERTENTIEVERKOOP: VLAARDINGEN: M. v.d. Sluis (tel. privé 010 - 4.706.738) SCHIEDAM N. v/d Marei (tel. privé 010 - 4.7.16.693) MAASSLUIS (tel. privé 01880 -15244) DISTRICTVERKOOPLEIDER: C. Vijfvinkel (tel.privé 010 - 4341702) ACCOUNTMANAGEMENT: (fetp N. de REDACTIE: Peter Braad (chefredacteur), Marianne Ames, Nelleke de Jong e Sport Gerants. 01899-17787) Foto's: Fotobureau Roel Dijkstra, tenzij anders vermeld Manager redacties Zuid-Holland: Jan Sieben. DE HAVENLOODS verschijnt elke donderdag huis-aan- huis in Rotterdam e.o. in 13 edities er is een uitgave van Wegener Huis-aan-huisbladen BV (zie HOOFDKAftETJÜR) DIRECTIE: E. Alkemade, directeur R.M. Brokking, commercieel adj.- ürecteur l/egener huis-aan-hui: erschijnen in Zuid-Ho een totale oplage va miljoen exemplaren. BEZORGING: Interianden/Spreigroep. Bezorgklachten: 010 - 4.699.612/4.699.613 P+S+T VLAARDINGEN -Dit jaar is het vijftien jaar geleden dat het kamerkoor Magister Cantat in Schiedam werd opgericht. Met een reeks uitvoeringen van de Hohe Messe van J. S. Bach wil het koor dit feit luister bijzetten. In de Grote Kerk van Vlaardin gen wordt zaterdag 8 mei het openingsconcert gegeven. Een keur van solisten en een uitgebreide orkestformatie on der leiding van Marco Bons uit Maassluis verlenen medewer king aan de concerten. De lei ding van de uitvoeringen is in handen van de vaste dirigent van Magister Cantat, Arie Eikel boom. De Hohe Messe staat te boek als één van de omvangrijkste maar bovenal fraaiste composities van Johann Sebastian Bach. Aan zijn grote mis voor koor, orkest en vijf vocale solisten heeft hij maar liefst 35 jaar met tussenpo zen gewerkt. Twee jaar voor zijn dood, in 1750, heeft Bach de nog steeds niet voltooide compositie uit de la gehaald om deze toch compleet te maken. Zo is de Hohe Messe het hoogtepunt en sluitstuk van de scheppende ar beid van de componist. De Hohe Messe is in feite een staalkaart van alle stijlen die Bach heeft beoefend, maar vooral een feest om naar te luisteren. Reden voor Magister Cantat om de keus voor het jubileumcon cert op deze muziek te laten val len. Een voorproefje heeft het koor overigens al gegeven tij dens het vijftig jarig ambtsjubi leum van de Vlaardingse orga nist Koos Bons in januari 1992. Het koor zong toen het Gloria gedeelte. Magister Cantat voert de gehele Hohe Messe uit in een bezetting die kleiner is dan te doen gebrui kelijk. Zowel het koor als het orkest tellen niet meer dan circa dertig leden. Op deze manier streeft het koor naar een heldere en expressieve uitvoering die alle nuances van Bachs muziek laat horen. Aan de concertreeks werkt een instrumentaal ensem ble mee onder leiding van Marco Bons, alsmede de solisten Mar jolein Koetsier, Machteld van Woerden, Corrie Pronk, Marcel Beekman en Felix Schoonen- boom. Dankzij sponsoring van het Schiedam Vlaardingen Fonds bedraagt de toegangsprijs tien gulden. Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijg baar bij de VW en Boekhuis Den Draak. Rutgers spreekt voor WD'ers WATERWEG—De afdeling Nieuwe Waterweg Noord van de WD komt op 10 mei bijeen voor een vergadering. Plaats van samenkomst is het Ibishotel te Vlaardingen. De bijeenkomst, die om 20 uur begint, is open baar. Dr. M. Rutgers zal dan spreken over de toekomstige ziekenhuis zorg in het gebied Waterweg Noord. Rutgers is directeur zorg van het Holyziekenhuis. VLAARDINGEN -Vogelver eniging Icarus houdt zaterdag 8 mei de maandelijkse vogelbeurs in het gebouw van wijkvereni- ging De Indische Buurt. Tussen 10 en 15 uur worden vogels en nevenartikelen te koop aangebo den. Adres: Florislaan 41. door PETER BRAAD WATERWEG Afval be staat niet. Dat is één van de favoriete stellingen van mi lieu-activist Remi Poppe (54) over het afvalprobleem. Toch bindt Poppe al meer dan twin tig jaar de strijd aan met de grote milieuvervuilers in Ne derland; eerst in het Centraal Actiecomité Rijnmond (CAR), nu al weer jaren in het MilieuAlarmteam van de Socialistische Partij. Hoe kan dat, achter de 'milieumafia' aangaan als afval niet be staat? Het antwoord is te vin den in het onlangs verschenen boek 'De Poppe-methode' van freelance journalist Karei Glastra van Loon. Naar aan leiding daarvan een gesprek met de milieudetective avant la lettre, de Vlaardinger Remi Poppe. „Afval bestaat niet want alles is in beginsel materie. Afval is te benoemen in stoffen. Een stof wordt pas afval genoemd als die economisch niet meer rendabel is. Afval is een politiek-econo- misch begrip", doceert Poppe. Zijn theorie is een mooi voor beeld van upside-down thinking. „Het enige verschil tussen wat wij afval noemen en die andere materie is de economische waar de. Zodra de economische waar de van een bepaalde afvalstof toeneemt, is het opeens geen af val meer. Kwiklozingen komen bijvoorbeeld vrijwel niet meer voor omdat kwik een zeldzaam en dus kostbaar metaal is gewor den. Andersom kan een nuttig Remi Poppe, al in 1977 op de barricaden r: n schone Rijn ARCHIEFFOTO OE HAVENLOODS product plotseling afval worden als de economische waarde te rugloopt. Vergelijk het met een plantje in een korenveld. Dat plantje krijgt dan opeens de naam 'onkruid'." Zonnebrillen Bang is Poppe nooit geweest, al heeft hij de milieumafia altijd op de hielen gezeten. In 'De Poppe- methode' staan alle 'grote jon gens' vermeld die de milieudetec tive heeft achtervolgd: Cindu Uithoorn, EMK/Uniser, Booy Clean, Kemp, Zegwaard en Eternit. „Ik ben niet bang", zweert Poppe. „De milieumafia hier is natuurlijk niet te vergelij ken met de Italiaanse mafia. Hier lopen de jongens niet met machinegeweren en zonnebril len. De grote jongens hier probe ren invloed uit te oefenen op de politiek. Nee, ik ben ook nooit bedreigd." Het boek heeft 'De Poppe-me thode' als titel meegekregen, maar voor Remi Poppe zelf had dat niet gehoeven. „Het is ge woon een manier van werken. Luisteren naar mensen in de fa brieken, je bronnen beschermen, onaangekondigd een bedrijf bin nenstappen, alles double-chec- ken, directeuren opbellen en confronteren met lastige vragen en de publiciteit zoeken om zo de overheid tot optreden te be wegen." „Ja, op sommige terrein hebben we vooruitgang geboekt. Er zijn veroordelingen geweest, maar ook bij asbestcementfabriek Eternit in Goor werken de men sen nu veel veiliger. De strijd tegen asbest heeft geleid tot een nieuw asbestbesluit dat in juni in werking treedt. Asbest wordt daarin verboden. Eternit moet dus met de productie stoppen, waardoor zo'n zestig mensen op straat komen te staan. Dat komt gewoon door de smerige praktij ken van de directie. Vanaf eind jaren zestig bestaat er in de we tenschap consensus over het feit dat asbest kankerverwekkend is. De directie had dus veel eerder over moeten stappen op een an der product. Dan waren er mis schien geen doden gevallen als gevolg van werken met asbest. Nu zijn er dadelijk zestig mensen zonder werk, maar ook krijgen Wielen groter dat een volwassene SCHIEDAM Scheurende motoren, langsflitsende auto's en ronkende 'monsters'. Dat biedt het autostuntteam 'Les Aranis' dat dinsdag 11 en woensdag 12 mei optreedt op het Emmaplein (aanvang 20.00 uur). Gemengde techniek VLAARDINGEN —In het Bloeddonorcentrum aan de Galgkade 1 zijn schilderijen te zien van Brunhild Vos-Fit- zmann. Tot en met 21 juni expo seert zij hier gemengde technie ken. De kunstenares exposeerde eerder in Spijkenisse, in Zeven (Duitsland) en in Brielle. De ex positie is toegankelijk van maan dag tot en met donderdag van 14-20 uur, vrijdag van 08-14 uur. Er zijn onder meer slipdemon straties, motoren springen over een menselijke muur en wagens rijden over twee wielen. Specta culair belooft vooral het optre den van de 'Big Feet' te worden, met wielen zo hoog dat volwas senen er onderdoor kan lopen. Toegangsprijs is 13 gulden, kin deren tot 13 jaar betalen 7 gul den. ZIEKENHUIS De Unie van Vrrijwilligers zoekt mensen die een handje willen helpen in het Schielandziekenhuis. Het gaat onder andere om het verzorgen van fruit en bloemen van patiënten of het functioneren als gastvrouw bij opname van patiënten. Inlichtingen op tel. 4703137 of 4706882. Handschoenen Volgens Poppe wordt de indus trie met fluwelen handschoenen aangepakt omdat de overheid vaak bang is dat een bedrijf bij strengere maatregelen naar het buitenland vertrekt. „Maar in Nederland sterven van armoe of sterven van het afval is geen keus. Die wordt ons wel opge drongen door de ondernemers. Dat zei men eind jaren zestig al en nu nog. Je denkt toch niet dat ze hun bedrijf onder de arm kun nen nemen en zo maar vertrek ken? Hier is de kennis, hier is de goede infrastructuur, hier is po litieke stabiliteit. Enfin, noem al les maar op. Maar die eikels van de regering trappen erin. Je kunt als overheid ook zeggen 'er gaat geen cent het land uit. Je hebt hier geïnvesteerd, dus je blijft hier'. Dat zou een eis moeten zijn. Maar minister Alders van Milieu heeft niets in huis. Hij is geen enkele afspraak nageko men. Wel is er de campagne 'Een schoon milieu begint bij jezelf. Zo schuift Alders de schuld van de milieuvervuiling in de schoe nen van de burger. En dat terwijl het huishoudelijk afval één pro cent van de totale hoeveelheid chemisch afval vormt. Er wordt veel meer geld en aandacht aan die ene procent besteed dan aan de overige 99 procent bedrijf- schemisch afval. De overheid doet echt niets ondanks alle mooie verhalen", besluit Poppe. Dan gaat op het kantoor van het MilieuAlarmteam in Rotterdam juist de telefoon. Iemand uit Vlaardingen die de gratis Mi- lieuAlarmlijn (06-0366) van de SP belt. „Brand in de ontzwave- lingsfabriek bij Esso in de Bot lek", zegt Poppe tegen zijn colle ga Wiel Senden. „Da's toch link. Ik ga maar effe kijken." En daar gaat onze milieudetective, op weg naar de zoveelste zaak. In deze serie komen bekende en onbekende Vlaardingers en Schiedammers aan bod om hun muzikale en literaire voorkeur kenbaar te maken aan de lezers van deze krant. De Havenloods werkt voor deze wekelijkse ru briek samen met de gemeentebi bliotheken van Vlaardingen en Schiedam. Als zesde in de reeks presenteert de bibliotheek in sa menwerking met deze krant de Top 10 van Ruud Aret, boekver koper te Schiedam. Ruud Aret Ruud Aret ia boekverkoper bij Boekhandel Mercurius in Schie dam. Hij ia dua aan profeaaionele laster: een van da gelukki gen die in de gelegenheid is werk en hobby te koabinaren. Zijn belangstelling, xovel voor boeken ala eusiek, is 10 breed dat bij eigenlijk geen favoriete genres kan noemen. Uiteraard haaft hij een goede relatie met de Schiedamse bibliotheek, sowel zakelijke als meer vriendschappelijk. Hijn TOP-TIER: Heijden, A.F.Th. van dar: Advocaat van da banen. Dit is het ultieme leesgenot. Een goede stijl, onder houdend en bovenal zeer leesbaar. Het boek heeft de opbouw van en leest als een zorgvuldig gekomponeerde thriller. Jung Chang: Wilde zwanen. Schitterend overzicht van het leven van drie vrouwen in China, onder wie Chang-zelf. Schokkend. In mijn naïviteit dacht ik altijd dat de Kulturele Revolutie iets goeds moet zijn geweest. Nu weet ik beter. Tartt, Donna: Verborgen geschiedenis. Prachtige sfeertekening van het Amerikaanse studenten leven. Een selekt groepje studenten Grieks gaat tij dens een bacchanaal te ver. Het steeds verder gaande intriges en een schokkend slot. Elssehot, Willem: Verzameld werk. Dit zou iedere Nederlander verplicht moeten lezen. Hijn grootste voorkeur gaat uit naar 'Villa de roses' 5. Kadare, Ismael: Nis dar schande. Dit is een Albanees. Zijn werk is sprookjesachtig mooi. Zijn vaderland staat centraal zodat je veel aan de weet komt over de Albanese (Ottomaanse) geschiede- 6. Waits, Tos: Bone machina. Huziek nu. De Kurt Weill onder de popmuzikanten. Zijn stem is negroïde. Hooi van lelijkheid. De begeleiding is sober maar doeltreffend. Cohen, Leonard: Bongs of lova and hata. Het eerste Cohen-album waarmee ik kennis maakte vind ik nog steeds zijn mooiste. Dit komt waarschijnlijk door de song 'Joan of Are'. 8. Cale, John: Fragments of a rainy season. Oud-Velvet Underground-lid begeleidt zichzelf op deze cd, vooral op de piano. Zijn muziek staat bol van de 9. Procol Harum: Grand hotel. Dit zeer gevariëerde album bevat het bombastische 'Grand hotel' maar ook 'Souvenir of London' waarin heel openhartig 'gesproken' wordt over geslachtsziek- 10. Satie, Brik: Oeuvrsa de jaunassa pour piano. Een geniaal komponist. Het lijkt alsof de pianist met één vinger de toetsen zoekt, maar elke volgende not is onlosmakelijk met de vorige verbonden. SCHIEDAM - De Eerste Schiedamse Studiekring voor 55-plussers heeft met betrekking tot de economische crisis en de sociale gevolgen daarvan, een studie afgerond. In het onder zoek, 'Achteraf bekeken' is te vens aandacht besteed aan de Schiedamse omstandigheden. De eerste exemplaren van dit rapport worden op donderdag 6 mei aan vertegenwoordigers van diverse Schiedamse instellingen, aangeboden. Plaats van hande ling: Dienstencentrum De Vier Molens, Nieuwe Damlaan 766. KAN NEt! WEL GEVEN WIJ TOT op all* zoals BEKENDE MERKEN! BERG0SS TRETF0R0 BONAPARTE ENGELS AXMINSTER SILVESTER HEUGA LOUIS 0E POORTERE etc. Gratis vrijblijvend huisbezoek door met complete stalencollectie heel Alle tapijten GRATIS gelegd Nederland VRAAG ALTIJD ONZE OFFERTE. SPECIALIST ENGELS AXMINSTER WU ZIJN BESLIST GOEDKOPER DAN ANDEREN GORDIJNEN EN VITRAGES Op vrijdagavond (koopavond) en zaterdag brengt de Boulevard Bus u gratis van metrostation Alexander (bij Oosterhof) naar Meubelboulevard Capelle. Met de auto? Rijksweg A20, afslag Capelle a/d Ussel. WAT EEN KEUS, WAT EEN STIJLEN. HH DE KLERK deZuiderSter als het om wonen gaat DE WINKELIERSVERENIGING D'OUDE HOOGSTRAETTE VLAARDINGEN GEEFT U EEN "GRATIS" PARKEERMUNT BIJ EEN MINIMALE BESTEDING VAN FL. 20.- ALS U GEBRUIK MAAKT VAN DE PARKEERGARAGE "AFROL" (VOLG DE AANWIJZIGINGEN P-CENTRUM) 1 UUR FL. 1.- GEHELE DAG FL. 2.-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 3