vier flatblokken in Nieuwland 1.00 295 395 Woningbeheer overweegt veritoop pMu 795 Vlees^iwp KINDER V00RJAARSJACKS.I IN DEZE KRANT WEEK TOPPERS PJES sr CÉ9' HU ^^9m, Weer drukte op Aleidafeesten Grootste molenproject van de eeuw is gereed l„«m CT« WASHANDJES. 1 Ruim 430 textielSupers in 4 landen.. Op de fiets langs molens Enquête voor kinderopvang Schiedammers naar Den Haag Dieven slaan U ZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE. Wegener huLs-aan-huLsbLsden 9 UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK KOOPM MANDALA— Studenten van tekencentrum 'De ronde kunst' stellen aanstaande zondag tus sen 14.00 en 17.00 uur in wijk-' centrum De Erker hun mandala kunstwerken ten toon. Mandala betekent cirkel. De tekenaars hebben als uitgaanspunt dan ook een cirkel. Zij maken daar rozetmandala's, keizerskronen, lemniscaten, geometrisch islami tisch werk en bijvoorbeeld ge boortemandala's van. De cursis ten en lerares Greetje Molenaar vertellen zondag precies wat deze geheimzinnige namen in houden. a Hoofdprijs Estafet- te-puzzel geeft win naar uitstel... A Aanleg Rijksweg blijft gemoederen be zighouden Heerlijk zachte Mager van de schouder feestprijs Het beste Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse:! Breestoep 3 SCHIEDAM De Dienst Gemeentewerken en het Ge meentelijk Woningbeheer hebben onderzoek verricht naar de mogelijkheid van ver koop van woningwetwoningen in Nieuwland. Het gaat om vier flatblokken die in totaal 72 woningen omvatten. Uit de studie komt naar voren dat een gedeeltelijk verbeterd blok met twaalf portiekwo ningen aan de Mgr. Nolens- laan als eerste in aanmerking kan komen voor verkoop. Voorlopig wordt uitgegaan van een kleinschalige aanpak, omdat de resultaten in bijvoorbeeld een stad als Papendrecht averechts uitpakte en het de problemen voor de stadsbestuurders alleen maar vergrootte. Voor men in Schiedam tot verkoop overgaat, wordt onderzocht welk percen tage van de huurders financieel in staat is de woning te kopen. Bewoners die niet over de finan ciële middelen beschikken of er niets voor voelen eigenaar van de woning te worden, kunnen niet worden gedwongen. Men sen die willen verhuizen kunnen rekenen op medewerking van de gemeente bij de zoektocht naar een ander huis. Voor bewoners die niet willen kopen of verhuizen blijft de soci ale verhuurder de huisbaas. Ove rigens komt het de sociale ver huurder goed van pas als drie van de vier genoemde blokken worden verkocht. De verkoop van het blokje van twaalf wonin gen levert voor het Gemeentelijk Woningbeheer ongeveer f 500.000,- op. In een inmiddels gevormd pro jectteam wordt echter niet una niem gedacht over de mogelijke voordelen van verkoop van wo ningwetwoningen. De bewoners vertegenwoordigers verwerpen vooralsnog het idee. Voorlicht ster Hurkmans van het Gemeen telijk Woningbeheer, zegt te ver wachten, dat als er gunstige koopvoorwaarden komen de huurders wel van gedachten zul len veranderen. Het onderzoek naar verkoop van huurwoningen is onderdeel van het Beheerplan Nieuwland, een integraal plan waarin niet alleen aandacht wordt besteed aan het technisch-, maar ook aan het sociaal beheer. Het be langrijkste uitgangspunt bij het ter verkoop aanbieden van een klein gedeelte van de woning wetwoningen is volgens de ge meentelijke adviesnota, om ver andering te brengen in de scheve eigendomsverhoudingen in Nieuwland. Bovendien bevordert deze aan pak verschillende doelen. Het kan dienen als de bestrijding van de leegstand en het kan het draagvlak van de wijk verster ken. Het mag echter niet tot ge volg hebben dat de opbouw van de woningvoorraad van het Ge meentelijk Woningbeheer in Nieuwland nog eenzijdiger wordt. Overigens stelt men in de advies nota dat overwogen moet wor den bij verkoop een restrictie in te bouwen die speculatie zoveel mogelijk moet voorkomen. De samenstellers van de notitie vin den het curieus dat de vrees voor speculatie niet bestaat bij de staatssecretaris van VROM. Juist om de verkoop van wo ningwetwoningen te vereenvou digen, heeft de staatssecretaris die speculatie-voorwaarden uit zijn aanbeveling geschrapt. De Schiedamse ambtenaren voor zien dat indien een anti-specula- tiebeding bij verkoop wordt op genomen, dit stagnererend zal werken. Verkopen of niet, dat is de vraag waarover de leden van vier raadscommissies zich zullen bui gen. De streefdatum van 16 april waarin de gemeenteraad de be slissing over dit onderwerp ken baar zou maken, bleek niet haal baar. „In ieder geval gaan wij er nu vanuit dat de raad voor het begin van de zomervakantie hierover een beslissing neemt", aldus voorlichtster Hurkmans. Vrijmarkt in Julianapark. SCHIEDAM Geheel volgens traditie werden in Schiedam de zaterdag voor moederdag Alei dafeesten gehouden. De bezoe kers waren weer vroeg. Voor dag en dauw werd er druk gehandeld op de rommelmarkt in het Julia napark. Na de koffietijd, toen de eerste stroom bezoekers de vrijmarkt alweer verlaten had, werd het echt druk en deden ook de spek- verkopers en bloemisten goede zaken. Het volksfeest waar weer veel gegeten en gedronken werd, kinderen terecht konden voor een spelletje en bands de boel opvrolijkten, was niet veel an ders dan voorgaande jaren. Wel stonden er anders dan gebruike lijk prachtige oldtimers gepar keerd op de Burgemeester Knappertlaan. SCHIEDAM— De Woning bouwvereniging Schiedam (WBS) liet even voor de paasda gen de bewoners aan de Laan van Bol'es weten dat zij de 24 bejaardenwoningen en een aan tal winkelpanden met wooneta- ges wil gaan slopen. De bewo ners kregen op de voorlichtings avond een tekening waarop te ?ien is dat de winkels en wonin gen plaats moeten maken voor drie flats van zestien tot twintig verdiepingen hoog. 'Hete strijd' op Laan van Bol'es Dit plan is de bewoners in het verkeerde keelgat geschoten en daarom zijn zij samen met de bewoners van de omliggende flats een actie begonnen tegen de komst van de flat. Gisteren over handigden zij aan wethoudern Adri Reijnhoiut een hele stapel handtekeningen. John Calkho- ven een bewoner van de Willem Pijperstraat is pessimistisch over de bouwplannen. „Ik geef de woningbouwvereniging de eerste vijf jaar weinig hoop. In de eer ste plaats klopt het bestem mingsplan al niet. Aan de Laan van Bol'es mag namelijk hele maal niet hoog gebouwd wor den. En wij zijn als bewoners heel erg kwaad om het feit dat woningen die nog maar dertig jaar oud zijn en driejaar geleden voor f 60.000,- per pand zijn op geknapt, gesloopt worden. Al leen om een financieel voordeel voor de WBS in de toekomst. Dat kan toch niet zo maar. Het zijn hartstikke mooie woningen. Bovendien denkt de WBS alleen met de bewoners van de te slo pen panden te maken te hebben, maar dat is niet zo. Ook de be woners van de flats die inge bouwd worden, zijn kwaad. We hebben onze krachten daarom gebundeld en ik kan je verzeke ren dat het een hete strijd zal worden." SCHIEDAM— Schiedam is vanaf volgend weekend een mu seum rijker. Voor het Haven- en Molenfestival van start gaat zal mr. Pieter van Vollenhoven vrij dag het Nederlands Malend Ko renmolen Museum De Nieuwe Palmboom officieel openen. De molen waarvan de restaura tie in oktober 1988 begon, heeft twee functies; dat van een mu seum en van een malende molen. De molen functioneert namelijk ook als brandersmolen en bak kersmolen. Jos Gunneweg van de stichting De Schiedamse Mo lens die projectmanager was, zag met de restauratie van de in 1901 door brand verwoeste branders molen, een wens in vervulling gaan. „Ik ben geboren en geto- MET Z'N VIERTJES LANG WEEKEND BELGIË V.A. F58,-pp' gen Schiedammer en dus erfelijk belast met jenever en molens in de goede zin dan Toen ik op de ambachtschool zat, zag ik vanuit het leslokaal hoe molen de Noordmolen werd gerestau reerd. Mijn interesse werd er door opgewekt." Molens lieten de Schiedammer niet meer los. Hij werkt alweer twaalf jaar bij de molenstichting en in die tijd zijn de verschillende molens gerestaureerd. Het grootste project was natuurlijk de Nieuwe Palmboom. Dit kan zelfs het grootste molenproject van de eeuw worden genoemd. Nu de laatste hand aan de in richting van het museum gelegd wordt, staat Jos Gunneweg sa men met molenmaker Rob Ba tenburg trots op de 'galerij' van de molen vanwaar je bij de zeilen kan. Hoogtevrees „Dit is naar mijn mening het mooiste toeristische uitzicht in Schiedam", zegt Gunneweg. De molenmaker, Rob Batenburg, die ook staat te genieten van het uitzicht over de stad, moet la chen en zegt: „Als je wist dat ik vroeger hoogtevrees had..." Van zijn angst is niets meer te mer ken. Hij gaat helemaal bij het randje staan om te zien of hij vanaf de Palmboom de Ge kroonde Brandersketel kan zien. Dat pand waarin het Nederland se gedistilleerd museum geves tigd zal worden is namelijk het volgende project waar zij hun handen vol aan zullen hebben. Museabezoekers zullen echter nog even geduld moeten hebben voor het gedistilleerd museum want dat zal pas in september 1995 gereed zijn. Wel kunnen zij vanaf zaterdag terecht bij het Nederlands Malend Korenmo len Museum De Nieuwe Palm boom. De eerste vijf verdiepin gen van de molen zijn voor de helft ingericht als expositieruim tes. Er is onder meer een ma quette te zien die laat zien hoe veel molens Schiedam in 1847 telde en de eerste drie maanden is er een tentoonstelling van Echte Bakkers uit de regio. De andere helft laat de molen in werking zien. Via ramen kan Jos Gunnetveg men vanuit het museale gedeelte zien wat er aan de andere kant van de molen gebeurt. De ver diepingen erboven bieden geen ruimte voor tentoonstellingen. Bezoekers kunnen daar wel de maalzolder, luizolder, overslag zolder en kapzolder bekijken. Via de traditionele smalle trap pen, kan men tot bijna veertig meter hoog klimmen en een kijk je nemen bij een produktieproces dat nodig is voor het maken van brood en alcohol. De granen zie verder pag. 3 Al afgeprijsd. Kleutermaten 14.95. Peutermaten al voor I VELOURS STRANDLAKENS. 1 Grote maat... sublieme kleur/bedrukking. Elders 30.- MEISJES SLIPS. Bedrukt en met kant. 100% Katoen. 1 BH'S. Maten 70 - 85 B. I In wit, zwart en OE^^^p I Met verstelbare bandjes. MEISJES SINGLETS. (T-shirts zonder mouw). 1 In maar liefst 6 modekleuren. U|% Maten 104 t/m 164. ^9^9 PANTY'S. I Wine blush I - off white - zwart. Malen 36/40 X KINDER SHORTS. Met binnenbroekje. Tal van dessins. ^^^B Alle Uni en gedessineerd. Vele kleuren. ^^^^9 1 I 10 WENSKAARTEN. 1 Met enveloppe. WATERSCHOENTJES. In fuchsia, kobalt, rood en groen. U kent ze. Maten 21 t/m 28. OOK BIJ U IN DE BUURT: 1 Rotterdam (9x) Capelle a/d Ussel Hoogvliet 1 Krimpen a/d Ussel Ridderkerk Schiedam Spijkenisse l Vele duizenden mensen hebben afgelopen za terdag deelgenomen aan de Nationale Fiets- en Molendag. Zowel in Schiedam als Vlaar dingen kon men het parcours afleggen onder een stralend zonnetje, al viel er 's middags hier en daar een klein buitje. Uiteraard waren in beide ste den de molens geopend. Hier kon men na het afleggen van de tocht een rondleiding vol gen. Volgens traditie was men in de molen Aeolus aan de Kortedijk in Vlaardingen in de gelegenheid om na afloop pan nekoeken te eten. De landelijke fietsdag werd dit jaar voor de twintigste maal gehouden, Fietsliefhebbers konden bij de molens tussen 09.00 en 17.00 starten voor een route die voerde langs diverse schitterende plekjes in Vlaar dingen en Schiedam. SCHIEDAM De gemeente en instellingen voor kinderopvang gaan in Schiedam-Noord peilen hoe groot de behoefte is aan buitenschoolse opvang (opvang van kinderen voor en na school tijd en in de schoolvakanties). Vrijdag krijgen kinderen van de basisscholen in Noord per gezin één vragenformulier mee naar huis. Dat betekent dat er in to taal 2000 formulieren worden uitgereikt. Ouders en verzorgers die nog geen kinderen op de baisschool hebben, krijgen het formulier niet. Zij kunnen zich echter al wel voor de buitenschoolse op vang inschrijven bij Kinderdag verblijf Nijntje aan de Peter van Anrooylaan 5. De resultaten van het onderzoek dat ruim f7.000,- kost, zullen in juni bekend zijn. Wanneer de resultaten de behoefte aan de buitenschoolse opvang bevesti gen kan in augustus al gestart worden met de opvang van een groep kinderen. Zij kunnen dan tijdelijk terecht in het gebouw van de openbare basisschool De Ouverture aan het Bachplein. In het schooljaar 1993/1994 kunnen de voorzieningen voor de buitenschoolse opvang in Noord eventueel verder worden uitgebreid. De bedoeling is om dat in de gebouwen van openba re basisschool de Woudhoek aan het Nijhoffplein te doen. SCHIEDAM De Schiedamse kunstenaars Martin Moesman en Sjef Henderickx exposeren van 19 mei tot en met 18 juni in het Provinciehuis Zuid-Holland in Den Haag. Op die plek zijn iedere maand werken van twee kunstenaars uit de regio te zien. Martin' en Sjef stellen ongeveer veertig werken tentoon. Sjef Hendricks laat zich beïnvloeden door archeologische elementen. Martin Moesman schildert 'ge wone dingen' als flessen, vissen en bladeren en moet niets heb ben van 'gezwollen woordbrei'. SCHIEDAM—Op de Nieuwe Haven vond zondagochtend rond 03.30 uur een diefstal met geweld plaats. Een 20-jarige Schiedammer werd aangespro ken door twee mannen die hem sloegen en trapten. Vervolgens gingen zij er vandoor met de sieraden die het slachtoffer droeg en het geld dat hij bij zich had.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1