M l DE HAVENLOODS Politieke partijen in conflict over raadsveikiezingen in '94 .198- Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT SLMtHï «leZiwWSter INGjÉÜBANK 259,- Dodelijk ongeval Collecte voor vluchtelingen Aleidapenning Zangkoor uit partnerstad Openluchtspektakel SCHAT barst los in Lange Haven Stroomstoring Vragen aan B W over samenvallen met schoolvakanties in de regio Iedere dag 'Nieuw Jaar' Orgelconcert NERGENS VOOR. OELËéStER ^!l FUJI Dbl9oZ00M EDITIE P, DONDERDAG 13 MEI 1993, 42e JAARGANG Nr. 19 Wegener huisaarrhutóbladen HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM ZIE DE PAGINA'S MET RUBRIEKS- 010-4.699.444 ADVERTENTIES UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM Een inwoner van Schiedam is dinsdagavond bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Het slachtoffer had vermoedelijk pech aan zijn auto en stond stil of reed lang zaam op de rechter rijstrook van Rijksweg A20. Ter hoogte van de afslag naar Capelle is hij door een andere automobilist aange reden die de auto van de Schie dammer niet had opgemerkt. Het gevolg was een frontale bot sing waarbij het slachtoffer on geveer 30 meter werd weggeslin gerd. Hij was op slag dood. De bestuurder van de andere auto, een 48-jarige Rotterdam mer, is ernstig gewond afgevoerd naar het St.Franciscus Gasthuis. Beide auto's raakten zwaar be schadigd. De politie stelt een on derzoek in naar de toedracht van het ongeval. POLEN Er kunnen deze maand weer pakketten voor Polen worden ingeleverd. Het pakje wordt dan in Polen - bij familie, vrienden of ken nissen - aan huis afgeleverd. De pak ketten moeten goed verpakt zijn, bij voorkeur in een stevige doos met touw er omheen. Inlichtingen, tel. 4265941. A David de Beer als VN-controleur naar Cambodja SCHIEDAM Stichting De Opbouw gaat de komende week collecteren voor de stad Sibenik in voormalig-Joegoslavië. In deze Kroatische plaats zitten momenteel zo'n 25.000 oorlogs vluchtelingen vast, terwijl zowel het ziekenhuis als fabrieken plat liggen. Het gaat de organisatie vooral om geld, maar ook voed sel en medicijnen kunnen wor den aangeleverd. Het is de be doeling dat eind mei een trans port van Schiedam naar Sibenik vertrekt. SCHIEDAM Mevrouw C. Zuidgeest-Breugelmans heeft dit jaar de Aleidapenning gekregen. Het gemeentebestuur roemde de (aftredend) penningmeester van de Vereniging 'Vrienden van het Stedelijk Museum' vanwege haar actieve rol in de stad bij het cultuurbehoud. SCHIEDAM Op uitnodiging van het Schiedamse gemeentebe stuur geeft het gemengd zang koor Gorenje uit partnerstad Velenje enkele concerten. Het koor bestaat uit vijftig leden en is zeer populair in Slovenië. Er zijn op zaterdag 15 mei drie optredens: van 12.30 tot 12.50 uur en van 14.30 tot 14.50 uur in de kerk van de Nederlandse Pro testantenbond aan de Westvest (tegenover molen De Walvisch) en er is een openluchtconcert op de Vismarkt van 15.30 tot 16.00 uur. In het gezelschap is ook de burgemeester van Velenje, zon dag keert men terug naar huis. Het SCHAT is er klaar voor. Het Schiedamse openluchts pektakel barst deze week weer los. Van donderdag 13 tot en met zondag zondag 16 mei kunnen telkens 700 kijkers aanschuiven op de tribunes voor de voorstelling 'tWee, het leven van Francois HaverSchmidt'. Centraal staat het leven van de zwaarmoedige Schiedamse dominee HaverSc hmidt, ofwel de schrijver Piet Paaltjes. Een nobel, vriendelijk, meelevend man. Wat HaverSchmidt echter tot een tragische figuur maakte was zijn melancholie. Zich uitend in een depressiviteit, die hij vergeleek met een worgengel. Zelf omschreef hij deze psychische aandoening alsvolgt: 'Geen vreselijker smart dan die welke hem de wereld uitdreef, een smart sterker dan hij zelf. Wie er ooit iets van ondervond, die kan er van getuigen en die wachte zich ooit iets hards te zeggen of te denken van de arme, bezweken...na lange eerlijke strijd.' Desondanks belooft het ook een vrolijke voorstelling van het Schiedams Collectief Historische Amateur Toneel te worden. In de Lange Haven liggen inmiddels 64 zware ponton-onderdelen klaar waarop drie podia gebouwd zijn. De afgelopen dagen waren doorlopend 35 mensen (bouwers en technici) betrokken bij het gereedmaken van het decor. De voorstellingen beginnen elke avond om 22.00 uur. Kaarten zijn te koop bij de kassa van het Passage Theater en de VW. Ook voor aanvang van het spektakel kunnen nog toegangsbewijzen (van 19.00 tot 21.30 uur) aangeschaft worden. Een kaartje kost tien gulden, 2.50 paskorting. Volgens de organisatie loopt de voorver koop goed. SCHIEDAM— Een urenlange stroomstoring heeft dinsdaga vond voor veel overlast gezorgd. Om 21.10 uur ontstond een hoogspanningsstoring bij een transformator van het GEB aan Galileïstraat in Rotterdam. Van- daaruit ontvangt een groot deel van Schiedam-noord en Vlaar- dingen-Holy stroom. Die dus meteen uitviel. De radio- en tv- signalen vielen weg in heel Schie dam en een deel van Vlaardin- gen. Ook de watervoorziening in veel flats stagneerde. „Doordat het vrij lang heeft ge duurd, voordat we de exacte lo- katie van de storing konden vin den, heeft men in Schiedam tot iets voor half een zonder stroom gezeten. In Holy was het pro bleem al om even over elven opgelost, want daar kon een noodaggregaat ingezet worden", aldus ONS-voorlichter Dinge- nouts. Hij meldt verder dat de telefoons bij het nutsbedrijf, po litie en brandweer roodgloeiend heeft gestaan. Ernstige ongelukken deden zich in het 'pikkedonker' niet voor. Wel bleven enkele personen in de lift steken. SCHIEDAM In de ge meenteraad is onenigheid ont staan over de raadsverkiezin gen van volgend jaar. Die zijn gepland voor woensdag 2 maart '94 en dreigen midde nin de voorjaarsvakanties te vallen. D66, CDA, Groen Links en VVD hebben daar om gezamenlijk schriftelijke vragen gesteld aan het college van B W. De PvdA is op merkelijk afwezig. „Blijkbaar heeft die partij genoeg ver trouwen in hun eigen onder wijswethouder Wiegman", zegt D66-voorman Hout kamp. „Maar de zaak is al weken geleden in de commis sies aangekaart en tot op he den hebben we niets gehoord. Alleen zijn ondertussen wel mijn kinderen thuisgekomen met briefjes van school, waar op duidelijk staat dat de voor jaarsvakantie volgend jaar be gin maart valt. Dat is toch vreemd." D66, CDA, Groen Links en WD zijn bang dat het samen vallen van de gemeenteraadsver kiezingen en de voorjaarsvakan tie op scholen een nadelige in vloed op de opkomst van de kiezers zal hebben. „Dat is voor spelbaar", zegt Houtkamp. „Mensen gaan op pad als de kinderen vrij zijn, blijven in veel gevallen niet thuis om hun stem uit te brengen." Probleem is dat Begin maart '94: Stemmen of op vakantie de verkiezingsdatum 2 maart 1994 vastligt. Dat is volgens Houtkamp niet het geval met de vakantieperio de. „Besturen in het onderwijs, maar ook het gemeentebestuur, hebben de keuze uit meer moge lijkheden." Hij weet dat zeker, omdat de zaak eerder dit jaar werd aangekaart bij de Tweede- Kamerfractie van D66. „Er zijn toen vragen gesteld aan de rege ring. Uit het antwoord bleek dat vooral gemeentebesturen hun verantwoordelijk kunnen én moeten nemen. Maar als het col lege van B W daarop niets onderneemt, blijft ons weinig anders over dan schriftelijke vra gen te stellen." Regio Dan de inhoud van de vragen. Men wil weten of het college zich (mede-)verantwoordelijk voelt voor het scheppen van optimale omstandigheden om burgers in staat te stellen hun (actieve) kies recht uit te oefenen. Gaat het gemeentebestuur er voor zorgen dat de voorjaarsvakantie niet sa menvalt met de raadsverkiezin gen van '94? Komt er op korte termijn overleg met de schoolbe sturen en gemeenten in de regio? En tot slot: Welke maatregelen die de opkomst ten goede komen gaat het college nemen, als som mige scholen hun reeds vastge stelde vakanties niet meer kun nen terugdraaien." Houtkamp zegt zeer benieuwd te zijn naar de antwoorden. „Mede omdat de zaak al meerdere ma len in de commissies aan de orde is geweest. Ook heb ik onder wijswethouder Wiegman (van de Partij van de Arbeid -red.) al een paar keer informeel op deze kwestie aangesproken. Dan glimlacht hij en zegt dat het alle maal goed komt. Ik hoop dat van harte, maar vrees ondertus sen dat er grote problemen zul len ontstaan." Nadeel Over het ontbreken van de PvdA op de lijst van vragenstellers zegt de D66-fractieleider: „Blijkbaar spelen partijbelangen dan toch een rol. PvdA-fractieleider Bak ker zag geen aanleiding om zich bij ons aan te sluiten. Hij gelooft dat Wiegman het allemaal in orde maakt..." Bakker ontkent dat. „Nee, zo zit het niet. Maar ik ben wel van mening dat wet houder Wiegman er genoeg aan doet. Ook zonder die schriftelij ke vragen. Maar veel vakanties zijn nu eenmaal vastgesteld. In OOR-verband komt er nog maals overleg, maar ik heb in middels begrepen dat gemeenten als Vlaardingen en Spijkenisse weinig voelen voor het schuiven met schoolvakanties." En op de vraag 'of de PvdA niet altijd het meeste nadeel ondervindt van een lage opkomst', antwoordt Bakker: „Ach, ondertussen heb ben alle partijen daar volgens mij last van." Wethouder Wiegman bevestigt dat hij druk aan het werk is. „Over de schoolvakanties van de openbare scholen vindt eind mei overleg plaats met regiogemeen ten. Mijn inschatting is dat die niet staan te springen om te gaan schuiven. Over de vakanties op de bijzondere scholen in de stad beslissen in hoofdzaak de eigen besturen. Ook met hen zal ik verder overleggen." reatie Pascalweg 115 - Rotlerdam-Lombardijen Telefoon: 010 -43 25 211 KOMPLETE TUINSET INKLAPBAAR METALEN FRAME MET VUREN BLADEN 220 CM LANG MAGAZIJNPRIJS NU VAN 598.- VOOR als het om wonen gaat O.N.S. 20 EN 21 MEI GESLOTEN HUISVUILDIENSTEN VERSCHUIVEN Op donderdag 20 mei, Hemelvaartsdag en vrijdag 21 mei is het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam gesloten. Op vrijdag 21 mei vindt de warenmarkt in het stadscen trum gewoon doorgang. Op donderdag 20 en vrijdag 21 mei is het Milieustation aan de Van Heekstraat gesloten. Op zaterdag 22 mei is het Milieustation op de gebruikelijke tijden open. De huisvuildiensten van donderdag 20 mei verschuiven naar maandag 24 mei. De huisvuildiensten van vrijdag 21 mei verschuiven naar dinsdag 25 mei. De G.F.T. inzameldiensten van donderdag 20 mei ver schuiven naar maandag 24 mei. Wij verzoeken u op dagen dat de vuilnisman niet langs komt, geen huisvuilzakken buiten te zetten. Dit is een van de mogelijkheden om uw straat schoon te houden. Het O.N.S. blijft bereikbaar voor het melden van storin- ?en in de levering van energie, drinkwater en radio- en V signalen. Zaterdag 15 mei 1993 IN CAPELLE AAN DEN IJSSEL van 10.00-16.00 uur in de grote tent aan de Duikerlaan te Capelle a/d IJssel Fysieke aanpak van theaterduo SCHIEDAM Waardenberg en De Jong hebben een hekel aan voorspelbaarheid, blijven zoeken naar nieuwe verrassende acts en doen grenzen vervagen. Toch is het duo deze week binnen de (stads)grenzen van Schiedam te vinden met het nieuwe programma. Voor Verreck en Pleijsier begint iedere dag een 'Nieuw Jaar', terwijl daarnaast één van de beste Engelse organisten in het Passage Theater staat en zit. Het vierde programma van Verreck en Pleijsier is opnieuw scherp, snel, vol verbanden en hoogstaande muziek. Pleijsier presenteert zijn nieuwste gitaren en zingt samen met Verreck vele nieuwe 1 a 4- stemmige songs. Voor de liefhebbers: ook Jaap en Augustin Barios zullen niet ontbreken. 'Nieuw Jaar' is te zien in het Passage Theater op vrijdag 14 en zaterdag 15 mei. Toegang 18 gulden en de aanvang is 20.30 uur. Simon Gledhill begon al op 6-jarige leeftijd muziek te spelen. In 1982 won hij de 'theater organist van het jaar'-prijs en een jaar later de felbegeerde 'Ian Sutherland Award'. Gledhill, 27 jaar pas, wordt met zijn weldoordachte arrangementen een van de beste organisten aller tijden genoemd. Het N.O.F.-orgelconcert is te beluisteren op zondag 16 mei in het Passage Theater. Aanvang 11.00 uur en de toegang bedraagt 9 gulden. Waardenberg en de Jong nemen traditioneel een paar passen voor sprong op hun publiek. Ze blijven eigenwijs en de visuele en fysieke aanpak van ogenschijnlijke nonsens zal wederom het hoofdbestand deel vormen van het programma. Van alles kan je dinsdag 18 en woensdag 19 mei in het Passage Theater verwachten. Ze leren het nooit en bij de prijs van 25 gulden zit het voorprogramma met John Buysman inbegrepen. De aanvang op beide avonden is 20.30 uur. SCHIEDAM De bekende or ganist Addie de Jong verzorgt op zaterdag 15 mei een concert in de aula van het Stedelijk Mu seum. Op het programma staan wer ken van De Gruijtters (beiaard- muziek), Engelse orgelmuziek uit deze eeuw, enkele werken van Rotterdamse componisten en improvisaties. Aanvang 15.00 uur, toegang gratis. Bijzonder in scherpte door de hoge kwa liteit van het volglas 35-55 mm zoomob- jectief. Groot ge bruiksgemak o.a. door Drop-in filminleg en motorisch filmtransport. Automatische belichting, gekoppeld aan autofocus-afstandsinstelling Automatische flitser (ook invulflits-mogelijkheid) met vóórlicht om het "rode-ogen-effect" te reduceren. Duidelijk LCD-venster voor alle informa tie. Kompleet met batterijen en Fujicolor film. Van349 STUNTPRIJS FOTO - VIDEO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1