Schiedams Nieuwsblad ZEEMAN L Buurlgroep vindt slooppanden rotte kies in Schienoko-gebied ons 500ISOO 195 OVERHEMDEN. DE HAVENLOODS «pons'plein; VERKRornnG tUilfcftU IN DEZE KRANT HEREN SPORTSLIPS. Ruim 430 textielSupers in 4 landen. Zonnig weer, stoelen weg 'De Palmboom is klaar, de rest is gaar' Ambtenaren protesteren Nostalgie in Jeneverstad U ZOU WEL GEK ZIJN AIS U MEER BETAALDE. /EDITIE 9, DINSDAG 18 MEI 1993, 17e JAARGANG, Nr. 20 huLS-aaohuLsbladen HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM De Havenloods Het Zuiden Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad ZIE DE PAGINA'S MET RUBRIEKS ADVERTENTIES 010-4.699. 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Niet te definiëren schilderijen SCHIEDAM De jonge Rot terdamse kunstenaar Roeland Beijderwellen exposeert tot en met 25 juni een serie contrastrij ke schilderijen en litho's in spijs- en dranksalon 't Paard te Schie dam. Beijderwellen behaalde in 1988 het diploma van de Academie van Beeldende Kunsten te Rot terdam. Hij exposeerde eerder in Galerie Hélène van Stralen en Galerie Serruys te Rotterdam, Kunstcentrum Hoogvliet te Gouda en de Kunstbeurs te Schiedam. Hij verkocht werk aan verschillende artotheken en Samson Uitgeverij te Alphen aan de Rijn. In zijn werk lijkt zich soms een landschappelijke situatie op te dringen, maar zo nu en dan komt ook een teken of een be paalde, niet te definiëren vorm centraal te staan. In meer dan één opzicht zijn de schilderijen contrastrijk: zowel in kleur als in vorm en compositie zijn tegen stellingen en paradoxen aan de orde van de dag. 't Paard, Hoogstraat 162, Schie dam. De expositie is te bezichti gen tijdens de normale openings uren van het café. VLAARDINGEN—Een team van de Vlaardingse en Schie- damse recherche heeft vier gewa pende overvallen opgelost. Hier mee werd een vier weken durend onderzoek afgerond. Er werden vier mannen aangehouden en een moeder van één van de ver dachten. Uit het onderzoek werd namelijk duidelijk dat zij de vluchtauto bij enkele overvallen had bestuurd. Met de aanhoudingen zijn vier zaken opgelost. Zoals de gewa pende overval op 8 april '93 op de VSB-bank aan het Van 't Hoffplein in Schiedam, waarbij enkele duizenden guldens wer den buitgemaakt; de gewapende overval op 13 april '93 op de VSB-bank aan de Billitonlaan te Vlaardingen. Bij deze overval namen de bankrovers zonder buit de vlucht; de gewapende Gewapende overvallen opgelost overval op 14 april '93 op de Credit Lyonnais bank aan de Westhavenplaats te Vlaardin gen, waarbij de overvallers ook zonder buit wegvluchtten omdat er een politieauto voorbij reed; de gewapende overval op 6 april '93 op een kapperszaak in Vlij men (Noord-Brabant). Hier werden enkele honderden gul dens buitgemaakt. De zaak kwam aan het rollen toen op 14 april de 19-jarige F. de N. uit Delft door de politie werd aangehouden, kort na de overval op de Credit Lyonnais Bank. Hij reed in de bij de over val gebruikte vluchtauto. Uit verder onderzoek bleek dat hij ook betrokken was bij de over val die een dag eerder op de VSB-bank was gepleegd. Ook bleek er een link te bestaan tus sen de overval op de VSB-bank in Schiedam. De verdachte De N. was een relatie van de op 3 april ontsnap te gedetineerde K. M. P. Deze Delftenaar werd vrijdag 16 april samen met medeontsnapte S. uit Den Bosch door een arrestatie team van de politie in Den Haag aangehouden. Bij hun arrestatie hadden P. en S. pistolen en een grote hoeveelheid munitie bij zich. Eén van de pistolen was gebruikt bij de overval op de VSB-Bank in Vlaardingen. P. en S. waren ook in het bezit van de kleding die gedragen was tijdens de overval op de Schiedamse VSB-bank, alsmede van een deel van de buit. De overvallen in Schiedam en Vlaardingen werden in wisselen de samenstelling gepleegd. De overval in Vlijmen werd door de verdachte S. alleen gedaan. ACHILLES Stremming Schie SCHIEDAM De Schie ter hoogte van de Delftlandbrug zal op zaterdag 29 mei van 10.00 tot 12.00 uur gestremd zijn. Reden daarvoor is de Landelijke Open Dag voor Waterrecreatie. Wa tersportvereniging De Vrije Lig gers organiseert dan namelijk al lerlei activiteiten op het water. Royaal gesneden Korte mouw. 100% Katoen. Moderne dessins. Maat M t/m XL. PRACHT PARTIJ. KINDER ZOMERBROEKEN. I KINDER ZOMERSWEATSHIRTS. 100% Katoen. Zoek uit. Grote keus. Wel even werk maar. uraDDei in overvloed. TRICOT HOESLAKENS. 1 -Persoons. 5 Kleuren. 100% Katoen. Kijk wat DAMES SINGLETS. (t-shirt zonder mouw) Met knoopsluiting. 8 Kleuren. 100% Katoen. I KLEUTER REGENJASJES. Met contrast en berenprint, at 86 t/m 128. JONGENS ZWEMBROEKEN. Diverse dessins. DAMES SHORTS. Met voorsluiting en bandplooi. 6 Kleuren. 100% Katoen. KATOENEN DAMES SOKJES, (versterkt met nylon) Gestreept en uni. OOK BIJ U IN DE BUURT: A Publiek geïmponeerd door Schat A Schoolproject over ouderencentra Onderscheiding voor Van der Zei SCHIEDAM— De heer J.N. van der Zei heeft vorige week een gouden eremedaille verbon den aan de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Loco-burge meester Aad Wiegman reikte deze koninklijke onderscheiding uit omdat de heer Van der Zei 44 jaar in het arbeidsproces werk zaam was en sinds 1976 bij het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam in dienst is. Bij het O.N.S. is hij hoofd van de afdeling Personeel en Organsiatie. Per 1 juli zal hij gebruik makend van de pre-vut regeling, vervroegd afscheid ne men van het bedrijf. SCHIEDAM Het fraaie weer heeft het dievengilde ook op een idee gebracht. Diverse Schie dammers raakten het afgelopen weekeinde gedupeerd doordat hun tuinmeubels waren gestolen. Aan de Burgemeester Stulemeij- erlaan verdween een compleet tuinstel inclusief parasol uit de tuin. Ook aan de P.J. Troelstra- laan werden tuinstoelen en tafels uit drie verschillende tuinen ge stolen. En uit een tuintje aan de Groen van Prinstererlaan ver dween een tafel. De politie wijst er op dat wie zijn tuinmeubels 's nachts buiten wil laten staan, deze het best kan beveiligen met behulp van bij voorbeeld een ketting. Boven dien bestaat de mogelijkheid in tuinmeubels de postcode en huisnummer te laten graveren. wijk. De uitvoering van het stadsvernieuwingsplan Schieno- ko is doorgeschoven naar 1997. Een snelle rekensom leert dat er dan nog maar 'n miljoen gulden over is en dat is te weinig om hier nieuwbouw neer te zettgn, daar kunnen we alleen de straat voor vegen." Gevaarlijk Secretaris van de buurtgroep, de heer P.J. Bothof hoopt dat de buurt niet nog jaren hoeft te wachten voordat er actie onder nomen wordt. „Het is gevaarlijk en een lelijk gezicht. De panden trekken criminaliteit aan en het is gevaarlijk voor, de kinderen die hier spelen. We moeten de problemen niet voor ons uit schuiven. Ik denk dat we voortij- SCHIEDAM Het Schiedamse gemeentepersoneel gaat actie voeren voor een goede cao. De onderhandelingen tussen de vak bonden en de werkgevers, vere nigd in het College voor Ar beidszaken, zitten muurvast. In diverse steden roepen de bonden AbvaKabo, CFO en NOVON op tot het houden van een werk onderbreking om de werkgevers onder druk te zetten- De Schiedammers laten woens dag 19 mei hun protest horen. De ambtenaren verzamelen zich om 14 uur bij het Stadskantoor aan de Emmastraat en trekken vervolgens naar het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat. Met deze protestdemonstratie schaart het gemeentepersoneel zich achter de eisen van de vak bonden. Het gaat om 2,5 pro cent loonstijging, herverdeling van het beschikbare werk en geen verslechteringen van de rechtspositie van de ambtenaar. Het College voor Arbeidszaken van de Nederlandse gemeenten wil geen loonsverhoging geven, de regeling functioneel leeftijd sontslag afschaffen en de wacht geldregeling stroomlijnen. SCHIEDAM Het arbeidsbu reau is verbouwd en afgelopen vrijdag officieel heropend. Het Schiedamse bureau aan de Laan van Bol'Es 9 heeft een nieuw gezicht gekregen. Het informa tiecentrum is klantvriendelijker en efficiënter ingericht. Het nieu we uiterlijk is in overeenstem ming met de nieuwe manier van werken. Sinds een januari 1991 delen werkgevers, werknemers en lokale overheden namelijk de verantwoordelijkheid voor het regionale arbeidsvoorzienings- beleid. Om zo goed mogelijk te functioneren was een modernise ring nodig. SCHIEDAM Terwijl mr. Pieter van Vollenhoven vrij dag de openingshandeling van de gerestaureerde molen de Palmboom verrichtte, voerde Buurtgroep de Palmboom ac tie. Zij liepen met spandoeken rond de molen en gaven geno digden waaronder ook Van Vollenhoven een A-viertje waarin zij de aandacht vestig den op een aantal zwaar ver waarloosde percelen aan de overkant van de molen. Het gebied dat door de bewo- nersgroep onder de aandacht wordt gebracht betreft een rijtje onbewoonbaar verklaarde wo ningen en een sloperij aan het Groenweegje. Deze bouwval die op het zogenaamde Schienoko- gebied staat, is een doorn in het oog van de bewoners. Buurt groep de Palmboom die onder de bewonersvereniging Schie- dam-Centrum valt, heeft al di verse malen en via verschillende kanalen aangedrongen bij de ge meente om maatregelen te tref fen. De gemeente heeft inmiddels wel toegezegd met de eigenaar van het terrein te overleggen over tijdelijke voorzieningen. Ge meenteraadslid Cor Huijken die bij de actie van de bewoners aan wezig was, vindt dat de buurt groep volkomen gelijk heeft. ,Het is een rotte kies in deze O.N.S. 20 EN 21 MEI GESLOTEN HUISVUILDIENSTEN VERSCHUIVEN Op donderdag 20 mei, Hemelvaartsdag en vrijdag 21 mei is het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam gesloten. Op vrijdag 21 mei vindt de warenmarkt in het stadscen trum gewoon doorgang. Op donderdag 20 en vrijdag 21 mei is het Milieustation aan de Van Heekstraat gesloten. Op zaterdag 22 mei is het Milieustation op de gebruikelijke tijden open. De huisvuildiensten van donderdag 20 mei verschuiven naar maandag 24 mei. De huisvuildiensten van vrijdag 21 mei verschuiven naar dinsdag 25 mei. De G.F.T. inzameldiensten van donderdag 20 mei ver schuiven naar maandag 24 mei. Wij verzoeken u op dagen dat de vuilnisman niet langs komt, geen huisvuilzakken buiten te zetten. Dit is een van de mogelijkheden om uw straat schoon te houden. Het O.N.S. blijft bereikbaar voor het melden van storin- ?en in de levering van energie, drinkwater en radio- en V signalen. i De opening werd verricht door Pieter van Vollenhoven foto: DICK SLUUTER Van Volenhoven opent museum SCHIEDAM Oud-Schie dammer mr. Pieter van Vollen hoven verrichtte vrijdag onder veel belangstelling de opening van het Nederlands Malend Ko renmolen Museum De Nieuwe Palmboom. Hij stelde de bran dersmolen officieel in gebruik door 'de vang' te lichten. De molen maalt nu als branders- en bakkersmolen. Bezoekers kunnen de molen in werking zien en in het museale gedeelte expo sities bezichtigen. Afgelopen weekend werd het nieuwe Schie damse museum al druk bezocht. dig wel wat met de panden moe ten doen." Henny Jurgens, coördinator van de buurtgroep, is het er zeker over eens dat de panden een gevaar opleveren. „Bij Bouw- en Woningtoezicht hebben ze wel gezegd dat er geen instortingsge vaar bestaat, maar ik ben daar niet zo zeker van. Bij een hevige herfststorm zie ik de pannen over de straat vliegen. Ik vind het onverantwoord. We willen maar een ding en dat is zo snel mogelijk slopen. Het is toch geen gezicht op zo'n toeristische plek? Al maken ze er maar een gras veldje van." Een andere bewoonster knikt en vult hem aan: „Er komen hier hartstikke veel toeristen. Je schaamt je toch dood?" De leu zen 'De Palmboom is klaar, de rest is gaar' en 'Kom eens kijken op ons plein, verkrotting is niet fijn' maakte het publiek dat naar de opening van het molenmu seum kwam, duidelijk dat er iets moet gebeuren bij het Groen weegje. Het probleem is echter niet een- twee-drie opgelost. De gemeente is bereid te helpen, maar is geen eigenaar van de panden. Op het moment is zij in onderhandeling met de eigenaar namelijk Coteb. Een probleem is ook dat het betreffende terrein vervuilde grond schijnt te zijn. Het is dus de vraag wie voor deze vervui ling op zal draaien. Prachtige zeilschepen in de havens en vijf mo lens in werking. Zater dag genoten vele Schiedammers, maar ook veel toeristen van het nos talgische karakter dat de bin nenstad van de Jeneverstad heeft. De oude ambachten als sigarenmaker, mandenmaker en pottenbakker maakten dat beeld compleet. Op de molen route werd het thema boer- molenaar-bakker/brander uit gebeeld. Een dorsdemonstartie en een meeltransport met een schitterend paardenspan wa ren er twee onderdelen van. Tijdens een wiekenbrood- brunch bij molen De Nieuwe Palmboom en een proeverij bij branderij De Tweelingh kon het publiek het eindprodukt en artiesten huppelden tussen de mensen door om de sfeer erin te houden. Kortom, het was een gezellige boel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1