DE HAVENLOODS „Op korte termijn duurdere woningen houwen in Nieuwland" jq|H Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT aeZM^SteriM^'^j MEDEDELING Dochter geeft vader aan wegens incest Verzet tegen huurverhoging Sportcomplex volledig verwoest door vuurzee Rockreis OYALmOW GALLERY Zaterdag 22 mei: 'Muzikale anti-held' Koning der dieren kan weer lachen NERGENS 1fOOR.t>ELI4SERJ Jeica EDITIE P, VRIJDAG 21 MEI 1993, 42e JAARGANG Nr. 20 wegenèr huis-aan-hutsbLaden HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM In verband met de pinksterdagen zijn de inlevertijden voor advertenties vervroegd: De Havenloods en Het Zuiden van dinsdag 1 juni 1993 Te zetten advertenties plus vrijdag 28 mei tot 10.00 ui UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM Een 30-jarige vrouw heeft in maart '93 aangif te gedaan van incest. Dat heeft de politie nu bekend gemaakt. De inmiddels gehuwde vrouw en haar acht jaar oudere zus zijn tussen 1971 en 1981 seksueel misbruikt door hun, nu 76-jari- ge, vader. De man werd in mei door de Zedenpolitie van Schiedam aan gehouden en heeft inmiddels een bekentenis afgelegd. Ook de ou dere zus heeft een getuigenver klaring afgegeven. Zij kan geen aangifte meer doen, omdat de tegen haar gepleegde misdrijven zijn verjaard. i een grote tweedehands markt. Van 10.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom aan de Tuinlaan 64. Ambtenarenacties in de regio Tennisjeugd traint uren en uren Raadslid stelt vragen over grote stroom storing VLAARDINGEN Mocht er maandag 24 mei nog geen ak koord zijn bereikt tussen de Ver eniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden over een nieuwe ambtenaren-cao dan gaat de Vlaardingse Stadsreini ging over tot een stiptheidsactie. SCHIEDAM Acht wijk- en bewonersverenigingen hebben de sociale verhuurders in de stad laten weten onder geen beding akkoord te gaan met een huur verhoging van 5.5 procent per 1 juli 1993. De bewonersorganisaties (West, Oost, Centrum, Nieuwland, Spaland, Woudhoek, Delfland- seweg en Zuid) stellen dat er nooit met hen is overlegd over de huurverhoging, terwijl zij al op 15 maart jl. in een brief hun bezwaren kenbaar hebben ge maakt. Daarin drongen de be wonersorganisaties aan op 'dif ferentiatie' (verschillen) van de huurverhogingen. Tot op heden is daarop echter geen reactie van het gemeentebe stuur (namens het Gemeentelijk Woningbeheer) en Woning bouwvereniging Schiedam bin nengekomen. Alleen vond in fe bruari een bijeenkomst plaats van vertegenwoordigers van alle belanghebbenden. De bewoner- sorgansaties benadrukken dat het hier 'informeel overleg' be trof, waaruit geen conclusies mogen worden getrokken. De wijk- en bewonersverenigin gen houden vast aan een maxi male huurstijging van 4.75 pro cent en vragen de sociale ver huurders om voor maandag 24 mei met hen in contact te treden. Een uitslaande brand heeft dinsdagnacht de accommodatie van voetbalvereniging SVDPW in het Har- gapark in de as gelegd. Het gaat om één van de grotere sportcomplexen van Schiedam. De brandweer, die tegen vier uur ter plekke was, vermoedt dat het vuur is ontstaan in de kleedruimtes of in de bestuurs kamer en zich van daauit over het hele gebouw heeft ver spreid. Tegen vijf uur werd het sein 'brand meester' gegeven. De houten accommodatie was aan het begin van het seizoen '92/'93 geheel opgeknapt. Zo was onder meer aan de buiten zijde van het clubhuis een ste nen wand neergezet. „Allemaal zelfwerkzaamheid", zegt SVDPW-voorzitter Wim van Uden die er woensdagochtend vroeg terneergeslagen bijzit. Andere bestuursleden krijgen tranen in hun ogen bij de aan blik van de verkoolde resten van de clubruimtes. De schade loopt volgens de brandweer in de tonnen. Over de oorzaak van de brand tast men nog in het duister. Als de politie meldt dat de recherche pas in de loop van woensdag ochtend kan langskomen in verband met een andere zaak waar zeker een miljoen gulden is gemoeid, zegt een SVDPW- bestuurder: „Maar dit clubge bouw was voor ons ook zeker een miljoen waard." Van Uden durft tenslotte ook grafstemming, maar ik ben er zeker van dat binnenkort de handen weer uit de mouwen gestoken worden. Binnen drie maanden staat hier een nieuwe accommodatie", zegt hij opti mistisch. Het complex was ver zekerd. SCHIEDAM Voor het eerst in jaren organiseert wijkcentrum De Erker weer een muziekreis naar het beroemde popfestival Torhout/Werchter in België. Uit de twee concerten is gekozen voor het eerste: zaterdag 3 juli in het Westvlaamse Torhout. Men vertrekt op 3 juli in alle vroegte vanuit Schiedam om tot 's avonds laat te genieten van the Tragically Hip, Sonic Youth, Neil Young, Lenny Kravitz en Metallica. Daarna wordt over nacht op een camping. In totaal kunnen maximaal 24 jongeren (tussen 15 en 23 jaar) mee. De prijs bedraagt 110,- per persoon, voor vervoer, een toegangskaartje en verblijf op de camping. Inlichtingen, tel. 4267767. CONCERT De Rotterdamse or- ganiste Margreet de Jong geeft op dinsdag 25 mei een concert in de Grote Kerk. Op het programma staat werk van onder meer Swee- linck. Bach en Krebs. Aanvang 20.15 uur, toegang 6.50 (paskor ting 2,-). SCHIEDAM Beheerplan Nieuwland als verkiezingsi tem. Zo ziet althans de Partij van de Arbeid het. „Anderen hebben ons afgeschilderd als de partij die op de rem trapt bij de uitvoering van het Be heerplan. Dat is heel gemeen en kan niet los worden gezien van de komende raadsverkie zingen", vindt fractielid Van Loenen. Om aan alle twijfel een eind te maken presenteer den de sociaal-democraten deze week een notitie over Nieuwland, waarin zij pleiten om op korte termijn te begin nen met nieuwbouw van duur dere woningen. „Vooral op open plekken, zoals bij Spie- ringshoek, de Van Hogen- dorpstraat en rond basis school Het Startblok. Daar hoeft niet eerst gesloopt te worden." Of er daadwerkelijk vraag is naar dure koop- en huurwoningen in Nieuwland weet men niet. „Nee, daar is nooit onderzoek naar ge daan." Slopen of niet slopen, dat blijft een heikele kwestie. De PvdA verzet zich niet tegen sloop in het algemeen in Nieuwland, maar zet bij het aantal van 600 te Etiketten als 'verpauperd' en 'achterstandsgebied' slopen panden (zoals vermeldt in het Beheerplan) nog altijd vraag tekens. „Als het casco technisch in goede staat verkeert, moet je eigenlijk niet slopen", zegt Cor Huyken. „Wij staan dan ook zeer kritisch tegenover groot schalige slooplannen. Waar eni ge woningen moeten wijken om tot een verantwoorde oplossing van een probleem te komen, is sloop bespreekbaar. Dat wel..." De PvdA-fractie wil de discussie over grootschalige sloop niet be palend laten zijn voor de besluit vorming over het Beheerplaan Nieuwland. Pas in een later sta dium, als alternatieven zijn beke ken, komt er een definitief stand punt. „Maar om te voorkomen dat de financiële problemen en eventue le sloopplannen de boel volledig vertragen, komen we nu met een plan van aanpak", aldus fractie leider Bakker. Centraal daarin staat dat er op korte termijn („nog voor de bouwvak mee aan het werk?") nieuwbouw komt, vooral aan de rand van Nieuw land. „Daar hoeft niet eerst ge sloopt te worden en de grond is van de gemeente", legt raadslid Brouwer uit. „Kan men zo wo ningen neerzetten." Als mogelij ke lokaties wijst de PvdA op Spieringshoek, Van Hogendorp- straat, Parkplein, rond school Het Startblok en bij NS-station Schiedam-Rotterdam-west. Het steekt de PvdA dat de partij de afgelopen maanden binnen het Schiedamse als 'de grote ver- trager' is afgeschilderd. „Die term is klakkeloos door iedereen gebruikt", meent Van Loenen. „Terwijl je net zo goed kunt zeg gen, dat juist wethouder Reijn hout de zaak te lang heeft laten liggen. In de commissies is be wust een anti-stemming tegen ons gecreëerd. Dat is heel ge meen en kan niet los worden gezien van de komende raads verkiezingen (maart 1994, -red.). De slogans zijn blijkbaar al klaar. Maar aan al die twijfel willen we nu dus een eind maken met deze notitie." Flexibiliteit Met de uitvoering van het Be heerplan Nieuwland is de ko mende tien jaar zo'n 250 miljoen gulden gemoeid. In de begroting van wethouder Reijnhout (D66) zit nog altijd een gat van 30 miljoen gulden. De PvdA plaatst ook daar kanttekeningen bij. „Dat zijn geen kleine bedragen. Vooral als je het afzet tegen mo gelijke tekorten in andere wij ken. Voor je het weet vindt men het heel normaal." Daarom wil len de sociaal-democraten ver sneld woningen verkopen, om financiële gaten snel te dichten. „Maar ook dat moeten we nader bezien. Flexibiliteit staat hoog in ons vaandel. We willen een 'mas- terplan' op papier zetten, waar bij details stap voor stap worden ingevuld. Dat brengt het grote voordeel met zich mee, dat een overkoepelend Volkhuisves tingsplan, waarmee Reijnhout nog altijd moet komen, later over het Beheerplan heengescho- ven kan worden." Cruciaal is natuurlijk of door uitvoering van het Beheerplan de wijk Nieuwland afkomt van etiketten als 'verpauperd' en 'achterstandsgebied'. Willen mensen met hogere inkomens wel in zo'n buurt wonen, indien daar duurdere woningen worden neergezet? „Nee, daar is nooit onderzoek naar gedaan", geeft PvdA-fractieleider Bakker toe. Frank Groothof in 'Die Zauberflöte ZIE ONZE ADVERTENTIE OP PAO. 3 f2,50 toegang voor iedereen! Diergaarde Blijdorp, Van Aerssenlaan 49, Rotterdam JHI Telefoon: 010 - 4431495 (bezoekersinfo). ÏOU SCHIEDAM Ook het theaterseizoen loopt langzaam op zijn eind. Toch zijn er in de Schiedamse schouwburgen nog enige vermakelijke programma's te zien. Dimitri van Toren bijvoor beeld met 'En dan weer daar' en Frank Groothof met een omgetoverde voorstelling voor jong en oud van 'Die Zauberflöte' van Mozart. ^1 jarenlang staat Dimitri van Toren in de Nederlandse theaters. Intimiteit staat in zijn laatste voorstelling voorop. Hij liet zich inspireren door maatschappelijke gebeurtenissen en persoonlijke zaken als eenzaamheid en afbrokkelende relaties. In zijn muzikale verhalen gaat hij op zoek naar de reële werkelijkheid achter de gebeurtenissen. Dimitri van Toren en zijn begeleidingsgroep onder leiding van Pieter Koster zijn vrijdag 21 mei te zien in het Passage Theater. Aanvang 20.15 en de toegang is 22 gulden Het sprookjesachtige verhaal van 'Die Zauberflöte' uitgevoerd door Frank Groothof is zaterdag 22 mei in het Passage Theater te zien. Het verhaal over de jonge prins Tamino die probeert de koningsdochter Pamina te verlossen uit de handen van de geheim zinnige Sarastro is door Groothof omgetoverd tot een voorstel ling voor jong en oud. Geassisteerd door anti-held Papageno slaagt hij er uiteindelijk in de prinses te bevrijden. Het avontuur begint om 19.30 uur en de toegang bedraagt f 12,50. ZONDAG 23 MEI 1993 ORGANISEERT DE ZUIDERSTER MEUBELEN EN TAPIJTEN IN SAMENWERKING MET ATLETIEK VERENIGING I PAC ROTTERDAM KNAU WEDSTRIJD EN 4 PRESTATIELOPEN HOOFDWEG ie CAPELLE A.D IJSSEL INLICHTINGEN SCHIEDAM Wekenlang werd er keihard aan gewerkt door de kinderen van basis school De Singel. Dinsdagavond was het eindelijk zover: de op voering van het toneelstuk 'De lach van de leeuw'. In sporthal Oost waren alle ouders uitgenodigd om de thea tervoorstelling bij te wonen. „Een gezellige boel", zegt direc teur Margaret Gosens. „De leer lingen van groep 8 hadden een raamvertelling en bijbehorende liedjes gemaakt. Hét verhaal speelde zich af in de dierenwe reld, met een depressieve Koning Leeuw in de hoofdrol. Andere beesten worden opgetrommeld om de koning op te vrolijken. Dat is het moment waarop de andere kinderen van De Singel, ook de jongsten, optreden. Elke groep had een stukje van een minuut of tien ingestudeerd. Na tuurlijk loopt het goed af...aan het eind is Koning Leeuw weer een vrolijke vorst." MINI Klein, maar LEICA! Bijzonder handzame com- pactcamera met Leica Elmar 3.5/ 35mm objectief. Automatische scherpstelling, belichting, flitsen, filminleg en filmtransport. LCD-venster voor informatie en zelfont spanner. Past gemakkelijk in tas of (broek)zak. t/an 6",- AA STUNTPRIJS 7," Aanbieding geldt t/m 87 mei en zolang voorradig. M «OTTERDAM. Hoogstraat l Tel. 010 - 4128801 Td.010- 4&TO10ln' T ei 010 ^4^2 n 7I^IOTO31

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1