uj DE HAVENLOODS Cp 'Gemeente met grootste mond' start lobby voor nieuw OOR 2epinksterdag GEOPEND! IN DEZE KRANT OYALtiLOW UALLERY DE NIEUWE GENERATIE IN LICHT... iMemKW yoog I Eindelijk 'Veilig Verkeer' Vliegtuig zorgt voor veel lawaai Dokterstas uit wagen ontvreemd 'Het is vijf voor twaalf Uitgebromd Feest rond het water ONS-wijziging met Pinksteren Schiedam vindt huidig voorstel voor regiobestuur onaanvaardbaar editie P, DONDERDAG 27 MEI 1993, 42e JAARGANG Nr. 21 Wegener huLs-aan-huLsbLaden I mHEB^ HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM !^CI116CmI11 IS !N|lGllWSl )l3tl Tel. 010- 4128801 Tel. 4807010 Tel. 010-477211 Rekreatie tcTAOgkn 4 A GROW F0RMAH 2H KLEURENFOTO'S FUJI F 3/ GROW FORMAAT 90 KLEURENFOTO'S ¥MDAAG GEBRACHT, MORGEN AlAAR UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK In Schiedam is nog steeds geen afdeling van Veilig Verkeer Nederland. „Maar dat gaat snel veranderen", zegt Marina Reigwein. Ze is momenteel druk doende gefd en mensen bijeen te krijgen om een lokale VVN-club van de grond te krijgen. Een commissie van aanbeveling - met onder meer burgemeester Scheeres, verkeerwethouder Zijdeveld en Hoekloos-bestuurder Van Tienhoven - is al in het leven geroepen. Veilig Verkeer Nederland is een landelijke vereniging met circa 80.000 leden. Verdeeld over bijna 450 afdelingen die zich vooral richten op plaatselijke situaties. Middels een breed scala van activiteiten houdt men zich bezig met het bevorderen van de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers. Coördinatie vindt plaats door een 'speerpuntenbeleid', waarbij via provinciale platforms regelmatig overleg wordt gevoerd met een groot aantal organisaties en instanties waaronder de rijksoverheid. Marina Reigwein, werkzaam in rijschoolbranche, was tot voor kort actief in de VVN- afdeling Rotterdam. „Maar dat vond ik toch net iets teveel een slapende beweging. Daarbij vond ik het erg vreemd dat Schiedam nog altijd geen eigen afdeling had. Vandaar dit initiatief." Begin september, tijdens de Brandersfeesten, moeten een voorlichtingscampagne en een ledenwerfactie losbarsten. „Het is de bedoeling dat daarbij ook een alcohol simulator wordt ingezet. In zo'n apparaat krijgen broodnuchtere bestuurders het idee dat ze een behoorlijke borrel op hebben. Verder willen we ons dan in samenwerking met de politie bekend maken bij het grote publiek. We hopen in de loop van dit jaar toch tegen de duizend leden te hebben in Schiedam." Maar het grootste probleem op dit ogenblik vormt het geld. „Voorlichting en promotie kosten een hoop", aldus Marina Reigwein. „Daarom is kortgeleden een oproep geplaatst in de krant van de Kamer van Koophandel Rotterdam en Beneden- Maas, waarin bedrijven om een financiële bijdrage werd gevraagd. Nee, reacties daarop hebben we niet ontvangen. De kas is nog leeg..." SCHIEDAM Een vliegtuig uit de voormalige Sovjet-repu bliek Kazakhstan heeft dinsdag middag veel geluidsoverlast ver oorzaakt. De bemanning van het toestel was niet bekend met de landingssystemen op vliegveld Zestienhoven (Rotterdam Air- port) en zag zich genoodzaakt tijdens een landing opnieuw op te trekken. Omdat het een vier motorig vliegtuig betrof, ging dat gepaard met veel lawaai. Bij de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond kwamen tussen 13.20 en 13.50 uur 46 klachten binnen. Deze waren voornamelijk afkomstig uit Schiedam en Vlaardingen. Ooggetuigen, die veelal in de tuin zaten, spraken van 'een ang stige gebeurtenis' en sommigen renden in paniek hun huis in. De Rijksluchtvaartdienst stelt een onderzoek in naar het incident. - 2e Pinksterdag kijkdag - GROTE MEUBELVEILING te VLAARDINGEN Zie onze advertentie elders in de krant SCHIEDAM In de nacht van maandag op dinsdag is bij een inbraak in een auto, in de omgeving van de Nassau- laan, een dokterstas gestolen. In de tas zaten naast instru menten een aantal ampullen. Deze kunnen bij inname risi co's voor de gezondheid op leveren. De tas is bruin en bevatte onder andere een ste thoscoop, bloeddrukmeter, een oorlampje en de genoem de ampullen. Mensen die iets weten van de tas worden ver zocht contact op te nemen met de politie, tel. 4494499. PAARDENMARKT KERMIS KASTANJERIE zie advertentie elders in deze krant De manifestatie op de Coolsingel WATERWEG 'Het is vijf voor twaalf, tijd voor een goede cao'. Dat was de tekst op een pamplet dat dinsdagochtend veel ambtenaren in Schiedam op hun werkplek vonden. Hiermee werden zij opgeroepen om deel te nemen aan een protestmanifes tatie die 's middags plaatsvond op de Coolsingel. Speciale pendel bussen reden tussen het Emmaplein en Rotterdam. Geschat werd dat ruim honderd Schiedamse ambtenaren, vooral mensen van de 'buitendiensten', gehoor gaven aan de oproep. Qp de Coolsingel verzamelden zich ruim duizend protesterende gemeente-ambtena ren uit het Waterweggebied. In Rotterdam lag dinsdag het hele openbaar vervoer stil. Toespraken werden tijdens de manifestatie afgewisseld met een muzikaal optreden van de Gigantjes. SCHIEDAM- Op het Bach- plein is dinsdagmiddag een brommer tegen een auto gebotst. De bromfietser reed midden op de weg, waardoor hij de perso nenwagen, die uit een bocht kwam, over het hoofd zag. De bromfietser moest naar het zie kenhuis worden overgebracht. Dinsdagavond botsten op de Zwaluwlaan twee brommers op elkaar, die uit tegengestelde rich ting kwamen. Eén van beide bromfietsers moest met licht let sel naar het Schielandziekenhuis worden overgebracht. a Meer bezoekers Na- tionaal Sleepvaart- IN DE PARKETSHÖPl BURG. VAN WALSUMWEG 192, ROTTERDAM. TEL: 010-4 14 73 68 MIT Dl SUS VANAF STATION ALEXANDER GRATIS NAAR DÈ ZUlOËR STER FILIAAL CAPELLE AD. VAN 10.00 TOT 17.00 UUR als het om wonen gaatcjfcTiuklCfSter SCHIEDAM Dit jaar wordt voor de vierde maal de Open Dag Waterrecreatie gehouden. Een dag waarop iedereen kan kennismaken met alles wat er op en rond het water te beleven valt. In Schiedam is op zaterdag 29 mei tussen 10.00 en 17.00 uur veel te doen bij watersportvere niging De Vrije Liggers aan de Overschieseweg 140. Een boten- show, een rommelmarkt, paal- zitters, muzikale optredens, de monstraties van de Reddingsbri gade en modeljachtvereniging De Viking, sjoffellopen over wa ter en de introductie van een nieuw soort waterfiets (de bike- boat). Ook vinden er vaartoch ten plaats tussen de accommo datie van De Vrij Liggers en het centrum van de stad (Appel- marktbrug. Lange Haven). Alle activiteiten zijn gratis! SCHIEDAM Het Openbaar Nutsbedrijf is op tweede pink sterdag, maandag 31 mei, geslo ten. Dat geldt ook voor het Mi lieustation. Het ONS blijft bereikbaar voor het melden van storingen in de levering van energie, drinkwater, radio- en tv-signalen. De huis- vuildiensten van komende maandag verschuiven naar don derdag 3 mei. Op deze dag wordt in de gft-wijken dus zowel het groente-, fruit- en tuinafval als het 'gewone' huisvuil opgehaald. Het ONS verzoekt om met Pink steren geen huisvuilzakken bui ten te zetten. SCHIEDAM De gemeen te Schiedam werkt momenteel hard aan een alternatief voor de huidige OOR-opzet. Amb tenaren en politici werden hiertoe onlangs uitgedaagd op het jaarcongres van het Over legorgaan Rijnmondgemeen ten door prof. dr. In 't Veld. Deze OOR-adviseur was he lemaal niet blij met de kriti sche houding van Schiedam, dat een 'reactieve stijl' verwe ten werd. D66-voorzitter Houtkamp, die namens Schie dam het woord voerde, zegt: „Wij vrezen dat de OOR-re- gio in z'n huidige vorm een log lichaam wordt. Deze voor stellen zijn voor ons onaan vaardbaar". Daarom gaat Schiedam bij andere gemeen ten lobbyen voor een flinke bijstelling van het OOR-plan. Schiedam ligt dus niet goed in 't OOR, dat werd op het congres in het Rotterdamse zalencom plex Engels wel duidelijk. Nadat Houtkamp zijn speech had ge houden, waren de afwijzende re acties niet van de lucht. Schie dam werd 'de gemeente met de grootste mond' genoemd en zou volgens diverse bestuurders 'op de rem gaan staan'. „Dat soort geluiden was vooral tijdens het officiële deel te horen. Harde kritiek is nu eenmaal niet 'bon ton' in deze kringen", merkt Houtkamp op. „Maar in de wandelgangen heeft onze de legatie, waartoe ook burgemees ter Scheeres behoorde, wel dege lijk positieve geluiden opgepikt. Meer geschrokken ben ik van de onwetendheid over het OOR. Een groot aantal politici uit de regio realiseert zich nauwelijks 'Burgers worden te weinig betrokken bij regiovorming' wat er de komende jaren alle maal te gebeuren staat. Waar schijnlijk omdat ze gewoon niet op de hoogte zijn van de voor stellen die nu al op tafel liggen. De meeste bestuurders hebben blijkbaar geen tijd om alle stuk ken door te nemen. Ze zien zo'n congres als een aardig uitstapje. Zo sprak iemand uit Bermsse over een 'interessant uitje'... De kritiek van Schiedam richt zich met name op de verhouding tussen de toekomstige Rijn mond-regio en de gemeenten- nieuwe-stijl. „Te veel taken en bevoegdheden worden straks overgeheveld naar het regiobe stuur. De noodzaak van een krachtige regio staat voor ons buiten kijf, maar de gemeente is nu eenmaal wel het belangrijkste aanspreekpunt voor de burger. Alleen zaken die aantoonbaar beter geregeld kunnen worden door het, regiobestuur willen wij afstaan, de rest moet in handen van de gemeenten blijven. Dan denk ik aan onderwerpen als volkshuisvesting, milieu en volksgezondheid. Wij hebben een goed functionerend ambte lijk apparaat, dat willen we graag benadrukken". „Daarnaast zetten we vraagte kens bij het democratisch gehal te van het hele proces. In het Rijnmondgebied wonen onge veer 1.3 miljoen mensen, die nauwelijks betrokken zijn bij de regiovorming. Op hoorzittingen en conferenties tref je alleen ambtenaren en politici aan. Per soonlijk ben ik als D66'er voor een referendum over deze kwes tie. Dat zou niet bindend zijn, maar wel een goede indicatie op leveren. Daar is, ook in de Schie damse gemeenteraad, geen meerderheid voor te krijgen." „Verder vindt Schiedam de hele financiële structuur ondoorzich tig. Niemand kan op het ogen blik becijferen wat die nieuwe regio de burger gaat kosten. Maar dat er straks belasting wordt geheven staat vast. Wij vrezen dat daar te grote bedra gen uit voortkomen. En dan kan je niet meer terug. Al met al is het thans voorliggende voorstel voor Schiedam onaanvaard baar. Als het OOR daarover nu al praat met Haagse departe menten, doet ze dat niet namens ons", aldus Houtkamp. Brandweer De D66'er vreest dat gemeenten straks tegen elkaar uitgespeeld zullen worden en dat burgemees ter Peper van Rotterdam met zijn top daarbij een cruciale rol krijgt. „Dat hebben we ook ge zien bij de herindeling van de politie. Dat is, op nauwelijks controleerbare wijze, vanaf de Coolsingel geregeld. We moeten voorkomen dat een soortgelijke operatie dadelijk de brandweer betreft. En wat al niet meer... Gemeenten hebben versnipperde belangen. Dat weet men in Rot terdam, dat het huidige OOR- plan zelfs versneld wil doorvoe ren, heel goed. Wij hoeven bij Spijkenisse niet aan te kloppen voor bijstelling van het Haven- beleid. Want die plaats heeft nauwelijks havens. Krimpen pleit niet voor aanpassing van het Huisvestingsbeleid, want 'wij zijn toch al bijna volgebouwd' krijg je dan te horen. En Rotter dam zit daar middenin, op een zeer strategische plek." In Schiedam wordt momenteel dus hard gewerkt aan een fikse bijstelling van de OOR-opzet. „Een groep mensen - bestaande uit de burgemeester, wethouder, raadsleden en ambtenaren - heeft regelmatig contact. Ik hoop dat ons concept binnen een week op papier staat. Dat stuk willen we dan aan alle betrokke nen in Rijnmond toesturen. Daarna moet een lobby op gang komen. Persoonlijk voel ik er veel voor om groepjes wethou ders en gemeenteraadsleden uit te nodigen om naar Schiedam te komen. Een hapje, drankje en een tochtje door de stad. Onder wijl proberen ze te overtuigen van onze argumenten en ze over de streep trekken. Dat moet ei genlijk allemaal nog voor de va kantie plaatsvinden, want de tijd dringt. Wijzigingsvoorstellen moeten voor 1 juli binnen zijn. Sommigen willen dat het OOR medio '95 volop draait, vergeet dat niet".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1