Ui Schiedams Nieuwsblad Vorming van regiokorps zorgt voor unieke situatie hij politic 14951 ^ZEEMAN 19.95 1.00 DAMES J-üMêHQOfd Grandioos IN DEZE KRANT BIEFSTUK O Opstap geen misstap Drie nieuwe leden toegevoegd aan managementteam Volksbos voorlopig gered Q 1 Ruim 430 textielSupere ia^Jaadey. U ZOU WEI GEK ZIJN AIS U MEER BETAALDE. WZIE ELDERS IN DEZE KRANT EDITIE 9, DINSDAG 1 JUNI 1993, 17e JAARGANG, Nr. J ^222^IS^i^LÏL^2!!!!2^IiI!2^!^I22?:PRINSHENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. rypj IMT iQQnS De Havenloods Het Zuiden Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad ZIE DE PAGINA'S MET J4J RUBRIEKS- 010-4.699.444 advertenties UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM Tuinieren voor ouderen SCHIEDAM De groep na tuurontwikkeling van de Dienst Gemeentewerken is in het voor jaar gestart met het profproject Tuinieren voor Ouderen'. Stad genoten boven de zestig jaar kunnen deelnemen aan dit pro ject. Tegen een geringe vergoe ding stelt gemeentewerken een tuintje (40 m2) beschikbaar. Daarbij is men verzekerd van begeleiding en in de winter maanden van cursussen. Bij het tuinieren gaat de dienst uit van een milieuvriendelijke aanpak. Dus kunstmest en chemische be strijdingsmiddelen zijn uit den boze. Bovendien wordt gekeken naar het sociale aspect en voor lichting. Belangstelling? Marcel Scheef hals van de hoofdafdeling Groenvoorziening en Natuur van de gemeente, telefoon 427.55.21, weet er alles van. A Fotograaf strijdt te- gen armoede in Ver enigde Staten i Wie is wie W meldam? 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK OPSTAP is zeker geen misstap, dat werd duidelijk tijdens een feestelijke middag in De Teerstoof waarbij wethouder Aad Wiegman aan een groot aantal alloch tone kinderen in het kader van het Opstap-project een diploma uitreikte. OPSTAP heeft tot doel de ontwikkeling van allochtone kinderen tussen de vier en zes jaar te stimuleren. Daardoor wordt hun kans op een succesvolle loopbaan vergroot. Het project wordt in Schiedam gecoördineerd door het Onderwijsvoorrangsgebied Deze organisatie heeft bemerkt dat kinderen die deelnemen aan het project makkelijker mee kunnen komen als zij naar de basisschool gaan. Zo blijken zij op het gebied van kennisvermeer dering zich beter te ontwikkelen en ook op motorisch gebied liggen zij voor op hun land- en leeftijdsgenootjes. Bovendien heeft het project tevens een goede invloed op de moeders. Zij worden zich onder andere meer bewust van de invloed die zij op hun kind hebben. De deelnemende gezinnen hebben twee jaar lang, vijf maal per week, thuis opdrachten uitgevoerd. Daarbij werden de moeders wekelijks ondersteund door een zogenaamde buurtmoeder. Daar naast werd om de twee weken een groepsbijeenkomst georgani seerd waarbij een thema werd behandeld. Deze onderwerpen waren enerzijds gericht op de ontwikkeling en opvoeding van het kind en anderzijds op het verbreden van de oriëntatie op de Nederlandse samenleving. OPSTAP is tot op heden succesol verlopen. Dit was xvoor de gemeentebesturen aanleiding om geld beschikbaar te stellen, zodat ook na augustus 1993 het project voortgang kan vinden. De bedoeling is dat jaarlijks twee groepen van vijftien gezinnen deelnemen aan het project. Tijdens de feestelijke afsluiting, werden de 'buurtmoeders' niet vergeten. Zij ontvingen een certificaat voor hun inzet. Voorts verzorgde Recep Aluc voor alle aanwezigen een schimmenspel op het podium van Schiedams' kleinste theatertje. Activiteiten Wereldwinkel SCHIEDAM De Wereldwin kel Schiedam heeft in de maand juni twee extra activiteiten op het programma staan. Allereerst is er een koffie-actie van Max Havelaar-koffie. In de eerste week van juni wordt er landelijk actie gevoerd om deze koffie ex tra onder de aandacht te bren gen. De actie gaat gepaard met een tijdelijk prijsverlaging van een kwartje per pak. Op zater dag 5 juni wordt er behalve aan dacht ook Max Havelaar-koffie geschonken in de Wereldwinkel. De Wereldwinkel is open op woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur en op koopavond van 19.00 tot 21.00 uur en bevindt zich aan de Lan ge Achterweg 14. De tweede activiteit betreft een extra verkooppunt in Noord. Op woensdag 9 juni is de Wereld winkel in Dienstencentrum de Woudhoek aan het Heijermans- plein van 10.00 tot 12.00 uur open. De verkoop beperkt zich tot hoofdzakelijk levensmidde len. Daarnaast zijn er ook keu- kentextiel, krinloopproducten en kleine sieraden te koop. Deze week geen De fervente puzzelaars zullen het deze week zonder ESTAFET TE-PUZZEL moeten stellen. Volgende week start de nieuwe serie voor de maand juni. Ver geet niet de oplossing van de serie in mei uiterlijk deze week op te sturen. Expositie in bibliotheek VLAARDINGEN Cursisten van de Vrije Academie expose ren van 9 tot en met 29 juni hun werk in de bibliotheek aan de Waalstraat. Te zien zijn voorna melijk schilderijen in diverse technieken. Deze cursisten zijn 55-plussers die eenmaal per week onder lei ding van de docenten Alma Bre- vé, Yvonne Verzijlbergh en Ma ria Arenas werk maken met een bepaald thema, een stroming in de schilderkunst. De expositie is te bezichtigen tijdens de ope ningsuren van de bibliotheek. 'Visueel dagboek' SCHIEDAM De Schiedamse kunstenaar Henny van Leeuwen heeft op dit moment weinig werk in zijn atelier hangen. Hij heeft namelijk deze maand van 2 tot en met 12 juni een expositie in het Stedelijk Museum en laat tegelijkertijd werk zien tijdens de KunstRAI 1993 in Amsterdam. De aquarellen van Van Leeuwen zijn vormen die uit een silhouet bestaan. De vormen bevinden zich centraal op het papier en worden omgeven door een twee de kleur. 'Een visueel dagboek dat emoties oproept'. SCHIEDAM "Is dit nu een installatie of is het een presentatie?", dat was de vraag die Erik van der Horst, districtschef van het regio korps Rotterdam-Rijnmond zichzelf stelde toen hij drie nieuwe leden van het team aan de talrijke aanwezigen voorstelde. Maar eigenlijk maakte het hem niet uit welke omschrijving de juiste was. Belangrijker vond hij dat het managementteam donderdag jongstleden werd uitgebreid met nieuwe functionarissen. „Een aanwinst", constateerde de districtschef. „Niet alleen brengen zij nieuw bloed en nieuwe ideeën in de organisa tie, maar het betekent tevens een positieve ontwikkeling binnen het politiekorps." Er is de laatste maanden veel veranderd bij de Schiedamse po litie. Al enige tijd maakt het korps deel uit van het regiokorps Rotterdam-Rijnmond. Deze verandering veroorzaakte een ingrijpende herordening van de taken van het korps aan het Blij- dorpplein. De werkwijze voor het regiokorps is in grote lijnen vastgelegd door het ministerie. Overigens zijn daarbij nog tal van onzekerheden. Eén daarvan stipte burgemeester Scheeres tij dens de installatie aan. Officieel is burgemeester B. Pe- Donderdag werden de drie nieuwe leden van het managementteam voorgesteld. per van Rotterdam de hoogste baas van het regiokorps Rotter dam-Rijnmond. Dat betekent dat de Schiedamse burgemees ter, die nu in feite geen hoofd meer is van het stedelijke korps, aanwijzingen kan krijgen van zijn collega in Rotterdam. Bij de in werking treding van de nieu we politiewet per 1 januari 1994 is het een college van burgemees ters die de beslissingen voor een regio neemt. En daar wringt vol gens Scheeres de schoen, omdat dit geen democratisch gekozen bestuur is. Overigens gaf Scheeres aan het zeer positief te vinden dat bij de vorming van het regiokorps Rotterdam-Rijnmond voor wat betreft Schiedam, weinig is ge wijzigd aan de grenzen waarbin nen het Schiedamse korps ope reert. „Gelukkig hebben wij te maken met één district en één burgemeester", stelde hij vast „en dat is zeer gunstig vergele ken met andere regio's die vaak met meerdere districten en bur gemeesters te maken hebben. Veel is er voor Schiedam tot nu toe nog niet veranderd. Nog steeds heb ik wekelijks een be spreking met districtschef Van der Horst en bovendien, en dat mag wel eens worden gezegd, verdiept de raadscommissie zich vol overgave in jaarverslagen en omnibus-enquêtes over de Schie damse politie. Bovendien onder vinden raadsleden vrijwillig aan den lijve wat het is om 's nachts mee te paan op patrouille. Deze belang: telling draagt bij aan het steeds meer open karakter dat het Schiedamse korps nastreeft. Ik heb dan ook de indruk dat de interesse van de Schiedamse po litiek voor de politie de laatste jaren aanzienlijk is toegeno men." Verantwoordelijk voor een leef bare samenleving, daar staan de drie P's van politiek, politie en publiek voor. Dit is onder meer een uitgangspunt dat hoog scoort op het lijstje van het ma nagementteam, dat bestaat uit districtschef E. van der Horst, P. de Kruijf, hoofd functionele een heid, W. Kleinhuis, hoofd van de basiseenheid-Zuid en J. Ver beek, die functioneert als hoofd basiseenheid-Noord. Een hecht team met een ver scheidenheid die onderling, vol gens Van der Horst, symbilisch verbonden zijn door de vier hoekpunten van een denkbeeldi ge piramide. „Maar een pirami de heeft niet alleen een grond vlak, maar ook een vijfde punt. Dit 'top'punt staat voor een complementariteit voor elk van de vier hoekteams. Een ieder is in staat zich te verheffen boven de kennelijke tegenstelling die in elk team aanwezig is. En daarin ligt onze kracht", aldus Van der Horst. „Met de vorming van de regio korpsen kregen wij te maken met de unieke situatie, die je waar schijnlijk pyar een keer in je loopbaan meemaakt", meent Van der Horst. „Dat een geheel nieuw team tot stand kon wor den gebracht." Openheid, ken nen een gekend worden, het zijn basisgedachten van het Schie damse politiekorps waar de be volking steeds meer mee te ma ken krijgt. Vormning van eenhe den binnen het regiokorps. Sa menwerking met wijkbewoners en buurtcentra en niet alleen sig naleren maar vooral preventief met zaken omgaan zullen er voor zorgen dat een goede ver standhouding tot stand wordt gebracht. ZIE DE SPECIALE PAGINA'S IN DEZE KRANT 'Crying Game' in Filmhuis SCHIEDAM In het Filmhuis wordt vrijdag 4 juni de film 'The Crying Game' van regisseur Neil Jordan vertoond. Een Britse soldaat wordt door Jude, lid van de IRA, in de val gelokt. Fergus, de vriend van Jude, moet de soldaat bewaken en in de geïmproviseerde cel ont staat een band tussen beiden. Fergus moet de soldaat execute ren maar laat hem ontsnappen. Dat mag echter niet baten want zodra de soldaat het op een lo pen zet wordt hij omver gereden door een colonne legervoertui gen, waarmee het Britse leger zojuist de bevrijding wilde inzet ten. Fergus verlaat de IRA en zoekt zijn heil in Engeland om de vriendin van de soldaat op te zoeken. De aanvang van de film is 21.30 uur. De toegangsprijs bedraagt vijf gulden voor donateurs. Do nateur worden kost vijf gulden per seizoen inclusief eerste film. Het Filmhuis is te vinden aan de Nieuwstraat 12. Op 12 december vorig jaar werd het volkshos aangelegd WATERWEG - Het volksbos in het recreatiegebied Lickebaert is voorlopig van de ondergang gered. Het recreatieschap Mid den Delflatïd is vorige week ak koord gegaan met een alternatief onderhoudsplan van de gemeen te Vlaardingen. Hiermee is voor komen dat de helft van de 16.000 bomen gerooid wordt. Het volksbos is in december van het vorig jaar aangelegd na een massale actie tegen plannen van de provincie Zuid Holland voor de aanleg van een stortplaats voor bouw-, sloop- en bedrijfsaf val. Door plannen van het recre atieschap, voorstander van de afvalberging omdat het miljoe nen oplevert waarmee het gebied verder ingericht kan worden, om aan de sloten groot onderhoud te verrichten, dreigde het pro- testbos te worden gehalveerd. De gemeente Vlaardingen bood hierop aan om de kosten voor een alternatief onderhoudsplan (ruim 60.000 gulden) voor haar rekening te nemen. Het recrea tieschap heeft hier donderdag na overleg met de gemeente mee ingestemd. Musical over milieuvervuiling c-l' j SCHIEDAM Het Schiedam se jeugdkoor Toonkunst geeft volgende week twee optredens in theater De Teerstoof. In totaal spelen 23 jongens en meisjes de musical Utopia. Het verhaal gaat over de vervuiling van de zee. In Onderwaterland piekert de koning over de vervuilde zee en stuurt zijn dochter naar de bewoonde wereld om te kijken hoe dat komt. Op dat land ziet de prinses dat mensen slordig met het milieu omgaan en zij vraagt in het paleis om hulp. Wie wil weten hoe de musical afloopt, kan nog kaartjes reser veren voor de voorstellingen op 12 en 13 juni. De voorstelling begint op zaterdgavond om 20.00 uur en op zondagmiddag om 14.00 uur. Kaartjes kosten zes gulden en zijn te bestellen onder telefoonnummer 4267179. Uni of gestreept. Katoen of polyester katoen Top met short of legging. KOMPLEET dames big shirt. Of nachthemd. Met diverse prints. Maalt uw keuze. DAMES BADPAK. Grote keus! Uni en gedessineerd. Met of zonder beugel. BODYWARMER. Hrukkers en capuchon (in de kraag). In kobalt, rood of marine. Moot 104 t/m 164. MEISJES ZOMER SINGLET. (T-shirt zonder mouw) Neonkleuren met zwarte stip Maat 104 t/m 164. KLEUTER BOOTSCHOENEN. Instappers met leuk ruitje. Maat 19 t/m 26. REGENPAKKEN. /ierdaagse of zomaar een buitje! Voor 8 tot 18 jac NAAIGAREN. OOK BIJ U IN DE BUURT: Rotterdam (9x) Capelle a/d Uisel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1