DE HAVENLOODS 798- OVER DE HELE Wilton-Fiienoonl boekt toch nog tien miljoen winst in '92 t oyalClow Gallery Schiedams Nieuwsblad «\l I, Weer kunstestafette in de stad BRISTOL hersens voor peiróeR .1499,- IN DEZE KRANT gaan op stap MEER DAN 3000m2 VERLICHTING 'Verboden te nestelen' MINDER DAN DEC*\ HELFT! Inbraken Tram loop vast Kaboutertjes Excursie 'Sterrebos' Directeur Jonker sluit faillissementen in de scheepsbouw niet uit Spektakel afgeblazen 42e JAARGANG Nr. Wegener huis-aan-huLSblaclen HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren BINNEWEGPLEIN 21 - 25 3012 KA ROTTERDAM SKY RADIO MY RADIO H Romantische Lovesongs 1 Vol 2 Met o.a George 1 Michael, Vanessa Williams e a. 397520 SCHIEDAM Uit een tuin huisje aan de Schiedamsedijk verdween het afgelopen week einde een grote hoeveelheid spul len. Naast het fornuis, linnen goed, bestek en tuinmeubelen, werden ook maar liefst 25 tuin- kanbouters meegenomen. SCHIEDAM Het gaat niet goed met de scheeps bouw. Dat blijkt eens te meer uit het jaarverslag 1992 van Wilton-Fijenoord Holding bv (WFH), waarvan het grootste deel wordt gevormd door de werf in Schiedam. De winst is gehalveerd, van een kleine 21 miljoen in 1991 tot 10 miljoen vorig jaar. Directeur Jonker van WFH noemt de situatie in de scheepsbouw zorgwekkend. Hij wijst daarbij onder meer op marinewerven die zich de laatste tijd bij gebrek aan op drachten op de civiele markt gaan begeven. Verder vreest Jonker toenemende concur rentie van de scheepswerven uit het vroegere Oostblok, die met miljarden guldens worden gesteund. „Er moet snel wat gebeuren, anders zijn faillisse menten in Nederland haast onvermijdelijk.'" In 1992 heeft de terugval in de scheepsreparatiesector, die zich in de tweede helft van '91 al openbaarde, verder doorgezet. Voor het eerst sinds 1988 was er weer sprake van leegloop. De toenemende concurrentie van vooral Poolse werven, die tegen 'afbraakprijzen' hun diensten aanbieden, is daar mede debet aan. Ook op "het terrein van de n aarschijnlijk geen ontslagen bij WF scheepsnieuwbouw laten de wer ven uit het vroege Oostblok zich door een laag prijsniveau gelden. In de offshore gaat het beter. De resultaten in deze sector zorgden in hoge mate voor een totaal winst van zo'n 10 miljoen gulden die WFH boekte. In totaal werken bij Wilton-Fije noord Holding bv 1518 mensen, waarvan 725 op de dok- en werf- maatschappij in Schiedam. Vol gens directeur Jonker is een lich te daling van het personeelsbe stand onvermijdelijk. „Gelet op de marktpositie in de scheepsre- paratie zal een behoudend per soneelsbeleid worden gevoerd. Bepaalde vacatures zullen via natuurlijk verloop niet meer worden opgevuld. Dan gaat het erom dat sommige personen die met pensioen gaan niet meer worden vervangen door nieuw komers." De WFH-directie hoopt dat op te vangen door het nastreven van een verdere daling van het ziekteverzuim. „Door constante aandacht voor de arbeidsom standigheden, veiligheid en het welzijn moet het mogelijk zijn het aantal ziekmeldingen verder terug te dringen. Er zijn al af spraken gemaakt voor een inte grale aanpak van het ziektever zuim", aldus Jonker. Een paar maanden geleden stuurde Jonker een 'alarmbrief naar minister Andriessen van Economische Zaken. Daarin sprak de WFH-directeur zijn verontwaardiging uit over de zware milieu-eisen in Nederland („die een hoop geld kosten") en de EG-steun aan Oosteuropese scheepswerven, die daardoor 'oneigenlijk' kunnen concurre ren met scheepsbouwers in het westen. „Daar is later nog over gesproken", zegt Jonker. „Meer wil ik daarover niet zeggen, maar over de reactie uit Den Haag ben ik niet ontevreden. Vorige week hoorde ik plotse ling dat ook PvdA-kamerlid Henk Vos vraagtekens zet bij die steun aan Oosteuropese scheeps werven. Dat is een goede zaak..." Daarom is directeur Jonker toch vrij optimistisch. „Als ik naar soortgelijke bedrijven kijk, doet Wilton het niet slecht. Als je in deze moeilijke jaren toch nog zo'n winst pakt, mag je niet on tevreden zijn. Ondanks de moei lijke situatie, waarin deze sector opereert, stemt het ons tot tevre denheid dat al onze bedrijven erin zijn geslaagd om een positief resultaat te behalen. Gelet op de ontwikkelingen in 1992 zijn wij verheugd met een winst van 10 miljoen gulden. Eigenlijk heeft dat ónze verwachtingen over troffen. Nee, voor ontslagen bij Wilton-Fijenoord ben ik echt niet bang." ZIE ONZE ADVERTENTIE OP PAO. 3 HOEKKOMBINATIE IN EEN STERKE BEIGE RIBSTOF 3 HOEK 2 ZITS VAN 1798,- VOOR 998,- 3 2ZTTS NU VAN 1598,- VOOR KOOPAVOND MAGAZIJN GESLOTEN. als het om wonen gaatCffit&T SCHIEDAMEvenals vorig jaar doet Schiedam mee aan de Provinciale Kunstestafette. Van 6 tot 28 juni vinden in het kader daarvan drie kunstactiviteiten plaats. Wegens het succes van de eerste Kunstestafette vorig jaar, heeft de Culturele Raad van de pro vincie Zuid-Holland besloten dit evenement te herhalen. De deel nemende steden geven elkaar de estafettestaf weer door; een gla zen kunstwerk dat speciaal voor dit doel ontworpen is. De ge meente Delft bijt op 12 juni het spits af. In Schiedam neemt wet houder Zijdeveld de staf op 20 juni officieel uit de handen van de Delftse wethouder van Cul tuur in ontvangst. Op 31 juni overhandigt onze wethouder, op zijn beurt, de staf weer aan diens collega in Vlaardingen. De ge meente Schiedam heeft, in sa menwerking met de Stichting KunstWerkt, een drietal kunst activiteiten voor de estafette voorbereid. Tentoonstelling Van 6 tot 28 juni is er in Galerie Moesman (Lange Haven 50) een tentoonstelling ingericht met kunstwerken van Schiedamse i Eén van de deelnemende plaatsen kunstenaars. Dit draagt de naam 'Schiedam over de hele, goede kunst snel gekocht'. De tentoon stelling is steeds van donderdag tot en met zondag tussen 12.00 eh 18.00 uur te bezoeken. De gemeente Schiedam verstrekt een aankoopsubsidie van dertig procent op elk kunstwerk. De officiële opening is op zondag 6 juni om 12.00 uur. Op 20 juni zullen tijdens het Spectrumfestival, een multi-cul- tureel openluchtfestival in het Beatrixpark, verscheidene kunstuitingen te bewonderen zijn. Voor dit doel heeft de ge meente vier kunstopdrachten ge geven. Adrianus van Otterloo zorgt voor een kunstzinnige ver siering van de route naar het festivalterrein met banieren, de bezoeker wordt bij de ingang opgeluisterd door een 'wegwijze- robject' (een staaltje praktische binst) van Michel Snoep en op het terrein zelf is in de vijver een waterobject van Frits Kloppers te bewonderen en een kunst doolhof ingericht door Michel Snoep. Van 6 tot 13 juni zijn de zoge naamde 'Mupi's', campagnebor den van Publex, voorzien van kunstwerken. Het thema van de werken is anti-racisme. Grafiekdoos De Provincie biedt voor de Kun stestafette 1993 een aantal dozen met zeven kunstwerken ter ver koop aan. De kunstwerken zijn afkomstig van kunstenaars uit de deelnemende gemeenten. Adrianus van Otterloo heeft de Schiedamse bijdrage geleverd. Het thema van de grafiekdoos is 'Beeldende kunst ontmoet recre atie in de Kunst-estafette 1993, zin van zinloosheid'. Meer informatie over het Schie damse aandeel Kunst-estafette 1993 is te vinden in een brochu re, die vanaf 6 juni onder andere bij de VW, het Stedelijk Mu seum en het Gemeentelijk Infor matiepunt verkrijgbaar is. In de brochure wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de pro gramma's van de andere deelne mende gemeenten: Uithoorn, Delft, Schiedam, Vlaardingen, Gouda, Leiden, Dordrecht, Leerdam en Zoetermeer. SCHIEDAM De Vereniging tegen Milieubederf mag geen ooievaarsnest neerzetten op landbouwgrond in Schiedam-noord. „Tot onze verbazing werd op het laatste moment meegedeeld dat daardoor een te grote belasting voor de grond zou optreden", zegt bestuurslid Verhaar. „Ongelooflijk natuurlijk. Want het gaat om puur landbouwgebied, daar zou een ooievaarsnest prima passen." De Vereniging tegen Milieubederf bestaat in '93 dertig jaar. Ter gelegenheid daarvan ontstond het idee om een acht meter hoge paal te construeren met een ooievaarsnest van zwerfhout. „Schie- dam-noord biedt genoeg ruimte. Daarom informeerden we bij een boer die daar zit of het plaatsen van zo'n nest problemen zou opleveren. Dat was niet het geval. Maar in een later stadium ging plotseling de officiële eigenaar van de grond, het Bureau Beheer Landbouwgronden, dwarsliggen. Terwijl alle voorbereidingen toen al achter de rug waren. Samen met scoutinggroep Taize was de paal gemaakt en we hadden al een bedrijf gevonden dat bereid was om de metershoge constellatie geheel belangeloos in de'grond te plaatsen. Dat plotseling zo'n overheidsorgaan als het Bureau Beheer Landbouwgronden, onderdeel van het Ministerie van Landbouw, de boel dwarsboomt is dan heel pijnlijk", aldus Verhaar. T-shirt met 4 verschillende Maten S-M-L-) Normaal 29.S Bristolprijs 20.- Alléén geldig t/m zaterdag a.s.' Per stuk 15r Rotterdam Binnenwegplein 20 boven Zeemai Rotterdam op hel ZUIDER-TERRAS van wink Hoogstraat 219 tel. 010-4353730 innenhan 54 lel 010-4160608 '1 nu 60 filialen in het t i. In ROTTERDAM, VLAARDINGEN, G0RINCHEM, HOOGVLIET en SPIJKENISSE Zeeman Textielsuper) tel. 010-4123636 winkelcentrum Zuidplein tel. 010-4804162 in vrijdag koopavond TOPPER UIT 'S-WERELDS GROOTSTE CAMCORDER- FABRIEK Ideale camcorder voor op reis. Instelbare elektronische zoeker. Lichtsterkte slechts 2 lux. Program AE met creatieve functies. 10x Motorzoom met macro. Remote-aansluiting voor montage-apparatuur. Kompleet met en diverse basis-accessoires. Van 1899,- STUNTPRIJS Aanbieding geldt t/m 10 juni a.s. en zolang voorradig. FOTO - VIDEO UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM In een woning aan de Vivaldilaan is maandag avond ingebroken. Daarbij werd geluidsapparatuur gestolen. In een kelderbox aan de Nieuwe Damlaan werd dinsdagavond in gebroken. Hier werden een keu kenmachine, drank, een pannen- set en een radiocassetterecoder ontvreemd. FILM In het Filmhuis draait vrij dag^ juni 'Leolo' van regisseur J.C. Lauzon. En dus niet de eerder aan gekondigde 'The crying game'! Het jongetje Leolo staat centraal, in een buitenwijk van Montreal noteert hij zijn belevenisssen in een dagboek. Door zijn grenzeloze verbeelding ontsnapt hij aan de harde werkelijk heid. Aanvang 21.30 uur. entree vijf gulden. SCHIEDAM Op het Bach- plein is zaterdagavond tramlijn l vastgelopen. Vandalen hadden een betonnen trottoirband op de rails gelegd. De bestuurder kon het opstakel niet meer ontwij ken, waardoor de tram vast kwam te zitten. A Tycoon langs de Waterweg A 'Politiek op dood spoor?' SCHIEDAM - Dat er in het Volkspark (Sterrebos) veel po pulieren en beuken voorkomen, weten de meesten wel. Wat daar zo bijzonder aan is, vertellen IVN-gidsen Freek van Kesteren en Gert Schoneveld. Op zondag 6 juni om 14.00 uur vindt de maandelijkse 'heemtui- nexcursie" plaats, deze keer niet in het Prinses Beatrixpark, maar in het Volkspark. De excursie wordt door de Hoofdafdeling Groenvoorziening en Natuur van de Dienst Gemeentewerken en het IVN (Instituut voor Na tuurbeschermingseducatie) geor ganiseerd. De wandeling begint zoals ge woonlijk om 14.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Deze keer verzamelt men echter niet in de heemtuin, maar op Stadhou derslaan 100. Komt u met het openbaar vervoer, neem dan buslijn 52, 80, 125 of 126 en stap uit bij halte St. Liduinaplein. Vanaf daar is het 5 minuten wandelen in zuidelijke richting, over de Penninglaan langs hel Julianapark. Aan het einde van de Penninglaan moet u linksaf: Stadhouderslaan 100. Door de grond gingen ze, de organisatoren van het pinkster spektakel 'Hoek van Holland grandioos', toen op Pinkstermaandag voor de kuststreek windkracht 7 tot 8 werd doorgegeven. „Het was zeer emotioneel," vertelt voor zitter Aad Moerman, „maar we moesten de beslissing ne men het buitenfeest af te bla zen. Veertien maanden werk voor niets." Het popconcert, parachutespringen, de air show, de strijd om de penalty bokaal, het kon allemaal niet doorgaan. Toch liepen er dit weekend duizenden mensen door 'De Hoek', want de ker mis stond vast als een huis. Een kleine troost was dat de jeugd zaterdag genoten had van de Telekids Roadshow. En ook de beide avonden met onder meer Anita Meijer, Gerard Joling en Benny Neijman waren een groot succes. 'Hoek van Gran dioos' krijgt zo goed als zeker in augustus een herkansing.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1