UJ 9 Bewoners Oost vinden politie laks in verkrachtingszaak ZEEMAN ISO 195 DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT 093 s Vlees 795 ■HkySD Vacuumzuiger voor hondepoep WEEK TOPPERS HAMLAPJES Dm I? 95 week HEEL ROLLADE FRIKANDO EL KIPFILET 95 CM» Aanhoudingen 'Begeleiding van slachtoffers en ouders is nul-komma-nul' Schietpartij CNV- spreekuur Flardinga in thuishaven Maasboulevard-feest recht voor z'n raap 20 JUNI VADERDAG. ZEEMAN PAKT Um VWS Ruim 430 textielSupers in 4 landen.. U ZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE. ujegener huLS-aan-huLSbladen Schiedams Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. De Havenloods Het Zuiden Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad ZIE DE PAGINA'S MET RUBRIEKS- 010-4.699.444 ADVERTENTIES UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Rijnmondband naar wereldconcours SCHIEDAM De Rijnmond- band doet de volgende maand mee aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Het con cours, ook wel de Olympische Spelen voor orkesten genoemd, wordt om de vier jaar gehouden. De Schiedamse vereniging ver trekt op 18 juli naar Limburg en zal het opnemen tegen bands uit de gehele wereld. Op dit moment repeteert de band tenminste twee keer per week om de mars- en showwedstrijden te winnen. SCHIEDAM Hondepoep blijft voor de meeste stadsbewo ners een ergenis verwekkende materie. Het projectteam Stads vernieuwing Oost verzocht daar om het college van b en w toe stemming te geven, om als proef voor een periode van drie weken een hondepoepvacuumzuiger te mogen huren. Het stadsbestuur stemde met het verzoek in zodat binnenkort een vacuumzuiger over de trottoirs in Oost in wer king is te zien. a Jeugdland weer in de startblokken a Samenwerking in basisonderwijs van de schouder slechts iKILOl Lekker magere ;U/ wp Nu Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 Kinderkoor zingt uit volle borst SCHIEDAM Toonkunstkin derkoor trad het afgelopen weekeinde twee keer op in de Teerstoof met de musical 'Okto- pia of de speurtocht naar de slonzige, sloddervossen'. De voorstellingen, zo goed als uit verkocht, waren een succes voor de 23 kinderen in de leeftijd tus sen de acht en vijftien jaar. Zij speelden met het milieu. Er was niets meer aan de vervuiling te doen. Prinses Anemoon dacht daar anders over en ging boven water naar het land Grasduin om te kijken wat er aan de hand was. De conclusie: de mensen kunnen windmolens gebruiken als aandrijfkracht en vele liedjes zingen over het milieu om de vervuiling tegen te gaan. De kin deren zongen dan ook uit volle borst in schitterende kleding ge maakt door Gudi Schouten. Kinderen die mee willen doen met de volgende musical van Toonkunst kunnen elke dinsdag tussen 18.30 en 19.30 uur in buurthuis Nieuwland komen kij ken en zich opgeven voor het koor. Mariniers winnen Acht jaar geleden werd de eerste survival of the fittest in Schie dam georganiseerd. Niemand kon toen bevroeden dat deze allround sport waanzinnig populair zou worden. De organisatoren van hel Sportinstituut Schiedam maakten zich in de loop der jaren sterk voor een meer pro fessionele aanpak van het eve nement. Vandaar dat aan de start slechts teams mochten verschijnen die zich terdege hadden voorbereid. Wie zater dag bij de finish stond begreep waarom. De door regen en wind geteisterde, achttien kilo meter lange tocht door hel Beatrixpark lekende de deelne mers. Touwbanen, boomstam men, vaaroefeningen en hin- dernisbanen waren daar ver antwoordelijk voor. Toch haalden slechts drie teams de finish niet ongeschonden en verloren door vermoeidheid ie mand van het kwartel. Niet de latere winnaars, het team van de mariniers dal het parcours in ruim twee uur aflegde en voor de tweede achtereenvol gende wonnen. SCHIEDAM De politie heeft dit weekeinde drie personen aan gehouden. Een 22-jarige Schie dammer werd vrijdagavond rond 20.45 uur gearresteerd op de Slachthuislaan. Oplettende buurtbewoners hadden gezien dat hij het linkerportier van een auto openbrak. Zij hielden de man staande totdat de politie 1 arriveerde. In de nacht van vrijdag op zater dag werd een inbraak gemeld in een verenigingsgebouw aan de Olympiaweg. In het park signa- leerde de politie vervolgens een man. Hij rende over de sportvel den weg en kon niet meer wor den achterhaald. Een tweede man. een 20-jarige Rotterdam mer. die daarna uil de bosjes tevoorschijn kwam. werd wel aangehouden. In de bosjes wer den een breekijzer en een geld- cassette aangetroffen. Op de Hogenbanweg werd zater dagnacht een 29-jarige Schie dammer aangehouden, die even daarvoor een winkel had ge kraakt op de Dam. Door met een auto tegen de toegangsdeu ren aan te rijden, kwam de man. samen met een andere persoon, het pand binnen. In die auto ging het tweetal er ook vandoor. SCHIEDAM De bewoners in Schiedam-Oost zijn ge schrokken van de ontucht- zaak in de Wattstraat. De af gelopen maanden pleegde een man daar in zijn woning ver schillende keren ontucht met kinderen. De politie heeft de verdachte, een vijftigjarige Schiedammer, vorige week dinsdag in Rotterdam aange houden. >De man die vervol gens bekende sexuele hande lingen te hebben verricht met twee negenjarige jongetjes, is afgelopen vrijdag voorgeleid aan de officier van justitie en in bewaring gesteld. Het onbegrip in Schiedam-Oost is daarmee nog niet weggeno men. Diverse ouders zijn on danks het feit dat de dader is gearresteerd, teleurgesteld in het optreden van de gemeentepolitie Schiedam. De politie zou nalatig hebben gehandeld. Verscheidene ouders hebben de koppen bij el kaar gestoken en een comité met de naam 'Die pet past ons niet meer!' opgericht. De bewoners in Oost werden voor het week einde door middel van een brief van het comité op de hoogte gesteld en gevraagd een mening op papier te zetten omtrent de behandeling van de politie. De meningen, feiten en handte keningen worden gebundeld tot een 'zwartboek' en door een ad vocaat van de bewoners in Oost overhandigd aan de politie. Een woordvoerder van de politie denkt met alle respect voor de bewoners, dat de ontuchtzaak nu uit zijn verband wordt ge rukt. „Wij snappen de onrust in de buurt. Maar onderzoektech- nisch zijn wij gebonden aan een bepaalde manier van behande len. De bewoners hadden graag gezien dat de verdachte na de eerste aangifte op 26 mei zou worden gearresteerd. Dat heb ben wij pas op dinsdag 8 juni kunnen doen omdat wij op die dag pas de tweede aangifte bin nenkregen van het jongetje dat verschillende maken ontuchtig is benaderd door de man. Wan neer wij na de eerste aangifte de man al hadden aangehouden, zou de man misschien na drie dagen alweer op vrije voeten ge steld zijn. Door de tweede aan gifte kon hij vrijdag in bewaring worden gesteld." Walter Schut die namens het co mité spreekt, kan die beslissing wel begrijpen, maar is het nog steeds niet eens met de manier waarop de politie omgaat met deze zaak. „Het duurt te lang. Na de eerste aangifte kon de dader gaan en staan waar hij wilde, terwijl onze kinderen niet veilig buiten konden spelen. Dat de politie wilde wachten om de persoon te kunnen arresteren kan ik me voorstellen. Maar tus sen de eerste en tweede aangifte werd ons bekend dat de dader eerder in de Gorzen voor hetzelf de delict is gearresteerd. De poli tie had de man al eerder kunnen SCHIEDAM Een café aan de Broersveld vormde zaterdag nacht het decor van een schiet partij. Bij de politie kwam rond 02 uur de melding binnen dat een man zwaargewond was ge raakt. De man werd liggend op het trottoir aangetroffen. Naast hem lag een revolver. Het is de politie nog niet duide lijk hoe een en ander is verlopen. Getuigenverklaringen duiden erop dat de man zich - min of meer per ongeluk - zelf door het hoofd heeft geschoten. Hij is in middels overleden. Het onder zoek loopt nog. SCHIEDAM - De Schiedamse afdeling van het Christelijk Na tionaal Vakverbond (CNV) houdt morgen, 16 juni, van 14.00 tot 15.00 uur het maande lijkse spreekuur in De Stuurhut aan het Nijhoffplein 20. Tijdens het spreekuur kunnen le den en niet-leden gratis terecht met problemen op het gebied van ontslag, arbeidsongeschikt heid. huisvesting en bijvoorbeeld studiefinanciering. verhoren. Dat is niet gebeurd en daar zijn wij kwaad om gewor den." „Wij hebben toen pamfletten uitgedeeld in de buurt om de bewoners op de hoogte te stellen van de vergrijpen zodat zij ook hun kinderen in de gaten konden houden. Als buurtbewoners zijn wij in de bres gesprongen voor de slachtoffers en de ouders van de kinderen. In onze ogen is de politie nalatig geweest. De bege leiding van de slachtoffers en de ouders is nul-komma-nul ge weest. Degene die nu de zwaar ste straf krijgt, is het kind. Met het aanbieden van het 'zwart boek' willen wij bewerkstelligen dat er bij dergelijke gevallen di rect professionele hulp op gang komt." De politie probeert deze week een avond te organiseren voor de verontruste bewoners in Oost. „Wij willen met een af vaardiging uit de wijk Oost pra ten over de gang van zaken. Wij begrijpen de onrust, maar laten we elkaar wel blijven respecteren in eikaars werk. In Nederland werkt het nu eenmaal niet zo dat een dader die ergens voor wordt gestraft, daar de volgende keer weer voor wordt gestraft. De zaak begint dan weer van vooraf aan. We kunnen toch niet ie mand verbieden te verhuizen naar een andere wijk? Dat is hetzelfde als wanneer je tegen een alcoholist zou zeggen dat hij niet meer langs een café mag lopen." Walter Schut hoopt dat er snel een bijeenkomst met de politie zal zijn. „We willen bereiken dat éen volgens dergelijk delict goed wordt behandeld. Het gaat ons om de bescherming van het kind. We hebben nu al brieven en tele foontjes gekregen van ouders die met hun kinderen hetzelfde aan de hand hebben gehad. Die men sen vinden het fijn dat zij daar over kunnen praten, ook na tien jaar nog. Wij hebben niet het idee dat we te ver gaan in deze zaak. In onze ogen handelen we goed. Wij gaan door met infor matie te verstrekken aan de be woners. Het is nu onze plicht om de mensen op de hoogte te hou den." thuishaven Vlaardingen: op de VLAARDINGEN Het mo- orschip Flardinga brengt voor iet eerst in het tweejarig bestaan ;en bezoek aan thuishaven Vlaardingen. De schuit ligt sinds vrijdag bij de Vlaardingen Oost Bedrijven (HVO) op de helling. „Schoonmaken, knippen en scheren," luidt het antwoord van W. Doorduin op de vraag welke werkzaamheden aan het schip moeten plaatsvinden. De eige naar van het familiebedrijf dat ms Flardinga in de vaart heeft. licht toe dat er enige reparaties aan de motor moeten worden verricht. „Mijn zoon vaart er op als kapitein. Hij is nu ook weer met zijn gezin in de stad. Maar de Flardinga is nog niet eerder in Vlaardingen geweest. Het schip vaart meestal in Noord/West- Europa; wij vervoeren veel hout vanuit Scandinavische landen." Doorduin kan nog niet zeggen wanneer de Flardinga weer het ruime sop kiest. SCHIEDAM - „De zomer be gint op 19 juni in de Gorzen. Van 's morgens 10.00 uur tot 's avonds 12.00 uur davert het Maasboulevard-feest-gedruis over de Nieuwe Waterweg. Dit jaar weer groter met meer leuke attracties om aan mee te doen. „Voor Schiedam-Zuid geen hamburgerfestival, geen eng eli tair quasi cultureel kunstzinnig gebeuren. Neen, een recht voor z'n raap feest". Deze aankondiging van de orga nisatoren van alweer het vijfde Maasboulevard-feest is duide lijk. Volgens Hendrik van Kat wijk van VAGE (Vereniging Ac tieve Gorzen Evenementen) en Marieke Thiescheffer, jongeren werkster in Klubhuis Zuid, wordt het aanstaande zaterdag een groot feest. „Dit jaar is het weer groter en anders dan voor gaande jaren. Het is een feest waarbij je zelf eens wat moet doen". Het programma biedt genoeg keuze. Het feest wordt geopend met een voetbaltoernooi. In to taal voetballen 22 heren- en zes damesteams tegen elkaar. Ook zijn er twee soorten rondvaar ten, namelijk met het zeekadet- tenkorps Jacob van Heemskerck een tochtje op een ex-mijnenve ger of een rondvaart met een stomboot Hercules over de Nieuwe Maas. Kinderen kunnen naar het kin derdorp. Zij mogen elkaar daar schminken, poffertjes maken en andere leuke dingen doen. Wat. is onbekend, want ouders mogen daar lekker niets vanaf weten. Kinderen kunnen ook een ritje maken in een stoomlocomotiefje of naar de voorstelling Kakkie Prakkie. „Dat zijn niet de fijnge stampte poffertjes of poep, maar dat is een leuke theatervoorstel ling", legt Marieke uit. Step-aerobics, klimwanden en bungy jump behoren tot de spor tieve mogelijkheden voor de wat Maashoulvardfeest: van voetbaltoe deltreintjes ouderen. Voor het bungy-jum- pen, het zogenaamde elastiek- springen, moet echter f 100.- worden betaald. Tegen dat tarief mag je een sprong van zeventig meter de diepte in maken. Wan neer waaghalzen voor zaterdag in het Juijncafé, café De Buiten- sluis. De Buurvrouw en in Vlaardingen het Snookercafé of het Spiegelbeeld een kaartje ko pen krijgen zij een T-shirt met de tekst I dit it. Aan de Maasboule vard is bovendien een echte mi lieuramp te zien. In een water bak wordt een brandende tank van 2,5 meter geblust. Vanaf 13.00 uur zorgt 'aanstor mend talent' voor een muzikale omlijsting. Van 16.00 tot 23.0 uur treden er bekende bands uit de regio op, zoals Vanderrubber uit Dordt, Bonebag uit Vlaar dingen, Rock of ages en Hot- Rock uit Schiedam, Household Lunatics en The Cobraz uit Rot terdam en Het De Vries Van Willigen Gebeuren. OVERHEMDEN. I Met korte mouw. I Uni, gestreept STROPDASSEN. RUITEN PLAIDS MET FRANJE. Voor vaders auto- bank of hond. HEREN ZOMER SHORTS. Met binnenbroekje. flü Bedrukten contrast 1 kleuren. SCHIPPERSTRUI. Voor op 't water of aan de wal. In de kleuren marine HM teMM MatenM t/m XL 1 5) HEREN ZOMERBROEKEN. Prachtige kwaliteit. Ecru met contrast stiksel. Amerikaanse MM 1 maten 30 t/m I En natuurlijk KADO PAPIER. Grote rollen. (Lengte 2 meter!). 1 HEREN SPORTSLIPS. I Diverse uni kleuren. 100% Katoen. SPORT SINGLETS. Óók voor aan't strand. 1 Petrol, lila, bordo, indigo, ^^^A beige, rood, wit en zwart. ^^A 1 1 BABY'S OPGELET. joggingpak jes. ANTI MUGGENKAARS. In mini emmer. Uw zomeravond muggen vrij. OOK BIJ U IN DE BUURT: 1 Rotterdam (9x) Capelle a/d Ussel Hoogvliet 1 Krimpen a/d Ussel 1 Ridderkerk - JvJ Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1