UIT Rotterdam krijgt lékker tóch groots, veelzijdig en ongedwongen theaterfeest New Yorkse avant-garde in Rotterdam's jazzcentrum Rattle leidt RPhO bij opening jubileumseizoen Weer tien dagen paraderen langs talloze paradepaardjes op Dé Parade De SKVR presenteert zich in Schouwburg én op Plein 1940 Saviour gaat er op Park Party weer flink tegenaan Bewogen Mo/arts Requim in de Rotterdamse Paradijskerk Hark The Voice in Plan C DONDERDAG 17 JUNI 1993 DE HAVENLOODS HET ZUIDEN De Parade Plus strijkt van vrijdag 25 juni t/m zondag 4 juli neer op het terrein langs Boompjes bij het Leuvehoofd. Open op weekdagen van 16.00-01.00 uur, op zaterdag 16.00-02.00 uur, en op zondag 13.00-01.00 uur. Toegang tot het terrein is gratis, voor de voorstel lingen betaalt men diverse prijzen. De Plus bestaat uit het Paradethe ater met 350 zitplaatsen. Daarin staan achtereenvolgens: Scapino(van 25 tot en met 27 juni), het RO (28 en 29 juni), Paul Selwyn Norton(30 juni en 1 juli), Beukema(l juli), De Vut-show(3 en 4 juli) en het slotfeest!ook op 4 juli). De entrèe voor deze attracties be draagt steeds f12,50. Behalve de hierboven en in het hiernaast afgedrukte verhaal aan gekondigde attracties, is er tijdens de tien feestdagen nog veel meer te beleven. Een slordige greep uit het aanbod levert ondermeer op: Het leed van Oost-Groningen 'Beukema' op vrijdag 2 juli, aan vang 20.30 uur. 'Beukema' is een muziektheaterproduktie over een in zichzelf gekeerd Oostgronings gezin. Vader- Jan Beukema vormt met moeder Ina, dochter Elvis en haar verloofde Wietze Plantinga de muziekgroep 'Beukema', waar mee een welkome aanvulling wordt verkregen op de reeds jaren genoten uitkering. Zowel het ge zin als de band dreigen echter aan interne spanningen ten onder te gaan. Een voorstelling vol zwarte humor over Agressie Liefde, Dood Sociale Dienst, Rock Roll, Sex Drugs Vrachtwa gens, Leven Auslander. Feestelijk muzikaal slot zondag 4 juli,21.00 uur. Entree f 12,50. 0 In De Fontein muziek van Wil ly Dixongs (25 juni). De Drie Wij zen (26 juni). De Flamingo's (I juli), The Pinheads (2 juli) en de Dopegezinde Gemeente (3 juli), (tussen 23.00 en 01.00 uur) In de Salon des Variétés (bui ten): De Kweekbak (26 juni), de Zwoelie Troelies (27 juni), de Do pegezinde Gemeente (3 juli) en Trio Hasjee (4 juli). Tussen 17.00 en 20.00 uur. Binnen ook veel live muziek met onder anderen Cle mens van der Ven en Sjoerd van Bommel, La Frequinnes, I nspoiled Gender, de Dopegezinde Gemeente en de Arthur Ebeling band. Club Roulette heeft een afwis selend programma met de Live Jukebox op 25 en 26 juni en 3 en 4 juli. Op 27 en 28 juni Backstage Revue en op 29 en 30 juni Les Gueux. I en 2 juli treden Nénette et les Zézettes op. RO Theater Foto: LEO VAN VELZEN Orkest De Ereprijs in Blueprint met 'Een tijdelijk monument', een luister- en kijkconcert waarbij drie kunstuitingen elkaar overlappen en aanvullen. De 15 musici van Ereprijs spelen gecomponeerde en geïmproviseerde muziek. Blue print is de jongste verkenning op het raakvlak van hedendaagse muziek met andere disciplines. Ditmaal gaan architectuur, beel dende kunst en muziek letterlijk hand in hand. Tijdens de uitvoe ring van de muziek wordt een constructie gebouwd die uiteinde lijk het podium zal vormen. De musici zijn dus behalve met hun instrumenten ook voortdurend in de weer met buizen, roosters, ka bels en borgpennen. Zondag 4 juli, 15.00 uur. gratis. Jördis Cordua, Devel Ze Kick, gratis, 'Vuurdans'. Devel ze Kick is een unieke choreografie waarin moderne dans een nieuwe dimen sie krijgt. De danseres combineert vuur, jongleren en dans tot een van de danswereld uniek geheel. In La Donna. Jan Schuurman Hess, de Tapijt reus, gratis, 'Columntheater'. De Achterkant lo: REYN VAN KOOLWIJK Het Rotterdams Philharmonsch Orkest begint het jubileumsei zoen op dinsdag 22 juni met een concert onder leiding van vaste gastdirigent Simon Rattle. Het orkest voert één groot werk uit: Romeo en Juliette van Hector Berlioz. Solisten zijn Elise Ross, John Aler en John Connell. Het koor is samengesteld uit het koor de Nederlandse Opera en het Nederlands Kamerkoor. Berlioz is de componist die dit seizoen meer dan andere compo nisten in de schijnwerper staat bij het Rotterdamse orkest. Eén van de series (de B-serie) is zelfs helemaal gewijd aan Berlioz en zijn tijdgenoten. Het RPhO laat de vaste bezoe kers van het orkest het komend seizoen goed merken dat er een feestje gevierd wordt. Er zijn al lerlei extra'tjes en verrassingen voor abonnementhouders. Begin september verwacht het RPhO de presentatie van de jubileum- cd's en het jubileumboekje. Wie een dubbel abonnement neemt op de B-serie en een andere serie naar keuze, krijgt de vier jubile um-series cadeau. Op de cd's zijn bijzondere opnamen vastgelegd met grote dirigenten als Haitink, Gergjev en Rattle. In totaal geeft het RPhO vijf jubileumconcerten. Het tweede concert, de achtste symfonie van Mahler, is op 3 en 4 december, met James Conlon als dirigent. Bernard Haitink dirigeert een concert met Webern, Mahler en Brahms op 22 december. Het vierde jubileumconcert heeft de Hohe Messe van Bach op het programma, op donderdag 21 januari onder leiding van Frans Brüggen. Het jubileumseizoen wordt 24 juni afgesloten met een uitvoe ring van L'Orfeo van Montever di in een bewerking voor modern orkest onder leiding van Mare Minkovski. Er is tijdens het jubileumseizoen, van 9 september tot 16 januari, een tentoonstelling in het Schie- landshuis over het orkest, dat in 1918 begon als het Genootschap van Beroepsmusici tot onderlin ge Kunstbeoefening, later het Philharmonisch Genootschap, onder de muzikale leiding van Willem Feltzer. Foto's van alle beroemde dirigenten die sinds dien op de bok van het RPhO stonden, in de verschillende 'concertzalen' (van de Koningin- nekerk via de Rivièrahal tot de oude Rotterdamse Schouwburg en de Doelen), het orkest in ver schillende samenstellingen en op de vele buitenlandse reizen, het is er allemaal te zien. Op 12 november is er een uitzen ding van een NOS-documentaire die het afgelopen seizoen over het orkest is gemaakt. Voor de jeugd geeft het RPhO negen concerten in de RPhO- show, in samenwerking met de Eduard Flip se in I960 in de Rotterdamse SKVR. 1200 schoolkinderen worden zo bereikt. Tijdens het Filmfestival is er, bijna een traditie, een program ma met filmmuziek. In samenwerking met het Rot terdams Conservatoriumis er - alweer- een Berlioz-project en de Rotterdam-concerten zijn dit jaar extra Rotterdams door de presentatie van Jules Deelder. Lezers van De Havenloods en Het Zuiden kunnen het komen de seizoen verschillende jubileu maanbiedingen verwachten, waarbij ze een van de jubileu mactiviteiten van het RPhO met korting kunnen bezoeken. Het zag er vorig jaar -o schande!, wat waren er weinig mensen- niet naar uit, maar van 25 juni tot en met 4 juli, strijkt het wonderbaarlijke theaterfeest De Parade in de herkansing opnieuw neer op het Rotterdamse Leuvehoofd. Met eèn dikke, extra, écht Rotterdamse plus, in de vorm van een groot aanbod 'home made' voorstellingen èn acti viteiten van 'bevriende mogen- heden'. Onder de toegevoe ging Waterstad aan De Para de krijgen de inwoners van groot Rotterdam alsnog hun vertrouwde, jaarlijks terugke rende en bovenal ongedwon gen theaterfeest. Behalve dat het festival vernieuwd en gro ter, dus breder geprogram meerd is, zal het terrein dit keer gelukkig ook gratis toe gankelijk zijn; voor een aantal voorstellingen wordt een „sympathieke bijdrage" ge vraagd. De locatie is het Leu vehoofd plus Plein 1940. Een van de klappers van de Rot terdam-bijdrage is, volgens or ganisator Theo Henssen en zon der de bekende 'Amsterdam- Rotterdam-nijd' de Amster damse Dogtroep, die, wonderlijk genoeg en om duister gebleven redenen en ondanks hun lange bestaan nog nooit in Rotterdam te zien was. Op Plein 1940, naast het beeld van Zadkine, zullen deze troepers van vrijdag 25 t/m maandag 28 juni de openlucht voorstelling I'Ascension du Man darin spelen, geregisseerd door Jos Thie. Grotesk wapentuig De troep is een Amsterdamse groep kunstenaars en muzikan ten die sinds 1975 spectaculair het gewone leven angsten tot bloei De Dogtroep: de absurde verbeelding beeldend theater maakt. Van Europa tot ver in Azië. In '92 deed Dogtroep vooral van zich spreken door speciale voorstel lingen te maken voor de Olympi sche Winterspelen in Albertville en voor de Wereld Expo in Sevil- la. De groep is ondanks vele (buiten)festivals nooit in Rotter dam gepresenteerd! Met L'Ascension du Mandarin wordt dit ruimschoots goedge maakt! De openluchtvoorstel ling, ooit ontstaan in opdracht van het Franse festival Chalon dans la Rue en voor het eerst onder een regie (van Jos Thie), is de absurde verbeelding van het gewone leven, van feesten en angsten, van bloei en treurnis. Primitieve figuren gaan elkaar te lijf met grotesk wapentuig. Een kogelronde, zich moeizaam door het leven bewegende figuur komt tragisch aan zijn einde. Een tuin wordt in bloei ge bracht, en als de postbode zijn hoofd verliest besluit de plaatse lijke fabriek op reis te gaan. Al spreken de beelden een universe le taal, toch blijkt dat niets is wat het lijkt. De voorstelling won prijzen voor kostumering, schoonheid van beelden en muzikale oor spronkelijkheid. Er volgde een tournee door Oost-Europa, Duitsland en Frankrijk, waar de pers unaniem lovend en enthou siast over schreef en de belang stelling van het publiek met ge middeld 2000 bezoekers per avond overweldigend te noemen was. In het Paradetheater verder: Scapino Rotterdam met het zeer eigentijdse en ruige dansstuk KathleenRo Theater met Global News, waarin George van Houts en Tom de Ket de wereld verkla ren in één uur; Paul Selwyn Nor ton, met Johnny Panic waarmee hij laat zien dat met elementen uit cabaret, film, cartoons en de popcultuur hoogwaardige dans te maken valt. Carmeurs en charlatans Het evenement De Vut-show laat in een wervelende, anderhalf uur durende vertoning zien waarom een artiest niet in de vut en zelfs niet met pensioen kan gaan. De show laat bekende en minder bekende goochelaars, zangeres sen, charlatans, charmeurs en entertainers van weleer aan het woord die jong en oud weer en nog steeds zullen roeren. De laatste avond zal met de titel 'de RoRoRo-revue' een vrolijk en feestelijk slot breien aan deze tweede 'Rotterdamse' parade en dat natuurlijk met een zeer Rot terdams signatuur. Op het paradeterrein zult u eveneens Joop van den Zoons grandioze doordraaishow aan treffen. Onder de titel Rodeo be leeft de tijd van uw leven in een kwartier en bepaalt u zelf wat u ziet! Ook theatergroep De Zwar te Hand is weer present. Speciaal voor de Zomerfestivals en met behoorlijke steun van Rotter dam, ontwikkelde dit gezelschap de familie-voorstelling Café de Achterkant. Het straatbeeld met al zijn cliché's vormde het uit gangspunt voor de voorstelling. In alle theaters van De Parade worden nieuwe programma's ge speeld, Shakespeare waart rond in Studio 7 en het vrouwelijk Orakel staat in La Donna. Hele maal nieuw is het beeldtaal-thea ter Paradis Par Azart en ook Celsius smeedt nieuwe bliksems. Voor de kinderen treedt onder meer Kindercircus Elleboog op en ook is er een heuse 'Kinder parade'. Rasvertellers Willem de Ridder en Wijnand Stomp vertel len verhalen in La Donna en Theatermaker Koen Venken (een Belgische acteur, beter bekend van het programma Zakken uit gezonden door de VPRO) speelt De Gluurder. Beatrice van der Poel en Leo Bouwmeester doen de Stoute Kinderenshow met mu ziek en stoute gebaren. De rest van het aanbod liegt er evenmin om. Hoewel het duo vorig jaar in deze krant aankon digde het eigenlijk wel voor ge zien te houden, hebben harts tochtelijk trouwe fans blijkbaar De Levende Jukebox voor het nageslacht weten te bewaren. My name is Helen Thank youèn Our lovely Yvon 'zullen, in beide weekeinden, opnieuw, tegen een bescheiden vergoeding, hun smartlappen- en pikanteriën-re- pertoire uitjubelen. Wie al lang niet meer gelachen heeft, kan weer uitbundig Vuile Huichelaar gaan meezingen. Charles Gayle: eerst dertig jaar spelen op straat ei het podium van The Knitting Factory en Thelonious. New York heeft een reputatie hoog te houden op het gebied van vernieuwende muziek. Even groot is de reputatie van The Big Apple op het gebied van gebrek aan geld en podia, van talentvolle muzikanten die jarenlang niet aan de bak kunnen komen en van de eeu wige doorzetters, die ondanks bizarre omstandigheden (zo als bijbaantjes als taxichauf feur of pizzabakker) toch trouw blijven aan hun revolu tionaire muzikale ideeën. The Knitting Factory is een van de weinige podia in New York waarop zowel rock- als jazzmu zikanten van het vooruitstreven de soort een plaatsje kunnen vin den voor hun muziek. Op gezette tijden organiseert The Knitting Factory Europese toernees voor deze groepen. Vrijdag 18 juni doen de Newyorkse jazzmuzi kanten Rotterdam aan voor een concert in Thelonious aan de Witte de Withstraat. De crème de la crème van de Newyorkse geïmproviseerde muziek dus. Drie groepen maken hun op wachting voor de liefhebbers van nieuwe jazz. In willekeurige volgorde (die is nog niet be kend): New Used, het Charles Gayle Trio en Roy Nathanson Anthony Coleman. Cyriel Pluimakers, program meur van Thelonious, beschrijft de muziek van New Used als een mengeling van bop en vrije muziek. „Ze werken in een bij zondere bezetting", zegt hij. „Trompet, sax, bas, drums en viool. Je ziet de laatste tijd wel vaker strijkers in jazz-groepen, en dan heb ik het niet over de Hot Club de France. Ook in Nederlandse groepen komen te genwoordig vaker violisten voor." Pas ontdekt Veelbelovend is het optreden van Charles Gayle. Hij is een pure exponent van de vrije im provisatie. Een oudere, grijzende zwarte man die jarenlang zijn muziek liet horen op de straten en in de subway van New York. Gayle is zo'n typische doorzet ter. Hij speelt al dertig jaar zijn eigen muziek en is eigenlijk nog maar pas 'ontdekt' op de jazzpo- dia. Een sterke, expressieve tenorist met een enorm geluid, vertelt Pluimakers. „Heel indrukwek kend. Hij heeft in de afgelopen drie jaar vier CD's gemaakt en binnenkort verschijnt er een dubbel-CD op het label van de Knitting Factory. Je kan hem bijvoorbeeld vergelijken met Al- bert Aylor. Met dat verschil dat Gayle's improvisaties heel intu ïtief zijn." Hillard Greene is de bassist van het trio, drummer is David Pleasant. Humor Roy Nathanson sleept een hele batterij saxofoons met zich mee. Met toetsenman Roy Nathan son deelt hij zijn voorkeur voor klassieke muziek, jazz, noise en humor. De heren hebben vooral veel noten op hun zang en com bineren die in vrije improvisatie en persiflage op allerlei muziek stijlen. Ze brachten samen een CD uit onder de titel 'The Coming Gre at Millenium'. Nathanson is vooral bekend als leider van de Jazz Passengers, Coleman werkt ook samen met John Zom en is lid van Mark Ribot's band Rootless Cosmopolitans. Pluimakers beveelt de Newyork se avond sterk aan voor echte liefhebbers van nieuwe muziek en voor hen die het muzikale avontuur niet uit de weg willen gaan. En vor wie het thuis nog eens opnieuw wil beluisteren: er is een CD uitgebracht door The Knitting Factory waarop de drie bands te horen zijn. Rocklief hebbers vinden op diezelfde CD The Fertile Crescent, de Oren Bloedow Band en Samm Ben nett, drie avant-garde rockbands die onder de supervisie van The Knitting Factory in april hun Europese toernee maakten. De Stichting Kunstzinnige Vor ming Rotterdam organiseert op zaterdag 19 juni een groot scheeps en feestelijk amateur- kunstfestival. 'De SKVR presen teert...' is de afsluiting van het cursusjaar '92-'93 en vindt plaats in de Rotterdamse Schouwburg. De hele dag, van 10.00 tot 18.00 uur, zijn er theater- en dansvoor stellingen,. muziekoptredens, ex posities, videovertoningen, lite raire programma's, workshops en kinderactiviteiten. Een pop festival op het Plein 1940 (bij Zadkine) is ook een onderdeel van 'de SKVR presenteert...'. Van 12.00 tot 17.30 uur treden daar popgroepen op en staat een swingende CJP-act op het pro gramma. De toegang tot 'de SKVR presenteert...' is gratis. Het is festival- en party-time, dat mag duidelijk zijn. Niet gehinderd door subsidiever plichtingen en/of -verboden, organiseert de Surinaamse ge meenschap vanuit eigen kring op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 juni onder de naam Park Party een groot, gratis toegankelijk openluchtfestival in het park bij de Rotterdamse Energiehal. Er is volop aan dacht voor muziek, dans, eten en drinken uit zowel Hindos- taanse als Creoolse hoek. Op vrijdag 18 juni om 15.00 uur valt het startschot met Nagara, gevolgd door om 16.00 uur Bhaitak. Om 18.00 uur treedt Rotterdams eigen zwarte, har drockband Saviour aan die vooral werk van de zojuist uit gekomen CD Abracadabra zal spelen. De avond wordt beslo ten door Time. Zaterdag begint het feest al om 14.00 uur met Nagara. Achter eenvolgens treden daarna Rea- lity uit Arnhem aan, is er kin- derschminken, een clownshow, klassieke dans van Shama, speelt La Danz en zingt 'bub- blend' Don Radjoe. Grote was jes- kleine wasjes-Trafassi be sluit het feest op zaterdag om 21.00 uur. De programmering belooft dat de heren wel twee uur zullen spelen. Dat wordt dus feesten geblazen. Voor zondag is de aanvangstijd 13.00 uur, weer Nagara. Daar na Sound Tronies, Indian Pe arls, weer de kinderactiviteiten, Flamingo dans van Triana-e Olé, een optreden van Fuerza 2 en tot slot Fresh. Onder leiding van Anneke Hui- tink zullen vocaal ensemble Glo- riant en kamerorkest Archipel op zaterdag 19 juni het Requim van W.A. Mozart uitvoeren in de Paradijskerk aan de Nieuwe Binnenweg te Rotterdam. Solisten zijn: Paulien van de Werff (sopraan), Nelleke Duiser (alt), Jos van der Velde (tenor) en Haijo Pasveer (bas). In het eerste deel van het pro gramma zal kamerorkest Archi pel het concert voor clavecimbel en orkest uitvoeren met als solis te Heieen van der Linden-van Dijk. Gloriant is een vocaal ensemble, dat wordt gevormd door een groep van ongeveer 28 jonge zangers, deels professionele mu sici, deels geschoolde amateurs. Het Requim van Mozart behoeft nauwelijks nadere introductie. Mede door de film 'Amadeus' en het Mozartjaar zal deze muziek de toehoorders bekend in de oren klinken. In een sobere, rijpe kerkstijl geschreven, is het een ontroerende compositie die te ruggrijpt op Bach (het is bekend dat Mozart een handgeschreven kopie van het achtstemmige mo tet 'Singet dem Herrn' bezat) en in sommige gedeelten al vooruit loopt op de latere romantici (bij voorbeeld Brahms). Volgens di rigent Anneke Huitink is het een werk waarin de emotionele la ding spreekt uit de noten. Het heeft niet nog eens een effect nodig om deze emotie op te roe pen. In tegenstelling tot de wijze waarop het stuk doorgaans te beluisteren is, staan Gloriant en Archipel, mede door de kleine bezetting, borg voor een heldere, bewogen en inspirerende uitvoe ring. Zonder zichzelf op de borst(en) te slaan is Hark The Voice wel degelijk" meer dan de gemiddelde revival-cover band. Alle zes de zangeressen hebben stuk voor stuk een eigen stijl, interpretatie en voorkeur voor bepaalde nummers. Zo neigt de één meer naar Soul en de ander meer naar Funk en de volgende meer naar Gospel of Blues. Op vrijdag 18 juni treedt de damesformatie op in Plan C. Dit samen met een dampende en swingende band en een geva rieerd repertoire van eigen nummers en covers (Aretha Franklin, Etta James, Point Sisters, etc....) staat garant vooreen spectaculai re 'dance-soul night!'. Het optreden in Plan C begint om 22.30 uur. Plan C is te vinden aan de Slepersvést 1 (Oude Haven) te Rotterdam. De toegang is ,als gewoonlijk, gratis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 11