Schiedammers van overal en nergens op Spectrumfestival WATERWEG Cultuur volgens. «\lf RoyalClow Gallery DE HAVENLOODS Zomersmog valt nog mee 'Sportief en Aktief tienduizenden bezoekers verwacht in Beatrixpark Spring maar achterop? Concerten op het orgel )P ONZE SHOW 7 VAN VERLICH TING gBSvlöëT BEDEKKING 40% KORTING ALLE TAPIJTEN 1e KEUS De Kruu» DONDERDAG 17 JUNI 1993 WATERWEG In de maand mei is in de provincie Zuid-Hol land sprake geweest van enige zomersmog. Op zes dagen werd een ozonconcentratie gemeten van meer dan 125 gram per ku bieke meter. Dit is volgens de normen een situatie van geringe smog. De waarden van mei '93 wijken daarmee sterk af van die van 1992. Vorig was er namelijk op 13 dagen sprake van een ver hoogde ozonconcentratie. Dit jaar is er, volgens de provincie Zuid-Holland, ondanks het re delijk mooie weer toch redelijk weinig smogvorming geweest. Met name de wind heeft ervoor gezorgd dat de smog grotendeels wegbleef. Op dagen met een ho- gedruk gebied en weinig wind neemt de kans op smog toe. De stoffen waaruit zomersmog wordt gevormd, komen vrij bij het verbruik van brandstoffen door de industrie, elektriciteits centrales en door het verkeer. Daarnaast komen ze vrij door de verdamping van oplosmiddelen, die worden gebruikt in de indus trie en in huishoudens (zoals verf en schoonmaakmiddelen). Deze schadelijke stoffen zijn voor het overgrote deel afkomstig uit het buitenland. Slechts tien procent komt uit Nederland. Museum nodigt uit SCHIEDAM Ieder jaar krij gen twee Schiedamse kunste naars de gelegenheid in het mu seum een tentoonstelling samen te stellen' van hun eigen werk, gecombineerd met werk van een door hen gekozen gastkunste- naar. Voorwaarde is, dat deze kunstenaar buiten Schiedam woont en werkt. De tentoonstel ling 'Op uitnodiging' laat deze keer werk zien van Henny van Leeuwen en Jacques Tange (Schiedammers) die respectieve lijk aquarellist Guus de Ruiter en beeldhouwster Mary Rose Vink als gast hebben uitgeno digd. De expositie is nog tot en met zondag 20 juni in het Stedelijk aan de Hoogstraat te zien. Dertiende Zuidwesterloop VLAARDINGEN Onder grote belangstelling is zater dag de dertiende Zuidwester loop verlopen. Start en finish lagen zoals gebruikelijk op het schoolplein van openbare basisschool De Zuidwester aan de Van Maerlantlaan. Aan de Zuidwesterloop, die georganiseerd was in samen werking met atletiekvereni ging Fortuna, konden zowel scholieren als volwassenen deelnemen. De startschoten voor de diverse afstanden werden gelost door Ted van de Parre. de sterkste man van de wereld. Hij mocht na af loop ook de ereprijzen uitrei ken aan de snelste lopers in de verschillende categorieën. De Zuidwesterloop werd om lijst met een rommelmarkt en diverse spelletjes. WATERWEG- Veel mensen hebben de onlangs geasfalteerde fietspaden langs de Foppeplas al ontdekt, maar wie meedoet met de jaarlijkse fietstocht van het recreatieschap Midden-Delfland op zaterdag 19 juni maakt er in elk geval kennis mee. Het recrea tieschap Midden Delfland orga niseert in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de Stichting Sportief Aktief de jaar lijkse fietstocht door het mooie polderlandschap en de recreatie gebieden van Midden-Delfland. Tussen 10.00 en 15.00 uur kun nen deelnemers starten bij de VVV-kantoren van Delft (Markt), Vlaardingen (Markt), en Schiedam (Buitenhavenweg), bij croissanterie Monsieur Paul aan de Noordvliet in Maassluis en bij het kantoor van het recre atieschap aan de Zuidbuurt 85 Voor prikkie modern kapsel SCHIEDAM In Klubhuis Oost volgt een aantal dames een kapperscursus. De deelneem sters zitten echter te springen om modellen. Mensen die zich aan melden als proefkonijn betalen voor een watergolf en ook voor een knipbeurt f 5.- per behande ling. Voor een permanent moet men f 12.50 neertellen. De behandelingen worden uitge voerd door de cursisten die daar bij deskundig worden begeleid. Voor een afspraak voor 18, 25 juni of 1 juli kan men contact openmen met Til Berg van het Kluphuis op woensdag tussen 10.00-13.00 uur. Telefoon 4735435. Wegener hUseanhutsbLaden Wegener nuis-aan-nuisDiacien B.V., Prins Hendrikkade 12-16, Gebouw 'Maaspoort', postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam. Telefoon (centrale): 010-4.699.911 DUO'S (rubrieksadvertenties): 010 - 4.699.444 Telefax directie: 010 - 4.699.362. Telefax advert, afd. en redactie- 010-4.600.205. BIJKANTOOR: Hoogstraat 122, 3131 DD Vlaardingen, Postadres: postbus "0, 3130 AE Vlaardingen, tel. 010 - 4.352.911 Kantooruren: maandag t/m donderdag 8.30 -17.00 u„ vrijdag 08.30 tot 16.00 u. ADVERTENTIEVERKOOP: VLAARDINGEN: v.d. Sluis privé 010 - 4.706.738) SCHIEDAM N. v/d Marei (tel. privé 010 - 4.716.693) MAASSLUIS E. den Breejen (tel. privé 01880 -15244) DISTRICTVERKOOPLEIDER: C. Vijfvinkel (tel.privé 010 - 4341702) ACCOUNTMANAGEMENT: A. van Meeteren (tel. privé 01831 - 2082). N. de Roorter (tel.privé 070 - 3282694) REDACTIE: Peter Braad ofjun: ueraro 01899-17787) -ito's: Fotobu nzij anders ve ■mager redacties Zuid-Holland: n Sieben. DE HAVENLOODS Wegener Huis-aan-huisbladen behorende tot Wegener n.v. (zie HOOFDKANTOOR). DIRECTIE: E. Alkemade, directeur R.M. Brokking, commercieel adj.- directeur Wegener huis-aan-huisbladen verschijnen in Zuid-Holland wekelijks in een totale oplage van ruim een miljoen exemplaren. BEZORGING: Intertanden/Spreigroep. Bezorgklachten: 010 - 4.699.612/4.699.613 P-t-S+T door ELS NEIJTS SCHIEDAM Integreren doe je niet aan de vergaderta fel met een beleidsambtenaar. Zoveel hebben 'ze' er in Schiedam wel van begrepen. Om de verschillende culturen die ook de 'jeneverstad' huis vest in de gelegenheid te stel len elkaar wat beter te leren kennen, wordt op verschillen de fronten initiatief ontplooid. Van één terrein is inmiddels erg duidelijk dat 'samen zijn' daar soepel verloopt: op een feestje. Reden om op -vader dag- zondag 20 juni om 11.00 uur de Schiedamse salsafor matie Volume Time de op warmer voor een tweede mul- ti-cultureel openluchtfestival in het Beatrixpark te laten verzorgen. Dit 'Spectrumfes- tival' is onderdeel van een grote integratiecampagne on der het motto 'Schiedammers van overal en nergens'. Op de eerste editie van het feest - in '92- kwamen 25.000 mensen af. De organisatoren Ron Jas pers en Hugo Elshof -die hun krachten bundelen in bureau Music Events Foundation- èn festivalcoördinator Eric Dijk huizen verwanten dat de toe loop dit jaar nog groter zal zijn. Vooral omdat in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen in een oplage van 50.000 exemplaren een speciale festivalkrant wordt verspreid. De begrenzing aan die verspreiding houdt overigens niet in dat mensen uit de rest van Era, niet alleen voor moeder en dochter salsa en merengue de regio niet welkom zouden zijn. De toegang is gratis, het programma biedt voor jong en oud vertier uit vele windstreken en het motto van het feest staat sowieso voor gastvrijheid in de ruimste zin van het woord. Van 11.00 uur tot 19.00 uur vin den er op 5 podia non-stop mu ziek, dans en veel (straat)theate- roptredens plaats. Het multi-cul- turele karakter van het festival is behalve in de programmering ook te vinden in de vele verschil lende bezoekersgroepen. Tur ken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen, Grieken, Spanjaar den en Nederlanders uit de hele regio bleken vorig jaar al op dit festival af te komen. Waar schijnlijk niet in het minst van wege de zeer uitgebreide kra- menmarkt die tientallen verschil lende soorten eten en drinken te bieden heeft. Dit jaar zijn aan het festival een Turks, Marokkaans en Derde Wereld Dorp toegevoegd. Met informatie, optredens, speciale terrassen en kinderspelletjes uit de hele wereld. Een groep kuns tenaars zal het festivalterrein kleurrijk vormgeven. Onder meer door het inrichten van een oosters doolhof. Deze kunstma nifestatie maakt deel uit van de Zuid-Hollandse kunstestafette. De presentatie van het festival is in handen van Angela Groothui zen, Larry Jackson, Iliana Scho nenberg en Miki Kobossen. De Antillen Zonder andere groepen en indi viduen onrecht aan te willen doen, mag het onverwachte op treden van de Antilliaanse top- formatie Era misschien wel hèt hoogtepunt van de dag genoemd worden. Dit merengue- en salsa orkest 'doet' komende weken een groot tournee in Nederland en bleek bereid op de zondag middag een gaatje voor een gra tis concert te peuteren. Bijzon der! Zeker als je weet dat Antil lianen en Surinamers in 'eigen' partycentra grif grof geld neer leggen om een optreden van een band uit eigen kring te kunnen meemaken. Andere 'Highlights' op het feest zijn optredens van de kawina- groep Krijoro Prisiri -vorige week in deze krant nog uitge breid over 'hun muziek' aan het woord-, Mau Mau: een oor spronkelijk Italiaanse band die crossover brengt van traditio neel Italiaanse, Noordafrikaanse èn Midden-Oostenklanken plus Afrikaanse percussie(zie voor andere optredens van deze band ook elders op deze pagina) èn The Resurrection Singers: een 25-koppig, swingend gospel-, spiritual-, musical-, soul- en tra- tussen Vlaardingen en Maas- kilometer. Deelname aan de sluis. Deze startpunten doen te- fietstocht kost twee gulden per vens dienst als controlepost en persoon, sluiten om 17.00 uur. Er kan Voor meer informatie kan men worden gekozen uit een lange bellen met het recreatieschap route van ongeveer 50 kilometer Midden-Delfland, telefoon f*n een korte van ongeveer 30 01899-12166. In deze serie komen bekende en onbekende Vlaardingers en Schiedammers aan bod om hun muzikale en literaire voorkeur kenbaar te maken aan de lezers van deze krant. De Havenloods werkt voor deze wekelijkse ru briek samen met de gemeentebi bliotheken van Vlaardingen en Schiedam. Als elfde in de reeks presenteert de bibliotheek in sa menwerking met deze krant de Top 10 van Jan de Kramer, sinds kort directeur Welzijn bij de gemeente Vlaardingen. Echt trouwen en pannekoeken Ook voor de kinderen is 'aan alles gedacht'. Speciaal, maar niet alleen, voor hen zijn er on dermeer Hakim, Recep Alu£ met zijn Turkse sprookjes en de kin derpopband Alles Kids die alles zingen waar zij maar zin in heb ben. Van Sesamstraat liedjes tot Herman van Veen èn het lawaai van Mevrouw de Schreeuw. In het Turkse en Marokkaanse dorp èn op het Een Wereld Ver- der-Plein worden naast zang en dans op speelse wijze allerhande wetenswaardigheden onder de aandacht gebracht. In het Turk se dorp vindt zelfs een echte Turkse bruiloft plaats. Niet al leen echt in de zin van echt Turks; de bruid en bruidegom hebben zich bereid verklaard hun huwelijk ook daadwerkelijk op die zondag tot een feit te willen maken. Het Beatrixpark biedt meer dan voldoende ruimte aan wie maar komen wil. Het is goed met het openbaar vervoer te bereiken. Belangrijk te weten, vooral voor bezoekers van buiten Schiedam, is dat in het park geen auto's worden toegelaten. Fietspaden leidden wel tot het hart van het festivalterrein: het oerhollandse pannekoekenhuis. lijke vakdien: gen de scepter zwaait theek, bet Archief, de Stadsgehoorzaal, drijf en de bijbehorende Secretarie-afdelingen. Als lezer Welzijn. Dat i de Sociaïe Dienst, de Biblio- Toeleveringsbe- Pirsig, Robert K.len and the art of motorcycle nain- Capra, Fritjof: Filosofie als exL. fisch principe: logica voor onlogische n (sthdter, Douglas R.Gödel, Escher, ;i de moderne wiskunde. Lezen! elfen en heksen le magische wereld, ide maakten aan spo- eigen fantasie. Fachelbel, Johann: I Saint-Saëns, Camilla: Concerten voor piano en orkest. Virtuoos, inventief. Heerlijke typisch Franse muziek in een laatromantisch klankgewaad. n technische perfectie ook een zeer i lege kathedraal moet h SCHIEDAM'Bicycle, bicy cle, I want to ride my bicycle'. De popgroep Queen maakte er ooit een wereldhit van. De fiets dus. Tegenwoordig door het hele land te zien, voorzien van stevige sloten. Maar ook dat blijkt niet genoeg, want jaarlijks verande ren vele duizenden tweewielers op een minder prettige manier van eigenaar. Gepikt, gejat, ge stolen... Ook in Schiedam behoort de diefstal van fietsen tot één van de veel voorkomende vormen van (kleine?) criminaliteit. Hoe wel het aantal aangiftes verteke nend werkt, blijkt dit toch een aardige indicatie. Zo werden in 1991 maar liefst 701 gestolen fietsen aangegeven bij de politie, in '92 waren dat er 657 en in de eerste vier maanden van dit jaar zijn er alweer 197 als vermist opgegeven. Terwijl iedereen in z'n eigen omgeving mensen kent die niet eens meer aangifte doen van een gestolen fiets. „Natuur lijk weten wij dat ook", zegt po- litievoorlichtster Mirjam Hoog moed. „Maar schattingen over het werkelijk aantal gestolen fietsen in de stad zijn niet te Voor de PvdA gaat de zomer beginnen! Zaterdag 26 juni, 14.30 - 18.00 uur, Schouwburgplein, Zo merfestival met Caribbean Brass International, Harry Jan Bus zingt Rotterdamse levensliederen, minister Kok, staatssecretaris Simons en een zomers terras. Hoezo hoge drempels? Kom naar het Schouwburgplein en stel uw vraag recht streeks aan Wim Kok of Hans Simons. Vul op deze bon of een briefje uw vraag, naam, adres en telefoonnummer in. Zorg dat u er snel bij bent, want de vragen worden in volg orde van binnenkomst door Kok en Simons beantwoord. Vraag aan: Kok Simons (doorhalen wat niet van toepassing is) Naam Adres Postcode Woonplaats maken. Dat is natte vinger werk." Toch belanden elk jaar op het politiebureau ook talloze fietsen waarvan de eigenaar moeilijk valt te achterhalen. Daarom or ganiseert de politie op zaterdag 19 juni een 'fietsenkijkdag'. Het gaat om ongeveer honderd twee wielers die door agenten zijn aangetroffen, maar die men niet thuis kan brengen. Tussen 10.00 en 16.00 uur kan iedere Schie dammer die z'n fiets herkent, na het tonen van z'n aangifte en een geldig legitimatiebewijs zijn fiets meenemen. Daarnaast biedt de politie aan het Bijdorpplein aan iedereen de mogelijkheid om voor een riks de postcode in de tweewieler te laten graveren (dat kan ook bij alle Schiedamse rij wielhandelaren). SCHIEDAM Siebren Zwaan verzorgt op zaterdag 19 juni een orgelconcert in het Stedelijk Mu seum. Fluitist Willem Wester staat hem terzijde. Vanaf 15.00 uur staan werken van Sweelinck, Clerambault en Bach op het pro gramma. Toegang gratis. Op dinsdag 22 juni vindt het derde orgelconcert in de Grote Kerk plaats. Jaap Zwart speelt composities van onder meer Bach, De Wolf en Wagenaar. Aanvang 20.15 uur, toegang 6.50 (pashouders betalen 4.50). 700 aangiften per jaar KANMEt! WEL GEVEN WIJ TOT op alle zoals BEKENDE MERKENI BERG0SS TRETFORO BONAPARTE ENGELS AXMINSTER SILVESTER HEUGA LOUIS 0E P00RTERE etc Gratis vrijblijvend huisbezoek door met complete stalencollectle heel Alle tapijten GRATIS gelegd Nederland Tot 7 iaar schriftelijke garantie op alle bekende merken. Door enorme voorraad geen levertijden VRAAG ALTIJD ONZE OFFERTE. SPECIALIST ENGELS AXMINSTER WIJ ZIJN BESLIST GOEDKOPER DAN STREKSINGEL 165-189 - R DAM-H BERG Tel 010-4229120.4224430- Fax 010-4227867 Vri|dag lol 9 u geopend De nieuwe grensverleggende show waar u een oogstrelend decor aan lampen vindt. Waaronder: Wever Ducr®'Licrea en Missoni' Een stijlvol en zeer onderscheidend assortiment geeft u een heldere kijk op het gebied van verlichting. 6 dagen per week staan wij voor u klaar en bieden wij service en kwaliteit als vanzelfsprekende begrippen. Kom langs en geniet van méér dan 3000 m2 aan ruime variatie! ROTTERDAM: Graafstroomstraat 93 Spaanse polder (010-4623070) DELFT: van Foreestweg 2a (015-142356) SOESTERBERG: Amersfoortsestraat 3 (03463-53689) EINDHOVEN: Stratumsedijk 79 (040-123146)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 3