II 8 Vluchtelingenwerk gehaat hij inzet van vrijwilligers paar inm ZEEMAN MAGAZIJNVERKOOP r 25.00 39«t. 150 295 495 250 200.000 DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT WEEK TOPPERS ROLLADE Vlecs^Ècïïp Aanrijdingen PAARDE- BIEFSTUK l95 slechts 95 sr Q95 Eén grote familie Schiedam vangt steeds meer asielzoekers en vluchtelingen op Wandelaars binnengehaald Van de wieg tot het graf Rondleiding op schooltuintjes 1 Ruim 430 textielSupers in 4 landen] UZOU WEL GEK ZIJN JUS U MEER BEVUILDE. EDITIE 9, DINSDAG 22 JUNI 1993, 17e JAARGANG, 'Nr. 25 Schiedams Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. PAGINA'S MET 010-4.699.444 ADVERTENTIES De Havenloods Het Zuiden Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM —Een automobi list met een aanhangwagen kreeg zaterdag rond 16 uur een onge val in de Beneluxtunnel. De wa gen met aanhanger ging scharen, waarna de aanhanger kantelde. De inhoud (geluidsapparatuur) werd zwaar beschadigd. Een onderzoek van Rijkswater staat leerde dat er geen schade aan de tunnel was toegebracht. Op de rijksweg 20 ontstond wel een file als gevolg van dit onge val. Er werd geen persoonlijk letsel opgelopen. Op de Broers vest werd verder zondag omstreeks 14.35 uur een 15-jarige bromfietser aangere den door een wagen. De jongen had het rode licht genegeerd. Bij de aanrijding kneusde hij zijn enkel. Notenkraker onder Schiedam viert twee dagen feest SCHIEDAM—Op de vlucht strook van rijksweg A4 trof de politie zondagmorgen twee man nen aan die in de berm aan het zoeken waren. Zij zochten twee surfplanken die vanaf het dak van de auto waren gevallen. Er gens tussen Renesse en Schie dam.. Tot nu toe werd niets te ruggevonden. Grote schoonmaak SCHIEDAM De bewoners in Schiedam-Oost werden de afge lopen weken en worden ook deze week. vroeg gewekt door schoonmaakgeluiden. Met ma chines worden de straten schoongemaakt, onkruid gewied en actieve vegers halen de rot zooi van straat. De grote schoonmaak is een sa menwerkingsproject van de ge meentelijke diensten, de bewo nersorganisatie. de Werkgroep Wijkbeheer en het Openbaar Nutsbedrijf. Het openbaar ge bied in Oost wordt schoonge maakt. De bewoners reageren enthousi ast; dankzij de hondepoepzuiger kunnen zij nu weer 'gewoon op straat lopen'. Lcvvivcf mdyere nci uesie He "Ïlo Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse:! Breestoep 3 Op een zonnige zon dagmiddag met het gezin naar het park. Dal moeten veel Schiedammers ge dacht hebben, want in het Bea- trixpark genoten zondag veel mensen van het multiculturele Spectrumfestival. Families, vrienden en vriendinnen slen terden door het park en ploften neer op het grasveld bij één van de vele optredens. Er was voor ieder wat wils. Verhalenvertel lers, circus, toneel en natuur lijk veel muziek. Een feest ter illustratie van anti-diScrimina- tiecampagnes. Schiedammers van overal en nergens vierden feest en leerden iets over el- kaars cultuur in een gemoede lijke sfeer. Bezoekers dansten met elkaar in de zon op swin gende muziek. Het was een feest in Schiedam, maar het had evengoed Willemstad. Is tanbul of Antwerpen kunnen zijn. Zie ook elders in deze krant. Milieudefensie wil meer fietsen SCHIEDAM In samenwer king met de Fietsersbond ENFB speelt de afdeling Schiedam van Milieudefensie in op de landelij ke actie die gericht is op het promolen van meer fietsverkeer. Volgens Milieudefensie Schie dam kan het aantal fietsers in de stad namelijk nog fors stijgen. Een toename die de leefbaarheid van de stad ten goede kan ko men. Om dit te bereiken zal eenij einde moeten komen aan de on- dergeschikte positie die de fietser wordt toegedeeld. Hierbij speelt niet alleen de verkeerstechnische aspecten een rol. maar ook de moeite die een fietser moet doen om zijn karretje ergens te kun nen stallen. Om de aandacht op dit pro bleem te vestigen zal op 6 juli in aanwezigheid van wethouder Zijdeveld een ludieke actie op de. Lange Haven, voor de biblio theek. plaatsvinden. Dit gebeurt door een opblaasauto te verwij deren en op de vrijgekomen ruimte een fietsenrek te plaatsen voor twaalf fietsen. De actie start op dinsdag 6 juli om 16.30 SCHIEDAM Steeds meer asielzoekers en v luchtelingen worden (mondjesmaat) door de gemeente Schiedam, net als in andere Nederlandse ge meenten, opgevangen. Dit vloeit voort uit de vraag van de rijksoverheid om per ge meente 0,002 procent van het aantal inwoners, aan asielzoe kers op te nemen. Deze men sen worden door de overheid en gemeenten voorzien van de eerste materiële levensbehoef ten. Daaronder vallen een wo ning, ziektekosten en een W.A.-verzekering. Daarnaast krijgt een alleenstaande asiel zoeker f 445,- en een echtpaar f 800,- leefgeld per maand. Hilde Strutz, medewerkster van de Sociale Dienst, is groepsleider van de Regeling Opvang Asiel zoekers. Zij vertelt dat het de bedoeling is dat in de zomer van 1994 het aantal asielzoekers dat in Schiedam wordt opgevangen 140 zal zijn. ..Als de aanvraag van deze personen wordt geho noreerd worden zij opgenomen in de Schiedamse samenleving en maken zij plaats voor nieuwe aanvragers. Tot op heden zijn 37 personen toegelaten", aldus Hil de Strutz. Het kan echter niet blijven bij een verblijfsvergunning en mate riële zaken, er moet meer gebeu ren. Dit beseffen de dertien Vrijwilligers hijeen in teamvergadering. Schiedamse vrijwilligers die zich inzetten voor de vluchtelingen, maar al te goed. De asielzoekers die in de regel alles hebben ach ter gelaten in het land van her komst zijn erbij gebaat als zij wegwijs worden gemaakt in de Nederlandse/Schiedamse sa menleving. Daarbij kan men denken aan 'voorlichting over gemeentelijke instanties, medi sche voorzieningen maar ook over winkels'. Dit is overigens slechts een van de activiteiten die de vrijwilligers op zich nemen. Rombout Colijn is sinds vorige maand aangesteld als coördina tor voor de Stichting Vluchtelin genwerk Schiedam. Deze instel ling is ongeveer vijf jaar werk zaam binnen de gemeente en wordt vrijwel geheel gesubsi dieerd door de gemeente. Colijn: ..Mijn werk is gericht op het ondersteunen van het werk van de vrijwilligers en tevens om structuur aan te brengen in de organisatie. Zelf was ik lange tijd als vrijwilliger werkzaam bij het vluchtelingenwerk in Den Haag en Amsterdam." Vanuit die laatste standplaats coördineerde Colijn het vluchte lingenwerk voor Noord- en Zuid-Holland. Daarbij kreeg hij te maken met veel gastgezinnen die'ex-Joegoslaven onderdak bo den. In Schiedam worden vluch telingen afkomstig uit verschil lende landen opgevangen. Niet alleen gaat het om ex-Joegosla- ven. maar ook om mensen onder meer uit Somalië. Iran. Irak. Soedan en China. Dat zijn zowel alleenstaanden als gezinnen. Woonruimte Asielzoekers worden opgevan gen in zogenaamde ROA-wo- ningen (Regeling Opvang Asiel zoekers). Als zij toestemming hebben om in Nederland te blij ven. verlaten zij die woning en betrekken een eigen door de ge meente toegewezen woonruimte. Het verschil tussen een asielzoe ker en een erkend vluchteling, legt Rombout Colijn uit. zit in het gegeven dat een asielzoeker een verzoek heeft ingediend om in Nederland te mogen blijven. Zolang daar niet over is beslist wordt de term asielzoeker ge bruikt. Een vluchteling die is er kend kan werk gaan zoeken en heeft dan ook dezelfde rechten en plichten als een Nederlander. Op dit moment verblijven onge veer twintig ex-Joegoslaven in Schiedam, die zich dagelijks het hoofd breken over de vraag: 'mogen wij wel of niet in Neder land blijven?'. Volgens Colijn wijkt de procedure afhandeling voor deze groep af van die voor andere hulpvragers. Het ministe rie van Justitie omschrijft de op vang voor deze mensen als 'tijde lijk'. De vrijwilligers van de Stichting Vluchtelingenwerk Schiedam komen handen te kort. Zij assis tenteren bij de asielprocedure zodat de vluchtelingen definitief kunnen worden toegelaten en maken hen wegwijs in de samen leving. Maar er is meer werk aan de winkel. Daarvoor roept de stichting de hulp in van handige stadgenoten. Ook in de wonin gen die de vluchtelingen in Schiedam krijgen toegewezen, moeten zoals gebruikelijk wat karweitjes worden geklaard. Mensen die willen mee behan gen. witten, verven of wat tim- merklusjes willen verrichten kunnen zich aanmelden bij de stichting, die met ingang van 16 juni onderdak vindt in wijkge- bouw Nieuwland aan het Dr. Wibautplein, telefoon 470 03 30. Met bloemen en vlaggetjes in de hand de laatste kilometers uitlopen. SCHIEDAM 'De paahaha- den op, de laahahanen in, voor uit met flinke stap'. Onder de weersomstandigheden waarop de avondvierdaagse dit jaar ver liep, was het wel noodzakelijk om zo nu en dan in een positieve (nostalgisch) gezang los te bar sten. Maar voor de echte wandelaars betekende de wateroverlast ei genlijk niet zo veel. Even door stappen was het motto en voor je het weet zit die 40 kilometer erop. In ieder geval werden de door zetters vrijdagavond door vrien den en bekenden ingehaald met een bloemetje. Het optreden van twee muziekkorpsen onder streepte de prestatie nog eens extra en de organisatie deelde aan wandelaars die de'tocht vol brachten een 'vierdaagse kruis' of een vervolgcijfer uil. SCHIEDAM- In het Natio naal Coöperatie Museum Schie dam gaat morgen, 23 juni, een tentoonstelling van start die ge wijd is aan Algemeen Zieken fonds De Volharding U.A. De oprichting van deze coöperatie vond plaats in 1880. het was toen echter een Bakkerij en ver- bruiksvereniging. Het bestuur van het Nationaal Coöperatie Museum vond het van belang aan De Volharding een tentoonstelling te wijden. „De geschiedenis van deze op sociaal-economisch gebied meest complete coöperatie is dat zeker waard." De opening wordt verricht door H. Brinkhuis oud-stafmedewer ker van De Volharding. De ex positie is tot het eind van dit jaar te zien op donderdag en vrijdag van 13.30-17.00 uur en zaterdag van 11.00-17.00 uur. Groepsbe zoek (na telefonisch 474.74.56 overleg) op andere dagen is mo gelijk. Het museum is gevestigd aan de Lange Haven 84/hoek Appelmarkt. SCHIEDAM Op de school tuincomplexen van de Vijfslui zen en Park Kethel vindt woens dag 23 juni tussen 18.00-20.00 uur een open-avond plaats. Be langstellenden kunnen dan rondkijken op de moestuintjes van de kinderen waarvan de eer ste oogst (sla, radijs en tuinkers) al binnen is. Behalve een rondleiding die de kinderen zelf verzorgen is er dit jaar ook een wandeling over en rondom het complex gepland. Daarbij vertelt de organisatie over het ontstaan en de werkwij ze van de school- en kindertui nen. Milieuvriendelijk tuinieren en ongewenste kruiden komen daarbij aan de orde. Meer informatie verstrekt Mar cel Scheefhals (telefoon 427.55.21). medewerker van de dienst gemeentewerken en coör dinator voor de schooltuinen. prachtige heren sokken. IjP' flAJB Uni en jacquard. BODYWARMERS. 1 Dames/heren. Met rits en drukkers. Straks voor de vakantie. 1 Marine, rood, WITTE T-SHIRTS. Unisex-oversized. 100% Katoen. Maat XL en XXL Niet meer dan 4 per klant^^ I WASHANDJES. 1 Extra dik. I Jacquard. DAMES SLIPS. Met kant. 100% Katoen. KINDER T-SHIRTS. 1 Met schoudersluiting. 1 t/m 5 jaar. 9 Kleuren. I ONZE BEKENDE PANNETJES. 1 Voor de camping of thuis. HAPJESPAN 4,95 KOEKENPAN 3,95 EIERPAN JBh* BARBEQUE/PARTY SERVIES. 1 10 BORDEN OF BEKERS. Leuk kinderdessin 1 of voor groten. W^Ê Met bijpassende JmMI I STRUKPLANKOVERTREK. 1 Voor brede plank. Gemetalliseerd. S.9S PARTIJ! BIC scheerapparaten. ÏO Stuks! OOK BIJ U IN DE BUURT: 1 Rotterdam (9x) Capelle a/d IJssel Hoogvliet 1 Krimpen a/d Ussel '-fSSif'l Ridderkerk VrivS Schiedam Spijkenisse Vlaardingen VANAF A.S. DONDERDAG 24 JUNI BIJ ZIE ELDERS IN DEZE KRANT! f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1