m DE HAVENLOODS Verstandelijk gehandicapten betrekken hun eigen woning 99.- VAN DE BANK GEKOCHT Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT 15r 25r 45? EENMA Fietsen voor goede doel Popschool in Podium UITVERKOOP LET OP! ALLES IS EENMALIG DUS....OP=OP 'Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig' 65, nu 25r 165? Mag het ietsje minder zijn? EDITIE P, DONDERDAG 24 JUNI 1S93, 42e JAARGANG Nr. 25 Wegener huLs-aan-huLsbLaden HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM In deze krant informatie over het kopen van een huis en een groot aanbod nieuwe en reeds bestaande huizei UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK A 'Goede opleiding van voldoende personeel is beste rampenbe strijding' A Sportpark Kethel raakt overbevolkt WERK AAN WEG-De Dienst Stadswerk is binnenkort aan het werk op verschillende locaties in de stad. De fietsstroken op de dr.Wiar- di peckmansingel. tussen de Arij jKoplaan en Marnixlaan. worden dinsdag 29 juni onder handen geno men. Woensdag 30 juni is het fiets pad de Hoevenronde aan de beurt en op I juli de wegen nabij de Baarn- hoeve en Leersumhoeve. KIP - Knaus Beyerland reatie Pascalweg I15 - Rotterdam-Lombardijen Telefoon: 010 - 43 25 211 Divano Geld bij elkaar fietsen over een afstand van duizend kilometers, dal is het doel dat een aantal wieler-en- thousiasten zich heeft gesteld. Ze deden dinsdag onder meer het Schieland Ziekenhuis in Schiedam en het Holy Zieken huis in Vlaardingen aan. In wat is genoemd de Ronde van Antoine Petit doen zij alle zie kenhuisshops in het hele land aan. Daar halen ze het geld op dat de cliënten in busjes heb ben gedaan voor de actie die 'Antoine Petit' organiseert voor het Kinderbrandwonden centrum in Bogota, en nemen cash of per cheque de bijdra gen van de ziekenhuizen zeifin ontvangst. Per jaar lopen in Bogota meer dan 1800 kinde ren brandwonden op. terwijl het ziekenhuis ter plaatse slechts een opvangcapaciteit heeft voor 200 patiëntjes. De actie is aan het rollen gebracht door Henk Stroobach van het Rode Kruis Ziekenhuis in Be verwijk. Zaterdag 26 juni wordt de fietsploeg in Bever wijk verwacht. Naar verwach ting hebben zij dan een bedrag van f 25.000,- ingezameld. SCHIEDAM De eindpresen tatie van de Schiedamse pop- school wordt op 25 en 30 juni café Het Podium gehouden. In totaal zullen er acht bands op treden die dit jaar popmuziek hebben Ieren maken op de Streekmuziekschool aan de Lan ge Nieuwstraal. De popschool wil met het optre den de aandacht vestigen op het nieuwe cursusjaar. Zowel begin nende als gevorderde popmuzi kanten vanaf veertien jaar kun nen namelijk in september deel nemen aan de cursus. Geïnteres seerden kunnen zich nu al in schrijven voor de vakken zang. toetsen, eleclrische gitaar, basgi taar, drums en percussie. De cur sisten krijgen een grondige trai ning op hun instrument en leren te spelen in een band. Ook wordt aandacht besleed aan de werking van versterkers en andere apparatuur. De weke lijkse lessen duren twee tol twee- en-een-half uur. Voor meer in lichtingen kan gebeld worden met de infolijn (010-4269680) of de Streekmuziekschool te Vlaar dingen. De optredens in Het Podium aan de Lange Haven 28 op 25 en 30 juni beginnen om 21.00 uur. van beeldschone meubelen, of het nu gaat om tafels, stoelen, wand- meubels, bankstellen of salontafels er is zeker iets voor u bij en sterk afgeprijsd SCHIEDAM Aan het Gaardenpad in de wijk Spa- land is vorige week door wet houder De Leede van onder meer Welzijn en Volksge zondheid een woonlocatie voor geestelijk gehandicapten geopend. Verspreid over woonwijken in onder meer Vlaardingen, Maassluis en Schiedam brengt de Stichting Schie- vaart (opgericht in 1990) voorzieningen tot stand voor het wonen en werken van mensen met een verstandelijke handicap. Daarbij voert men als motto 'gewoon waar mo gelijk, speciaal waar nodig'. De voorziening aan het Gaar denpad betreft vier woningen en een dag- en dienstencentrum. Vorig jaar is aan de Vlinderho ven, (ook in Spaland) het eerste gedeelte van «het project in ge bruik genomen. Directeur Zorg. W. Mulder: „In elke aangepaste woning vinden maximaal twaalf personen on derdak, die gezamenlijk de huis houding voeren. Iedere bewoner heeft een eigen begeleider die bij houdt wat er voor zijn pupil moet gebeuren en die tevens het aanspreekpunt is voor ouders of verwanten en externe hulpverle- Contact De dagbesteding is in handen van de Stichting Dagverblijven Naaldwijk. De mensen verblij ven niet meer op één plek waar van alles gebeurt, maar gaan nu (onder begeleiding) de deur uit en komen tegen het eind van de middag weer terug in hun eigen woning. Dit houdt in dat zij meer dan voorheen in contact De woningen aan het Gaardenpad in Spaland. komen met andere mensen. „Deze aanpak bevordert hun zelfstandigheid", verklaart di recteur Mulder. Elke woning heeft een eigen team van medewerkers. Het aan tal hulpverleners is afhankelijk Net binnen: de 2 grootste partijen met de meeste variatie die we ooit hebben gehad! vesten en polo's. 100% katoen 65.- nu 100% wol 150.- nu 35? Dames en heren zomeroverhemden en blouses. 100% katoen, korte en lange mouw, klassiek en button down, in vele dessins. 115.-nu Engelse zuiver omercolberts iap 295, nu IaSo Engelse zuiver wollen zomer kostuums. O.a. antracietgrijs, middengrijs en fijne streepjes. Enkele rij OOC en dubbele rij. 595, nu Engelse katoenen zomer pantalons Beige, kaki, etc. 125, nu D3o Spalding T-shii snorts, etc. #5" Grote sortering bermuda's Van bekende huizen. 55, nu ■shirts, singlets. In antraciet, grijs en donkerblauw. De originele Levi's 501 Alle kleuren. d Avirex sweatshirts, polo's etc, 165, nu 159, nu y Ook lengte maten 30 t/m 36 Franse suède bomberjacks. Topkwaliteit! In marine, cognac en 1A O vele andere kleuren. 450, nu I Vöo Nieuwe collectie waxcoats. Exact dezelfde kwaliteit als de bekende wax coats IOC met het speldje. 350, nu IX3T Engelse dames- en herenregenjassen. Exact dezelfde kwaliteit als de bekende Engelse regenjas met OCA- ruitvoering. 695, nu ADHJZ 495, nu En nog duizenden andere koopjes. -NIET GOED, GELD TERUG- BINNEWEGPLEIN ROTTERDAM van de hulp en begeleiding die de bewoners nodig hebben. Voor medische en paramedische hulp maken de bewoners gebruik van plaatselijke deskundigen op dit terrein. Aan de Stichting Schie- vaart zijn een Z-arts, een peda goog, psycholoog en een maat schappelijk werker verbonden. De Woningen aan de Vlinderho ven en Gaardenpad bieden aan zestig mensen onderdak. Voor personen die geen bewoner zijn van een Schievaart-huis bestaat de mogelijkheid gebruik te ma ken van het dagcentrum aan het Gaardenpad. Voorts heeft het project voor jonge geestelijk gehandicapte kinderen het voordeel dat zij de kinderdagverblijven kunnen blij ven bezoeken waar zij al kwa men. maar tevens dat zij. als het de ouders even te veel wordt, kunnen logeren bij Schievaart. Hierbij kan men denken aan een weekend of vakantie. Overigens is het dan wel nodig dat de be trokkene een AWBZ-indicatie heeft. Plannen Plannen voor twee woningen ii het centrum van Schiedam en een woonvoorziening in de wijk Nieuwland zijn in ontwikkeling. Voorts zijn er vergevorderde plannen om in Vlaardingen wo ningen en een dagcentrum in de Limburg van Stirumstraat te bouwen voor 120 personen. In Maassluis komt binnenkort een vergelijkbaar project van de grond. De stichting wil deze nieuwe aanpak verder uitbreiden naar andere plaatsen. Deze gedachte vloeit voort uit het beleid van Schievaart om het voor ouders makkelijker te maken de opvang niet meer op een plaats in de regio te concentreren maar zo dicht mogelijk bij huis. Ook be vordert men hiermee in hoge mate de integratie van verstan delijk gehandicapten in de sa menleving. „De ervaringen van en met de bewoners die vorig jaar de wo ningen aan de Vlinderhoven be trokken hebben bijzonder hoop gevend". zegt directeur Mulder enthousiast. „De bewoners ver trekken 's morgens, zoals een 'gewoon' iemand naar hun werk en komen in de middag weer terug naar hun eigen huis en dan moet er voor het eten worden gezorgd. Iedere huishouding heeft een eigen huishoudporte monnee. Dat betekent dat zij met een groepsleider naar een supermarkt gaan en onderling moeten uitmaken wat zij uitge ven maar ook dat zij ervoor moeten zorgen om voor hun geld verantwoorde voeding te kopen." Volgens Mulder is het noodza kelijk dat verstandelijk gehandi capten integreren in een wijk. „Wij hopen als stichting dan ook dat buurtbewoners hieraan mee willen werken door onze mensen op te nemen in hun gemeen schap." DONDERDAG 1 JULI A.S. START ONZE kHST!ll|pp|J|JZEN" MET alshetomwonemjaat! (Aê Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010-4518844 Hillelaan 30-39, t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 -iy iHWfe' Het ene bedrijf hiedt meer afval aan dan het andere, meent het KNOV SCHIEDAM Het Koninklijk Nederlands Ondernemers Ver bond (KNOV) heeft het bij de Openbare Nutsbedrijven Schiedam (ONS) opgenomen voor een groot aantal bedrijven in de jenever- stad. Dit naar aanleiding van vele klachten over een overeenkomst die door de ONS aan de ondernemers is voorgelegd over het ophalen van vuilnis. Het gaat om een aanslag voor een bedrag van minimaal dertig gulden per maand op basis van acht vuilniszak ken per week. Tot verbazing van het KNOV heeft over deze maatregel in het geheel geen overleg met de betrokken bedrijven plaatsgevonden. „Dit verwondert ons te meer", schrijft regionaal secretaris KNOV Zuid-Holland Zuid de heer A.J. van den Berg aan de directie van de ONS, „daar door het merendeel van de met name kleine zelfstandigen aanzienlijk minder afval wordt aangeboden, dan waar u bij uw kostenberekening wellicht vanuit bent gegaan. Zo ontstaat de indruk dat uw totale kosten onevenredig zwaar op de kleinere bedrijven drukken." Het KNOV eist nu in eerste instantie dat de ONS een nader onderzoek instelt naar de specifieke afvalstromen binnen de verschillende bedrijven, bijvoorbeeld met de activiteiten van het bedrijf als uitgangspunt. Vervolgens wil de werkgeversvereniging nader overleg over de uitkomsten van dat onderzoek. Tot slot wordt de ONS-directie gevraagd de ingangsdatum van de regeling (l juli) uit te stellen. ONS-woordvoerder Mari Dingenouts liet gisteren weten dat de directie zich nog beraadt op een antwoord aan het KNOV. Hij sprak de verwachting uit dat nog deze week een brief zal uitgaan naar de werkgeversorganisatie. PHILIPS VR-813 SUPER-VHS MONTAGERECORDER MET PDC n«n toihn E uU£?r;VHS Matchline montagerecorder met 6-kop- pen techniek, HiFi/stereo geluid en Dial Jog voor eenvoudige mon- V i tn?m,en en afsPelen van normale- en breedbeeldopna- men. Teletekst-programmering in kombinatie met PDC zorqt voor eenvoudige bediening en garantie van opname op het juiste tijdstip. Inklusief LCD-afstandsbedieninq. Van 2899, STUNTPRIJS Aanbieding 3eldt t/m 1 juli a.s. en zolang voorradig. FOTO - VIDEO Tel. 010 - 4807010 ROTTERDAM: Lijnbaan 75A, DEN HAAG: Lange Poten 41, AMSTERDAM: Woozy, Beethovenstraat 60, UTRECHT: Oude Gracht 129, BRUSSEL: Gulden Vlieslaan 26 (t.o. Hilton Hotel).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1