i y DE HAVENLOODS OPRDImING hij indelen voorjaarsvakantie" „Gemeentebestuur is niet alert De Grote Rapportage 2299,- Schiedams Nieuwsblad iiMij mm BtffSTOL BÜUMAN m IN DEZE KRANT DAT ZIT GOED! Letsel na aanrijding Controles 'Loflied op de Heer' ONS kijkt al naar 2000 'Vuilnistarief omhoog' Wegener huLS-aan-huLsbLaden HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM PAGINA'S MET 010-4.699.444 advertenties UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK ROTTERDAM; Hoogstraat 141, Wlnkelc Zuidplein, 2c Middellandstrut 23, Bergse Dorpsstraat 32. Tal. 010 - 4128801 Tel. 010 - 4807010 Tel. 010 - 4772117 Tal. 010 - 4610106 Rekreatie WOONNIEUWS BOUIVIAIM ff ROTTERDAM STARTEN DE ZOMEROPRUIMING MET 3 DOLLE DWAZE DAGEN 1-2-3 JULI ^Jtéoppeu wiONTÊL nrnmc IJsselmondselaan 175 Rotterdam - Kralingseveer 010-4508033 KIP-Knaus - Beyerland DONDERDAG 1 JULI A.S. OM 9.15 UUR GAAN VOOR U DE DEUREtf OPEI EN LET OP DE "STERRENPBIJZEN" MET KORTINGEN TOT MAAR LIEFST 70% ZIE DE ADVERTENTIE 'RTINGEN TOT MAAR LIEFST 70% TENTIE IN DEZflllUNT. j wonin gaat Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010-4518844 Hillelaan 30-39, t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 als het om a Azivo: 'Niet voor het gewin, maar voor het gezin' A SVDPW bouwt stug door Cultuur volgens Schiedamse consu lente Enthousiasme hij de Praismaker Unica vouwstoel. Ook in bloemdessin. Normaal 24.95 Per stuk Alléén geldig t/m zaterdag AU» a.s. Nikon VN-7200 CAMCORDER MET HOME STATION Gemakkelijk uw opnamen bekijken. Door de camcorder op het bijgelever de home-station te schuiven, komen alle verbindingen voor beeld en geluid direkt tot stand. 8x Zoom. Full range autofocus. Auto/manual belichting. En nog vele handige functies. Inklusief STUNTPRIJS W Een helder tv-beeld of een zuiver radiogeluid is tegenwoor dig even gewoon als water uit de kraan en gas door de leiding. Toch bestaat de Centrale Antenne Inrichting (CAI) pas zo'n vijftien jaar. De ruime keus in het aantal tv- en radiozenders is zelfs van de laatste jaren. Om de kwaliteit van de ontvangst op peil te houden gaat het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam in de tweede helft van dit jaar apparatuur vervangen, onder het motto 'ONS-signaal, met oog en oor op de toekomst'. Vanuit het CAI-ontvangststation aan de Van Heekstraat (foto) worden de signalen via het hoofdnet verdeeld over veertig wijkcen tra in de stad. In deze wijkcentra vindt de omzetting van signalen plaats naar de frequenties die met de radio en televisie te ontvangen zijn. Om deze signalen van voldoende niveau aan de abonnee aan te bieden zijn in de wijkcentra groep- en eindversterkers geplaatst. Zo kunnen met één eindversterker veertig woningen van beeld en geluid worden voorzien. „Alle eindversterkers in Schiedam worden vernieuwd, want ze zijn aan het eind van hun Latijn", zegt CAI-chef Van Barneveld. „De operatie zal voor de burgers overigens niet onopgemerkt voorbij gaan. In de periode van september tot en met december is het mogelijk dat door deze werkzaamheden 's ochtends of 's middags geen tv of radio via de kabel te ontvangen is. Die onderbrekingen probweren we natuurlijk zo kort mogelijk te houden. Door gerichte voorlichting zullen wij het publiek hiervan op de hoogte brengen." De CAI-installatie biedt vele mogelijkheden. Zoals een plaatselijk televisiestation, het doorgeven van 'breedbeeld tv', digitale radio en personenalarmering. „De tendens is om steeds meer rekening te houden met de klant", zegt Van Barneveld. „Ook daarom werkt het ONS nu al toe naar het jaar 2000." SCHIEDAM Op de Van Bee- thovenlaan werd dinsdagavond een vrouw aangereden. De 31- jarige Schiedamse schoot op haar fiets plotseling achter een bij een halte wegrijdende auto bus vandaan. Een automobilist kon haar niet meer ontwijken. De vrouw is overgebracht naar het Schielandziekenhuis. SCHIEDAM De komende weken zal de politie in de och tendspits op de doorgaande we gen in de stad snelheidscontroles houden. Snelheidovertreders worden bekeurd. Wie tot 14 kilometer per uur te hard rijdt krijgt een boete van 50 gulden, 15-20 kilometer kost 100 gulden, 21-25 kilometer kost 150 gulden en van 26 tot 30 kilome ter moet 200 gulden worden neergelegd. Bij snelheidsovertre dingen van meer dan 30 kilome ter per uur wordt de hoogte van de boete bepaald door justitie. JEUGDWERKBuurthuis Nieuwland is voor het komende sei zoen op zoek naar enthousiaste me dewerkers voor het jeugdwerk. Het gaat om versterking voor activiteiten als de doe-middag, computerclub, sport-in, houtcursus, technische mei denclub, videomiddag en de instuif. Informatie op tel. 4738671, langsko men bij het buurthuis aan de Albar- dastraat 65 kan ook. SCHIEDAM De pinkstergemeente 'Morgenstond Schiedam' houdt op zondag 4 juli een speciale lofprijsdienst in kerkgebouw De Ark aan het Hargplein. „Om tegemoet te komen aan de bijbelse opdracht, zoals omschreven in psalm 95, om de Here te eren met lofliederen", zegt Wilma Koelman, een van de organisa toren. Medewerking wordt vanaf 13.30 uur verleent door de Praisema- kers, een groep enthousiaste tieners die door middel van zang en dans uiting willen geven aan hun liefde voor God. „Deze groep treedt niet alleen binnen de kerkmuren op, maar zoekt regelmatig de buitenlucht op", aldus Koelman. „Bij het winkelende publiek in Schiedam en omstreken zijn ze beslist geen onbekenden meer." 'Stroomstoring geen ramp' SCHIEDAM - Bij de urenlan ge stroomstoring die half mei Schiedam-noord trof, heeft het gemeentebestuur geen geluids wagens ingezet omdat men bang was dan een 'psychologisch angst-effect' bij de burgers te veroorzaken. Dat blijkt uit de beantwoording door het college van B W van vragen die on langs werden gesteld door PvdA-raadslid Siljee. Het gemeentebestuur vond de omvang van de stroomstoring niet groot genoeg om een ram penplan in werking te stellen. Wel werd onmiddellijk de politie gealarmeerd. Zodoende heeft zich geen 'ernstige vermeerde ring van de criminaliteit' voorge daan. En over de eventuele scha de die de stroomstoring heeft veroorzaakt, zegt B W: „De schade kan volgens de leverings voorwaarden van het ONS niet door de klant worden verhaald op de leverancier. Over het alge meen bestaat de indruk dat deze stroomstoring geen of weinig schade heeft veroorzaakt bij de burger. Mogelijke schade van immateriële aard als ergernis of het gemis van een tv-program- ma, is overigens moeilijk te kwa- tificeren." D66, Qroen Links en CDA vrezen lage opkomst bij raadsverkiezingen 1994 PODIUM In café Podium treedt zaterdag 3 juli om 22.00 uur de vijf mans-formatie Outland op. Deze band brengt een eigen repertoire van 'Schie-attle' muziek. De toegang is gratis. Volop zang in de Grote Kerk SCHIEDAM Het inloopcon cert dat op zaterdag 10 juli in de Grote Kerk gehouden wordt, heeft een bijzonder karakter. Vanuit het Duitse Düsseldorf komt dan een groep van onge veer dertig zangers en zangeres sen. Onder leiding van dirigent Sigrid Janzing brengt deze vo- calgroup Jazz Line, zonder de hulp van instrumenten, een ge varieerd programma. Zo worden gospel, jazz en spirituals ten ge hore gebracht. Het concert be gint om 15.00 uur en de entree is vrij. JMBe '"rf jBfcBrtyilt De RETS veilig onderweg SCHIEDAM Een aantal klei ne bedrijven, krijgt van het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam per 1 juli een aanslag opgelegd voor het afvoeren van afval. Dit bedrag wordt door de betrokke nen als zeer hoog ervaren. Het Koninklijk Ondernemers Ver bond (KNOV) diende hierover bij het nutsbedrijf een klacht in. In antwoord hierop verwijst het ONS naar de prijsstijgingen bij de inzameling en verwerking van het door hen opgehaalde afval „Daar ons bedrijf een kosten dekkende inzameling van be drijfsafval nastreeft, zijn wij ge noodzaakt de tarieven te verho gen", zegt de directie. „Wij we ten uit ervaring dat sommige be drijven niet voldoende afval produceren om zelfs de kleinste (240 liter) container rendabel te maken. Juist voor voor deze be drijven hebben wij een contract opgesteld voor het ophalen van maximaal acht vuilinszakken per week." Chris Coppens, voorzitter van het Overlegplatform Binnen stadwinkeliers, is niet gelukkig met deze uitspraak. „Bedrijven die wienig afval produceren moeten toch het volle bedrag voor acht vuilniszakken per week betalen. Dit omdat het an ders niet te controleren is. Dat is toch te gek. Nu word he min of meer gestraft omdat je weinig afval hebt. Sommige kleine be drijven hebben maar twee of drie vuilniszakken per week. Juist die worden gepakt met een^ verho ging die het dubbele is van wat ze voorheen betaalden. Kijk, dat er meer betaald moet worden voor de afvalverwerking dat snapt zo langzamerhand ieder een. Het stoort ons alleen dat de maat waarmee dat gebeurt niet overeenstemt met de redelijk heid. Bovendien werd deze hef fing opgelegd zonder dat er overleg was gevoerd." Uit het antwoord van de ONS blijkt dat de deur in de Van Heekstraat nog niet helemaal dicht gevallen is en dat het nuts bedrijf bereid is met het KNOV van gedachten te wisselen. SCHIEDAM Op vakantie of stemmen, dat is de vraag. Het college van B W is er nog steeds niet uit als het gaat om de gemeenteraadsverkie zingen van volgend jaar. Die zijn gepland voor woensdag 2 maart '94 en dreigen midde nin de voorjaarsvakantie te vallen. D66, Groen Links, VVD en CDA stelden er be gin mei schriftelijke vragen ;r aan het gemeentebe stuur. Onderwijswethouder Wiegman beloofde er alles aan te doen om de zaken niet te laten samen vallen. „Daar b ik weinig van gemerkt", zegt D66-voorman Hout kamp. „Zo was er pas vorige week een enquete onder ouders van leerlingen van het openbaar onderwijs. Daaruit bleek dat slechts een kleine groep bezwaar had tegen ver plaatsing van de vakantie. En opnieuw doet B W niets, stelt de beslissing alleen maar uit en toont zich weinig alert." Vorige week kregen ouders van leerlingen van het openbaar on derwijs een enquêteformulier toegeschoven. Daarop konden zij kenbaar maken of ze proble men hadden met verschuiving van de voorjaarsvakantie in 1994. Zo'n 17 procent van de ouders tekende bezwaar aan te- Langs de waterkant of in het stemhokje? gen de verplaatsing. Maandag avond kwam de kwestie (op nieuw) aan de orde in de com missie Algemene Zaken. Toen bleek dat D66, Groen Links en CDA hun bezwaren handhaven tegen raadsverkiezingen tijdens een vakantieperiode. De VVD was van mening veranderd, om dat de liberalen vinden dat een late verschuiving van de voor jaarsvakantie wel erg veel conse quenties zou hebben. D66-fractievoorzitter Hout kamp heeft daar weinig begrip voor. „Wij zijn bang dat het samenvallen van verkiezingen met een vakantieperiode op scholen een nadelige invloed heeft op de opkomst van de kie zers. Dat is voorspelbaar. Men sen gaan op stap met de kinde ren. Het is het college van Burge meester en Wethouders dat de zaak heeft laten liggen. Wij heb ben alles al in maart aangekaart. Wethouder Wiegman heeft voortdurend gezegd dat hij zijn best zou doen. Maar daar heb ik weinig van gemerkt. Het college heeft weinig alert en creatief geo pereerd." PvdA-fractievoorzitter Bakker is het daar geenszins mee eens. „Als regionaal overleg met ande re gemeenten, waar ook een groot aantal D66-wethouders voor dit beleid verantwoordelijk is, alleen maar meewarige blik ken oplevert. En indien we als Schiedam niet tot afspraken kunnen komen met andere ge meentebesturen. Als wethouder Wiegman in overleg treedt met schoolbesturen en zelfs een en quete uitschrijft. Als dat alle maal niet creatief en alert is. dan weet ik het ook niet meer. Overi gens vind ik 17 procent van de mensen die tegen de verschui ving van de vakantie zijn hele maal niet zo weinig. Dan gaat het dus om ouders die hun va kantie al hebben geboekt of hun kinderen in een andere gemeente op school hebben zitten. Dat le vert allemaal grote problemer op. En als ik dan ook nog een: zie hoe gemakkelijk het tegen woordig is om je stem bij vol macht uit te brengen. Ach, dar vind ik het jammer dat het alle maal zo gelopen is. Maar meet ook niet, en dan verbind ik dar verder geen gevolgen aan." Verantwoordelijk wethoudei Wiegman (PvdA) ontkent de zaak op z'n beloop te hebber gelaten. „Ik heb voortdurenc overleg gevoerd met schoolbe sturen en gemeenten in de re gio", zegt hij. „Daaruit bleek dat Schiedam de enige gemeente is die eventueel wil gaan schuiven met die voorjaarsvakantie. Dat heeft mij aan het denken gezet. Als uit die recente school-enque- te ook nog blijkt dat 17 procent van de ouders, dat is toch zo'n 700 mensen, moeilijkheden on dervindt van een verschuiving... Dat vind ik geen geringe zaken. Ik moet de kwestie nog eens goed overdenken." D66'er Houtkamp is daar juist een beetje beducht voor. „Uit eindelijk is het vaststellen van een datum voor vakanties op de openbare scholen een zaak van het college van B W. En dan vrees ik dat het de verkeerde kant uitgaat."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1