Edward Young: 'Niet alleen toko's' BSE53 Familie van allochtone ondernemers helpt vaak handje mee Zomeractie Cleanen Als dat zo is... Als dat zo is... Als dat zo is... Dan ren ik nu naar JE OGEN GAAN OPEN BIJ RINCK ZIE HOE EENVOUDIG U TV-PROGRAM MA'S KUNT OPNEMEN. AKAI DINSDAG 6 JULI 1993 Er zijn in Nederland veel barrières voor al lochtone ondernemers: de taal is soms een pro bleem, maar ook de Ne derlandse regelgeving en de vaak andere ma nier van zakendoen in landen buiten Neder land kunnen het een ondernemer lastig ma ken als hij niet in die cultuur is grootge bracht. De Vereniging van Al lochtone Ondernemers (VAO) houdt zich bezig met het slechten van de specifieke barrières waar 'buitenlandse' on dernemers mee te ma ken hebben of krijgen. We praten in het kan toor van de Rotterdam se zakenman Edward Young, voorzitter van de VAO. Hij is meer dan 25 jaar zakenman, maar in die hoedanig heid nog maar zes jaar actief in Nederland. LIESBETH VAN DER KRUIT Young is directeur van een assurantiekantoor in de Maasstad, waar hij niet alleen bemid delt in alles wat met verzekeringen te maken heeft, maar ook fungeert als tussenpersoon voor financiële instellingen. In dat deel van zijn werk heeft hij veel te ma ken met allochtone onderne mers, die willen beginnen en daarvoor een lening nodig hebben. Edward Young: succesvol zakenman. Wat zijn de moeilijkheden waar een allochtone onderne mer mee te maken krijgt? Young: „Vaak zijn ze niet ge noeg geinformeerd, omdat ze de Nederlandse taal niet? vol doende beheersen. Om dat probleem op te lossen organi seren we cursussen, maar daarnaast moeten de informa tiebronnen toegankelijker worden gemaakt voor die- 'groep. Vaak weet men niet waar men naar toe moet. Dat geldt natuurlijk in zekere zin ook wel voor Nederlanders, maar die zijn hier opgegroeid en vinden de weg meestal wel gemakkelijker. Vertrouwen wekken Het allochtoon ondernemer schap is nog nieuw, dus het moet vertrouwen wekken bij de banken. Als je bij de bank komt met een plan moét het door de mensen daar wel be grepen worden. Dat is vaak niet het geval, omdat de zaken die die allochtoon doet vaak anders zijn dan die van een reguliere Nederlandse onder neming. Elke bank zoekt natuurlijk ze kerheid en die moet aan de bank bewezen worden. Als een account-manager van de bank contact heeft met ie mand die niet goed uit zijn woorden kan komen en die een bedrijf heeft waarmee de account-manager geen eerde re ervaringen mee heeft ge had, dan wordt hij wat onze ker. Dan vraagt hij zich af of hij wel met die man in zee moet gaan. Je ziet dan ook dat als account-managers van banken meer ervaring hebben met allochtoon ondernemer schap, dat ze dan makkelijker zijn met financieringen, om dat ze de manier van werken beter begrijpen." Hoewel iedere ondernemer natuurlijk wil overleven en dus winst wil maken, zijn er duidelijke verschillen tussen autochtone en allochtone on dernemers, zegt Young. Al lochtonen nemen volgens hem genoegen met lagere winstmarges, de familie helpt vaak kostenloos een handje mee in de zaak en er wordt ook vaak geld geleend binnen de kring van familie, vrienden en bekenden. De bank zou zich meer moeten verdiepen in die achtergronden, maar moet geen uitzonderingsposi tie creëren voor allochtone ondernemers. Serieus nemen „Natuurlijk moet de presenta tie van een business-plan goed zijn en moet de bank een ver antwoorde financiering ver zorgen, maar puur vanuit het marktmechanisme gerede neerd is het van belang dat de banken de allochtone onder nemers serieus nemen: er ko men er immers steeds meer." Edward Young ergert zich aan de beeldvorming over alloch tone ondernemers. „Het is niet zo dat allochtone onderne mers alleen in toko's zitten, of horeca exploiteren, maar we hebben ook -adviesbureaus, we doen verzekeringen, com municatie, we hebben juris ten, advocaten, accountants, kortom het hele scala. We zijn in alle branches redelijk goed vertegenwoordigd, maar men kijkt altijd naar de zaken met een slechte uitstraling en dat is eigenlijk zonde. Er zijn ook allochtone ondernemers die grensoverschrijdend bezig zijn. Iemand die pas een groot bouwbedrijf in Duitsland heeft opgezet, en zo zijn er wel meer voorbeelden." Waar zitten de klanten van allochtone ondernemers ei genlijk? Richt men zich vooral op de 'eigen mensen', en zo ja, is dat dan wel zo verstandig? Rendement Volgens Young kan het voor een beginnende ondernemer handig zijn in eerste instantie gebruik te maken van zijn eigen achterban. „Als je als allochtone ondernemer start, dan zal je vaak beginnen met het bedienen van je eigen clientele, je natuurlijke thuis markt. Gaandeweg word je groter en als de anderen horen dat je het goed doet, komen die andere klanten ook wel. In de dienstverlening zie je heel duidelijk dat allochtone- ■ondernemers zich richten op een bepaald marktsegment voor dat produkt, ongeacht, ras, kleur of geloof. Je moet natuurlijk goed weten wat je markt is. Als iemand een goed rendement kan behalen door zich te richten op de allochto ne klant en hij weet dat hij de rest van de markt niet kan behappen, dan is het verstan dig om het daar bij te laten. Mijn eigen bedrijf bijvoor beeld is gericht op iedereen, ik heb allochtone en autochtone klanten." Allochtone ondernemers heb ben vaak een andere opvat ting over zakendoen dan we hier in Nederland gewend zijn en dan kan soms problemen geven, maar meestal is het kwestie van wennen. Edward Young spreekt uit ervaring.In Nederland onderneemt hij nu zes jaar, maar daarvoor was hij jarenlang zakenman in Su riname. De verschillen tussen de zakenmentaliteit hier en daar zijn levensgroot: „Hier moet alles zwart op wit staan, aan de overkant van de oceaan praat je meer mensen en word je op je woord ge loofd. De maatschappij hier is 'sophisticated' en grootscha lig, daar is het kleinschalig, dus je moet je bedrijfsactivi teiten aanpassen aan de plaats waar je werkt. Daar werk je meer met mensen uit het bui tenland, hier werk je meer met mensen om je heen." Het programma Rijnmonds Diep van Liesbeth van der Kruit belicht wekelijks maatschappelijke vraag stukken: 's zondags van 10.00-11.00 uur. 27-492 Q) 3 CO Het zal de trouwe luis teraars zijn opgeval len: sinds enige tijd wordt het ochtend programma van 07.00 tot 09.00 uur gepresenteerd door Hans Verbeek (op 18 augustus wordt-ie 30). Zijn stem kende u misschien van de nieuwsbulletins die Hans in het verleden wel eens las. Hij was nieuwscoör- dinator op de redactie van Radio Rijnmond toen de functie van ochtendpresen tator vacant kwam. „Dat is toch waar je naar uitkijkt als je bij de radio komt," zegt Hans, „dat je een eigen pro- CD O O CD gramma krijgt." Dat hij nu 's ochtends om vijf uur op de redactie aanwezig moet zijn om zijn program ma voor te bereiden is vooral een kwestie van wennen, laat hij weten. Vroeg naar bed: na het televisiejournaal van tien uur en het laatste contact met de dienstdoende avondredacteur, en 's mid dags een dutje. Theaterbe zoek en andere vormen van uitgaan blijven nu noodge dwongen beperkt tot het weekend. Gelukkig heeft dat geen gevolgen voor het ent housiasme waarmee Hans de luisteraars de dag in helpt. Uit en Thuis Vier wekend lang dendert de Tour de France voorbij in de middaguitzendingen van Ra dio Rijnmond (tussen 14.00 en 17.00 uur), maar daarna kunt u weer instappen in de RR-Ex- presse, de muzikale trein die nergens stopt. En vanaf 26 juli is tussen 16.00 en 17.00 uur het zomerpro- gramma van Roland Vonk te horen: Uit en Thuis. Vonkey zoekt dagelijks aan het begin van de middag een luisteraar thuis op, nodigt hem/haar uit om met zijn/haar favoriete platen naar de studio te ko men en biedt hem/haar dan een een soort instantverzoek- platenprogramma aan. Na de uitzending wordt de luisteraar weer netjes thuis gebracht! Leuk hè? 93,4 FM Radio Rijnmond Reclame heeft in de maand augustus een interessante actie voor zijn adverteerders in petto: 25 procent gratis extra zendtijd! Dus wie in die maand twintig keer een spotje bestelt, krijgt het voor hetzelfde geld 25 keer te horen. Mick Jagger wordt op 26 juli ook al weer vijf tig! En The Rolling Sto nes maken nu al dertig jaar lang platen - in het laatste decennium helaas minder frequent dan we zouden willen, maar vooruit: als het kanjers oplevert als 'Steel wheels' zult u ons niet horen klagen. Als de berichten kloppen, zijn de Stones (zónder de in de VUT gegane Bill Wyman) trouwens op een of ander Baha- misch eiland bezig aan: jawel, een nieuwe CD! Maar nu wordt Mick dus vijf tig (50), en wjj van Radio Rijn mond gaan dat uitgebreid vie ren. Het is u misschien al op gevallen dat er af en toe op zondagavond, na de sport, muziekspecials te beluisteren zijn. The Velvet Underground was onderwerp van zo'n drie uur durende extra uitzending en laatst Neil Young. En nu gaat Radio Rijnmond het in de nacht van Micks ver jaardag ('Congratulations') helemaal bont maken met de Nacht van The Rolling Stones. Dat wordt een lang nachtje: van zondagavond 18.00 uur tot maandagochtend 07.00 uur be kende en minder bekende muziek van Mick Jagger en van The Rolling Stones. Veel aandacht voor de bronnen van die muziek en wetenswaardig heden uit de lange geschiede nis van de Stones. Luisteraars kunnen tijdens de uitzending telefonisch hun favoriete Sto- nes-nummer kenbaar maken wat uiteindelijk resulteert in de All-Time Rolling Stones Top 10 waarmee tussen zes en zeven uur 's ochtends de nach tuitzending wordt besloten. Luisteren dus, in de nacht van 25 op 26 juli! Partij kiezen is streng ver boden als verslaggever. Er zitten altijd twee kanten aan een verhaal, dat leerde je al op de School voor de Journalistiek. Na vip" jaar op het nieuws, ben ik heel begrijpend geworden. A heeft wel gelijk, maar wat B zegt is ook geen kattepis. Soms ontkom je er niet aan dat je sympathie toch naar éen van de partijen uit gaat. Wat moet je nou als je van mening bent, dat de vuil nismannen best wat meer mogen verdienen. Wees nou eerlijk, je moet er toch niet aan denken om dat smerige werk te doen. De ene keer grijp je met je vin gers in een kapot appel- moesblik en ergens anders blijf je aan de kauwgom kleven. Dat is nog niks ver geleken met de vogelkooien, oude kinderwagens en zak ken luiers die soms langs de straat staan. In mijn buurt is het zelfs heel ge woon om je versleten springveren matras buiten te zetten. Zo van: ,jZie maar hoe je dit meekrijgt vuilnis man, ik ben het kwijt." Geen wonder dat die lui na een paar jaar door hun rug zakken. Nee, een leuk baan tje is anders, dat lijkt me duidelijk. Voor vuilnismannen in ak- tie heb ik dus, een lichte sympathie. Je zou geen hart hebben als je het in dit conflict met de politici eens bent. Ik zie hen met die zachte roze buro-handjes zo snel nog geen springver en matras in een wagen gooien. En op de spierloze bovenarmen van politici zie ik ook geen stoere tatoe ages zitten. Nou moet ik zeggen dat wethouder Smit mijn sym pathie voor de 'Roteppers' alleen maar heeft doen toe nemen. Hij heeft het bij mij goed verbruid. Smit heeft mij namelijk om de tuin ge leid. Die middag dat hij had besloten om stakende vuilnismannen op hun sa laris te korten, kon ik hem nog net interviewen. Hij had zeer weinig tijd. Ik zei nog dat het zo aardig van hem was, dat ik ondanks zijn haast, toch nog even langs kon komen. Na een aantal vragen over zijn voornemen, vroeg ik hem hij toch afgestapt was van zijn vorige plan om het opgehoopte vuil in de stad door particuliere ophaaldiensten te laten weghalen. Zijn antwoord was zoals we van veel poli tici gewend zijn; nïkszeg- gend. Smit: „Inderdaad is de situatie schrijnend. Het vuil hoopt zich op; de men sen maken zich er terecht zorgen over, bla bla, bla...als... dan zou de ge meente gerechtigd zijn om een particuliere ophaal dienst in te schakelen. Nu is gekozen voor het korten op de salarissen.Hij gaf dus eigenlijk geen antwoord. Wie schetste mijn verba zing toen ik terug op de redaktie van de bond (Ab- vakabo) hoorde dat wet houder Smit de volgende dag wél particuliere op haaldiensten in zou zetten. Ik voelde me op zijn zachtst gezegd belazerd. „We had den het liever geheim ge houden," zuchtte de voor lichter van de wethouder aan de telefoon. Dat een politicus dingen achter houdt, dat kan ik begrijpen als niemand er naar vraagt tenminste. Maar ik vroeg er wél naar. Dit ge loof je toch niet. Wat een gehaaid figuur is die Smit. Stel je voor je vraagt aan je vrijer of ie nog met zijn ex- -vriendin zoent en hij ant woordt dat zijn ex-vrien din inderdaad bestaat, en dat het jammer is dat er ooit een ex-vriendin is ge weest. Rot op, zeg je dan toch. „Ja of nee?" Dus ben ik nu meer voor de vuilnismannen dan voor hun bazen. Sorry hoor, ik kan het niet helpen. Vuil nismannen draaien ner gens om heen en hebben nog nooit van diplomatiek en taktiek gehoord. Je kunt ze van alles verwijten, maar niet dat ze oneerlijk zijn. De hoofdredakteur van deze krant, Frank van Dijl, maakte ook ooit zoiets mee. Als goed journalist had ie als eerste gehoord dat Emi- le Fallaux de nieuwe direc teur van het Filmfestival Rotterdam zou worden. Hij belde Emile Fallaux op, maar die zei dat het niet waar was. De volgende dag stond het nieuws in de Volkskrant. Emile Fallaux was de nieuwe directeur van het Filmfestival Rotter dam, maar hij had nog niks mogen zeggen tegen de pers. Fallaux schaamde zich dood over zijn leugen tje én schonk Frank van Dijl een grote fles wijn. Wethouder Smit, ik drink gewoon bier. Dat u het weet. Als Rinck me voor 79 gulden* een moderne zonnebril op mijn eigen sterkte levert, dan ga ik toch niet met zo'n onhandig voorzetbrilletje lopen? Als Rinck me voor 179 gulden** een zonnebril op mijn eigen sterkte levert, waarmee ik zowel dichtbij als veraf kan zien, dan ga ik buiten toch niet lopen knijpen? Multifocale H zonnebril op LJJ sterkte Als Rinck me voor 279 gulden** een zonnebril op mijn eigen sterkte levert waarmee ik zonder scheidingslijntje zowel kan lezen als veraf zien, dan ga ik toch niet met een zonneklep lopen? OPTICIENS •Max. sterkte S. -4 t/m +4, tot cyl. 2.** Max sterkte S. -4 t/m +4, tot cyl. 2, add. I t/m 3. Deze aanbieding is geldig t/m zaterdag 10 juli 1993 en niet in combinatie met andere aanbiedingen. Bridle, Nobelstraat 10, tel: 01810- 12095, Hoogvliet, Winkelunit op parkeerterrein to. politiebureau, tel: 010 - 4381522, Ridderkerk, St Jorisplein 20-21tel: 01804 - 24052, Rotterdam. 'Cool singel 52 (to. de Bijenkorf), tel: 010-4138344, Groene Hilledijk 19 Ib. tel: 010 - 4852339, Hesseplaats 187, tel: 010 - 4212203. Keizerswaard III, td: 010 - 4829546, Oude Binnenweg 117, tel: 010-4135663, Spinozaweg 301tel: 010 - 4325384, Zuidplein Hoog 622, tel: 010 - 4818433 Het programmeren van TV-programma's gaat gewoon via teletekst. U roept via de afstandsbediening van de Akai videorecorder de teletekstpagina op met programma-informatie over een bepaalde zender op een bepaal de datum. Met de Cursor van de afstandsbediening wijst u het programma aan dat u wilt opnemen. Met PDC (Program Delivery Control) mist u nooit meer het einde van een spannende film. Zelfs niet wanneer de film enkele dagen verschoven wordt. De opname-instructie blijft immers in het geheugen van de videorecorder zit ten. Met een nieuwe Akai videorecorder kunt u direkt alle teletekstfuncties gebruiken en PDC uiteraard vanaf het moment dat de zenders in Nederland deze codes gaan uitzenden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 11