Homoproblematiek bespreekbaar bij Maatschappelijk Werk SCHIEDAM Bouw zwemparadijs ligt goed op schema 'Steeds meer zieke iepen' DE HAVENLOODS Vechtpartij Morsestraat 'Optimale hulpverlening noodzakelijk Bingo Steunpunt voor jongeren opgericht c 1 DINSDAG 6 JULI 1993 Koninklijke onderscheiding SCHIEDAM Hubert Schrij ver, directeur van Pompfontijne B.V., heeft deze maand afscheid genomen van het bedrijf waar hij ruim veertig jaar werkzaam was. In verband hiermee heeft de ko ningin, directeur Schrijver de ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in goud, toegekend. Burgemeester Scheeres reikt op 29 juni de on derscheiding uit. Via Boterstraat binnenstad in SCHIEDAM Doordat een paar maanden geleden aan de Lange Kerkstraat pand nummer 21 is gesloopt, is een doorgang ontstaan die door de dienst Ge meentewerken zal worden be straat. Tevens zal de huidige Grofbaan, die direct in het ver lengde van onze doorgang ligt, enigszins worden heringericht. Na het gereedkomen van deze werkzaamheden zal het mogelijk zijn om via Boterstraat, Kreu- pelstraat en Grofbaan de bin nenstad in te rijden. Deze route is echter van het meeste belang voor het bouwverkeer naar het voormalige Imeldaterrein. Op dit terrein zijn de slopers nog druk in de weer om de bestaande bebouwing te verwijderen, zodat de eerste paal niet al te lange termijn de grond in kan voor de bouw van een winkelcentrum en woningen. Overigens verwacht de dienst ge meentewerken dat de route Kreupelstraat-Grofbaan, ook voor binnenstadbewoners be langrijk zal worden. Dit in ver- barid met de gemeentelijke plan nen om het Broersveld en de Lange Kerkstraat in de toe komst aan te wijzen als voetgan gersgebied. VLAARDINGEN - In de Morsestraat vond zaterdagnacht een vechtpartij plaats tussen di verse buurtbewoners. Volgens verschillende verklaringen was de knokpartij het gevolg van provocerend gedrag van een per soon. De precieze toedracht is nog niet duidelijk. In ieder geval bespoot de ene groep de andere met traangas. Een persoon raak te gewond aan zijn oor. De poli tie kreeg assistentie van Rotter damse en Vlaardingse collega's. Uiteindelijk slaagde de politie in de openbare orde te herstellen. SCHIEDAM - Bad Groe- noord blijft Bad Groenoord maar wordt toch anders. Van het zwembad dat tot er in de wijde omtrek het publiek jaren lang aantrok is niets meer over. Een geheel nieuw zwemparadijs zal begin volgend jaar op dezelf de plek aan de Schiedamseweg verrijzen. De naam Bad Groe noord overleeft met grote waar schijnlijkheid de vernieuwingen. Dit is tenminste de (voorzichti ge) verwachting van directeur van Vugt van de Dienst Sport en Recreatie van de gemeente. De bouw van het sport- en recre- atiebad is volgens de directeur goed op scherna. Donderdag 8 juli wordt het hoogste punt be reikt. Hoewel daar geen feest van wordt gemaakt, komt wet houder De Leede wel een kijkje nemen. Van Vugt: „In het complex komt een 25 meter basin dat geschei den is van het recreatiegedeelte, zodat mensen die een baantje willen trekken dit ongestoord kunnen doen. Dus die worden niet ondergedompeld door men sen die van de glijbaan komen suizen. Tevens kunnen mensen die een duik vanaf de spring plank willen wagen, dat in dit gedeelte doen. De laatste twee jaar hebben wij regelmatig com mentaar gehoord over het feit dat het nieuwe complex over dekt is. Mensen vrezen dat zij bij mooi weer binnen moeten blij ven. Hierover bestaan nogal wat misverstanden. Het is namelijk zo dat er een hele grote ligweide wordt aangelegd. Dat betekent dat men zich gewoon kan instal leren op het gras. Het zwemmen vindt echter binnen plaats. Ove rigens wordt er wel voor peuters en kleuters een speciaal buiten bad aangelegd. Binnen in het recreatiegedeelte zijn enkele spelelementen ge pland. Dat zijn onder meer een wildwaterkreek. dat is een basin met een versnelde stroming, wirlpools, spuitfonteinen en wa terpaddestoelen. Bovendien is het mogelijk om onbelemmerd van binnen naar buiten, te zwem men. Veel mensen vinden het aantrekkelijk om bijvoorbeeld 's winters in de buitenlucht te zwemmen. Daarnaast wordt er een glijbaan geïnstalleerd met een lengte van 70 meter. De glij baan wordt bereikt via een stijg- toren, waarna men door de tube vliegt die buiten om het gebouw loopt en vervolgens eindigt bin nen in een speciaal basin. In het zwembad is een aparte ruimte gecreëerd voor de allerkleinsten. Zowel de peuters als de kleuters hebben de beschikking over een eigen bad. Directeur Van Vugt: „Het ge bouw is zo goed als klaar. Er wordt op dit ogenblik gewerkt aan de afwerking, zoals het bete gelen en het leggen van de leidin gen." Een dagje uit in Bad Groenoord behoort over ruim een half jaar tot de mogelijkheden. De bezoe kers zijn niet meer afhankelijk van het weer, want binnen kan men zich ruimschoots vermaken. De Dienst sport en recreatie remhad ligt op schema. heeft contracten afgesloten met de inwendige mens betreft het horecabedrijven zodat ook wat allemaal geregeld is. SCHIEDAM In de grote zaal van Dienstencentrum de 4 Mo lens wordt op 14 juli een zomer- bingo georganiseerd. De balle tjes rollen onder het motto 'hoe meer mensen, hoe mooier de prijzen'. Het bingospelletje begint om 13.30 uur en is tegen 4 uur afge lopen. Het dienstencentrum is te vinden aan de Nieuwe Damlaan 766. SCHIEDAM Speciale aandacht voor specifieke be- volkings- of probleemgroepen. Dit is een van de kenmerken in het jaarverslag 1992 van de Stichting Maatschappelijk Schiedam (SMWS) waaraan de komende jaren de nadruk op zal worden gelegd. Een kort en krachtig samengesteld jaarverslag is een zeldzaam heid. De verslaggeving van het afgelopen jaar van de SMWS is zo'n zeldzaamheid. Het bestaat uit een vouwblad van drie vel, is beknopt en overzichtelijk. Het streven van de SMWS is meer dan ooit gericht op het verlagen van de drempel voor mensen die hulp zoeken. De stichting wil het hulpaanbod optimaliseren en intensiever gaan werken met aandachtsge bieden. Dat betekent dat bepaal de bevolkings- of probleemgroe pen speciale aandacht krijgen. Bijzondere aandacht ging in 1992 onder meer uit naar de hulpverlening aan ouderen en vrouwen en aan het verstrekken van bijstand bij aidsproblema- tiek. Hoewel het aantal korte hulpverleningen nog steeds te rugloopt, neemt de vraag naar langdurige bijstand toe. De toe name van het aantal langdurige hulpverleningen bij psychische en psycho-sociale problemen loopt in Schiedam overigens synchroon met de landelijke vraag. Maatschappelijk werk heeft vo rig jaar een onderzoek gedaan naar het belang van specifieke homohulpverlening. De conclu sie was dat dit in Schiedam noodzakelijk is. In het najaar wil de stichting door middel van een STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK SCHIEDAM ANTI DISKRIMINAT1E BURO --C-H4 l -V.' 264406 -K*r Hans Ypertaan: Wij willen die barrière doorbreken brochure meer bekendheid ge ven aan de mogelijkheid voor onze hulpverlening. Hans Yperlaan, medewerker van maatschappelijk werk zal zich bezig gaan houden met de (emotionele) problemen die zich voordoen bij sommige homofiele mannen. Yperlaan: „Uit ervaring weten wij dat niet veel homosexuele cliënten zich wenden tot de regu liere hulpverlening. Zij gaan er namelijk van uit dat deze zich specifiek richt op hetero-sexuele hulpvragers. Het feit dat de SMWS klachten bereikten over de wijze van de verstrekte hulp vanuit de reguliere sector was één van de redenen voor het opzetten van dit onderdeel." Volgens Hans Yperlaan komt het 'anders zijn' op verschillende raakvlakken in de gesprekken met de maatschappelijk werker naar voren. Daarbij speelt de sociale achtergrond een belang rijke rol. Zo veroorzaakt bij voorbeeld het afscheid nemen van de gedachte dat een hetero relatie geen toekomst perspectief biedt, in veel gevallen een moei lijke periode. Aandachtsfunctionaris Yper laan: („Ja wat een vreselijke om schrijving hè). Het is heel be langrijk dat kwesties besproken en erkend worden. Die barrière willen wij doorbreken. Mensen die ons inschakelen moeten zich van te voren realiseren dat er voor wat betreft de SMWS geen taboe rust op homo-sexualiteit." De eerste stap van een homose- xueel om met het probleem naar buiten te komen is heel belang rijk. Dat geeft een gevoel van her- en erkenning. Verder kan men zich onzeker voelen over het rollenpatroon. Een man man relatie wijkt nogal af van een man-vrouw relatie. Die eer ste verhouding ligt minder vast en de invulling moet veel meer vanuit zichzelf komen. Ervaringen als potenrammerij misbruik en incest kunnen heel traumatisch zijn en dan is het goed als je daar met iemand over kan praten", aldus Hans Yper laan. „Het komt voor dat man nen in hun jeugd sexueel zijn misbruikt en dat zij dan de link leggen van 'dan zal ik wel homo- sexueel zijn'. Dat is natuurlijk onzin, want dat staat los van elkaar. Maar als je voor jezelf weet: ik ben homofiel, dan moet je er ook mee naar buiten kun nen komen", meent de aan dachtsfunctionaris. „Van mys tiek en geheimzinnigheid moeten we af." Deze nieuwe activiteit van maat schappelijk werk Schiedam is ontstaan omdat bij een vergelij kend project in Rotterdam bleek dat veel mannen uit Schiedam daar om hulp kwamen vragen. Bovendien is uit contacten met zelfhulporganisaties naar voren gekomen dat nog al wat ge trouwde homosexuele mannen bij hun vrouwelijke partner niet onaanzienlijke problemen ver oorzaken. „Voor de echtgenote is het vaak ontzettend moeilijk om met de sexuele voorkeur van haar man om, te kunnen gaan. In de regel heeft de man al een groot deel zelf verwerkt en op een rijtje gezet voordat hij er mee naar buiten komt. De partner heeft daarin niet mee kunnen groeien en krijgt op een gegeven ogen blik de eindconclusie voorgezet. En dat is zwaar. Maatschappe lijk werk biedt ook aan deze vrouwen hulp." Mensen die een afspraak willen maken met Hans Yperlaan of meer informatie willen, kunnen contact opnemen met de Stich ting Maatschappelijk Werk Schiedam, Van Swindensingel 40, telefoon 4731033, Wegener hut&aan-huLsbLaden HOOFDKANTOOR: Wegener Huis-aan-huisbladen B.V., Prins Hendrikkade 12-16, Gebouw Maaspoort', postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam. Telefoon (centrale): 010-4.699.911 DUO'S (rubrieksadvertenties): 010-4.699.444 Telefax directie: 010 - 4.699.362. Telefax advert, afd. en redactie: 010-4.600.205. BIJKANTOOR: Hoogstraat 122, Vlaardingen. Postadres: postbus 306, 3130 AHVIaardingen. Tel. 010 - 4.346.711 KANTOOR-UREN: werkdagen 8.30 - 17.00 u. (vrijdag tot 16.00 u.) ADVERTENTIEVERKOOP: N. v.d. Marei (tel. privé 010 - 4.716.693). DISTRICTVERKOOPLEIDER: C. Vijfvinkel (tel. privé 010 - 4341702) ACCOUNTMANAGEMENT: A. van Meeteren (tel. privé 01831 - 2082). N. de Poorter (tel.privé 070 - 3282694) REDACTIE: Peter Braad (chefredac teur), Marianne Ames, Nelleke de Jong en Bram Wesdorp Correspondenten: Nans Wolters Nathalie Uns (tel. 010 - 4.269.247). Sport: Erwin v.d. Lee (tel. 010 - 4.343.850). Fotobureau Roel Dijkstra, ten- Jan Sieben. Schiedams Nieuwsblad verschijnt elke dinsdag huis-aan- behorende tot Wegener N.V. (zie HOOFDKANTOOR). DIRECTIE: E. Alkemade, Th. S. Bakker R.M. Brokking, commercieel adj.-directeur Wegener huis-aan-huisbladen ver schijnen in Zuid-Holland wekelijks in een totale oplage van ruim een mil joen exemplaren. BEZORGING: Interlanden/Spreigroep. Bezorgklachten: 010 - 4.699.612/4.699.613 SCHIEDAM Nog meer iepen dan in vorige jaren zijn ziek. Tientallen bomen zijn de afgelo pen twee weken door de bomen- ploeg van Gemeentewerken ge rooid, omdat ze leden aan de iepeziekte. De meeste zieke iepen staan in het noorden van Schie dam: het Prinses Beatrixpark, Sportpark Harga, de Harreweg en de Fokkerstraat. „Slechts een paar procent van alle iepen in Schiedam is ziek", zegt Bas Steens van de Bomen- ploeg van de hoofdafdeling Groenvoorziening en Natuur. „Maar verhoudingsgewijs is het aantal zieke iepen sterk toegeno men. De situatie is nu erger dan in voorgaande jaren." De toename heeft volgens Steens twee oorzaken: „Tot 1990 werd in Nederland de bestrijding van iepeziekte landelijk gecoördi neerd. Maar in dat jaar werd de subsidie daarvoor ingetrokken door het ministerie. Er is her haaldelijk actie tegen gevoerd, maar voorlopig is er nog geen zicht op dat staatssecretaris Ga- bor van Natuurbeheer bij draait." Ook het warme weer van de afgelopen weken speelt de iepen parten, meent Steens. Schimmel De iepeziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die in de houtvaten van de boom groeit. Na verloop van tijd verspreidt de schimmel zich in de boom. Die probeert de schimmel tegen te houden door de houtvaten te sluiten. Maar op deze manier pleegt de iep als het ware zelf moord, omdat de schimmel snel ler in de boom voortwoekert dan de boom de houtvaten kan slui ten. De iep sterft, wanneer te veel houtvaten gesloten zijn. Iepen die dicht bij elkaar groei en, kunnen elkaar besmetten, doordat hun wortels in elkaar vergroeid zijn. De schimmel kan zich op die manier gemakkelijk via de ene boom in de andere vestigen. Ook de iepespintkever kan voor besmetting zorgen. Deze kever legt zijn eitjes in zieke iepen en in het hout van gekapte iepen. In de zomer komen de eitjes uit en vliegen de jonge kevers naar een gezonde boom, die ook ziek wordt als de kever de sporen van de schimmel bij zich draagt. Ie- pespintkevers zijn tussen de drie en vijf millimeter groot. „Het uitroeien van die kevers is geen haalbare kaart", vindt Steens. „Insecticiden mogen we niet meer gebruiken. Er zijn wel middelen om de bomen te prepa reren met een bacteriologisch middel. Maar dat is erg duur. omdat je de behandeling elk jaar moet herhalen. De enige oplos sing is geen enkele zieke boom te laten staan. Je kunt ook alle iepen in Schiedam rooien, maar dat is een nogal rigoureuze op lossing." De meeste iepen raken al in de nazomer besmet, en zouden dan eigenlijk gelijk gerooid moeten worden. Maar de Bomenploeg kan dan geen onderscheid ma ken tussen zieke en gezonde bo men, omdat beide groepeen al in De afgelopen weken zijn tientallen zieke iepen gerooid. SCHIEDAM Wethouder De Leede heeft gisteren, 5 juli, een naamplaat op het pand Broers veld 140 onthuld. Dit bord geeft aan dat op dit adres de Stichting Steunpunt Jongeren onderdak heeft gevonden. De stichting komt voort uit een initiatief van de raadscommissie voor welzijn, sport, volksge zondheid en milieu. De ideeën zijn uitgewerkt door de raads commissie, gemeente en verte genwoordigers van de provincie. Dit experiment wordt gesubsi dieerd voor een periode van drie jaar. De verwachting is dat de provincie en fondsen vanaf 1994 samen fl 00.000,- (éénderde van de kosten) van dit steunpunt voor hun rekening zullen nemen. Inhoudelijk gaat de stichting zich richten, in samenwerking met buurt- en clubhuizen en in stellingen, op de jeugdhulpverle ning die daarmee een nieuwe im puls krijgt. Het ligt in het voor nemen 'jeugdkwesties' aan te pakken. Jongeren zullen buiten het buurthuis om worden bena derd. Daarbij wil men hulp bie den bij problemen van jongeren, maar ook bij problemen mét jongeren. Bij dit laatste kan men denken aan overlast die buurtbe woners van jongelui ondervin den. Het werk van de stichting is gericht op de koppeling van in dividuele jeugd-hulpverlening met groepswerk. In het pand Broersveld 140. waar voorheen het Instituut So ciale Raadslieden was gevestigd, wordt nog druk verbouwd. Het onderkomen wordt aan het eind van deze maand in gebruik ge nomen. Tot dat tijdstip zijn de werknemers van het steunpunt te bereiken via de gemeentelijke dienst Maatschappelijke Aange legenheden. september herfstkleuren aanne men. Pas in de zomer is duidelijk welke iep wel gezond is, en welke niet. Wie meent een zieke of dode iep gezien te hebben, kan dit het beste meteen melden aan de hoofdafdeling Groenvoorzie ning en Natuur, zo waarschuwt Gemeentewerken. De afdeling is bereikbaar op telefoonnummer 4154605. Ook iepen op particu liere grond mogen aangemeld worden. Een iep is te herkennen aan de scheve bladvoet: de beide blad helften beginnen niet op dezelfde plaats aan het bladsteeltje. Het dubbel-gezaagde blad is ovaail en eindigt puntig. Van een zieke iep verkleuren de bladeren van geel tot bruin, waarna ze afvallen. Dit proces begint in de top van de boom en verspreidt zich lang zaam. Sommige takken zijn kaal en hebben alleen aan het eind nog enkele verdorde blaadjes. Vastenactie voor kinderen in Cambodja SCHIEDAM De werkgroep Oecumenische Vastenactie Schiedam Noord heeft zich dit jaar ingezet voor het Don Bosco Kinderfonds in Cambodja. Jo- han Visser van de Paters Salesia- nen is vn uit Phnom-Penh met enkele medewerkers actief bezig kinderen die verwaarloosd en aan hun lot zijn overgelaten een betere toekomst te bieden. Door hen een behoorlijke opleiding te geven, hoopt men bij te dragen aan een zelfstandige toekomst. Tijdens de Vastenactie werd dui delijk dat binnen Schiedam er behoefte bestond aan dat streven mee te willen werken. Via collec ties, een fancy-fair en vele giften verzamelde de organisatie f 30.442,22. Van dit geld worden met hulp van de plaatselijke be volking de vervallen schooltjes opgeknapt en het nodige lesma teriaal aangeschaft. Bovendien is het de bedoeling dat de kinderen nu dagelijks een maaltijd krijgen. Door de op brengst van de Vastenactie kan het project in Cambodja twee jaar worden gesteund. Eco-team is 'steengoed SCHIEDAM De maandelijk se (kei)prijs die in het kader van het meest. Sociale vernieuwende- te maken. Daarbij lieten zij de auto vaker staan en stapten op de fiets, gebruikten minder elek- project wordt uitgereikt, ging triciteit en produceerden minder gisten naar het Schiedamse Eco- afval. Het Eco-team bestaat uit een aantal burgers dat de afgelopen periode samen probeerde hun leefpatroon milieuvriendelijker Wethouder Chris Zijdeveld, van onder meer Sociale Vernieu wing, overhandigde de keu aan de deelnemers van het team. DOE MEE EN MAAK KANS OP 1000 GULDEN CONTANT!!! Een nieuwe serie van vier ESTAFETTE-puzzels met nieuwe kansen! ledereen kan weer meedoen en een gooi doen naar de hoofd prijs van 1000 gulden con tact of een van de vier aan moedigingsprijzen bestaan de uit VVV-'bonnen ter waar de van 25 gulden. De vier puzzels die deze maand geplaatst worden, leveren elk weer enkele woorden op die gezamenlijk het begin van een zin vormen. Na de vierde puzzel maakt u de zin af met maximaal ongeveer 25 woorden en stuurt de oplossing naar ons toe. Een jury zal ,de goede oplossingen beoordelen en de winnaar aanwijzen. Ér wordt bij het jureren gelet op de originaliteit; rijm is niet nodig (mag natuurlijk wel). ABC-KRUISWOORDRAADSEL JULI 1 Voor dit kruiswoordraadsel worden de omschrijvingen gegeven per horizontale en vertikale regel, leder hokje in deze puzzel heeft daardoor zijn eigen nummer; bijvoorbeeld A1 is het raakpunt van regel A vertikaal en regel 1 horizontaal, en is dus het eerste hokje op de eerste regel. Omschrijving horizontaal: 1.beschenen zijde 2.ten bedrage van - hemels voedsel - uitroep 3.hoofddeksel - gesloten - schel 4.vaatwerk - snijwerktuig ö.liniaal 6.lofdicht - deel van het hoofd 7.verkeersader om een plaats 8.heidemeertje - rustplaats 9.delfstof - familielid - rivier in Afrika 10.rund - jaargetijde - bijdehand meisje 11.bedachtzaam Omschrijving vertikaal: A.afval van graan - hemellichaam - uiterste punt B.deel van een schip - waterdier C.warmer worden D.voorzetsel - persoonlijk voornaamwoord - voorzetsel - persoonlijk voornaamwoord E.vocht - hoofdtelwoord - deel van het hoofd F.Russische zweep - harmo nisch gerangschikte reeks G.plaats in Overijssel - windvrij - gelofte H.later - familielid - getij - muzieknoot I.trachten te bewijzen J.vrucht - waterkering K.deel van een gebouw - ik (Lat.) - jong zoogdier Er ontstaan twee woorden wanneer u de letters uit de hokjes met de volgende nummers achter elkaar plaatst: A2.G5.J4-K1.D11.A9. Vul hier uw oplossing in: juli 1 fyï, juli 2 juli 3 juji 4 maak de zin af met max. 25 woorden. Stuur uw oplossing op een briefkaart na de 4e puzzel in naar: Wegener Promotie Postbus 1980 3000 BZ Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 3