Gezondheid hÜétS Reisapotheek onmisbaar in vakantiebagage Urtizon voorkomt en geneest huiduitslag door de zon In- en uitwendige reiniging vagina belangrijk Menstruatiekrampen goed plantaardig te behandelen FEMINAPLANT Handige pen voor direkte behandeling insektebeten Q10 als afslankmiddel Gezondheidsadviezen DE HAVENLOODS - DINSDAG 6 JULI 1993 27-171 Na een lange periode van hard werken of ploeteren voor een examen denk je nog maar aan één ding: vakantie. Een welverdiende vakantie om uit te rusten of het avontuur op te zoeken. Iedereen be steedt de vakantie op zijn of haar eigen manier. Om volledig van je vakantie te profiteren is het ver standig een aantal geneesmiddelen mee te nemen. Een reisapotheek hoort daarom standaard in de bagage, want ziek zijn tijdens de vakantie is een nachtmerrie. De reisapotheek is samenge steld om onschuldige, maar vervelende kwalen te behan delen. Het hiernaast afge beelde lijstje kan een handig hulpmiddel zijn bij de sa menstelling van je reisapo theek. Alle produkten zijn bij drogist en apotheek ver krijgbaar. In het bijzonder wordt in dit artikel aan dacht besteed aan twee van deze typische "reis"produk- ten, namelijk Norit tegen diarree en Otalgan voor de behandeling van oorpijn. Diarree Vakantiegangers in warme of tropische landen hebben vaak te kampen met 'reizi- gersdiarree'. Dit kan wor den veroorzaakt door een andere bereidingswijze van het eten, een plotselinge kli maatsverandering, onzuiver drinkwater of voedselvergif tiging. Op zich is reizigers- diarree een onschuldige aandoening, maar het kost je wel een paar 'dure' vakan- Reisapotheek After Sim Anti-conceptiepil Condooms Insektenmiddel Jodium Keelpijntabletten Laxeermiddel Maandverband Norit tegen diarree Ontharingsmiddel Ontsmettende zalf Pleisters, verband, watten Pijnstillers Middel tegen reisziekte Middel tegen zonne-uit- slag (Urtizon) Tampons Middel tegen maagzuur Otalgan oordruppels te gen oorpijn Schaar en Leukoplast zwembad in bijvoorbeeld Spanje leidt soms tot oorpro blemen. Veel zwemmen i baden kan tot gevolg hebben dat er water achterblijft in het oor. Onder water zwem men en duiken verhoogt de druk op het trommelvlies. In beide gevallen kan oor pijn ontstaan. Tel daarbij de effecten van de wind en de zon en daar gaat de vakan tiepret. Vooral kinderen zijn gevoelig voor oorpijn. En je wilt toch niet dat je kind getroffen wordt door oor pijn. Erg vervelend, omdat je een aantal dagen vakantie kwijt bent. Vergeet daarom Otalgan niet mee te nemen. De werkzame stoffen in deze oordruppels zorgen ervoor dat de pijn wordt gestild en overtollig vocht aan het oor wordt onttrokken. Otalgan is verkrijgbaar in een handi ge (kleine) 12 gramsverpak- king. Voor inlichtingen: Vemedia B.V. 020-5490905. tiedagen. Om er zo snel mo gelijk vanaf te zijn is Norit al generaties lang een be kend en doeltreffend middel. Norit bestaat uit aktieve kool en is een puur natuur lijk geneesmiddel. Aktieve kool heeft de eigenschap al lerlei stoffen aan zich te bin den. En dus absorbeert No rit ook de schadelijke bacte riën die diarree veroorza ken. Norit is verkrijgbaar in de vorm van tabletten en capsules. Vooral de capsules hebben veel vakantiegemak: ze zijn makkelijk mee te ne men, veroorzaken geen zwarte handen of mond en er hoeft door een hogere hoeveelheid aktieve kool minder van worden ingeno men dan van tabletten. Oorpijn Van de zomer genieten we allemaal. Jong en oud. Maar een vakantie aan het strand of aan de rand van het mmm[vmmoomG:ms-mms postbus is7- mzrsmtm Zonlicht en huiduitslag gaan voor veel mensen samen. Een dagje aan het strand, op de skipiste of onder de zonnebank betekent voor hen: jeukende blaasjes, pukkeltjes of andere vormen van uitslag. Sinds enige tijd is er een homeopathisch genees middel, dat op natuurlijke wijze deze huid-irritaties voorkomt en bestrijdt: Urtizon Complex, verkrijg baar in handige, compacte meeneemverpakking. Actieve bestanddelen Tegen verbranding Een voordeel van dit genees middel is, dat het niet op de huid gesmeerd hoeft te wor den. Elke dag enkele piepkleine korreltjes inne men (onder de tong laten smelten) en de huid wordt van binnenuit beschermd te gen zonlicht en ander ultra violet licht. Urtizon ontleent haar effec tiviteit aan negen beproefde homeopathische bestandde len, elk met een specifieke werking. Er zit bijvoorbeeld Mezereum in, waardoor jeuk verdwijnt. Apis Mellifica gaat vorming van blaasjes tegen, terwijl Histamine C9 pukkeltjes en vlekken be strijdt. Het Natrium Muria- tricum reguleert het vocht in de huid en Urtica zuivert het bloed. Behalve tegen uitslag gaat Urtizon ook te snelle ver branding tegen door zon licht. Iemand die snel ver brandt, zal daar minder last van hebben, terwijl verbran dingen sneller genezen. Ook dit is een belangrijk resul taat van het middel, omdat de ozon-laag ons steeds min der tegen het zonlicht be schermt. Wel blijft het nodig om normale beschermende zonnebrandmiddelen te ge bruiken. Tijdig beginnen Het beste kan men tijdig met Urtizon beginnen, bij voorbeeld zo'n drie dagen voordat men gaat zonnen. Maar ook als er al sprake is van huiduitslag door zon licht, kan men dit met dit homeopathische middel ge nezen. Urtizon Complex is verkrijgbaar bij drogist, apotheek en reformzaak. Voor meer informatie bel de Consumenten Informatie lijn, tel.. 03410-27626. Iedere vrouw voelt zich graag fris en schoon. De vagina beschikt van nature over een effectieve bescherming tegen schadelijke invloeden. Dit be rust vooral op de zogenaamde lactobacillen, welke zorgen voor een zuur milieu, waardoor bepaalde bacteriële infecties geweerd worden. De natuurlijke zuurgraad kan echter door tal van oorzaken worden verstoord: bloedverlies tijdens de menstruatie, suikerziekte, pil-gebruik, seksuele ac tiviteit en schimmelinfecties. Vaginale hygiëne is dan ook minstens zo belangrijk als andere hygiëne. Inwendige reiniging Bij verstoringen in het vagi nale milieu kun je last krij gen van vervelende afschei ding, jeuk of irritatie. Voor een inwendige reiniging van de vagina kan zonder pro blemen Lactacyd Intiem li quide dagelijks worden ge bruikt. Dit werkt op basis van het lichaamseigen melk zuur en verstoort, integen- stelling tot zeep, de natuur lijke zuurgraad niet. Spe ciaal voor de inwendige rei niging tot aan de baarmoe- dermond is de vaginaal dou che ontwikkeld, waarmee de bijbehorende vloeistof (liqui de) eenvoudig te doseren en in te brengen is. De vormge ving is zodanig dat de gehe le vagina tot de baarmoeder- mond gereinigd wordt. Deze reiniging kan plaatsvinden in de douche, op toilet of bidet. Na gebruik is de vagi naal douche na met warm water te zijn schoongemaakt weer bruikbaar voor een vol gende keer. Uitwendige hygiëne UV TOTAAL SNELBRUINER Al met een beetje zon super snel bruin! Zo snel bruin bent u nog nooit geweest. Zeker niet in Nederland! Daar komt verandering in als u UV TOTAAL SNELBRUINER gebruikt. Onder invloed van de zon of de zonne bank wordt u nu super snel, mooi en egaal bruin. Zoals alle produkten van E.line bevat ook UV TOTAAL SNELBRUINER als basis vitamine E, zodat de huid verzorgd en beschermd wordt. Het vocht- regulerende systeem in de crème voorkomt uitdrogen van de huid. De huid vervelt minder snel en blijft daarom ook langer bruin. E.line UV TOTAAL SNELBRUINER is een uniek Nederlands produkt. U wordt snel bruin gewoon in de tuin, op het balkon of al winkelend. TIP: Gebruik UV TOTAAL SNELBRUINER gewoon als dag crème en u profiteert dubbel van de eerste zonnestralen. E.line UV TOTAAL SNELBRUINER is verkrijgbaar in: Proefpotje Tube Bodymilk VSn 4P5 Va" 60 gr 16,95 "an 15 gr. 150 ml. 16?5 Verkrijbaar bij: DROGISTERIJ KRUPERU HOMEOPATHIE l mm Nü voordelig kennismaken met UV TOTAAL SNELBRUINER O 2,- KORTING ICQ op de tube CRÈME uitwendige van de vagina, is nieuwe Lactacyd-Intiem voor externe hygiëne een goed alternatief. Het is huidvriendelijk, bevat geen zeep en biedt meer zekerheid dan water alleen. Vooral na het sporten, bij warme da gen, tijdens of na de men struatie of na gemeenschap kunt u de buitenkant van de vagina hiermee dagelijks Wilt u van de nieuwe Lacta cyd Intiem voor de externe hygiëne een gratis probeer- sachet ontvangen, schrijf dan een kort briefje met uw motivatie en het produkt wat u nu gebruikt aan: Lac tacyd Intiem, Antwoord nummer 736, 2000 VC Haarlem. Verkrijgbaar bij drogist en apotheek. Ongeveer de helft van de menstruerende vrouwen en meisjes heeft er last van: krampachtige pijnen in de onderbuik en rug, als gevolg van het samentrek ken van de baarmoederspieren. Deze samentrekkin gen zijn nodig om het baarmoederslijmvlies uit te scheiden en zijn dus een wezenlijk onderdeel van de menstruatie. Dat betekent echter niet dat we ook de bijkomende pijn voor lief moeten nemen. Dr. Will- mar Schwabe heeft een produkt tegen menstruatie krampen op de markt gebracht. Het heet Femina- plant, het is 100 procent plantaardig en het is verkrijgbaar bij apotheek, drogisterij en reform huis. Werkzaam middel Feminaplant bevat het ex tract van de zaden van de paardekastanje. Deze stof normaliseert de doorlaat baarheid van de wand van de kleine bloedvaten in de baarmoeder en gaat vochtophoping tegen. Dank zij deze eigenschappen zorgt dit middel voor een men struatie zonder krampen. Een doosje bevat 20 speciale 'retard'-dragees, die ervoor zorgen dat de werkzame stoffen gelijkmatig aan het lichaam worden afgegeven. Daardoor hoeft u slechts tweemaal daags het middel in te nemen, om toch de hele dag de positieve werking te ondervinden. Dit middel brengt de betrouwbaarheid van de anticonceptiepil ove rigens niet in gevaar. Met Feminaplant is onderzoek gedaan bij 100 vrouwen en meisjes in de leeftijd van 16 tot 51 jaar met menstruatie pijn. Zij zijn vanaf de eerste dag van de menstruatie be handeld met Feminaplant. Bij 68 vrouwen en meisjes was er sprake van een on middellijk effect. Bij 31 vrouwen trad er 1 tot 6 uur na inname van het middel verbetering op. Een gratis folder met infor matie over de menstruatie en Feminaplant kunt u aan vragen door te bellen met 06 - 0996662 (gratis 06-num- mer).Ookmet andere vragen over zelfmedicatie met na tuurlijke middelen kunt u hier terecht. Wytóptemt SU MENSTRUATIEPIJ N In de zomermaanden doet zich voor velen on der ons weer een ver trouwd probleem voor, insektebeten en insek- testeken. De gevolgen van zo'n beet of steek kunnen variëren van een beetje ongemak tot levensgevaarlijke reak- ties van het lichaam. Steken en beten De beet of steek van een insekt heeft een klein huid- wondje tot gevolg. De hef tigheid waarmee het huid wondje wordt gemaakt en de pijn die veroorzaakt wordt, variëren van insekt tot insekt. Bijtende insek- ten, zoals mug, vlo en teek, zuigen wat bloed uit het li chaam van het slachtoffer. Insekten die steken, o.a. wespen, bijen en mieren, doen dit voornamelijk uit af- De handige meeneempen Energieniveau stijgt De wetenschappelijke theo rie hierover is als volgt: Q10 is het wezenlijkste element bij het omzetten van energie in onze cellen. Als het QlO gehalte te laag is, benutten we deze energie niet opti maal. Voor het gewicht bete kent dit dat we het vet niet goed verbranden en hoewel we minder eten is het niet mogelijk om op een normaal gewicht te blijven. Wanneer we extra QlO innemen, raakt alles snel weer in evenwicht en merken we dat ons energieniveau stijgt. Daarnaast vallen we snel af. Bio-Quinon Q10 is verkrijg baar bij apotheker, drogist en reformzaak. Voor meer informatie: Bio-Voedings- supplementenlijn, tel.: 08385 - 52760. Behandeling Als men gestoken is door een insekt, moet de eventu eel achtergebleven angel di- rekt worden verwijderd. Pijn en irritatie kunnen daarna snel worden vermin derd door een koud compres of een ammonia-oplossing. Zo'n speciale ammonia-op- lossing is sinds kort ver krijgbaar in een doseerpen, After Bite. Makkelijk om overal mee naar toe te ne- men en eenvoudig aan te brengen op de geïrriteerde plek door de speciale doseer- dop. After Bite is een effektief middel dat voor een snelle verlichting zorgt van pijn en jeuk na een steek of beet van muggen, vliegen, bijen, wespen, maar ook van brandnetels en kwallen. Be langrijk is wel dat After Bi- te zo snel mogelijk maar ze ker binnen vijf minuten op de plek wordt aangebracht. De zwelling van de huid stopt dan direkt en de jeuk vermindert. After Bite laat geen vlekken na en bevat ook een speciale olie die uitdrogen van de huid voorkomt. Verkrijg baar bij drogist en apotheek. Voor meer informatie: tel.: 076 - 201520. door G. van Lieshout, arts Zonnebaden De meeste mensen kunnen zonder problemen zonnebaden en bruin worden. De zon geeft warmte en ontspanning. Daarnaast zorgt de zon voor de aanmaak van vitamine D in ons lichaam. Het woordje „zon" vindt u niet voor niks terug in het woord gezond. Er ontstaat pas een kans op problemen als mensen overdrijven. Overdrijven is 3 maal (of meer) per jaar een intensieve bruiningskuur onder gaan. Zon en huidkanker Er bestaan drie belangrijke huidkankers. Twee soorten (basalioom en spinalioom) komen bij buitenmensen vaker voor dan bij binnenmensen. De derde soort, moedervlek kanker (melanoom), ontstaat waarschijnlijk niet sneller door zonneverbranding of bruinen. 85% van de huidkan kers ontstaat boven 50 jaar. Waarschijnlijk duurt het 40-60 jaar voordat overmatig zonlicht tot kanker kan leiden. Dat hoeft dus helemaal niet. '■acracyrf intiem Lactacyd Intiem, inwendige èn uitwendige reiniging van de vagina. wassen. Het reinigt net zo goed als zeep maar bevat geen agressieve bestandde len. Bio-Quinon' QÏÖ ken was de QlO-groep ge middeld 12 kilo afgevallen. De andere zonder Q10 ge middeld 5 kilo. De QlO-groep bleef afvallen en na drie maanden waren ze gemiddeld 15 kilo kwijt, ter wijl de andere groep weer was aangekomen. Kun je afslanken door Bio-Quinon Q10 in te nemen? Ja. Onderzoeken lijken er op te wijzen, dat de helft van de mensen met overgewicht zouden kunnen afvallen als ze QlO innemen. Onderzoekers weten op dit moment nog onvoldoende hoe het komt dat QlO dit slankmakende effect heeft, maar testen aan de universi teit van Antwerpen laten duidelijk zien, dat QlO er voor zorgt dat het gewicht van een aantal mensen af neemt. Dr Luc van Gaal nam een groep van 27 pa tiënten, die allen uit een fa milie kwamen waarin over gewicht veel voorkwam. Hij onderzocht hun QlO gehalte en ontdekte dat bij ruim de helft van hen dit gehalte la ger was dan dat het zou moeten zijn. Hij verdeelde ze in twee groepen, waarbij in beide groepen zowel mensen zaten met een laag als met een hoog QlO gehalte. Alle deelnemers kregen hetzelfde dieet en de ene groep kreeg dagelijks 100 mg QlO als supplement. Na negen we-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 4