Bus/fflfSB Helemaal nieuw Na 10 jaar: huwelijk uit geintje Camping Tour! \onQe y Bedankt provincie! Diergaarde Blijdorp blij met radioreclame RADIO 1 RIJNMOND DINSDAG 6 JULI 1993 09.00 10.00 12.00 Maandag: t/m vrijdag: 07.00 Hans Verbeek. Met van 07.30-08.30 uur: Editie Half Acht. En verder: Ik Bel Wel, Culturele Agenda, het Gedicht van de Dag. Nederlandstalige muziek. Henriëtte -Geeve. Hans van Vliet en Leon Boele. Met: de Ruilbeurs, Het Waar Gebeurde Verhaal, de Grintte- gel, de Weekartiest, de Vijf van Vroeger. Chris Vemer. Met van 12.00-12.30 uur cultuur: maan dag: beeldende kunst met Dingenus van de Vrie; dinsdag: mu ziek met Arie Groe- neveld; woensdag: boeken met Maria Heiden; donderdag: film met Peter Snel; vrijdag: theater met Frank van Dijl. Van 12.30-13.00 uur: Editie Half Eén. Van 13.00-13.30 uur: de Gast van de Week. Van 13.30-14.00 uur: Servicerubriek: maandag: milieu; dinsdag: sociale ru briek; woensdag: consumentenru briek; donderdag: goede zaken. T.e.m. 23 juli: 14.00- Tour de France. 17.00 Fietsprogramma. Vanaf 26 juli: RR-Expresse. Non stop muziek met Frans van Dun. Uit en thuis. Roland Vonk verrast een luisteraar. Reint Jan Potze. Met van 17.30-18.00 uur: Editie Half Zes. 18.00- Vakantiepost. 19.00 Telefonische reacties van luisteraars. Zaterdag: 10.00 Het weekoverzicht. Ineke Moerman. Vonkey business. Roland Vonk. Het Motorpaleis van Wilfried de Jong. De Akai-Rijnmond 30. Reint Jan Potze. RR-sport. Peter Ou- werkerk. Deelder draait..., en jullie luisteren. Jazz met Jules. Wim Kerkhof. Met het Radio-Rijnmond- -kerkhof. RR-sport. Peter Ouwerkerk. 14.00 16.00 17.00 10.30 11.00 12.00 14.00 17.00 18.00 19.00- 22.00 Zondag: 10.00 Diep. 11.00 12.00 Rijnmonds Liesbeth van der Kruit. Rijnmonds Diep Cultuur. Frank van Dijl. Oldtimers. Hits van toen met Pieter Leen en Paul Coopmans. 13.00- RR-sport. Leon Boe- 18.00 le/Victor Deconinck. Eigen nieuws op de hele uren. Actualiteiten op werk dagen: 7.30.12.30 en 17.30 uur. Actuele programma-infor matie op Teletekst-pagina 873. Het laatste Radio-Rij n- mond-nieuws op Teletekst- -pagina 874. De kogel is door de kerk: Radio Rijnmond krijgt de komende vijfjaar 15 procent minder subsidie van de provincie. Dat is bijna vier miljoen gulden. Waar hebben wij die korting aan te danken? U gelooft het niet, maar de reden is dat we het zo goed doen. Of nog duidelijker: omdat we sinds kort over reclame-inkomsten beschikken vindt een meerderheid van de provincie dat de subsidie omlaag kan. Wij worden dus gestraft voor goed beleid. Bedankt provincie! Nou zou je denken dat door de verlaging van de subsidie u als luisteraar minder voor regionale omroep hoeft te betalen. Dat is waar. U boft dus. Maar de meeste luisteraars houden zo van Ra dio Rijnmond dat een daalder minder per jaar hen koud laat. Een paar jaar geleden lieten we dat grondig onderzoe ken. En wat bleek? Meer dan zestig procent van de mensen in het zendgebied heeft eerder twintig gulden voor onze omroep over dan een tientje. En op onze oproep in de vorige Radio Rijnmond Reporter reageer den tientallen luisteraars met: „Ja, ik heb een tientje over voor Radio Rijnmond". Slechts drie mensen lieten een ander geluid horen. De inzenders worden bedankt voor hun steun. U kunt altijd nog lid van Radio Rijnmond worden als u dat nog niet bent. Voor tien gulden per jaar. Zuid-Holland loopt opvallend uit de pas ten opzichte van alle andere provincies in ons land. Die besloten wél allemaal tot handhaving van het tientje. Een tweede verschil is dat alle andere provincies uw bijdrage innen en direct doorschuiven naar de regiona le omroep, terwijl Zuid-Holland tegen de regels in Wat uw meent! enorme bedragen in potjes reserveert om vervolgens politiek te bepalen wat er met dat geld dient te gebeu ren. Paternalisme ten top. Radio Rijnmond wil de functie van publieke omroep in deze regio versterken. Tegen de groei van commerciële concurrenten in die zich vooral beperken tot het uitzen den van makkelijk in het gehoor liggende muziek. Wij willen 24 uur radio gaan maken en TV op beperkte schaal. Samen met de lokale omroep en het Rotterdams Dagblad. Daarvoor is geld nodig dat we voor een deel zelf via onze radioreclame verdienen. Maar wat doet de provincie? Die frustreert ons bewust in dat streven. De politieke besluitvorming was het school voorbeeld van hoe het niet moet en waarom u steeds meer een broertje dood heeft aan de politiek. Zo was de PvdA vóór handhaving van een tientje en het CDA voor verlaging, maar door allerlei politieke spel letjes was het eind van het liedje dat de PvdA juist voor verlaging was en het CDA voor handhaving. Leg dat de kiezer maar eens uit. Dan vroeg het CDA of D66, PvdA en de VVD bereid zouden zijn om de motorrijtuigenbelasting te verhogen indien de regionale omroep als gevolg van de subsidie verlaging in de komende jaren tekort zou komen. Leg de kiezer maar uit wat die twee dingen met elkaar te maken hebben. En een van de initiatiefnemers van de verlaging van het tientje bleek tijdens het debat in het bestuur van een lokale omroep te zitten. Over belangenverstrenge ling gesproken. Tenslotte kon de gedeputeerde makkelijk zeggen dat er in geval van nood een beroep op de algemene middelen kan worden gedaan, omdat hij op zijn vingers kan natellen dat hij er (door de desastreuze voorspellingen voor de PvdA) op het moment dat zo'n situatie zich zou kunnen voordoen, niet meer zit. Conclusie: een meerderheid van de provinciale politiek houdt niet van Radio Rijnmond. Dat zij zo. Wat ons betreft is dat wederzijds. Daarom gaan wij ons tegen het besluit en de manier waarop we worden gefinancierd, verzetten. Ver volgens stellen we een gezamenlijke relatietherapie voor. We hebben vijf jaar om weer vrienden te worden. Peter van der Ploeg: trots op zijn Blijdorp. „Het is weer voorjaar in Blijdorp..." Met die woorden, uitgesproken door Gert-Jan (Gla mourland) Dröge, be gon de opvallende com mercial die een tijd lang in de reclame zendtijd van Radio Rijnmond te horen was. Het was de eerste keer dat de Rotterdam se (koninklijke!) dier gaarde gebruik maakte van radioreclame. We denken wel dat het zijn y vruchten heeft afgewor pen," zegt de marketing manager van Blijdorp, Pe ter van der Ploeg. „We heb ben ontzettend leuke reacties gehad op het reclamespotje van Gert-Jan Dröge, en vol gens mij heeft het ook bijge dragen aan de grotere ver koop van jaarkaarten. Die is dit jaar gigantisch, daar is geen ander woord voor. We hebben nu, op de helft van 1993, al meer jaarkaarten ver kocht dan in heel 1992. Dus je mag wel zeggen dat het heel succesvol is geweest." Desgevraagd licht Peter van der Ploeg toe dat het gaat om zo'n vijfduizend jaarkaarten. „Zondermeer een hit." Hij vervolgt: „We hebben als diergaarde natuurlijk ontzet tend veel free-publicity, en dat blijft ook zo want we heb ben veel te vertellen. Maar we zijn ook een bedrijf en als je investeert, moetje ook inkom sten gënereren. Eén van die inkomstenbronnen is de ver koop van jaarkaarten en als je die kunt ondersteunen met ac ties als reclame op de radio, moet je dat zeker doen." Olifantjes Diergaarde Blijdorp is veel vuldig in het nieuws. Er wor den olifantjes en ijsbeertjes geboren en er wordt hard ge werkt aan de modernisering van de tuin waarbij de dieren meer speelruimte krijgen in hun eigen biotoop. „We hebben een ontwikke lingsplan tot 2002, dus we kun nen nog wel even vooruit. Op dit moment is het grootste project uit het masterplan het nieuwe dikhuidenverblijf, Ta- man Indah (dat is Maleis voor 'schone plek in het bos'). Daar wordt heel hard aan gewerkt. Dat is in de zomer van 1994 klaar. Tegen die tijd zijn de voorbereidingen gestart van een nóg groter project: het Oceanium. Dat wordt geves tigd in het nieuwe stuk van Blijdorp, aan de kant van het Roel Langerakpark, aan de andere zijde van het spoor. Daar komt straks, dan praten we over 1996-'97, ook de nieu we hoofdingang. Het oude en het nieuwe Blijdorp zijn dan met elkaar verbonden door een zestig meter lange tunnel onder het spóor," aldus Van der Ploeg. De kosten die met de ingrij pende vernieuwing gepaard gaan, worden bestreden door de verkoop van (jaar)kaarten, door inkomsten van fondsen werving, de exploitatie van het restaurant en de souvenir winkel en sponsoring en door de inspanningen van de Vere niging Vrienden van Blijdorp. „De vrienden hebben één mil joen gulden bijgedragen aan het dikhuidenverblijf. Dat is toch niet een gering bedrag voor een club met vierduizend leden!" vertelt Peter van der Ploeg, eraan toevoegend dat de diergaarde ook nog subsi die krijgt. Wolvengehuil Helemaal nieuw is het logo waarmee Radio Rijnmond zich presenteert sinds zijn verhuizing naar Mediacentrum-West op de hoek Mathenesserlaan en Nieuwe Binnenweg. Het logo, ontworpen door Hard Werken, is multi-functioneel, dat wil zeggen dat het in verschillende varianten kan worden ge bruikt. Hieronder het nieuwe logo, dat luid en duidelijk laat zien waar het om gaat. U ziet het hier in zwart afgedrukt, maar op ons briefpapier is het uitgevoerd in fraai Radio-Rij n- mondblauw. 93,4 FM Met aanstekelijk enthousias me laat hij de deels al gemo derniseerde dierentuin zien. Het wolvenpaar heeft in zijn nieuwe onderkomen volop de ruimte om te ravotten. Er is ook een heuveltje opgewor pen waarop de wolven 's nachts wel eens hun gehuil laten horen. Heel bijzonder is ook de vleermuizengrot. In het schemerdonker vliegen de diertjes vrijelijk rond, vlak bo ven de hoofden van de bezoe kers. Ook de vogels hebben de ruimte gekregen in het nieu we Blijdorp. In plaats van in een kooi, verblijven ze nu bin nen een als een tent gespan nen net. En overal mensen die zich aan de dieren staan te vergapen. Blijdorp is duidelijk populair. In het najaar gaat de diergaar de waarschijnlijk weer recla me maken via Radio Rijn mond, ook weer met als doel het verkopen van jaarkaar ten. U hoort er nog van! Hoofdredacteur/direc teur: NICO HAASBROEK Radio Rijnmond Reporter verschijnt maandelijks als bijlage van De Haven loods en Het Zuiden in een oplage van een half miljoen exemplaren in het zendgebied van Radio Rijnmond (93.4 FM) In opdracht van Radio Rijnmond Mathenesserlaan 155 3015 CJ Rotterdam Tel. 010-4364436 gerealiseerd door Kuijpers&vanDijl MediaMaatschap Binnen Walevest 21 3311 AA Dordrecht Tel. 078-148847 en uitgegeven door Wegener Huis-aan-huisbladen BV Postbus 1980 3000 BZ Rotterdam Tel. 010-4699911 Advertentie-exploitatie: Wegener Huis-aan-huisbladen BV Inlichtingen A. van Mete ren Tel. 010-4699324 Het volgende nummer van Radio Rijnmond Re porter verschijnt op dins dag 7 september 1993. „Tegen mensen die ons vroegen of we ook zouden gaan trouwen, zeiden we altijd: als we elkaar tien jaar kennen. Eigenlijk als geintje.En aangezien ze elkaar op 1 juli 1983 ontmoetten, gaven Radio-Rijnmond-verslaggeefster Natascha Kuit en Mare Bakker elkaar afgelopen donderdag hun ja-woord. Eindelijk dus, mag je wel zeggen, na die lange, lange aanloop. Voor de vijfde keer de RR- Aan het prachtige om slag dat Maarten Laup- man voor deze krant maakte, kon u het al zien: het is zomer dus vakantietij d dus cam- pingtijd. En dat bete kent dat Radio Rijn monds 'dreamteam', Hans van Vliet, Leon Boele en Menno Tam- ming, er weer op uit trekken. Met andere woorden: het is tijd voor de Radio Rijn mond Camping Tour, en dat al voor de vijfde achtereenvolgende keer. Vergezeld van vele be kende artiesten bou wen Hans van Vliet cum suis tussen op zo merochtenden 10.00 en 12.00 uur een feestje op tien verschillende lokaties. Het slotfeest, zeg maar: -spekta kel, vindt zoals gebruikelijk plaats in het Luxor Theater. Ook de sponsors van de Cam ping Tour zullen groots uit pakken. Stichting Zieken fonds Rotterdam, AKAI, Fuji- film en EVA laten niet alleen hun produkten zien, maar ze zullen ook de nodige aardig heidjes aan belangstellenden meegeven. De Radio Rijnmond Camping Tour start op donderdag 22 juli op Camping Vluchtenburg in 's-Gravezande. Een dag la ter strijkt de karavaan neer in Tour itinerary 29 juli: Tuincomplex Streven naar Verbetering, Rotterdam; 30 juli: Vakantiecentrum Gin- kelduin, Leersum. De avond daarvoor voetbalt het Radio- -Rijnmond-team tegen het elf tal van Ginkelduin. Vorig jaar verloor Radio Rijnmond nipt met 12-2; 5 augustus: Camping Herelse Heide in Heerle (Wouw); 6 augustus: recreatiecentrum Kruininger Gors, Oostvoorne; 12 augustus: Camping Hazen- duinen, Putte; 13 augustus: camping De Klepperstee, Ouddorp; 19 augustus: Gran Dorado Port Zélande, Ouddorp; 20 augsutus: Camping De Quack in Hellevoetsluis. Op vrijdag 27 augustus is de afsluiting in het Rotterdamse Luxor Theater. Ruim negen honderd Radio-Rijnmond- -luisteraars hebben zich al aangemeld. Kortom: „Stijf uit verkocht", zoals Hans van Vliet het uitdrukt. Na het programma in Luxor vertrekken de bussen richting Nieuwkuijk voor de traditio nele Brabantse koffietafel,1 waarna vijf schepen klaarlig gen voor een prachtige vaar tocht door de Biesbosch. De medewerkers van Radio Rijnmond hebben inmiddels hun bedrijfsbermuda uit de kast gehaald, de regenlaarzen afgespoeld en de joggingpak ken afgeborsteld. Vanaf 22 juli komt het 'dream team' naar u toe, dus - als u er nog geen heeft: nog gauw even een caravan kopen! Vonkey Business is een mediamiek programma op Radio Rijnmond over van alles en nog wat. Elke zaterdagoch tend van 10.30 -11.00 uur. In de Rijnmond Reporter onthult de maker van Vonkey Business maandelijks wat zich zoal afspeelt in de mensch achter het programma. WERELDBEROEMD IN ROTTERDAM (ALWEER) In Vonkey Business komen geregeld 'bekende' mensen aan het woord, en niet zelden gaat het over beroemd heid. Dat verschijnsel intrigeert mij namelijk nogal. Beroemdheid is, naast oud papier en gevoelens van onmacht, een van de belangrijkste produkten van de media. Ooit was 'beroemdheid' het bijverschijnsel van een bijzon der talent, van een opvallende daad of van botte macht. Sinds de overname van het publieke leven door de televi sie, betekent 'beroemd' vooral: bekend van tv. En daar is iets curieus mee aan de hand. Als je de tv uitzet, is Ruud Lubbers nog steeds ministerpre sident van dit land. Maar wie is dan bij voorbeeld nog Koos Postema? Het medium schept blijkbaar z'n eigen werkelijkheid. Je merkt dat pas goed als je een 'beroemdheid' in het wild tegenkomt. Dan botst die televisie-werkelijkheid op de alledaagse werkelijkheid. Een paar jaar geleden was ik door mijn geregelde verschij ning op de Dorps TV zelf een beetje wereldberoemd in Rotterdam, en op een dag werd ik op straat herkend door een groepje vrouwen van middelbare leeftijd. Een van hen wees naar me en riep: 'Hé, daar heb je het televisie-manne tje!' Het televisie-mannetje. Voor die mevrouw was ik niet groter dan de beeldbuis. Ik denk daar wel eens aan als ik 's morgens in de spiegel kijk. Dag televisie-mannetje. MEDIAMIEK TOT IN DE DOOD Het voordeel van radio boven de krant, is datje op de radio nog eens wat ruimte kunt opvullen door een plaatje te draaien. Tijdens mijn - bescheiden, binnenlandse - vakantie bestond Vonkey Business uit muziek. Het colum- n-achtige hoekje in de Rijnmond Reporter dat u nu zit te lezen daarentegen, moest wél gewoon geschreven worden. De hoofdredakteur had deze ruimte natuurlijk ook wit kunnen laten, met bovenaan de mededeling en dan nu muziek! maar of dat echt gewerkt zou hebben, nee dus. Maar goed, op vakantie. Op vakantie heb ik onder meer een oude schoolvriend opgezochtrdie inmiddels hoogleraar is. Ik vergeet altijd waarin precies, maar het is iets met geld. Financiering, geiooi ik. Die vriend vertelde dat hij zojuist halsoverkop terug was gekomen van een reis door het Verre Oosten. Hij had daar een congres bezocht, was met een collega op pad gegaan om toch ook nog wat van de omgeving te zien, en was zwaar ziek geworden. De malaria-pillen die hij slikte hadden hem angstaanja gende hallucinaties bezorgd. Hij dacht dat hij dood ging, dat hij een of andere terminale ziekte had, dat hij afscheid moest nemen van zijn in Nederland gebleven vrouw en kinderen. Hij 'zag' zijn eigen begrafenis. Nu, weer veilig thuis, maakte hij nog een aangeslagen indruk. Hij had de dood in de ogen gekeken. Of nee, erger: hij had gedacht dat hij al dood was. „Echt waar," voegde hij eraan toe, „in gedachten was ik al bezig om alles financieel te regelen voor mijn gezin." En daar moesten we toch ook een beetje om lachen. Ja, financiering was nou eenmaal zijn vak, en als hij dacht aan zijn dood, dan dacht hij aan de geldmatige afwikke ling daarvan. Iedereen denkt wel eens aan zijn eigen einde. Ik ook. En dan denk ik echt niet aan geld. Dat bekijken ze dan maar. Nee, dan vraag ik me af of dat in de krant zou komen. En zo ja, hoe. Een ernstig geval van mediaverslaving, zou een andere vriend van me zeggen bij wie ik in de afgelopen vakantie ook ben langsgeweest. Die leert voor psychiater. INTUSSEN OP DE HOCKEYCLUB Als ik eerlijk ben, en dat ben ik, dan moet ik bekennen dat ik in de vakantie onder meer erg veel in bed heb gelegen. En maar dromen. De verrichte arbeid de afgelopen weken, was vooral droomarbeid. Als daar een arbeidsinspectie voor was, dan zou ik geen oog meer dicht mogen doen. Dat ik 's nachts 'getuige' was van een of andere feestelijke opening door Gerard Cox, dat kan nog. Dat Rotterdams eigen spreekstalmeester bij deze gelegenheid gehuld ging in een zogeheten knickerbocker, a la, dat was een vermoe delijk door de landelijke omgeving geïnspireerd folkloris tische detail. Maar dat ik mezelf, woelend in bed, opeens terugvond in de redaktie van een nieuw televisiespelletje met Fred Oster, dat mag toch gerust een nachtmerrie heten. Het spelletje was nog niet uitgezonden, wij vergaderden nog over de opzet, in de kantine van een hockeyclub, en aan een belendende tafel zat toevalligerwijs de redaktie van een ander nieuw tv-programma met óók een Bekende Nederlander, maar wie dat was, kon ik me 's morgens gelukkig niet herinneren. Fred Oster, dat was al genoeg om me van een ochtenderec tie te beroven. Waar zou al die onzin in je dromen toch vandaan komen? Voor een belangrijk deel natuurlijk uit het dagelijks le ven. Mijn benedenbuurvrouw in Rotterdam is onlangs toege treden tot de redaktie van het nieuwe tv-programma van Jan Lenferink en vertelde me daar vlak voor de vakantie enthousiast over. Het slaaphoofd borduurt vermoedelijk op zoiets verder en door ergens een verkeerde la open te trekken stuitert dan opeens Fred Oster door je nachtelijk leven. Van Fred Oster zal mij altijd het meest bijblijven hoe hij ooit door Peter Knegjes is omschreven: aangeklede hoc keystick. Daarom vergaderden wij natuurlijk in de kantine van een hockeyclub! En dat een tafel verder 'toevallig' een andere redaktie was aangeschoven, heeft vast te maken met de reetpaté aan talkshows en quizzen waartussen je je als mediaverslaaf- de een weg moet zappen en videoën. Tja, je kunt beroemd worden, op vakantie gaan of dromen, maar echt los van jezelf kom je natuurlijk niet. En verder kan ik u mededelen dat het op dit moment in Haren (Groningen) bij bakken uit de hemel komt. Ik dank u voor de aandacht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 9