Uj DE HAVENLOODS Angst bii bewoners '412-proiect' door he* afsluiten van dakluiken ,NOPmlMINGSHAL_ BOUMAN IN DEZE KRANT IS^ i S Specialisten voeren actie Geurvreters Ambtenaren wachten af BRISTOL als het-^Éft wppengj^ cjftTiufclCfffifcer ülfr Budget Polis Alles over Parket r Ksa^ WOONNIEUWS BOUMAN NU ZOMEROPRUIMING Dmm, IJsselmondselaan 175 proms Rotterdam - Kralingseveer 010-4508033 EDITIE P, DONDERDAG 8 JULI 1993, 42e JAARGANG Nr. 27 Wegener huis-aan+iUsbLaden HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM Sclllfitfa 111S1 INJj^IWSMflCÏ UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM Verkiezingen in vakantie SCHIEDAM De voorjaars vakantie I994 voor het onder wijs is definitief voor begin maart vastgesteld. En valt daar mee samen met de gemeente raadsverkiezingen van volgend jaar, die op 2 maart plaatsvin den. Het college van B W besloot hiertoe, nadat D66 eer der deze week bekend maakte niet verder aan te dringen op verplaatsing van de vakantiepe riode, omdat dit tot teveel over last en onzekerheid zou leiden voor werkers in het onderwijs en ouders van leerlingen. Wethouder Wiegman (PvdA): „We hebben alles gedaan om de zaak te veranderen, om te voor komen dat straks vakanties en verkiezingen gelijktijdig plaats vinden. Maar we vonden als Schiedam geen gehoor in de re- 46^EDITlES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK ADB - In verband met de vakantie is het Anti-Discrmininatie Buro Schiedam gesloten van 12 juli tot en met 15 augustus. Op maandag 16 augustus gaan de deuren weer open. Tijdens deze vakantieperiode van het ADB kan men met klachten over discriminatie terecht bij het meld punt van RADAR te Rotterdam, tel. 4126212 (dagelijks van 9.30 tot 17.00 uur). Eruit gefietst rote opruiming - twaalf op de plek I van één'. Onder die W V titel organiseerden de plaatselijke afde lingen van Milieudefensie en de fietsersbond ENFB dinsdagmid dag een actie aan de Lange Ha ven. Een opzichtige (opblaasba re) auto werd door omstanders weggedragen, waarna fietsenrek ken werden neergezet waarin maar liefst twaalf tweewielers konden worden geplaatst. „Hiermee willen we aantonen dat het aantal fietsers in Schie dam nog fors kan stijgen", zegt Rinus Wagenaar van de ENFB. „Een toename die de leefbaar heid in de stad ten goede komt. Om dit te bereiken moet een eind worden gemaakt aan de onder geschikte positie die de fietser in het verkeer inneemt. Hoeveel moeite moet je tegenwoordig al niet doen om je fiets fatsoenlijk weg te zetten?" De actie trok dinsdagmiddag en kele tientallen belangstellenden. Ook wethouder Zijdeveld van Verkeer was van de partij. De stadsbestuurder hielp een handje bij het verwijderen van de 'per sonenwagen' SCHIEDAM Een groot aan tal medisch specialisten in diver se ziekenhuizen in het Rijn mondgebied (waaronder het Schielandziekenhuis) heeft be kend gemaakt dat zij hun werk zaamheden zullen aanpassen aan 'de volumebeperkingen zo als die door staatssecretaris Si mons worden aangegeven'. Deze acties, zo hebben de specialisten aangekondigd, zullen de komen de weken plaatsvinden. De eer ste keer in de week van 12 tot en met 17 juli en daarna in principe elke tweede week van de volgen de maanden. Praktisch heeft dit tot gevolg dat veelal alleen in acute situaties hulp zal worden verleend aan patiënten en wanneer sprake is van behandelingen die geen uit stel gedogen. In veel gevallen zullen dus bestaande poliklinie kafspraken voor opname of voor een onderzoek moeten worden gewijzigd. De directies van de ziekenhuizen vragen de patiënten zelf goed op te letten of een afspraak al dan niet wordt verzet Als een afspraak wordt verzet, dan hoort men dat via de behandelend specialist. Wie niets hoort mag er dus van uit gaan dat de afspraak doorgaat, aldus de specialisten. Spruitjeslucht Ziekenhuislucht Rotte-eierenlucht Graflucht Vislucht Dranklucht Dick van der Lugt Strontlucht Olielucht Brandlucht Gaslucht Kattepislucht Gebakken lucht De Milieudienst DCMR gaat in Schiedam en Vlaardingen veertig 'snuffelaars' opleiden in het herkennen van ver schillende soorten stank. Vo rig jaar kreeg de milieudienst 10.000 telefoontjes binnen over vieze luchtjes. Ongeveer tweederde van de Rijnmond^ bewoners ondervindt regel matig last van hinderlijke geurtjes van industrie, land bouw en verkeer. Wij vLUCHTen (Red.) Het bestuur van de Stichting Rotterdam Baseball dankt alle vrijwillig(st)ers, spelers, scheidsrechters, scoorders/-sters, controleurs, politie bureau Noord en sponsors voor hun medewerking aan het 5e World Port Tournament. SCHIEDAM Aan het re novatieproject '412 Roëll- straat' zitten niet alleen zon nige kanten. Nu een groot aantal bewoners een paar maanden in de grondig opge knapte woningen zit, springen ook twijfelachtige aspecten in 't oog. Zo blijkt er in de be staande flatblokken waarop een complete etage werd neer gezet geen dakluik meer te zijn. „Het vluchtluik is ge woon dichtgetimmerd", zegt Leo van den Brink, die op drie hoog aan de Van Haar- enlaan woont. „Als hier bene den brand uitbreekt, zitten wij op zo'n tien meter hoogte. Waar moet ik dan met m'n vrouw en kind naartoe De brandweer weerspreekt deze lezing. „Bij brand is het de bedoeling dat bewoners het balkon op gaan en daar door ons worden opgepikt." Het ingrijpende renovatieproject '412 Roëllstraat', uitgevoerd in opdracht van het Gemeentelijk Woningbeheer, geldt als de parel in de Schiedamse stadsvernieu- Rewoi r Leo van den Brink wing. Per woning werd voor een kleine 40.000 gulden vertim- merd. Er kwamen 'hangende' balkonnetjes, egale lagen struc- tuurverf in pasteltinten, wonin gen werden geheel geïsoleerd en van cv voorzien, er kwamen lif ten en complete woonlagen ver schenen op bestaande flatblok ken. Hoewel er nog volop ge werkt wordt, is een groot aantal woningen al een paar maanden bewoond. En dan blijkt dat vooral die nieuwe etages voor problemen zorgen. Brandtrap „Ik ben behoorlijk geschrokken. En met mij een groot aantal an dere bewoners", zegt Leo van den Brink. „In januari van dit jaar zijn we op de derde woon laag in een portiekwoning aan de Van Haarenlaan komen wo nen. Dat is eigenlijk de bovenste etage van het portiek, maar bo venop onze flat is nog eens een 'losse' woonlaag geplaatst. Voorzien van galerij en lift. Aan die etage werd ook een brand trap gemonteerd. Dat heeft mij aan het denken gezet. Want vroeger, toen die vierde woon laag er nog niet was, had elk afzonderlijk portiek een brand- luik naar het dak. Dat zat er natuurlijk niet voor niets. Maar als er nu beneden in het trappen huis br'and uitbreekt, kunnen de bewoners op de tweede en derde woonlaag nergens heen vluch ten. Dan zitten wij op zo'n tien meter hoogte. Waar moet ik dan met mijn vrouw en kind naar toe? Ik heb daarover een opzich ter aangesproken. Maar die man nam mijn klachten nauwelijks serieus..." Bij het Gemeentelijk Woningbe heer wordt ontkend dat het dak- luik een branduitgang is. „Al heet het in de volksmond wel zo, dat realiseren wij ons terdege", zegt voorlichtster Hurkmans. „Maar officieel gaat het om een inspectieluik, voor op het dak. Deze renovatieplannen zijn ge heel volgens de regels uitge voerd." Hoofd Preventie Assier van de Schiedamse brandweer onder schrijft deze conclusie. „Bij een eventuele brand is het de bedoe ling dat de bewoners via het trapportaal naar beneden lopen of het balkon opgaan, waar ze door ons worden opgepikt. De brandweer is binnen zes minuten op elke lokatie in de stad. Daar moet je van uit gaan. En aan de vierde woonlaag is wel een brandtrap bevestigd, omdat dat boven de dertien meter hoogte wettelijk verplicht is. Als de be woners niet bekend zijn met deze voorschriften moeten we daar misschien iets aan doen. Meer voorlichting wellicht." Bewoner Leo van den Brink is enigszins verbaasd. „Hier wist ik niets van af en ik houd er mijn twijfels over. Op deze manier ben geheel overleverd aan de snelheid van handelen van de brandweer. Als de brandweer om wat voor reden ook te laat is, zitten wij als ratten in de val." 'Vuile SCHIEDAM Niet alleen de dakluiken houden de ge moederen bezig. Ook het feit dat sinds maanden de ramen in sommige blokken van het renovatieproject '412 Roëll straat' niet gelapt zijn, zit de bewoners niet lekker. Sylvia van den Brink: „Om dat hier een nieuwe isolatie laag op het dak is neergelegd, durven glazenwassers het niet aan om met hun ladders aan de slag te gaan. Ze zijn blijk baar bang om beschadigin gen aan te richten, waarvoor ramen' ze later aansprakelijk worden gesteld. Daardoor zijn bij ons de ramen al sinds maanden niet gezeemd. Ik ben blij met een regenbuitje, dat het'erg ste vuil wegspoelt." Maar volgens voorlichtster Hurkmans van Woningbe heer gaat er wat veranderen. „Wij zijn in vergevorderde onderhandeling met een schoonmaakbedrijf, dat extra i voorzieningen wil treffen om de ramen te lappen. Zodat er geen gaten in de isolatielaag ontstaan." SCHIEDAM De acties van de Schiedamse ambtenaren voor 'goede arbeidsvoorwaarden' zijn voorlopig opgeschort tot eind augustus. Actieleider Guus van Zanten: „We kunnen terugkijken op een redelijk geslaagde periode van werkonderbrekingen en kantine bijeenkomsten, al viel de actiebe reidheid van de Schiedamse ambtenaren mij iets tegen. Half mei hebben we met z'n allen op het Museumplein gestaan en wethouder Wiegman een petitie aangeboden. De wat trage reac tie van het college van B W kwam op 23 juni in de vorm van een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daar in wordt gevraagd om de onder handelingen over de CAO voor het gemeentepersoneel spoedig te hervatten met het doel om tot een voor beide partijen bevredi gende oplossing te komen. Had voor mij in iets duidelijker taal gesteld mogen worden, maar persoonlijk ben ik niet ontevre den met die reactie." Dat In Schiedam de vuilnisman nen geen 'harde' actie hebben gevoerd, zoals in Rotterdam en Vlaardingen waar al het vuilnis dat niet in de bekende grijze zak was verpakt lange tijd op straat bleef staan, ligt volgens Van Zanten voor de hand. „Hier zijn de vuilnisophalers in dienst van het ONS, een particuliere onder neming. Het zijn dus geen amb tenaren, zo simpel ligt dat." Van Zanten hoopt dat de onder handelingen tussen bonden en VNG snel tot resultaat leiden. „Maar mocht dat niet lukken dan staan wij zo weer klaar om actie te voeren. We tillen de ac ties over de vakantie heen, maar voor september hebben we de draaiboeken snel klaar. De eis voor 2.5 procent prijscompensa tie, waar het allemaal om draait, lijkt mij niet meer dan rede lijk..." Leder inlegzool Wit leder voetbedmuil. Maten 36 - 41 Normaal 29.95 Bristolprijs 25.- Alléén geldig t/m zaterdag a.s. HOOGVLIET en SPIJKENISSE Rotterdam Binnenwegplein 20 (boven Zeeman Textielsuper) Rotterdam op hel ZUIDER-TERRAS van winkelcentrum Zuidplein Vlaardingen .Hoogstraat 219. Hoogvliet Binnenban 54. Snuiten.*» «.ahTer Meulen). RËSTANTAANBIEDINGEN TEGEN WAANZINNIG LAGE PRIJZEN Hoofdweg 18 Capelie aan den IJssel, Tel. 010-4518844 Hillelaan 30-39 t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 Wie rijk wil worden moet onderaan beginnen om rijk te worden is KoersPlan var Spaarbeleg (100% dochter van Aegon). Want KoersPlan is be lastingvrij sparen met het rendement van beleggen. Onqemerkt spaart u enkele tienduizenden guldens bijeeaU proS al uln SpaarvTm vanaf f 50~ Per maand. Als adviseurs bij u in de omgeving kunnen wij u hier alles over vertellen Dus stuur de bon in voor meer informatie. Met KoersPlan is 11,3% rendement op uw spaargeld mogelijk. WATERLEIDINGBEDRIJF ZUID-HOLLAND-ZUID N.V. Openbaar Nutsbedrijf Schiedam Belangrijke mededeling voor alle verbruikers van drinkwater in Schiedam. Zie onze advertentie elders in dit blad. I~Ja, i, stuur mij, vrijblijvend, meer informatie over het hoge rendement van KoersPlan I Naam en voorl.: mA. I Adres m/v I Postcode I Woonplaats i Telefoon j Stuur deze bon zonder postzegel naar onderstaand adres. Antwoordnummer 75, 3140 VB MAASSLUIS Tel.: 01899-19099 THE ORIGINALS Originele uitvoeringen BINNEWEGPLEIN ROTTERDAM van Bruynzeel en Kahrs. Ook voor doe-het-zeivers. IN DE PARKETSHÖP: ligt het vloerenboek voor u klaar. j U kunt het ook telefonisch bestellen: i 01650-53888 Profiteer van de speciale aanbieding. ubp/ïEWS VOOR.PELI6ER FANTASTISCHE KLEUREN-TV MET 55CM, FLAT SQUARE BEELD SCHERM EN TELETEKST 2 Ongelooflijk, maar waar! Zo kompleet voor zo weinig geld! Multi-ontvangst NTSC via Euro AV Scart, 90 voorkeuzezenders. menu.mute-toets, sleeptimer, teletekst en afstandsbediening. Van 799,- MEENEEM-STUNTPRIJS Aanbieding geldt t/m 15 juli a.s. en zolang vooiradig. FOTO - VIDEO 010 - 4128801 Tel. 010- 4807010 Tel. 010 - 4772117

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1