-OP®»» Snuffelaars steken neus in Je wind in Schiedam en Vlaardingen m too i ■h Vleeseter DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT bso 22*95 MfÜJ& 'Van Lier' gedoopt Weektopper Ui Hu samen Milieudienst Rijnmond DCMR krijgt jaarlijks 16.000 klachten binnen Honden maken de dienst uit in het Hargapark Centrumbewoners blokkeren kruispunt Politie pakt brandstichter Weer nieuwe afprijs- ronden. Bekeuringen Duizendste bezoeker in De Palmboom SOKKEN. UZOU WEL GEK ZIJN AIS U MEER EDITIE 9, DINSDAG 13 JULI 1993, 17e JAARGANG, Nr. 28 uiegener huLS-aan-huLsbLaden Schiedams Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. De Havenloods Het Zuiden Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad ZIE DE PAGINA'S MET RUBRIEKS- 010-4.699.444 advertenties UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Wegener en Sijthoff willen samenwerking ROTTERDAM Het Wege- ner-concern, waartoe onder an dere de uitgever van deze krant behoort, voert oriënterende ge sprekken met Sijthoff Pers over een vergaande vorm van samen werking. Sijthoff geeft de Haagsche Cou rant en Goudsche Courant uit en is voor 50 procent eigenaar van het Rotterdams Dagblad. De verspreidingsgebieden van de dagbladen van beide uitgevers kennen geografisch geen over lappingen. Dat is anders met de huis-aan-huisbladen. Een bun deling van krachten zal ook daar volgens de betrokken partijen leiden tot een versterking van de marktposities. A Schiedamse door sommige artsen 'oi zorgvuldig behan deld' a Speeltoestel voor Strauss Co Gemeente introdu ceert milieuprijs Dankzij subsiedies van het Rijk, de provin cie en enkele Rijn mondgemeenten vaart er sinds zater dag een nieuwe veerpont tus sen Vlaardingen en Pernis. Het voetveer, dat vrijdag tijdens de doop de naam 'Burgemeester Van Lier' meekreeg, vervangt de oude 'De Kaag', het schip dat wegens technische manke menten uit de vaart moest wor den genomen. Aanvankelijk zou minister Maij-Weggen 'Burgemeester Van Lier' do pen, maar wegens een ingelaste vergadering van het kabinet moest zij verstek laten gaan. De bewindsvrouw werd ver vangen door mevrouw Van Beek, plaatsvervangend secre taris-generaal van het ministe rie van Verkeer en Waterstaat. Het veer is gebouwd op de Schiedamse werf 'De Hoop' en zal jaarlijks naar verwachting meer dan 115.000 passagiers gaan vervoeren. Man steelt scheermesjes SCHIEDAM Een jongeman heeft donderdagochtend een nogal bijzondere poging tot dief stal gepleegd. In een winkel in het Hof van Spaland had hij 73 pakjes scheermesjes in zijn tas gedaan. Toen hij er met zijn buit vandoor probeerde te gaan, liep hij tegen een personeelslid op.i De man liet daarop de tas vallen en vluchtte zonder mesjes de winkel uit. B&W over asielzoekers SCHIEDAM Het college van burgemeester en wethouders be spreekt dinsdag 13 juli de toe stand van de opvang van asiel zoekers. Afgelopen donderdag riep minister d'Ancona (WVC)' de gemeenten op, meer ruimte ter beschikking te stellen aan asielzoekers. De opvangcentra zitten vol en vluchtelingen wor den nu noodgedwongen onder gebracht in tenten. Vorig jaar al besloot de gemeente woningen ter beschikking te stellen voor 140 asielzoekers met een ver blijfsvergunning. Van de schouder KILO magere èn een KILO 10* Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 SCHIEDAM Veroorza kers van luchtvervuiling zullen in de toekomst eerder dan voorheen in de kraag worden gegrepen. Dat is tenminste de verwachting nu veertig mede werkers van de Milieudienst Rijnmond DCMR een trai ning krijgen in het herkennen van verschillende soorten stank. De personeelsleden zijn woon achtig in Schiedam en Vlaardin gen. Steden die frequent te ma ken hebben met smerige luchtjes. De Milieudienst wil bij stanko verlast snel geinformeerd zijn over de omvang van de overlast. De inzet van de veertig speur neuzen moet hiertoe bijdragen." Het gaat om een proefproject, dat als het succes heeft wordt uitgebreid naar andere locaties", zegt Rene Kuijper, voorlichter van de DCMR. Stofoverlast „Per jaar krijgen wij 16.000 Vooral chemische bedrijven zorgen klachten binnen; daarvan heb ben 10.000 betrekking op stank. De overigen gaan onder meer over geluids- en stofoverlast en bodemverontreiniging." „Omdat wij van mening zijn dat veroorzakers sneller moet wor den aangepakt is er een oproep binnen onze dienst geweest met de vraag wie van de 320 mede werkers in zijn vrije tijd z'n neus in dienst wil stellen van een stankvrijer leefklimaat. Nee, dat aantal van veertig is absoluut niet aan de hoge kant. Doordat straks deskundigen ter plekke al kunnen vaststellen om welke stank het gaat, kan veel sneller worden ingegrepen. Voorheen gingen wij op de klacht af van een bewoner stelden daar vast waarom het ging en vervolgens werd actie ondernomen. Die hele procedure duurde te lang. Bij stankoverlast is vooral de eerste periode heel belangrijk. Zo snel het verwaait, is het moeilijker om de bron te achterhalen." Samen met de bevolking moet deze aanpak leiden tot het terug dringen van de stankoverlast. Daarom blijft het noodzakelijk dat de bevolking ons (telefoon 473.33.33) blijft informeren", benadrukt De Kuijper. „Want het gaat om een groot aantal (90) chemische bedrijven die ver oorzaker kunnen zijn." Verbetering Toch is er een verbetering 'ruik baar' volgens de voorlichter. De stank die jarenlang permanent in dit gebied hing is sterk aan het afnemen. Maar er moet nog wel een en ander gebeuren om het echt stankvrij te krijgen. Het Nationaal Beleidsplan streeft er naar om de stank in Nederland in het jaar 2000 terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau, namelijk dertien pro cent. Voor het Rijnmondgebied wordt echter met andere maten geme ten. Tweederde van de mensen woonachtig in deze regio onder vindt regelmatig hinder van de stank afkomstig van industrie, verkeer, landbouw en scheep vaart. Dat betekent echter niet dat het Nationaal Milieubeleids plan ook hier streeft naar dat lage percentage van dertien. In het Rijnmondgebied hoopt men in het magische jaar 2000 de stank te hebben teruggebracht i tot 45 procent. Een behendig huisdier SCHIEDAM Honden in alle soorten en maten maakten zater dag de dienst uit op het UVG-terrein in het Hargapark. Daar vierde de Schiedamse hondensportvereniging De Brandersstad het vijfjarig bestaan. Standjes van de dierenbescherming, met informatie over poepzak- jes en van dierentehuis De Hargahoeve vormden het decor waarlangs zo'n 150 bezoekers zich begaven. Tussen 10.00 en 16.00 uur waren er demonstraties door sledehonden, fly-ball en vooral veel wedstrijden waarin de huisdieren zich van hun beste kant lieten zien. Zo waren er prijzen voor onder meer de mooiste en de snelste hond. SCHIEDAM De politie heeft dit weekeinde een 25-jarige Schiedammer aangehouden die 35 brandstichtingen heeft be kend met een totale schade van ongeveer één miljoen gulden. Agenten rekenden de man zater dagochtend rond 6.30 uur in op de Nieuwe Damlaan. Even daar voor was brand gesticht in een winkel aan de Hoogstraat. De man had het roet nog aan z'n handen en droeg een sterke brandlucht bij zich. De Schie dammer werd meteen in verzeke ring gesteld. Op het politiebureau bekende hij maar liefst 35 brandstichtingen die de laatste tijd zijn gepleegd. De man gebruikte veelal bran dende kranten die hij door de brievenbus gooide, maar hij werkte ook met molotov-cock- tails en brandende pallets. Als doelwit koos hij auto's, sloop- panden (onder meer aan het Broersveld en de Parkweg) en scholen (Ter Schie). De brand stichtingen in sportkantines, zo als recent bij SVDPW, heeft hij niet bekend. SCHIEDAM Leden van de Bewonersvereniging Schiedam Centrum (BVSC) hebben maan dagochtend het kruispunt Kreu- pelstraat-Lange Kerkstraat ge blokkeerd. De symbolische actie was een protest tegen de overlast van bouw verkeer voor het ABC- complex en de Imelda-passage. „De bewoners van het centrum zijn de overlast van het bouw- en werkverkeer en de laksheid van de gemeente hierin goed zat." staat in een verklaring van de BVSC. „Sinds de start van de sloop- en bouwwerkzaamheden ten behoeve van Imelda en ABC worden hun woningen en win kelpanden geteisterd door langs- denderende vrachtwagens." De gemeente heeft eerder toege zegd de chauffeurs van de vrachtwagens te vragen hun snelheid te verminderen. Ook is het wegdek in de Kreupelstraat verbeterd en onderzoekt de ge meente hoe sluipverkeer door het centrum geweerd kan wor den. De BVSC vindt deze maat regelen echter onvoldoende. De maxumumsnelheid moet ver plicht vijftien kilometer per uur worden, vindt zij, en de bestra ting in de Kreupelstraat moet een betere fundering krijgen. Daarnaast dient om sluipverkeer tussen de Grofbaan en de Ge dempte Baansloot tegen te gaan, de verbinding achter de door braak afgesloten te worden. Voorts vindt de BVSC dat de gemeente te weinig overlegt met de bewoners: „De voorlichting aan de bewoners over de uitvoe ring van de bouwactiviteiten, de planning en de informatie over de afhandelingsprocedures van eventuele schade is volstrekt on voldoende." Verantwoordelijk wethouder Zijdeveld heeft toegezegd pas sende maatregelen te zullen tref fen tegen de verkeersoverlast. Zo is hij van plan om borden waar op een maximumsnelheid staat vermeld neer te zetten en ook zal hij in overleg treden met de ver zekeraar van de gemeente Schie dam over de afhandeling van de schade die door het zware vrachtverkeer aan de huizen is aangericht. HEREN POLO'S EN T-SHIRTS Oprijs ARTIKELEN DAMES BLOUSES. }A PRIJS MEISJES BLOUSES/ ROKJES. KINDER SPORTSCHOENEN. McPT J KANVAS DAMES SCHOENEN. 4*95 SCHIEDAM Bij een snel- beboet. De hoogst gemeten snel heidscontrole donderdagmiddag heid was 121 km per uur. Alleen op de 's-Gravelandseweg zijn 46 verkeer dat de polder uitging, van de 997 langsrijdende auto's werd gecontroleerd. SCHIEDAM De medewer kers van Molenmuseum De Palmboom hebben vorige week aan de duizendste bezoekster een taart uitgereikt. Per week komen er ruim 160 mensen een kijkje nemen in de molen. Dit stemt volgens medewerker Wil Liebrechts tot tevredenheid. Dertig procent van de bezoekers komt uit het buitenland. Daar onder zijn vele mensen die vroe ger zijn geëmigreerd naar onder meer Canada en Australië. Uit nostalgische gevoelens brengen zij een bezoek aan werelds groot ste molens in de brandersstad. „Bij de opening van het museum in mei van dit jaar was het nog echt niet duidelijk dat het zo'n publiekstrekker zou worden". verklaart Liebrechts. Hij vertelt dat er vanuit sommige scholen leuke initiatieven worden ont wikkeld. „Het meisje dat als dui zendste bezoekster werd geno teerd was hier met haar school. De ene helft van de groep kwam met roeibootjes naar de molen terwijl de andere ploeg door onze museummedewerkers wer den rondgeleid. Na afloop daar van vertrok die vervolgens met de roeibootjes weer richting school en kregen de nieuw aan- gekomenen een rondleiding. Wil Liebrechts ziet de toekomst van Molen de Palmboom met vertrouwen tegemoet. „Ik zal niet gek staan te kijken als de 5.000ste bezoeker aan het eind van het jaar binnenkomt", zegt hij. Sun MEISJES BODYWARMER. Met rits en knopen. Polyester/katoen met nylon voering. Maat 116 t/m 164. Teveel om op Ie noemen. Voor kinderen, voor heren. 1 Allemaal door elkaar. PAKKET1 5 DIKKE SCHRIFTEN, 80 blz ^Q5 I GASTENDOEKJES. I Helder wit en pastel I kleuren. Klein plaatsje, OOK BU U IN DE BUURT: GASTEN? HOESLAKfcNS Capelle a/d Ussel KLEIN ■>RIJSJE ■l50 I -Persoons In badstof stretch katoen Ruim 430 textielSupers in 4 landen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1