UJ DE HAVENLOODS Onrnst bij politie in de regio w Schiedams Nieuwsblad ddatMUAMMMMI IN DEZE KRANT Ster Hondepoep aangepakt De stad loopt weer uit voor Jeugdland-spektakel Songwriter in Podium Wie rijk wil worden moet onderaan beginnen Rudget Polis MINDER DAN DE HELFT! BRISTOL ETÏTCFFPl BOUMAIM BOUIV1AN üS A -1 1 Hulp aan vluchtelingen in partnerstad Velenje EDITIE P, DONDERDAG 15 JULI 1993, 42e JAARGANG Nr. 28 Wegener huLs-aan-huLsbLaden HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM De Havenloods Het Zuiden Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad ZIE DE PAGINA'S MET RUBRIEKS- 010-4.699.444 advertenties UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM Schiedam neemt vluchtelingen op SCHIEDAM De gemeente Schiedam gaat het aantal plaat sen voor personen met een vluchtelingenstatus flink uitbrei den. Dinsdag besloot het college van B W om op termijn 143 mensen in de stad op te nemen die zo'n status hebben. Eind april deed het kabinet een op roep hiertoe. Deze vluchtelingen kómen bo venop de 140 personen die als asielzoekers zullen worden toe gelaten in Schiedam, zoals eer der was vastgelegd in een raads- motie. Grootste probleem bij de op vang van vluchtelingen vormt het aantal beschikbare wonin gen. Wethouder Reijnhout: „Maar het kabinet heeft extra geld toegezegd, zodat versneld een aantal goedkopere woningen kan worden neergezet." A Speelweide Beatrix- W park omgeploegd A Excelsior'20 naar Engeland SCHIEDAM Alle geregis treerde hondebezitters in de stad, dat zijn er ruim 3000, heb ben vorige week een brief en een folder van de gemeente ontvan gen. Hierin wordt (wederom) aandacht gevraagd voor de be strijding van hondepoep. Hondebezitters zien in de folder in één oogopslag waar zich de hondetoiletten en de losloopge bieden in Schiedam bevinden. Ook wordt andermaal het 'poep- zakje' gepropageerd. 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Politie lost incestzaak op SCHIEDAM De politie heeft bekend gemaakt dat met de aan houding van een 40-jarige Rot terdammer begin juli een om vangrijke incestzaak is opgelost. Eind juni werden al twee ver dachten aangehouden, Schie dammers van 28 en 36 jaar. De drie mannen zijn broers van el kaar en hebben (als ooms) een tweetal nichtjes seksueel mis bruikt. De jongste van dit duo, nu 18 jaar en woonachtig in Schiedam, is vanaf haar vijfde tot haar tien de door de oudste man meerdere keren en door de twee andere broers minstens eenmaal sek sueel misbruikt. Het oudste meisje, momenteel 22 jaar en wonend in Driebergen, werd vanaf haar negende tot en met haar negentiende jaar door alle drie de mannen meerdere keren tot seksuele handelingen ge dwongen. De 36-jarige verdachte bekende zijn aandeel. Hij werd voorgeleid aan de officier van justitie en is inmiddels weer op vrije voeten. De twee andere broers hebben eveneens (gedeeltelijk) bekend en zitten na voorleiding aan jus titie nog steeds vast. Op het Stadserf was het maandag een drukte van jewelste. Honderden kinderen uit alle buurten van de stad waren opnieuw afgekomen op het spektakel dat Jeugdland biedt. Een spelcircuit, springmatras, klimrekken en een draaimolen vormden het decor. Voor de komende dagen ziet het programma van Jeugdland er als volgt uit: vrijdag 16 juli - 10.00 uur West, Vriendschapsplein, creativiteit, gratis. - 10.15 uur Oost, Edisonplein, spelcircuit, gratis. - 10.30 uur Nieuwland, Schoolplein Augustinusschool, straattheater Jan Rauh, gratis. - 14.00 uur Oost, Edisonplein, creativiteit, gratis. - 14.15 uur Zuid, Maasboulevard, spelcircuit, gratis. - 14.30 uur Noord, Boek weitakker, straattheater Jan Rauh, gratis. Zaterdag 17 juli - 13.30 uur Noord, Pannekoekenhuis Pr. Beatrix- park, melden viswedstrijd, f 1,-. Inschrijven voor deelname voor 16 juli a.s. bij: Mak Broersvest 19, Tropica Rembrandtlaan 36, De Heul Parkweg 375-377 en 17 juli Pannekoekenhuis. - 14.00 uur Aanvang wedstrijd in de Poldervaart (tijdsduur 90 minuten). """Toegestane hengellengte is 5 meter. Voor de knderen die geen hengel hebben zijn eenvoudige hengels beschikbaar**. - 14.30 uur, Centrum, Hemaplein, straattheater De Rosnikovs, gratis. Toegangskaarten voor de voorstellingen zijn vijftien minuten voor aanvang verkrijgbaar op de lokatie. SCHIEDAM- Café Podium (aan de Lange Haven) presen teert zaterdag 17 juli vanaf 22.00 uur de band Passover. Door creatief gebruik stem, akoesti sche en geïmproviseerde instru menten staat deze groep garant voor een verrassende muzikale performance. Op zondag 18 juli treedt om 21.30 uur Arthur Ebbeling op. Deze singer-songwriter nam on langs een cd op, die goed is ont vangen. Songs over liefde en oorlog, tussen Ray Charles en Tom Waits in. Sessies zijn er op dinsdag- en donderdagavond. Op bureaus vliegen de asbakken door de ramen en stijgt het ziekteverzuim SCHIEDAM Onder de personeelsleden van de politie korpsen in de regio Rijnmond is de spanning flink opgelo pen. Afgelopen donderdag ontvingen ruim 4000 mede werkers een koffertje met een nieuwe functie-omschrijving. Veel van hen moeten op zoek naar een andere baan binnen het regiokorps, worden over geplaatst of moeten opnieuw solliciteren naar hun eigen functie. Zij kregen de zogehe ten a-status. Vooral in Vlaar- dingen^allen rake klappen. Maar l k in Schiedam moe ten zekei vijf politiemedewer kers verdwijnen. „Er zullen nieuwe keuzes moeten worden gemaakt", zegt brigadier B. Lankester. Het uitreiken van de koffertjes betekende een nieuwe stap in de vorming van het regiokorps Rotterdam-Rijnmond. Formeel moet dat er per 1 januari 1994 zijn. In plaats van aparte ge meentekorpsen is de politie in de regio Rijnmond dan georgani seerd in één groot korps. Schie dam vormt daarin een apart dis trict. Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland vormen sa men één district. De reorganisa tie van de politie gaat verder dan de vorming van een regiokorps. Ook zal een groot aantal func ties verdwijnen, volgens de Het hoofdbureau aan het Bijdorpplein korpsleiding 'om meer blauw op straat te krijgen'. De personeels leden keken dan ook met span ning uit naar het moment dat bekend zou worden gemaakt wie wat moet gaan doen. Vorige week was het zover: met het uit reiken van de koffertjes kwamen de medewerkers erachter of ze een a-status of een b-status heb ben. Onzekerheid Voor de mensen met een b-sta- tus verandert er vborlopig niet De makkelijkste manier om rijk te worden is KoersPlan van Spaarbeleg (100% dochter van Aegon). Want KoersPlan is be lastingvrij sparen met het rendement van beleggen. Ongemerkt spaart u enkele tienduizenden guldens bijeen. U profiteert ai van deze spaarvorm vanaf 50.- per maand. Als adviseurs bij u in de omgeving kunnen wij u hier alles over vertellen. Dus stuur de bon in voor meer informatie. Met KoersPlan is 11,3% rendement op uw spaargeld mogelijk. |~Ja, stuur mij, vrijblijvend, meer informatie over het "~1 hoge rendement van KoersPlan. I, I Postcode I Woonplaats Telefoon Stuur deze bon zonder postzegel naar onderstaand adres. Antwoordnummer 75, 3140 VB MAASSLUIS Tel.: 01899-19099 AFHAALCHINEES - Aan de Nieuwe Haven werd het afgelopen weekend ingebroken in een winkel wagen. Door een ruit in te slaan, kwamen de dieven naar binnen en werd er 'gewinkeld'. De buit bestond uit een hoeveelheid wisselgeld, rijst, bami. sambal, blikken vruchten en oosterse kruiden. Trainingsbroek in pol./katoen met katoenen voering n div. kleuren. Maten S-M-L-XL. Bristolprijs 29.- tlm zaterdag SPIJKENISSE Stadhuispassage 2 (v/h Ter Meulen) VLAARDINGEN veel. De betrokken persoon wordt gehandhaafd in zijn huidi ge functie. Voor degene die de a- status heeft, breekt een periode van onzekerheid aan. Hij moet gaan solliciteren naar een andere functie. Voor velen betekent dat niet alleen ander werk maar ook een andere werkplaats. „In Schiedam, waar bijna 180 mensen bij de politie werken, vallen de gevolgen relatief mee", zegt brigadier Lankester, die in de regionale dienstcommissie (een soort ondernemingsraad) zit. „Maar vooral de afdeling Bijzondere Wetten wordt ge raakt. Die is verantwoordelijk voor milieu, drank en horeca, wapens en weerkorpsen. Van de vijf man van die afdeling gaan er twee naar bureau Marconiplein in Rotterdam. Terwijl wij wel eens becijferd hebben dat er in Schiedam eigenlijk werk is voor 19 personen. Moet straks met drie man afgehandeld worden. Dat betekent dat er werk blijft liggen. Dat er andere keuzes worden gemaakt. Daarnaast hebben drie administratieve krachten te horen gekregen dat ze elders onderdak moeten vin den. Dat levert toch allemaal persoonlijke schade op, die je niet mag onderschatten." Bezuiniging In Vlaardingen is men vooral verbaasd dat één van de mede werkers van de Vreemdelingen dienst stuivertje wisselt met zijn collega in Schiedam. Louter om dat er verschillen in salarisscha len zijn. „Het is allemaal een pure bezuinigingsmaatregel", vertelt Jan Simons, namens Vlaardingen vertegenwoordigd in de districtsdienstcommissie. „En het betekent nogal wat voor de mensen in Vlaardingen, van wie er sommigen hier al 22 jaar werken. Bijna gehele afdelingen moeten opnieuw solliciteren of worden overgeplaatst. Ik heb niet het complete overzicht om dat sommige mensen nog met vakantie zijn, maar ik schat in dat meer dan de helft van de 160 man personeel de a-status heeft gekregen. Of dat tot onrust leidt? Onrust was er sowieso al omdat de veranderingen al begin mei rond hadden moeten zijn. Toen vonden we echter dat het proces onzurgvuldig verliep en daartegen hebben we protest aangetekend. Alles zou anders worden ingevuld, maar de on rust bleef bestaan. Nu blijft voor mensen met een a-status de on zekerheid voortbestaan en dat betekent dus onrust die zich uit in een zekere matheid, onvrede en onbegrip", aldus Simons. Toch valt de commotie allemaal nog mee met de situatie in ande re districten. Zo vlogen op het politiebureau in Rotterdam de asbakken door de ramen en el ders was het ziekteverzuim plot seling opvallend hoog. Personeel heeft tot 14 augustus de tijd be zwaar aan te tekenen tegen de nieuwe functie-omschrijving. WOONNIEUWS f R O NU ZOMEROPRUIMING TIJDENS DE MAGAZIJN N OOK OP KOOPAVOND G als het om woneKgaatvJLf UiCl£ft GEOPEND Hulpgoederen worden afgeleverd SCHIEDAM Het gemeentebestuur riep september vorig jaar een hulpactie in het leven voor Bosnische vluchtelingen die in Velenje, de Schiedamse partnerstad in voormalig Joegoslavië, terechtgekomen waren. Er werd 15.000 kilo aan kleding, voedsel, speelgoed en schoon maakartikelen opgehaald. Deze goederen werden met twee vrachtwagens naar Velenje, dat in Slovenië ligt, vervoerd. Burge meester Scheeres was persoonlijk aanwezig bij de overdracht van de hulpgoederen. Daarnaast werd geld ingezameld onder de Schiedamse bevolking. Via collectebussen en giften kwam bijna 10.000 gulden binnen, dat door het gemeentebestuur verdubbeld werd tot 20.000 gulden. Dat bedrag stond ter beschikking aan het gemeentebestuur van Velenje, maar bleef op een Schiedamse bankrekening. Rekeningen zouden zo rechtstreeks vanuit Schiedam betaald kunnen worden aan de Sloveense leveranciers van goederen. Zo werd veel geld aan transportkosten bespaard en zou de Sloveense economie een impuls krijgen. Velenje deelde mee gebruik te maken van deze 20.000 gulden als de nood het hoogst was. De afgelopen week heeft men het geld aangesproken. Bij de fabriek Kolinska in Ljubljana is 8000 kilo aan voedsel gekocht. Het bestaat onder meer uit jam, soep, babyvoedsel en chocoladevlokken. De burgemeester van Velenje heeft meegedeeld dat er op dit moment nog 3240 vluchtelingen in zijn stad zitten, waarvan er 426 zijn opgenomen in een vluchtelingencentrum. De overigen zitten bij gastgezinnen of familie. Schiedam is van plan door te gaan met de hulpactie zolang de oorlog in voormalig Joegoslavië voortduurt. Giften kunnen nog altijd overgemaakt worden op rekening 81.32.80.540 van de VSB Bank onder vermelding van Actie Partnerstad Velenje. ONTLADER/ LADER Altijd volle accu's thuis en onderweg met de auto. Uni- voor accu s van Sony Canon, JVC, Hitachi, Panasonic, enz. Kompleet met 220V aansluiting en 12V aansluiting op sigarette-aansteker de auto. Van 199

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1