CU I Theaterdirecteur overweegt voorstellingen in een tent OPRUIMING!-' FINALE ZEEMAN rA M995 Bedrijven geïnteresseerd in subsidie voor bodemonderzoek 495 1500 B 595 B 595 Vtees^kM) IN DEZE KRANT Weektopper Uitstel van inspraak in Lickebaert Pistool in auto Geplande optredens voor 1994 geannuleerd SCHOUDER KARBONADE LAPJES SPEK LAPJES Brandersstad springlevend Alarm... Avontuur. 100 Verrassing. 2.50 Geld verdienen. 5.00 U ZOU WEI GEK ZIJN AIS U MEER EDITIE 9, DINSDAG 20 JULI 1993, 17e JAARGANG, Nr. 29 Wegener hULS-aan-huLSblacJen Schiedams Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. ÜE HAiV I UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM WATERWEGMilieugede puteerde Hans van der Vlist heeft de gemeente Vlaardingen toestemming gegeven voor het tot eind dit jaar stilleggen van de inspraakprocedure voor een mo gelijke vuilstort in de Lickebaert. Dit is gebeurd in verband met de aanbevelingen van de ambtelijke commissie die zich buigt over de noodzaak van een stortplaats voor chemisch verontreinigd bouw- en sloopafval in het na- tuur- en recreatiegebied tussen Vlaardingen en Maassluis. „De eerste bevindingen wijzen er weliswaar op dat er rond 1998 capaciteitsuitbreiding noodzake lijk is, maar een volgende fase van het onderzoek richt zich op de vraag of aan die behoefte voldaan kan worden via effectie ve benutting van de huidige stortlocaties", laat woordvoer der Niko Koffeman van de Stichting Groeiend Verzet in de Lickebaert weten. „Na die aanbeveling zal de mi lieugedeputeerde een eindafwe ging maken over mogelijke alter natieven voor de Lickebaert- stort. Hij verwacht dat zijn be slissing daarover vóór het eind van dit jaar valt. In afwachting daarvan is de gemeente Vlaar dingen niet langer verplicht de tervisielegging en inspraakpro cedure voortgang te laten vin den. Wij zien dit uitstel als een nieuwe aanwijzing voor moge lijk afstel. Mocht de milieugede puteerde alsnog besluiten de aanwijzing te effectueren, dan zal de inspraakprocedure een be langrijke rol spelen bij de ge meenteraadsverkiezingen in de regio", aldus Koffeman. ZIE DE PAGINA'S MET RUBRIEKS- 010-4.699.444 advertenties 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Jeneverhistorie tentoongesteld e rijke traditie van Schiedam op het ge bied van alcoholi sche dranken staat centraal op de ten toonstelling 'Wereldwijd ver breid' in het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat. De ten toonstelling laat de geschiede nis zien van de jeneverindustrie I in Zwart Nazareth van I860 tot heden. Telde Schiedam in de bloeipe riode van het gedistilleerd nog 476 jeneverstokerijen, tegen woordig zijn er nog zes over. Op foto's is te zien hoe al die stokerijen tot diep in deze eeuw het straatbeeld bepaalden. Na gebouwde huisjes tonen de er barmelijke omstandigheden waarin de arbeiders woonden in de Brandersbuurt. Wie het museum binnenkomt, ruikt meteen de typische lucht die nog tot 1989 in Schiedam te ruiken was, toen de moutwijn- fabriek Hollandia gesloten werd. Bij de tentoonstelling hoort een boek over de jene vergeschiedenis. SCHIEDAM In een auto die vrijdagmiddag op de Koemarkt werd gecontroleerd trof de poli tie een pistool met patronen aan. Bovendien bleek de bestuurder een grote hoeveelheid geld bij zich te hebben. Bij huiszoeking in de woning van de man aan de Johan Wagenaarstraat werden vervolgens nog vijf handgrana ten gevonden. Deze werden on schadelijk gemaakt. De man, een 28-jarige Schiedammer, is inge sloten. Bromfietser tegen bus op SCHIEDAMEen 21-jarige Schiedammer is vrijdagnacht met zijn bromfiets tegen een bus van de ZWN gereden. Op de Broersvest kon de man plotse ling zijn voertuig niet meer on der controle houden waardoo hij de rijbaan opschoot. De bus chauffeur kon de bromfietse niet meer ontwijken. De Schie dammer bleek teveel te hebben gedronken en moest ter ont nuchtering mee naar het politie bureau. A Op zoek naar foto- W grafengeslacht A De Cobra verkoopt alligators met ver gunning Lekker magere Lekker magere HAM schouder Lekker magere Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 SCHIEDAM Decennia lang bezochten hele generaties Schiedammers het Passage Theater voor een avondje uit. Dat is binnenkort verleden tijd. Het gebouw heeft zijn langste tijd gehad en moet in verband met de herstructure ring van de binnenstad plaats maken voor de Imelda Passa ge. Een nieuw Schiedams theater zal verrijzen op het Emmaplein. Vier weken geleden ontvingen abonnementshouders van de di rectie van de Stichting Schie- damse Theaters het programma overzicht voor het seizoen 1993/94. Uit een groot aantal artiesten kon het publiek een keus maken, onder wie Margriet Eshuijs, Teatro Sportivo, Ro bert Paul, Jules Deelder en Djaz- zex. Zoals gebruikelijk vinden de cabaretvoorstellingen, ook dit jaar, plaats op het podium van theater De Teerstoof. Door middel viin een vragenfor mulier, dat alle abonnements houders ontvingen, wil directeur Carel Beke peilen wat de wensen zijn van het Schiedamse publiek. Daarbij informeert hij of uit gaand Schiedam bereid is voor stellingen in theaters buiten de stad te bezoeken. En zo ja, of men dat dan, georganiseerd door de Stichting Schiedamse Theaters, per bus wil doen. Op merkelijk is de vraag: Zou u een theaterfestival in een tent willen bijwonen? Het lijkt allemaal op een wat overbodig initiatief. Vooral als het publiek weet dat op nauwe lijks zes kilometer afstand een pas verbouwde Stadsgehoorzaal ligt. Opvallend is het voorts dat uit een schriftelijke toelichting op de brief/enquête blijkt dat de brief aan de abonnementshou ders eigenlijk niet veel betekenis heeft. Met ingang van 1 januari 1994 namelijk zijn alle voorstel lingen in het Passage Theater geannuleerd en zal het definitie ve programma pas vanaf 23 augustus wereldkundig worden gemaakt. Bovendien zegt direc teur Beke in dit schrijven „dat op zijn vroegst in de laatste week van augustus een pakket maatre gelen wordt aangekondigd ter overbrugging van de sloopperio- de. Dit in verband met de vakan ties van het personeel die naar mijn mening als eersten op de hoogte moeten worden gesteld." Is er dan geen rekening gehou den met de bouwplannen? Daar wordt toch al jaren over gespro ken? „Nee, daar waren wij als stich ting niet van op de hoogte en ons plan was om door te gaan tot eind mei", verklaart een woord voerder voor de afwezige Beke. „Voor ons is het tot op heden nog allemaal heel vaag. Of schoon er nu wel enorme sloop werkzaamheden om ons heen aan de gang zijn." Vertraging Mevrouw Rademakers, verbon den aan het secretariaat Stads vernieuwing van de dienst Ge meentewerken, stelt gedecideerd: „Het is mogelijk dat het perso neel van het Passage Theater niet op de hoogte was, maar de directie was het zeker. De sloop- activiteiten waren in ieder geval te voorzien. De theaterdirectie heeft van ons te horen gekregen dat het pand al per 1 oktober 1993 leeg moest zijn. Die datum is door vertraging in de uitvoe ring opgeschoven naar 1 februa ri 1994." Voor theaterminnend Schiedam is nu het wachten op het pakket maatregelen en op het verlossen de bericht wanneer het een voor stelling kan bijwonen in het nieuwe theater op het Stadserf. Scholengemeenschap Brandersstad aan de Honnerlage Gretelaan SCHIEDAM Directeur Fransman van Scholengemeenschap De Brandersstad wordt langzamerhand wanhopig. „Dit jaar worden wij achtervolgd met onjuiste verwarrende publicaties over onze school", zegt hij. „In verband met de sloop van een aantgal gebouwen in Nieuw- 'and wordt vaak over onze school geschreven alsof die ook tegen de vlakte zou gaan. Het tegendeel is waar. Nog dit jaar wordt de Brandersstad, gevestigd aan de Honnerlage Gretelaan 20 voor twee miljoen gulden verbouwd om daarmee te investeren in onze toekomst". Voorlichter Jan Langstraat van de dienst gemeentewerken: „Als in rapporten en nota's gesproken wordt over de herindeling van Nieuwland dan wordt de naam Brandersschool gebruikt om het gebied aan de Parkweg aan te duiden. Dat is inderdaad niet juist, nu af aan komt daar verandering in". SCHIEDAM Een bedrijf aan de Strickledeweg dat handelt in auto-alarmen en deze ook instal leert is in de nacht van vrijdag op zaterdag de dupe geworden van inbrekers. Er werden diverse alarminstallaties ontvreemd. De eigenaar heeft van de politie het advies gekregen eens over een alarm te gaan nadenken. SCHIEDAM Kleine be drijven in de Rijn/Delta-regio kunnen sinds kort subsidie krijgen voor een inventarise rend bodemonderzoek op hun bedrijfsterrein. De kosten hiervoor worden voor de helft vergoed tot een maximum van 3500 gulden. De stichting Bo demsanering Bedrijfsterrei nen (BSB), de instantie die het geld uitkeert, wil zo on dernemers aanmoedigen vrij willig een onderzoek naar ver ontreiniging te laten doen voordat ze door de provincie daartoe worden verplicht. In Vlaardingen, Schiedam en Maassluis zijn 47 onderne mingen aangeschreven door de BSB, alle urgente gevallen. Tot op heden zijn er zo'n tien tot vijftien bedrijven geïnte resseerd waaronder relatief veel uit Vlaardingen. De BSB is begin dit jaar opge richt door de samenwerkende Kamers van Koophandel in Zuid-Holland en de onderne mersorganisaties VNO, NCW, KNOV en NCOV. Doelstelling is het volledig en op een finan cieel effectieve manier in kaart brengen van de bodemverontrei niging op de in gebruik zijnde bedrijfsterreinen in Zuid-Hol land. Ook houdt men zich bezig met het laten uitvoeren van de noodzakelijke onderzoeken en saneringen. Dit alles onder het motto 'Een gezond bedrijfsleven op een gezonde bodem'. Urgentie In Zuid-Holland zullen in totaal zo'n 40.000 bedrijven worden benaderd. Begonnen wordt met de 4000 ondernemingen die op grond van hun activiteiten een hogere urgentie hebben. Te den ken valt aan metaalbedrijven, garages en dergelijke. Voor waarden om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn de ligging in de Rijn/Delta-regio en de soort bedrijfsactiviteit. Ook mag de ondernemer niet meer dan vijftig full-time werknemers in dienst hebben. Het geld wordt beschikbaar gesteld door de BSB in samenwerking met de provin cie Zuid-Holland en het Ge meentelijk Havenbedrijf van Rotterdam. Ook is er een bijdra ge gekomen van de Europese Gemeenschap in het kader van het Renaval-project. Vanwege dit Renaval-project, dat geld vrijmaakt voor herinrichting van voormalige scheepswerven en andere bedrijfsterreinen, wordt begonnen met de bedrijven in zeventien gemeenten in het Rijn- Delta-gebied. Verplicht „Een probleem waar een groot aantal ondernemers mee te ma ken heeft is de mogelijke bodem verontreiniging van hun be drijfsterrein", licht de heer A. den Dekker, senior adviseur van de BSB, toe. „Om een beter in zicht te krijgen in de mate van verontreiniging heeft de over heid een aanvulling op de Wet Bodembescherming gemaakt. Hierdoor kunnen ondernemers verplicht worden tot het uitvoe ren van bodemonderzoek enf in dien noodzakelijk, zelfs sanering van hun bedrijfsterrein. Liever dan deze verplichte aanpak door de overheid geven veel onderne mers er de voorkeur aan zelf het initiatief te nemen tot een onder zoek naar eventuele bodemver ontreiniging." „Het is nog te vroeg om aan te geven hoe groot de animo onder de ondernemers voor dit project is", vervolgt Den Dekker. „Daarvoor zijn we nog te kort bezig. Zo'n tien tot vijftien be drijven in de regio Waterweg Noord hebben in principe inte resse en daarmee zijn we in ge sprek. De rest zullen we actief benaderen. Nee, ik kan u niet zeggen om welke bedrijven het gaat, want afgesproken is dat we alles vertrouwelijk behandelen. Wel is er interesse uit Vlaardin gen, Schiedam en Maassluis ge toond. We hebben gekozen voor bedrijven met vijftig of minder werknemers omdat bodemon derzoek en sanering kostbaar zijn en dat kan voor die kleine ondernemingen een hoge drem pel zijn. In totaal is een bedrag beschikbaar van 350.000 gulden. Als telkens het maximumbedrag wordt uitgekeerd kunnen er dus ongeveer honderd bedrijven voor subsidie in aanmerking ko men. Wie het eerst komt, die het eerst maalt", aldus Den Dekker. Artikelen kunnen we niet meer noemen, allemaal restanten. Zeeman wil schoon het najaar in. DAMES ROKKEN. Katoen, denim FABRIEKS- RESTANTEN. Grote jacquard baddoeken. SCHOOL PAKKET KOMT ER AAN. RINGBAND, 23 Rings, ff*™ 4.95 BIG SHIRTS. Jurkjes/nachthemden voor dan meisjes. Allemaal tricot. OVERHEMDEN. Verpakking beschadigd en restanten. Van J4s95" OOK BU U IN DE BUURT: TRICOT DAMES PAKKEN. I Voor op de camping of thuis. I Grijs mêlée. KUSSENTJES. Vele uni kleuren, fiberfill gevuld. Capelle a/d Ussel Ruim 430 textielSupers in 4 landenl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1