üj Ongemstheid over onveilige situatie op Wilton-terrein 25,oo 5.Ó0 ZEEMAN 1.50 DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT fS| Meisjes beschoten Doorgereden na ongeluk Brand aan Hogebanweg Uitwisseling zeekadetten Bewonersvereniging vraagt gemeente maatregelen te nemen Mooi en gevaarlijk GEBAKKEN SCHOLFILET 2x dit menu voor Excursie heemtuin Expositie in De Wissel LANGE KINDER BROEKEN Ruim 430 textielSupers in 4 landen! ^J/ZjWWlH GEK ZIJNU MEER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 27 JULI 1993, 17e JAARGANG, Nr. 30 -uegener hui^-aaohuLsbLaden Schiedanis Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM Paard onder de trein SCHIEDAM - Een witte schimmel die vrijdagochtend stond te grazen op een veldje naast de spoorbaan ter hoogte van de Groeneweg is rond 09.20 uur door een trein gegrepen en daarbij om het leven gekomen. Volgens de politie moet het hek van het terrein door onverlaten zijn opengezet waardoor het dier met enkele andere paarden de spoorrails op kon lopen om daar verder te grazen. Op dat mo ment kwam de trein richting Delft aanzetten. De machinist van de trein heeft nog gepro beerd een noodstop te maken, maar het paard werd gegrepen en belandde in de sloot. De eige naar heeft het paard verwijderd. De Havenloods Het Zuiden Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad ZIE DE PAGINA'S MET - RUBRIEKS- 010-4.699.444 advertenties 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM Een vijftienja rig meisje is vrijdagmiddag op de Brederoweg beschoten door een jongen met een luchtdrukwapen. Het meisje liep met een vriendin op het dijklichaam toen plotse ling een groep jongens naderde. Eén van de jongens had een wa pen bij zich waarmee hij eerst op paarden schoot en vervolgens op 'de meisjes. Het meisje werd ge raakt waarop de groep er van door ging. A ONS komt tegemoet aan wensen kijker A Idealistische stelling- name Kringloopcen trum vastgelopen SCHIEDAM Een automobi list die woensdagavond een mo torrijder aanreed, is na het onge luk doorgereden. Het ongeval deed zich om half twaalf 's avonds voor op de Burgemeester Knappertlaan. De auto reed op dat moment de BK-laan op zonder voorrang te geven aan de motor, waarna de twee voertuigen op elkaar bot sten. De motorrijder, een 29-jari- ge Vlaardinger, kwam ten val en moest zichzelf naar het Schie- landziekenhuis brengen. Daar werd hij opgenomen met een hersenschudding en een hand breuk. De politie probeert de automobilist op te sporen. SCHIEDAM Bij een brand in een woning aan de Hogeban weg is donderdagmiddag voor ongeveer vijftigduizend gulden schade ontstaan. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. In de woning ontstond veel brandschade. Belendende percelen liepen rook- en water schade op. De recherche stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand. Vakantiecontrole door politie SCHIEDAM Wie met va kantie gaat en zijn woning voor bepaalde tijd onbeheerd achter laat, kan dit melden aan de poli tie. Agenten zullen dan vaker surveilleren rond de woning. Een afwezigheidsmelding kan worden ingevuld op het politie bureau aan het Blijdorpplein. Daar zijn ook folders verkrijg baar met tips om misdrijven te voorkomen. Zeekadetkorps Vlaar- dingen meerde giste ren met het schip As sam II af op de vaste standplaats aan de Westhavenplaats. Behalve de eigen bemanning zetten vijf Amerikaanse kadetten met hun begeleider voet op Vlaar- dingse bodem. De Amerikanen zijn deze zomer te gast op de Assam II in het kader van een uitwisseling. Ze arriveerden op 17 juli en namen deel aan het nationale zomerkamp op het IJsselmeer. Na het kamp werd een bezoek gebracht aan Vo- lendam, Marken en het in aan bouw zijnde VOC-schip Bata via in Lelystad. Na hun aan komst in Vlaardingen werd de toren op de Markt beklom men. De rest van de week staan er bezoeken op het programma naar de Rotterdamse Haven, Kinderdijk, de Deltawerken en Amsterdam. Vlaardingse zeek adetten bezoeken deze zomer de grootste marinebasis daar en varen onder meer twee da gen mee op een vliegdekschip. Trambestuurder overvallen SCHIEDAM Een dertigjari ge trambestuurder uit Rotter dam is in de nacht van donder dag op vrijdag, omstreeks tien over twaalf, overvallen. De tram waarin de overval plaats had, stond op de keerlus aan het ein de van de Scheepvaartweg in Woudhoek. De chauffeur moest j zijn wisselgeld en strippenkaar ten afgeven. Hoe de overval precies is verlo pen, is nog niet duidelijk. Zo is niet bekend om hoeveel belagers het ging en welk wapen gebruikt werd. Mogelijk werd de trambe stuurder, die verder ongedeerd bleef, met een vuistvuurwapen bedreigd. Wel zeker is, dat de berover(s) per auto vluchtten in de richting van de Kerkweg. Het gaat hier om een rode Peugeot 304 met het Franse kenteken 4346 PM 59. De politie roept getuigen op, - zich te melden. Wie op het mo ment van de overval in de tram zat of in de buurt liep, kan bellen met nummer 4494412. Alle in formatie wordt vertrouwelijk be handeld. SCHIEDAM —Op het voormalig terrein van Wilton- Fijenoord staan nog een paar gebouwen die niet alleen grote aantrekkingskracht uitoefe nen op de jeugd maar ook op volwassenen. Volgens Groen Links-raadslid Jolie Hakkert en Henny Hagen van Wijk- vereniging Schiedam-West is dit een gevaarlijke en onge wenste situatie. Het terrein, in bezit van de gemeente, wordt in de toe komst verder ingericht als be drijvenpark Vijfsluizen. Enke le bedrijven hebben zich al ge vestigd op wat vroeger de par keerplaats van de scheepswerf Jolie Hakkert: „Zo lang ik in de raad zit wordt er gepraat over het bedrijvenpark. Het is de be doeling dat daar een complex verrijst met aan de rand wat aardig ogende gebouwen. De loodsen en andere gebouwen die er nog staan worden successieve lijk gesloopt. De gemeente heeft voor de realisatie van het project een subsidie gekregen van Rena- val." jaar met de sloop van alle Wil ton-gebouwen te beginnen. „Dan wordt die grond weer naar een andere locatie gebracht. Overigens vinden wij het beslist noodzakelijk dat het terrein niet wordt gebruikt als oefenterrein door de brandweer of voor de opslag van bijvoorbeeld vervuil de grond. Als bewonersvereni ging zeggen we: Gemeentebe stuur breek zo snel mogelijk de gebouwen af en vul het terrein in met bedrijven die te vergelijken zijn met onder meer de Vink- garage, die aan de rand van het gebied is gesitueerd. Op die ma nier wordt een hoogwaardig park gecreëerd dat andere be drijven zal aantrekken." SCHIEDAM Medewerkers van de hoofdafdeling Groenvoor ziening en natuur van de dienst Gemeentewerken krijgen regelma tig te maken met tuinbezitters die vragen hoe zij zonder gevaar een reuzenberenklauw kunnen verwijderen. Op de stengel van de plant zitten scherpe haren die bij aanraking wondjes kunnen veroorzaken, waarna het sap de huid overgevoelig maakt voor zonnestraling. Menigeen die geprobeerd heeft de reuzenberenklauw te verwijde ren kreeg te maken met blaren, jeuk en een geïrriteerde huid. Afhankelijk van de gevoeligheid van de huid kan zelfs bloedver giftiging ontstaan. Mensen die de plant willen verwijderen dienen dit in ieder geval niet bij zonnig weer te doen en voorts raadt de afdeling groen voorziening aan kleding met lange mouwen en handschoenen te dragen. Nadat de eerste gebouwen in ge bruik waren genomen werd raadslid Hakkert benaderd door wijk- en buurtvereniging West en bewoners van onder meer de Vijfsluizen en Wilhelminaflat die allerlei vreemde toestanden op het terrein signaleerden. „Hoewel het verboden is het ter rein te betreden ben ik met een Het Wilton-Fijenoordterrein aantal mensen een kijkje gaan nemen. Wat we daar aantroffen was onvoorstelbaar. Een onbe schrijfelijke rotzooi. Ik ergerde me bijzonder aan het feit dat zich daar nog allerlei bruikbaar en voor verzamelaars interessant meubilair bevond. Naar aanlei ding hiervan heb ik toen in een raadscommissie gevraagd of be langstellenden daar mochten gaan kijken en tevens verzocht die gebouwen daarna goed'af te sluiten. Want de ravage die we daar aantroffen was ontzettend. Geen vierkante centimeter glas was nog heel. De kantine die ingericht was in de jaren vijftig had prachtige kookplaten en ta fels met marmeren bladen. Fi naal in gruzels geslagen! Over zoiets kan ik behoorlijk nijdig worden. Verder zien omwonen den heel regelmatig dat er groe pen jongeren vuurtjes stoken. Ik weet dat de brandweer daar ook oefeningen houdt, maar dat is dan wel duidelijk." Sloop Henny Hagen van de bewoners vereniging: „Wij zijn van mening dat er maatregelen moeten wor den getroffen, om zolang het ter rein verder niet bouwrijp is ge maakt de boel goed af te sluiten. Er is een grote loods waarin ver vuilde grond is opgeslagen. De wijze waarop dat gebouw is af gesloten stelt niets voor, want je stapt er zo binnen. Voor de kin deren die daar rondhangen is dit een gevaarlijke situatie, omdat nog uitgezocht moet worden in welke mate de grond is ver vuild." Volgens Henny Hagen heeft de gemeente het plan eind van het met Remouladesaus Pommes frites Gemengde salade of Groentegarnituur Moussedessert NCRDSEE <X Restaurants SCHIEDAM In de heemtuin in Kethel-Oost organiseert be heerder Hans Buisman met gids Siert Gerritsen zondag 1 augus tus een excursie. De heemtuin heeft verschillende onderdelen, zoals een kruiden tuin, een dijk en en moeraszone. In al die delen zal vooral geke ken worden naar de gele bloe men die er groeien, omdat geel als kleur van de zon ook de kleur van de zomer is. Verschillende bloemen krijgen extra aandacht, zoals wijnruit en de gele morgenster. Van deze planten wordt verklaard wat ze zo bijzonder maakt. Zo werd wijnruit vroeger in de wijn ge daan, omdat men dan minder snel dronken werd. De rondleiding begint om 14.00 uur en is gratis. Men kan de heemtuin vinden aan het Dui- venpad in Kethel-Oost, in de buurt van de halte Koekoeks laan van bus 53. SCHIEDAM In Aandachts- dam-Noord. De Wissel is geves centrum De Wissel is tot en met tigd aan Broersveld 30. Het cen- 21 september een expositie te trum is geopend van dinsdag tot zien van werk van stadgenote en met vrijdag van 10.00 tot Gerda Pegels. 12.00 uur. Op woensdag tevens van 14.00 tot 16.00 uur en zater- Aquarelhste Pegels is lid van de dag en zondag van 13 00 tot schildersgroep De Werf in Schie- 15.00 uur Heel veel restanten. Alle maten (86 t/m 164). 14,9 5 1X95 9^5 SOFT BH. Molded cups. Verstelbare bandjes 70-85 B 6.95 DAMES SUPS. Katoen met kant. Diverse modellen. ri lADTr DAMES. De hele co bnORTS KINDER. rnoet weg. Wl IVIll V* UCDCKI O OC 1' HEREN SPORT SLIPS. Vele dessins. Alle restanten. 4.95 3.95 9.95 12.95 ALLE DAMES BADPAKKEN. Uni/bedrukt. 19.95 ZOMER TRICOT SETJES. Voor jongens en meisjes. 14.95 SCHOOLPAKKET. tftote ïinydanden, c/edeaineerd. 4.95 3 "Tfitr. yedeaineerd 6a£tpapeer. 1.35 tyroot ic6iij^6(o&, f OO vet. 1.95 bieren ic&rijten. tO vaat 295 f O 'Sic pennen. en$. enj. 395 OOK BIJ U IN DE BUURT: (9x) Capelle a/d Llssel Hoogvliet Krimpen a/d IJssel Ridderkerk Schiedam Spijkenisse Vlaardingen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1