Ni DE HAVENLOODS „Politici lijken grijze muizen" m 598- Zadels gestolen IN DEZE KRANT 'Een zomers wolkendek' 'Schiedamse afspiegeling' Amerikaanse prijs voor Feike Waqué Bestuurskundige Derksen pleit voor afschaffen van vergoedingen raadsleden WÊÊKËm Nieuwe stal voor De Spaland Ruiters Nieuw onderkomen 3/4 van Zuid-Holland huis-aan-huis MINDER DAN DE HELFT! BHJSTOL Auto in brand na een 'plof - EDITIE P, DONDERDAG 12 AUGUSTUS 1993, 42e JAARGANG Nr. 32 Wegener huLs^aa+xxsbLaden HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM SctlkddlDSNfêUWSblsd De Havenloods Het Zuiden Holland Silhouet Het Nieuws- n Advertentieblad ZIE DE PAGINA'S MET 010-4.699.444 advertenties UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM Opnieuw een reeks inbraken in de stad. Uit een woning aan de Hogenban- weg werden maandag kleding, geld en camera's ontvreemd. Maandagnacht deden dieven de Lange Haven aan. Bij een bedrijf werden een fax en wat postzegels gestolen. In een winkel aan de Singel werd diezelfde nacht inge broken. Uit de etalage verdwe nen drie walkmen, een scheerap- paraat en een cd-speler. De meest opzienbarende diefstal vond maandagnacht bij een rui tersportvereniging in Schiedam- noord plaats. Daar werden uit een clubgebouw maar liefst 26 zadels ontvreemd. Van de da ders ontbreekt elk spoor. Trainers van SVV willen méér A Queendag in sport- hal Margriet A Oude vondsten in w Delfland m w Nederland... water land. Dat is deze zo mer eens te meer waar gebleken. Het water kwam met bakken uit de hemel. Tal van festiviteiten, zoals het slotfeest van Jeugdland in Schiedam en de boottochten over de Vlie ten, kwamen in de problemen door het slechte weer. Ten einde raad togen tal van vakantievierders naar de stran den aan de Noordzeekust. Voor een flinke wandeling over het zuigende zand, weltever staan. Ingepakt en uitkijkend naar een mok chocolademelk. Ook één van onze fotografen trok erop uit richting duinen. Gelukkig nam hij zijn toestel mee en leverde deze 'pracht plaat' aan. Een eenzame visser onder een typisch Hollands wolkendek. „En dan beweren sommige mensen nog dat die Hollandse zomers niet 'mooi' zijn", meldde hij verontwaar digd. FOTO: John de Pater STAMBOOM Dienstencentrum De 4 Molens (Nieuwe Damlaan 766) begint in september weer met een aantal cursussen. Zo kunnen maxi maal acht personen vanaf dinsdag ochtend 14 september (van 10.00 tot 11.30 uur) deelnemen aan een stam boomonderzoek. Slechts de eigen copieën moeten betaald worden. In lichtingen op tel. 470 55 00. Een onderzoekje dus maar. Bestuurskundige Derksen stelt dat de gemeenteraad in veel steden eenzijdig is sa mengesteld. „Met teveel ajnbtenaren", zegt hij letter lijk in het interview op deze pagina. Hoe zit dat met Schiedam. Is hier sprake van een goede afspiegeling van de samenleving in de gemeente raad? Of wordt hij 'derksi- aans' gedomineerd door mensen met een ambtelijke functie? Burgemeester en wethouders bekleden een full-time baan, dus die tellen niet mee. De dagelijkse beslommeringen van alle raadsleden napluizen kost teveel tijd. Een compro mis: Laten we kijken waar de fractieleiders van de raad- spartijen hun brood mee ver dienen. Welke band hebben zij met de samenleving, vor men de fractieleiders in de Schiedamse raad een juiste afspiegeling van de maat schappij? Van de 'traditionele' partijen (PvdA, D66, CDA, VVD en GroenLinks) werken drie fractievoorzitters als (beleids ambtenaar buiten Schiedam. Eén is schoolhoofd van een basisschool binnen de stads grenzen en één studeert. De fractieleider van de CD wil geen commentaar geven („De Havenloods heeft niet vol doende niveau...", luidt het antwoord). Conclusie: Derksen zit er niet echt naast. Veel ambtenaren vooral. En de CD? „Heeft nog geen fatsoenlijk politicus opgeleverd", zegt hij> daar van. Tja... (BW) SCHIEDAM - Wheeler Feike Waqué (17) is door het Ameri kaanse tijdschrift 'Sport 'n Spo kes' uitgeroepen tot wereldwijde 'Junior-atleet van het jaar'. De gehandicapte sporter neemt mo menteel deel aan de Bloemenma- rathon, die zaterdag in Maas tricht van start ging. Voor het toekennen van de kwa lificatie beoordeelt het blad niet alleen het sportieve resultaat van de genomineerden, maar ook het promoten van de sport gekop peld aan sociale en maatschap pelijke activiteiten. Dat juist hij werd uitverkoren heeft Schie dammer Feike Waqué overrom peld. De prijs ('Award' op zijn Amerikaans) zal waarschijnlijk uitgereikt worden tijdens het NK atletiek, dat op 4 en 5 sep tember in Assen wordt gehou den. PODIUM Café Podium sluit na zondag tot 2 september de deuren. De laatste optredens worden ver zorgd door Body Heat (pop-rock) Night Session Band. WATERWEG „Gemeen tepolitici moeten weer herken baar worden. Het zijn net grijze muizen, met te weinig maatschappelijke binding.'" Bestuurskundige W. Derksen windt er geen doekjes om. Als remedie noemt hij het afschaf fen van de vergoeding voor raadsleden. „Die zijn veel te hoog geworden." Over de na bije toekomst zegt Derksen: „De voorspelde lage opkomst bij de verkiezingen van '94 maakt politici nerveus. Men verwacht dat er grote ver schuivingen zullen plaatsvin den." Volgens prof. dr. W. Derksen, lid van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid en hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden, heeft zich in de loop van 1990 een omslag in de lokale politiek voltrokken. „Dat was een tijdje na de gemeenteraadsverkiezin gen van dat jaar. In sommige delen vap het land lag de op komst onder de vijftig procent. Langzaam gingen politici besef fen dat ze teveel in zichzelf ge keerd waren en teveel tijd in het stadhuis doorbrachten. Plotse ling mocht dat hardop gezegd worden. Dat merkte ik zelf ook. Regelmatig hou ik lezingen voor een publiek van lokale bestuur ders, waarin ik me kritisch uit laat over hun functioneren. Vaak denk ik 'nu word ik ge lyncht'. Maar ik krijg juist veel bijval. Dat typeert het huidige denken. Alleen zie je daar in de praktijk nog te weinig van te rug." „Er wordt te vaak vergaderd" „Kijk, overal in de wereld vin den omwentelingen en verschui vingen plaats. In Oost-Europa, in Italië... Dus waarom in Ne derland niet? Alleen gebeurt het hier veel netter, saaier ook. Maar men ziet nu in dat er iets mis is met de politiek. Wethou ders die al tijden op het pluche zitten, dat is fout. Een wethou der moet nooit meer dan twee collegeperioden meemaken. De eerste om goed ingewerkt te ra ken en de tweede om flink uit te pakken. Langer is niet goed. Dan slijt 't, hoe briljant iemand ook is. Acht jaar is genoeg. En raadsleden zijn in de loop van de tijd juist teveel op die wethou ders gaan lijken. Allemaal speci alistes met hun eigen winkeltje." Leuke mensen Dat moet dus anders, vindt Derksen. Als remedie noemt hij het afschaffen van de vergoeding voor raadsleden. „Die zijn veel te hoog geworden. Vroeger ging iemand de gemeentepolitiek in, omdat hij het een soort plicht vond. Tegenwoordig wordt het gezien als een opstap naar het 'grote werk'. En van die finan ciële vergoeding kun je, met wat kunst- en vliegwerk, bijna leven. De echte vertegenwoordigers, herkenbaar voor de burgers, zijn we kwijt. Politici zijn net grijze muizen, met te weinig maat schappelijke binding. De raad is vaak te eenzijdig samengesteld, met teveel ambtenaren. Er wordt te vaak vergaderd. Politiek is op deze manier niet interessant meer voor leuke mensen. En die hebben we nou net nodig..." Een drietal factoren bepaalt vol gens Derksen de nabije politieke toekomst in de gemeenten. „De w voorspelde lage opkomst bij de de~PvdA.'',"Vo~lgens dé prognoses verkiezingen in 94 maakt ptfliti- wordt de Partij van de Arbeid ci nerveus. Harde keuzes worden (waarbinnen Derksen zelf actief uit de weg gegaan. Terwijl die js -red.) gehalveerd. Dat zorgt juist nu moeten worden ge- voor veel onrust. Toch zie ik ook maakt. De politiek dient mensen lichtpuntjes. Eindelijk dringt het opknappen, werk scheppen, vei ligheid creëren. En dan niet half slachtig. Nee, geld erin pompen. Lef tonen. En mensen uitleggen wat je van plan bent, wat de samenhang is. Neem een stad als Rotterdam. Zijn die 'Kop van Zuid' en een nieuw Zestienhoven wel zo nodig? Of moet men niet gewoon alles op alles zetten om de verpauperde delen van de stad aan te pakken en mensen aan het werk te helpen." Aardig baantje Daarnaast ziet Derksen een golf van nieuwe politici aan de slag gaan in de gemeenten. „Dan praten we vooral over de op komst van D66. Die partij profi teert enorm van het grote aantal proteststemmers. Wij vangen be richten op dat D66 momenteel te maken heeft met een toestroom van potentieel kader. Veelal car rièrejagers die uit zijn op een aardig baantje. Maar ze hebben nauwelijks maatschappelijke be trokkenheid. Nee, voor de CD ben ik in dat opzicht niet bang. In politiek opzicht stelt die partij geen donder voor, bakt er niets van. Heeft nog geen fatsoenlijk politicus opgeleverd. Ik zie de winst van de CD vooral als een signaal dat er iets grondig fout zit in de politiek." Als derde factor noemt de be stuurskundige de terugval van SCHIEDAM De Spaland Ruiters breidt uit. De rijvereniging, met een groot aantal paarden en pony's binnen de gelederen, gaat aan de Kerkweg in Kethel een nieuwe stal bouwen en een aantal parkeerplaatsen aanleggen. Daarvoor moest het college van B W officieel toestemming verlenen om één populier, één es en hakhout te rooien. En dat gebeurde... Voorwaarde is wel dat op hiervoor geschikte plaatsen (in overleg met de Dienst Gemeente werken) nieuwe groenvoorzieningen worden aangebracht door De Spaland Ruiters. weer perspectief te bieden, daar draait het om. Dus oude wijken SCHIEDAM De Huishoude lijke Voorlichting heeft in juli een nieuw onderkomen betrok ken. De stichting is voortaan te vinden aan de Nieuwe Haven 145-147. Het telefoonnummer (426 47 81) is niet gewijzigd. Vanaf 23 augustus kan iedereen weer bij de stichting terecht voor allerlei cursussen op het gebied van koken (oa. Indisch en exo tisch), yoga, de magnetron, kle ding maken, vermageren, gym nastiek en het maken van kerst en felicitatiekaarten. Nieuw zijn de cursussen patchwork/quilten (10 lessen voor 125,- op maan dagmiddag). T IS ECHT WAAR! LUXE AMERIKAANSE EETHOEK IN MESSING GROEN OF WIT. 4 STOELEN EN TAFEL MET GESLEPEN GLASPLAAT 1150 X 90 CM. IN DIVERSE UITVOERINGEN. NU VAN 998,- VOOR MAGAZIJNPRIJS! als het om wonen gaatlijfif Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010-4518844 Hillelaan 30-39 t.o metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 Ruim 751.000 gezinnen bereikt u met een rubrieksadvertentie onroerend goed in De Havenloods (do.) Het Zuiden (do.) Holland Silhouet «Het Nieuws- en Advertentieblad Alp hen profiteer van de lage prijzenaktieü U kunt ook laten plaatsen via uw MAKELAAR y Trainingsbroek in pol./katoen met katoenen voering In div. kleuren. Maten S-M-L-XL t/m zaterdag besef door dat er nieuw bloed nodig is in die partij. Zoals Felix Rottenberg (landelijk partij voorzitter -red) opereert, vind ik uitstekend. Hij heeft de angst voor vernieuwing deels wegge nomen, trekt enthousiaste men sen aan. En op nieuwe politici heb ik m'n hoop gevestigd." SCHIEDAM Op de hoek van de Boylestraat en het Van 't Hoffplein in Schiedam-oost is dinsdagochtend rond 4.00 uur een auto geheel uitgebrand. De wagen stond geparkeerd vlakbij een supermarkt. Omdat de gealarmeerde brandweer aan vankelijk vreesde dat de vlam men van de auto naar de wonin gen boven de supermarkt zou den overslaan, werden die pan den ontruimd. De bewoners moesten hun huis verlaten. Het vuur reikte echter niet zover en de panden bleven gespaard. Hoe het vuur is ontstaan, is nog niet bekend. Omwonenden ver klaarden tegen de politie dat ze vooraf 'een plof hadden ge hoord. t/m zo. 22 augustus dagelijks 15.00 en 20.00 uur voorverkoop: bij alle WV-bespreekburo's, VW Coolsingel 67, Rotterdam en aan de circuskassa's, dagelijks vanaf 10.00 uur doorlopend geopend. CIRCUSTELEFOON 010-4.25.55.89 ONZE REIZENDE DIERENTUIN IS DOORLOPEND GEOPEND vanaf 10 tot 18 uur AfEJg<gCN5 UW VAKANTIEDIA'S elseH Universele diamagazijnen met 2 sleden voor totaal 100 HAIvlA, meest verkochte glasloze kleinbeeld diaramen Nederland. Bij 3 dozen van 100 stuks Bij 3 magazijnen Per stuk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1