ÏLP Raadslieden als wegwijzer in doolhef van rechten en plichten ZEEMAN] KI INDER JACKS. 12.951 9.95 IN DEZE KRANT Muziek in alle markten en sounds te leen f KINDER VIDEO'S. KIPFILET mrüi1?v*.1 Vlees «ut 25.00 Poppen maken Prijs vrijwilligers Instituut steeds vaker geraadpleegd Orgelweek wederom geslaagd HAMLAPJES ROLLADE FRIKAND0 g95 JDfï Treintoeslag Feijenoord VANAF I jg g E ittt,,, MmZWU^ EDITIE 9, DINSDAG 17 AUGUSTUS 1993, 17e JAARGANG, Wegener huLs^an-huLsbLsden Schiedams Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. DE HAVENLOODS UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM De Havenloods Het Zuiden Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad ZIE DE PAGINA'S MET RUBRIEKS ADVERTENTIES 010-4.699 Jeugdband komt er SCHIEDAM De ledenwer factie van de Jeugd Rijnmond band werpt vruchten af. Sinds de start van de campagne heeft dit juniorenkorps twaalf nieuwe le den mogen verwelkomen, waar mee het totaal aantal komt op 34. Het uiteindelijke doel, een jeugd band met vijftig leden, lijkt dan ook sneller dan verwacht binnen bereik te komen. Jongeren tus sen de acht en vijftien jaar, die er voor voelen om trompet, bariton of slagwerk te gaan spelen, zijn nog welkom. Meer informatie verstrekt Ed van der Steen tel.473 93 97. Overigens treedt de Jeugd Rijn mondband zaterdag 11 septem ber op in de Efteling. De jeugdi ge Schiedamse muzikanten doen dan mee aan een festival. SCHIEDAM De activiteiten commissie van Dienstencentrum De 4 Molens start met ingang van 15 september een cursus poppen maken. De lessen vinden plaats van 10.00-12.00 uur en bedragen f 100,- voor materiaal voor vijf poppen en f 5,- per les. Men kan zich aanmelden via te lefoon 470 55 00 van het dien stencentrum aan de Nieuwe Damlaan, vragen naar Miep de Groot. 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Zomertijd voorbij? Voor de schoolgaande kinderen in deze regio zit de zomervakantie er bijna op. Maar van een echte zomer was dit jaar geen sprake. Tenminste niet in eigen land. In plaats van een dagje zwembad werd dit maal noodgedwongen gekozen voor een bezoek aan bijvoor beeld de kinderboerderij. Ook leuk, daar niet van en de dieren varen wel bij deze aandacht van jong en oud. Hoewel de geiten alleen belangstelling lij ken te hebben voor de meege brachte etenswaren. „Voor de dieren is het wel be ter wanneer het iets koeler is. Ze zijn ook ievendiger en da's voor het bezoek leuker," aldus een medewerker van de kinder boerderij. De zomertijden op de boerderij in het Beatrixpark zijn tegelijk met de schoolva kanties ten einde. Op werkda gen kan men vanaf nu terecht tussen half twee en half vijf. SCHIEDAM-In het kader van het Europees Jaar voor de Ouderen wordt door het nationa le comité dat zich dit richt op deze groep een Solaridariteits prijs beschikbaar gesteld. De prijs is bedoeld voor een vrijwil- ligersproject dat zich onder scheid door haar bijzondere ui ting van solidariteit tussen gene raties in onze samenleving. Vooral projecten waarin ouderen en jongeren zelf actief zijn maken kans in de prijzen te vallen. Ieder vrijwilligersproject of or ganisatie die op dit terrein werk zaam is kan meedingen naar een van de drie prijzen van elk f 5.000,-. Dit geld is beschikbaar gesteld door de minister van WVC. De formulieren voor aanmel ding kunnen tot 25 september worden aangevraagd bij het Ne derland Centrum Vrijwilligers werk, postbus 2877, 3500 GW Utrecht, telefoon 030-319844. De inzendtermijn sluit 1 okto ber. Tijdens de Internationale Vrij- willigersdag op 7 december wor den de winnaars bekend ge maakt. a Verkiezing Miss Zuid-Holland film Handelen met India SCHIEDAM De Rotterdam se Kamer van Koophandel orga niseert in samenwerking met de Indian Business Chamber en met ondersteuning van de India se Ambassade een seminar over het handel drijven in/met India. De intentie van dit seminar is het Nederlandse bedrijfsleven te in formeren over de handels- en investeringsmogelijkheden in het 'nieuwe India'. Er zal onder meer aandacht wor den besteed aan de ontwikkeling van de infrastructuur en de ha venontwikkeling, met een indi catie van de mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven. Ook de praktische kant (hoe pak in het eerste zakelijke contact goed aan) komen tijdens het seminar aan de orde. De kosten voor deze informatieve dag die ge houden wordt op woensdag 22 september bedraagt f125,- per persoon. Meer informatie en inschrijffor mulieren via telefoon 405 70 17. SCHIEDAM - De klanten kring van het Instituut Socia le Raadslieden neemt de laat ste jaren gestaag toe. Steeds meer mensen maken gebruik van de mogelijkheid om over tal van kwesties te worden in- formeerd. In 1990 bedroeg het aantal Schiedammers dat op het instituut een beroep deed 1559, dat was in 1992 toegeno men met 160 personen. In het jaarverslag van de Sociale Raadslieden over 1992 valt te le zen dat behalve de Schiedam mers (737), mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst (734) vaker bij de raadslieden aan kloppen dan mensen afkomstig van de Antillen en Suriname. „Dat komt door het taalpro bleem," vermoedt raadsman W. van den Berg. „Schiedammers van Turkse en Marokkaanse af komst die hier tien jaar wonen De Sociale Raadslieden vi Haven. onderkomen aan de Nieuwe spreken de Nederlandse taal wel le taal schiet hun kennis vaak te maar als hét aankomt op forme- kort.Surinamers bijvoorbeeld zijn van kindsaf aan gewend om zich uit te drukken in de Neder landse taal." Volgens Van den Berg is de doel stelling van het instituut om een wegwijzer te zijn in het doolhof van rechten en voorzieningen op allerlei gebied. „Wij informeren, adviseren en zijn tevens behulp zaam bij het schrijven van een brief. Maar ook staan wij bij voorbeeld een cliënt bij in een gesprek waar deze zelf tegen op ziet. Verder behoort het tot onze taak om te bemiddelen, te bege leiden, te verwijzen en om knel punten en tekortkomingen te signaleren in bestaande voorzie ningen." Mannen De grootste groep hulpvragers zit in de leeftijd van 35 tot 49 jaar. Het valt op dat 1039 man nen tegen 548 vrouwen informa tie inwonnen. „Daarbij gaat het hoofdzakelijk over zaken die be trekking hebben op de sociale zekerheid, zoals werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitke ringen, maar ook om erfrecht en (echt)scheiding. Overigens jui chen wij het toe dat de belasting dienst nu op vrijdagmiddag van 1.30 - 16.30 uur een permanent spreekuur heeft in ons kantoor," aldus raadsman Van den Berg. „Hoewel niet is te voorspellen of het aantal vragen om hulp zal toenemen is het aannemelijk dat dit wel zal gebeuren. Een pretti ge bijkomstigheid is dat wij de cliënten kunnen ontvangen in ons nieuwe ruime onderkomen aan Nieuwe Haven 147 en dat ons kantoor nu ook toegankelijk is voor mensen in een rolstoel." Vee! belangstelling voor het orgel. VLAARDINGEN—De or ganisatie van de Internationale Orgelweek Vlaardingen is tevre den. Het programma was goed, het aantal bezoekers viel niet te gen, de sfeer was geanimeerd. „Al met al was het een heel ple zierige week," kijkt Nel Zouten dijk terug op de vierde Orgel week. Jammer was alleen dat twee deelnemers uit de Oekraïne geen visum kregen voor een be zoek aan Vlaardingen. Aan de Masterclass van Kamiel D'Hooghe en Jean Boyer deden nu slechts zes cursisten mee. Veel belangstelling trok ook de foto tentoonstelling in de Grote Kerk. Johan Zoutendijk had hiervoor een reconstructieteke ning van het originele Van Pe- teghem-orgel gemaakt. Bij de in stallatie in 1820 bleek de kast immers te groot, zodat een nieu we opbouw werd gemaakt waar in de oorspronkelijke mechaniek werd geplaatst. De tekening toont het orgel zoals deze in de Abdij van Gent stond. Mager van gg schouder W^7 :D^.M 0f het n.u ?aat stellen. „Wij lenen cd's uit aan Mensen Hip temoverian,™ u:„I FILMS MET Het beste S* ^95 Ru S SCHIEDAM Of het nu gaat de gregoriaans gezang, de best van house, film- of volksmuziek: het is allemaal te leen in de fono- theek van de Openbare Biblio theek aan het Bachplein. Dat dit slechts een kleine opsomming betreft uit het 6000 grote com pact disc-bestand, maakt Grethe Blankert duidelijk. Zij heeft samen met college Irma Metaal de verantwoordelijkheid voor de verzorging en uitleen van vele cd's die in keurige rijen staan uitgestald op de eerste ver dieping van het gebouw. „Het klinkt als een cliché", zegt Gre the Blankert, „maar wij hebben natuurlijk voor 'elk wat wils' in huis. En als men iets zoekt dat bij ons niet in de catalogus staat, spelen wij dat door naar de Cen trale Discotheek in Rotterdam die vele malen groter is dan onze uitleen." Bovendien kunnen mensen die lid zijn van de Schiedamse bi bliotheken een schriftelijk ver zoek indienen voor de aanschaf van een door hen gewenste cd. Overigens kan het publiek ook een cd (als die is uitgeleend) be stellen. „Wij lenen cd's uit aan iedereen die lid is van de bieb, dus bok aan mensen die wonen in het centrum, Oost of Nieuw- land." In overleg met de Centrale Dis cotheek wordt de collectie van de Schiedamse fonotheek-collec- tie samengesteld. „Zij geven aan wat wij beslist moeten aanschaf fen en verzorgen ook de in koop." Grethe Blankert loopt lang de diverse bakken met cd-hoesjes en wijst aan waaruit men een keuze kan maken. New Age, volksmuziek, soul, jazz en zelfs cd's voor kinderen met liedjes en verhaaltjes liggen te wachten om thuis beluisterd te worden. Opera „De fonotheek is er voor ieder een en juist ouderen die er vanuit gaan dat ons aanbod gericht is op de jeugd zouden er goed aan doen eens bij ons langs te ko men. Men kan een grote keuze maken uit klassieke muziek en ook operaliefhebbers komen ruimschoots aan hun trekken. zó klaar! Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse. l Breestoep 3 Grethe Blankert: 'Leuk werk Mensen die terugverlangen naar die goeie oude radio uit de vijfti ger en zestiger jaren kunnen door het leven van een schijfje aan die nostaligische behoefte voldoen. En dat kost, als men lid is van de bibliotheek, maar f 2,50 per c.d." Begin 1980 startte de Schiedam se bibliotheek met de uitleen van langspeelplaten en muziekcas- settes. Aan het uitlenen van de cassettes kwam vrij snel een ein de en de compact disc werd in korte tijd zo belangrijk dat de langspeelplaten in de verdruk king kwamen. „Overigens kon, doordar er geen nieuwe lp's meer op de markt kwamen, die collec tie niet meer worden aange vuld." Dat is echter wel het geval met de cd-verzameling van de Schie damse fonotheek. „Per jaar wordt het bestand op het Bach plein uitgebreid met 900 nieuwe schijfjes", aldus de enthousiaste Grethe Blankert, die zo langza merhand een gedegen kennis.van allerlei muziekuitingen heeft op gebouwd. Zij vertelt dat de Tweede Kamer binnenkort een wetsvoorstel be handelt waarin wordt voorge steld nieuwe uitgaven van cd's, videofilms en boeken het eerste half jaar na uitgave niet voor uitleen beschikbaar te stellen. Op die manier wil men de consu ment min of meer dwingen het gewenste artikel zelf te kopen. „Zo'n maatregel kan, voor de uitleen in het algemeen, als een mokerslag aankomen", vreest Grethe. „Ik vind dit werk ontzettend leuk", zegt zij, „je hebt met veel mensen maar ook met verschil lende materialen te maken. Met deze laatste opmerking verwijst zij naar onder meer de muziekvi deo's en bladmuziek die de bi bliotheek eveneens uitleent. „De cd's met filmmuziek en deze vi deofilms vinden gretig aftrek bij de leners", stelt zij vast. Voor mensen die overwegen lid te worden van de bibliotheek is het goed te weten dat voor het lidmaatschap van f 24,- per jaar men niet alleen boeken, maar ook videofilms en cd's kan le nen. Het is mogelijk per uitleen tien cd's mee naar huis te nemen. FILMS MET Popeye, Daffy Duck, Bugs Bunny, Woody Woodpecker of Cinderella. SCHIEDAM - Treinreizigers met bestemming Feijenoord Sta dion moeten voortaan een toe slag betalen. Met deze maatregel hoopt de NS een deel van de extra kosten die voor het trein vervoer naar de Kuip worden gemaakt, terug te verdienen. Het rijden van extra treinen en het inzetten van personeel op treinen naar evenementen in het stadion veroorzaakt voor de NS KINDER SWEATSHIRTS. Nieuwe collectie. Grote verscheidenheid. Alle malen. MEISJES DENIM JEANS STONE WASHED. Met elastiek in de rug. Met leuke applicaties^ en contrast aan i^H Maat 92 t/m 1 1 1 RUIMSTE KEUS. FLANELLEN OVERHEMDEN IN STOERE HOUTHAKKERS RUIT. VOOR HEREN. I VOOR JONGENS. (Oók met extra M IP M I VOOR DAMES. I Bedrukt maar ooi I uni met fantasie. I Maat M t/m XL. KEUKENTAFEL KLEEDJES. 1 100% Katoen. Fris bedrukt I 90x90 IVOOR JONGENS mm hoge kosten. Vooral bij voetbal wedstrijden is er een slechte ver houding tussen kosten en op brengsten. Aan de loketten van alle NS- stations is de toeslag f3,-. Om de voorverkoop te stimuleren wordt op het terrein van het stadion voor een toeslagkaartje f5,- in rekening gebracht. De eerste 'toeslag'wedstrijd vond i zondag plaats. 2-PERSOONS DEKBEDSETS. 2 slopen, 1 instopstrook, 6 dessins. Ruim 430 textielSupers in 4 landen. A U ZOU WEL GEK ZIJN AIS U MEER BETAALDE.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1