Qj DE HAVENLOODS D66 wil referendum in Schiedam SchiedamsNiaiwsblad IN DEZE KRANT n j/mini ni.itfiniiïi b-SS 'Betonstort' Dieven actief in kelderboxen Nieuwe gezichten in kerkparochie Bouwplannen centraal in groot tentenkamp Frisse lucht in 'De 4 Molens' Fractieleider Bakker van de PvdA vindt voorstel 'volksverlakkerij In de avonduren op weg naar succes. MODE VOORDEEL Ut KLANTENKAAS^ «®*2SS5J£5K5i«« als het om wonen gaat<teZnifW$ter r 3/4 van Zuid-Holland Nuis-aan-huis WÈÊÈgÈÊÈÊÊÊÊÊÊÊÈS 'Loos alarm' bij politie Alles over Parket AKAI EDITIE P, DONDERDAG 19 AUGUSTUS 1993, 42e JAARGANG Nr. 33 HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM De Havenloods Het Zuiden Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad ZIE DE PAGINA'S MET RUBRIEKS- 010-4.699.444 advertenties UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM Min of meer toevallig ontdekte de politie dinsdagmiddag op de Gerrit Verboonstraat een vrachtauto met gevaarlijke lading. Een surveillancewagen reed ach ter de auto toen daar via de zijkant drie pallets met gas-be- tonblokken afvielen, die op het wegdek terecht kwamen. Tegen de chauffeur werd proces-ver baal opgemaakt. SCHIEDAM Op het Bach- plein werden maandagnacht op nieuw twee kelderboxen openge broken. Dieven trapten de deu ren open en namen uit de eerste kelder een mountainbike en een snorfiets weg. Elders verdwenen een mountainbike en gereed schap. WK wil promove- k Weer sfeervol Wa- SCHIEDAM - Pater C. Odijk wordt op vrijdag 10 september geïnstalleerd als deken van het dekenaat Schiedam. Tevens wordt mevrouw J. Brinkhof dan als pastoraal werkster aange steld. Dit gebeurt tijdens een gebeds viering, onder leiding van mon seigneur J. Zuidgeest van het bisdom Rotterdam, in de paro chiekerk OLV Visitatie aan de Dr. Schaepmansingel 3. De aan vang is 19.30 uur. Na afloop van de dienst bestaat de gelegenheid om op informele wijze kennis te maken met de nieuwe deken en de pastoraal werkster. Onder het motto 'Schiedam-centrum gaat 't maken' kun nen inwoners van de stad op zondag 19 september een kijkje in de keuken van de binnenstadsplannen nemen. Hiertoe zal een grote expositie worden ingericht in een aantal tenten die op het parkeerterrein tussen het Stads kantoor en de Broersvest worden neergezet. De tenstoonstelling geeft door middel van kaarten, foto's en maquettes een beeld van de ingrijpende vernieuwingsoperatie die de binnenstad momenteel ondergaat. Behalve aanzienlijk projecten - zoals rond het Imelda-terrein, het ABC-complex, het Emmaplein en het Stadserf - zullen diverse woningbouwplannen worden gepresen teerd die rondom de binnenstad spelen (op het Bols/Lanvastterrein, de Parkweg en de Marconiweg). „De expositie is dus ook interessant voor iedereen die zich wil oriënteren op de woningmarkt", zegt voorlichter J. Langstraat van de Dienst Gemeentewerken. „Behalve over nieuwbouwprojecten verschaft de tentoonstelling informatie over het herstel van monu menten, zoals momenteel gaande is op de Vismarkt (zie foto), en tal van andere ondewerpen die voor de ontwikkeling van de Schiedam- se binnenstad van belang zijn. De kosten van deze informatiedag worden voor het overgrote deel gedargen door de projectontwikke laars." De expositie is gratis toegankelijk en de tenten zijn de hele dag geopend. SCHIEDAM Dienstencen trum 'De 4 Molens' heeft goed nieuws voor niet-rokers. Na veelvuldig klagen door een aan tal mensen over de rokerige za len, is nu duidelijk vastgesteld dat slechts eenderde van het pand aan de Nieuwe Damlaan openstaat voor rokende bezoe kers. De rest van de bijna 1600 vierkante meter is rookvrij. „Er staan bovendien twee grote afzuigers op het dak. Die zorgen dat de rook in de ontmoetings ruimte snel wordt afgevoerd", zegt medewerkster Miep de Groot. „Wij willen met deze maatregel duidelijkheid schep pen. Want we horen nog steeds dat veel mensen 'De 4 Molens' als een rokerige ruimte zien, waar je letterlijk haast geen lucht kunt krijgen. En dan kan na tuurlijk nooit de bedoeling zijn van een dienstencentrum." WINKELDIEVEN- Door oplet tendheid van winkelpersoneel kon den maandagmiddag twee dieven worden opgepakt in het Hof van Spaland. De twee 39-jarige Schie dammers hadden drank en speel goed uit winkels weggenomen. Zij konden door de politie bij de nabij gelegen tramhalte worden aange houden. SCHIEDAM D66 wil dat in Schiedam op korte termijn een referendum wordt inge voerd. „Op die manier willen we de inwoners van de stad meer bij het beleid betrek ken", zegt fractieleider M. Houtkamp. Hij meent dat een aantal onderwerpen zich goed leent voor een raadgevend re ferendum. „Je kunt denken aan het al dan niet autovrij maken van het centrum." D66 komt met een eigen voorstel, waarschijnlijk al in septem ber, als de nieuwe inspraak verordening in de gemeente raad aan de orde komt. PvdA-fractieleider Bakker re ageert verbaasd op het plan van D66. „Een raadgevend referendum vinden wij onzin. Volksverlakkerij. Als je per se een referendum wilt instellen, moet dat bindend zijn." „De afstand tussen politiek en bugers moet kleiner worden, hoor je regelmatig", zegt D66- fractievoorzitter Houtkamp. „Ook in Schiedam wordt door lopend nagedacht over manieren waarop dat kan. Een goede in spraakprocedure kan daarbij helpen. Vandaar dat wij, met de andere collegepartijen PvdA en GroenLinks, met het voorstel van een nieuwe inspraakveror dening zijn gekomen. Die is on langs door het college van B A JÊ mÊÊ D66-fraetieleider Houtkamp: Partijen moeten met de billen bloot. W onder de loep genomen en wordt waarschijnlijk al in sep tember aangenomen tijdens de eerste raadsvergadering van het nieuwe politieke jaar." In die inspraakverordening is duidelijk vastgelegd op welke wijze burgers zich kunnen uit spreken over bepaalde besluiten van de gemeente. Inspraak is dan mogelijk via eet] lichte, een zware en een bijzondere proce dure. Er komt meer informatie en ondersteuning. En inwoners krijgen het beklagrecht. „Dat zijn alles bij elkaar nuttige verbeteringen, maar het is niet genoeg vindt D66", zegt Hout kamp. „Daarom komen we met het initiatief van een raadgevend referendum. Dat werkt heel sim pel. Het college van B W kan de mening van de bevolking toetsen op bepaalde beleidster reinen. Via een eenvoudige vraagstelling. Zoals 'Moet de binnenstad autovrij gemaakt worden?' of 'Accepteert de bur ger een beperkte verhoging van de onroerend zaak-belasting om een nieuw zwembad te bekosti gen?'. Nee, de uitslag is dan niet bindend, maar de politiek moet natuurlijk wel verdraaid goede argumenten hebben om een uit spraak van de burgers naast zich neer te leggen. In de gemeente Leiden heeft men hier goede er varingen mee. Ook is het denk baar dat mensen zelf een onder werp aandragen. Bijvoorbeeld als een paar duizend handteke ningen zijn verzameld over een bepaalde kwestie. Maar daar over moeten we nog eens goed nadenken. Landelijk wordt op het ogenblik druk gediscussieerd over dit soort zaken. Partijen als het CDA en de VVD zijn volop in beweging wat referenda be treft. Wij volgen die ontwikke lingen met grote belangstelling. We zullen ons voorstel tegelij kertijd met de nieuwe inspraak procedure indienen in de Schie- damse raad. Elke partij moet dan met de billen bloot. Neemt men de burgers serieus of niet...", aldus Houtkamp. Meerderheid Fractieleider H. Bakker van de PvdA (de grootste raadsfractie) reageert verbaasd op de plannen van D66. „Nee, van dat initiatief wist ik niets", zegt hij. In een eerste reactie wijst hij het voor stel rigoureus af. „Een raadge vend referendum vinden wij on zin. Volksverlakkerij. Een ge vaar voor de democratie zelfs. Want wat gebeurt er als een uit spraak van de bevolking niet in goede aarde valt bij het college van B W? Wie krijgt er dan z'n zin? Je zit dan al snel met proble men zoals een paar jaar terug in Amsterdam." „Daar was de bevolking nauwe lijks te porren voor een referen dum over het autoverkeer in de binnenstad. En daarna legde het Amsterdamse college de uit spraak van een kleine meerder heid van de burgers ook nog eens naast zich neer. Daar schiet je natuurlijk ook niets mee op. Nee, als er per se een referendum moet komen, dan dient het bin dend te zijn. Dan moet een uit spraak van de burgers, hoe die ook luidt, door de politiek wor den uitgevoerd." De HES Rotterdam biedt vierjarige HEAO- opleidingen in bedrijfseconomie, bedrijfs- informatica, marketing, economisch/juridisch, bank- en verzekeringswezen, haven/vervoer/ logistiek en internationaal management. Bovendien starten we met tweejarige (verkorte) a bedrijfseconomie en haven/vervoer/logistiek. Bezoek onze HEAO-informatieavond op 24augustus, aanvang I9.00uur, Kralingse Zoom 91Rotterdam. Of bel010-4524388. De HES Rotterdam verschaft je betere kansen. HOGESCHOOL V O O R E C O N O M I S C H E STUDIES ROTTERDAM Leder sleehak ballerina in zwart en bruin. Maten 37 - 42. Normaal 24.95 Bristolprijs 20.- t/m zaterdag w^w^T£!irw%Ênk w nu 60 ,ilia|en in het hele |and Iflfl.m Mm o.a. in ROTTERDAM, VLAARDINGEN, \MLJFM 1JMJ hoogvliet en spijkenisse Rotterdam Binnenwegplein 20 (boven Zeeman Textielsuper). Rotterdam op het ZUIOER-TERRAS van winkelcentrum Zuidplein. Vlaardingen Hoogstraat 219. Hoogvliet Binnenban 54. i 2 (v/h Ter Meulen). KIP - Knaus - Beyerland irigano vo ens 5b4iS-! 1**' Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel. Tel. 010-4518844 Hillelaan 30-39 t o metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 f&0 SCHIEDAM Een 46-jarige Schiedammer werd dinsdagmid dag in het centrum het slachtof fer van zakkenrollerij. Zijn por temonnee met geld en rijbewijs werden gestolen. Ruim 751.000 gezinnen bereikt u mét een onroerend goed rubrieksadvertentie De Havenloods (do.) Hel Zuiden (do.) Holland Silhouet Advertentieblad Alphen profiteer van de lage prijzen aktiel! Utitmt ook Men plaatsen SCHIEDAM Het aantal loze alarmmeldingen bij de politie rijst de pan uit. In Schiedam rukten in 1992 agenten 1185 keer voor niets uit, dit jaar tot 1 augustus kwamen al weer 739 valse of loze meldingen binnen. De plaatselijke cijfers komen daarmee overeen met het landelijke beeld, zoals dat deze week werd gepresenteerd in de notitie 'Nodeloze Alarmeringen' van het Coördinerend Politie Beraad (CPB). Op grond van een in mei van dit jaar gehouden steekproef heeft het CPB berekend dat de politie per jaar in totaal 1.4 miljoen keer uitrukt. Tien procent van die meldingen blijkt binnen te komen via particuliere beveiligings organisaties. Van de 140.000 keer dat de politie reageert op deze meldingen blijkt er in 135.000 maal van de gevallen niets aan de hand te zijn. De overige meldingen komen van bewoners, buren en voorbijgangers die op verdachte situaties reagereh. Volgens de CPB-onderzoekers zijn deze meldingen zeer betrouwbaar. In negentig procent van de gevallen is er daadwerkelijk iets niet in de haak. Het CPB heeft een rekenmodel ontwikkeld waaruit blijkt dat enkele agenten gemiddeld een uur bezig zijn met een alarmmel ding en dat werk kost 600 gulden. Voor Schiedam betekent dat over het afgelopen jaar een schadepost van circa 711.000 gulden. Dit jaar dus al weer ruim vier ton. Daarom wil de politie de beveiligingsdiensten ervan overtuigen dat met name 'elektrische ogen' beter afgesteld moeten worden. „Want", meldt een politie woordvoerder, „onlangs stelden we vast dat het alarm bij een bedrijf was afgegaan door een spin. Vaker is het slechte weer de boosdoener." En over de kosten. „Die komen uiteindelijk voor rekening van de maatschappij, de belastingbetaler dus." van Bruynzeel en Kahrs. Ook voor doe-het-zelvers. IN DE PARKETSHOP! Iffllll i Ifpatfceï]! L4; 111 iMHilPl I AlEi I VS-F550 HIFI/STEREO Prachtige montage videorecorder met 4 koppen, LCD afstandsbediening en perfect stilstaand beeld. 45 Voorkeuze- Van 1299, STUNTPRIJS Aanbieding geldt t/m 26 aug. en zolang voorradig FOTO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1