uj positief over verlaging verkeer in polder B 995 1295 3795 f ZEEMAN B 995 B 595 DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT Weektopper Vtees$h®[p Programma's De Erker en De Blauwe Brug NS plaatsen kaartjesautomaten Motorrijder zwaar gewond Schietpartij aan het Raam Ook ontsluiting noodzakelijk van Noord BIEFSTUK KALKOEN FILET Inbraak Winkeldief opgespoord 4 PAAR Vrachtwagen niet gezien puurs. Ruim 430 textielSupers in 4 landen. JJ ZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE, a EDITIE 9, DINSDAG 24 AUGUSTUS 1993, 17e JAARGANG, Nr. 34 Wegener huLS-aan-huLsbLaden Schiedams Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. De Havenloods Het Zuiden Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad ZIE DE PAGINA'S MET 41J RUBRIEKS- 010-4.699.444 advertenties UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM— Een 47-jarige Schiedammer is vrijdagmiddag rond 17.00 uur zwaar gewond geraakt bij een botsing met een bus. De man reed op zijn motor op de Burgemeester Knappert- laan en kreeg geen voorrang van een bus die uit de Aleidastraat kwam. De motorrijder kwam daardoor ten val en moest met zwaar lichamelijk letsel worden afgevoerd naar het Schieland- ziekenhuis. Omdat hij twee bo venbeenbreuken had en in shocktoestand verkeerde werd hij later vevoerd naar het Dijk- zigt-ziekenhuis in Rotterdam. Bijeen in Oost SCHIEDAM Ouderen in Schiedam-Oost kunnep vanaf 1 september in Trefpunt Oost iedere woensdagochtend terecht voor verschillende gratis activi teiten. Op het programma staan onder meer haken, kaarten bor duren, bloemschikken, spelletjes en biljarten. Het seizoen wordt gestart met bingo. Trefpunt Oost is gevestigd aan de Celsiusstraat 2, telefoon 4264195. A Sporters blikken vooruit Lekker magere Sirenen lokken veel publiek aar schatting twee- I duizend mensen heb- ben verspreid over I ^1 vier dagen het klein- 1 1 schalige theaterfesti val 'Hof van Sirenen' in het Vlaardingse Oranjepark be zocht. De weergoden waren het spektakel tot en met zater dag goedgezind hetgeen veel bezoekers naar het stadspark lokte. Zondag ging het mis en kwam de regen met bakken uit de hemel. Dat had tot gevolg dat het klassieke-muziekpro- gramma die middag mondjes maat werd bezocht, 's Avonds echter dromde het publiek weer samen om te luisteren naar de band van Ricky de Vito waardoor het festival een waardig slot kreeg. Vier dagen lang is er een geva rieerd programma geboden voor jong en oud. Het festival is zeker voor herhaling vatbaar mede omdat het Hof een schit terende plek is voor dergelijke evenementen. De organisato ren waren zondagavond dik te vreden over het verloop en spraken van een geslaagd festi val. SCHIEDAM Aan het Raam heeft zondagavond een schiet partij plaatsgevonden. Na een woordenwisseling trok een man een pistool en richtte dit op twee mensen. Eén van hen trok de vriendin van de bedreiger voor zich ter bescherming. Voor de politie is de toedracht nog on duidelijk, maar de man met het pistool schoot zichzelf eenmaal in zijn been en tweemaal in zijn buik. Hij moest overgebracht worden naar het Schieland-zie- kenhuis. De politie hield drie verdachten aan. SCHIEDAM De politie heeft vier fietsendieven aangehouden. De vier, alleen bezorgers van een ochtendblad, hebben inmiddels 35 fietsendiefstallen bekend. Alle diefstallen werden in de och tenduren gepleegd. De aangehouden bezorgers ver klaarden dat wanneer hun fiets kapot was zij gewoon een andere jatten. Van de fietsen die naar aanleiding van de bekentenissen konden worden opgespoord zijn er enkele dankzij de ingegraveer de postcode bij de rechtmatige eigenaars teruggekomen. Lekker zachte Goed voor de lijn Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: I Breestoep 3 SCHIEDAM - De bewoners van een woning aan de Heelmeester straat in Woudhoek moeten zich een prettiger terugkomst van va kantie hebben voorgesteld. Toen zij vrijdagochtend binnenkwa men, merkten zij dat er was inge broken. De dieven hebben de video, een cd-speler, cd's, een spelcomputer en sieraden meegenomen. Hun auto, een rode Fiat Panda, bleek ook gestolen. SCHIEDAM —De fractie voorzitter van D66 in de Schiedamse gemeenteraad, Marcel Houtkamp, kan zich vinden in een voorstel van Vlaardingse ambtenaren om op de wegen in de polders tus sen Schiedam, Vlaardingen en Schipluiden de maximum snelheid te verlagen tot zestig kilometer per uur. Nu mag op die wegen nog tachtig gereden worden. D66 is tegen volledige afsluiting van de polderwegen voor auto verkeer. Houtkamp:„Ik maak bijna elke dag gebruik van die polderwegen en ik zie ook dat mensen daar op een onverant woorde manier rijden." Het advies van de Vlaardingse ambtenaren volgt op een voor stel van de Vlaardingse raads commissie Verkeer en Vervoer. Die commissie wilde de snel heidslimiet drastisch verlagen tot dertig kilometer per uur. Dit bleek onmogelijk, omdat de ge meente dan verkeersdrempels moet plaatsen. Daarbij mag deze limiet alleen gelden op wegen met alleen bestemmingsverkeer. Houtkamp is ook geen voor stander van zo'n maatregel: 'Er mogen niet te veel verschillende verkeersregimes gelden.' De ver keerssituatie zou dan te ondui delijk worden. Het Vlaardingse plan is bedoeld om het autoverkeer tegen te gaan. In plaats van over kleine wegen te rijden als de Woudweg, de Harreweg en de Kerkweg, rijden automobilisten dan eerder via de rijkswegen naar Delft en Den Haag. D66 keurt de slui proute evenmin goed, maar 'zes tig kilometer per uur is beter dan totale afsluiting'. Nieuwe weg De Democraten vinden dat snel werk gemaakt moet worden van een betere ontsluiting van Schie- dam-Noord. Behalve het aanleg gen van de verbinding tussen de 's Gravelandseweg en de Slimme Watering moet er ook een weg komen die direct naar rijksweg 13 leidt, langs de Rotterdamse deelgemeente Overschie, vindt Houtkamp. Waarschijnlijk in september zal de fractie van D66 de verkeerssi tuatie in de polders onderzoe ken. Samen met de fietsersbond ENFB fietsen de gemeenteraads leden dan over de Harreweg en de Kandelaarweg. Deze fietstocht is het resultaat van eerdere kritiek op D66 van de ENFB die de Democraten het verwijt maakte een partij van autolobbyisten te zijn. Wethouder Zijdeveld (verkeer, PvdA) was niet bereikbaar om commentaar te geven op de plannen van de buurgemeente. De Berini's treden nel op in het Passage Theater. Annuleringen door sloop theater SCHIEDAM—De Schiedamse theaters hebben het programma voor het nieuwe seizoen gepre senteerd. De vernieuwde jaara genda van het Passage en De Teerstoof is overzichtelijk, dui delijk en bevat bovendien een scala aan bekend èn onbekend talent. Het is alleen jammer dat de bouwactiviteiten in de bin nenstad een streep door de reke ning zetten. De gemeente zal in februari '94 het Passage Theater aan de slopershamer prijsgeven, waardoor de directie genood zaakt is de programmering per 1 januari te annuleren. Dus geen Koninklijk Ballet, Duo Jacobs Van Dijk, Robert Paul, Mar griet Eshuijs, Montezuma's Re venge en Jules Deelder bijvoor beeld. Theaterdirecteur Carel Beke kijkt dan ook met gemeng de gevoelens terug op de presen tatie van de theaterbrochure, waarin nu 38 maai de aandui ding 'geannuleerd' staat. „Wij zullen alles in het werk stellen het programma op andere loca ties te brengen," belooft Beke. SCHIEDAM De politie heeft zaterdagmiddag op de 's Gra- venlandseweg een man aange houden op verdenking van •win keldiefstal. De man had even daarvóór in een supermarkt aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan een winkelbediende met een mes bedreigd. Deze had de man aangesproken toen hij goederen uit de winkel trachtte mee te nemen zonder te betalen. De man sloeg op de vlucht en verwondde daarbij met het mes de winkelbediende. Getuigen konden de politie op het spoor van de dader brengen. SCHIEDAM —De wijkcentra De Erker en De Blauwe Brug hebben hun programma's voor het nieuwe seizoen gereed. Ieder een in Schiedam-West heeft deze week het boekje met alle activi teiten van De Erker al in de bus gekregen. In totaal staan hon derddertig bezigheden en cursus sen op het programma. Behalve het aanbod dat al enkele jaren meegaat, heeft de Erker ook enkele nieuwe activiteiten. Zo kunnen kinderen van vier tot negen jaar in twee leeftijdsgroe pen op dinsdag- en donderdag middag meedoen aan verschil lende na-schoolse activiteiten. Dat zijn onder meer muzikale vorming, spel- en taalontwikke ling, een kunstclub, een bakcur- sus en computerles. Deze bezig heden duren tot vijf uur 's mid dags, waarna de kinderen nog een uurtje mogen spelen onder leiding van een sport- en spel- leidster. Ook nieuw is een zomerkamp voor tieners, volgend jaar in Zuid-Limburg. De Erker organi seert dit op verzoek van veel ouders. In voorgaande jaren lag in de zomermaanden het tiener werk stil. Maar niet alleen de jongeren ko men aan bod. Voor ouderen zijn er onder andere sportmiddagen, volksdansgroepen en gymnas- tiekbijeenkomsten. Ook bestaat de mogelijkheid mee te doen aan een musical, die twee keer per jaar uitgevoerd zal worden. Voorts biedt De Erker admini stratieve cursussen aan, zoals de middenstandsopleiding en het praktijkdiploma boekhouden, en technische opleidingen, bij scholing en taalcursussen. Ook ontspannings- en creatieve bij eenkomsten staan op het pro gramma. Alle activiteiten starten in de week van 30 augustus tot 5 sep tember. De cursussen starten la ter. Wie niet in Schiedam-West woont, maar wel het program maboekje in huis wil hebben, kan dit afhalen bij de Erker, Jan van Avennestraat 32. Voor in formatie en inschrijvingen kunt u tussen half negen 's ochtends en tien uur 's avonds bellen met het wijkcentrum, telefoon 4267767. KLASSIEKE HEREN SOKKEN. Zwart, grijs, Tal van activiteiten ook dit jaar De Erker. De bewoners van Schiedam Noord kunnen voor hun activi teiten terecht in de Blauwe Brug Zij moeten zelf het programma boekje afhalen in het wijkcen trum aan het Bachplein 590. Nieuwe activiteiten van de Blau we Brug zijn onder meer dansex- pressie voor kinderen, club 55 en een biljartcompetitie voor jongeren. Inschrijven voor de activiteiten en cursussen in Schiedam- Noord kan vanaf 30 augustus. De informatiebalie van het cen trum is op 7, 8 en 9 september ook geopend van zeven tot ne gen uur 's avonds (telefoon 4701049). WATERWEG - De irritatie van lang moeten wachten voor je aan de beurt bent om aan het loket een treinkaartje te kopen be hoort binnenkort tot het verle den. De NS wil met het plaatsen van kaartjesautomaten de klant beter van dienst zijn. Op de NS- stations Schiedam Nieuwland, Vlaardingen Oost, Maassluis en Maassluis West worden de auto maten geplaatst. Ten eerste voorkomt ^nen hier mee het aansluiten bij een lange rij en voorts krijgen de lokettis- ten met deze nieuwe aanpak meer gelegenheid de treinreiziger service te bieden. Op de automaat staat een over zicht van alle bestemmingen die geleverd kunnen worden, met bijbehorende code. De klant toetst de betreffende code in en kiest vervolgens voor eerste of tweede klasse, 'vol tarief of re ductie' en 'vandaag geldig' pf wat nu ook mogelijk is, 'zonder datum'. Tenslotte kan men kie zen uit het soort reis, dus enkel, dagretour of avondretour. De betaling kan geschieden met muntgeld of met een bank-of giromaatpas met PIN-code. De nieuwe kaartjesautomaten zijn verbonden met de verkoop- apparatuur van de loketten, zo dat bij eventuele fouten of sto ringen de klant snel door de lo- kettist kan worden geholpen. SCHIEDAMOp de Rotter- damsedijk vond zondagmiddag rond 16.00 uur een aanrijding plaats. Een 41-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel rijdende op de Rotterdamsedijk wilde rechtsaf de Nieuw Mathenesser- straat opdraaien toen zij zich bedacht en plotseling naar links reed. Daarbij zag zij een vracht wagen over het hoofd. Het ge volg was een botsing waarbij de auto van de Capelse diagonaal over het kruispunt werd geslin gerd. De auto kwam tot stilstand tegen een geparkeerde auto. De automobiliste liep licht lichame lijk letsel op en kon ter plekke worden behandeld. DOUCHELAKENS. Royaal formaat, 70 x 140cm. 390 gram. In wit, beige, zalm, lila, ros HEREN (Dames mogen ook) Uni en mêlée. Vele kleuren. 100% Katoen. Maat M t/m XXL AUTOPLAIDS. Ook voor camping, boot of picknick. Met franie. LEGGINGS. Fijne ribkwaliteit blauw of Maat 104 t/m 176 BABY MAILLOTS. bleu, lila of marine Maat 68 t/m 86 SCUNGIESofWOKKELS (naarstrikies met elastiek). TRAININGSPAKKEN. Crinde nylon. Sportieve kleurencombinaties. Maat 116 t/m 164. JOGGINGBROEKEN. Met breed elastiek en print. Grijs mêlée. Jt 116 t/m 176. SCHOOLETUI. Met potloden - gum - adresboekje notitieboekje OOK BIJ U IN DE BUURT! KLADBLOK. Capelle a/d Ussel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1