'Even terug in de visserij' thema Haring- Bierfeest SCHIEDAM Wat kan burger doen tegen verkeerslawaai? Experiment met allochtone vrouwen als opstap naar echte opleiding DE HAVENLOODS Verkiezing van t.v.(echt)paar „Het dreigt weer een heel goed evenement te worden - Afslanken Milieuprijs voor goed idee Training in weerbaarheid Evangelisatie DINSDAG 24 AUGUSTUS 1993 Cursus voor ouders SCHIEDAM - De Stichting Maatschappelijk Werk Schie dam begint deze heffst weer met een cursus voor ouders die moei lijkheden hebben met de opvoe ding van hun kind. De cursus is bedoeld voor ouders met kinde ren tussen de twee en zeventien jaar. In twaalf bijeenkomsten le ren ze om te gaan met grote en kleine problemen die zich tijdens de opvoeding voordoen. Puntsgewijs behandelt Maat schappelijk Werk de moeilijkhe den, zoals het hanteren van con flicten, het aan- en afleren van bepaalde gedragingen en het omgaan met reacties uit de om geving. Het werkboek 'Vaardig heden voor ouders' wordt hierbij als leidraad gebruikt. De cursus wordt wekelijks gege ven op twaalf woensdagavonden van 19.15 tot 2115 uur, te begin nen op 29 september, aan de Van Swindensingel 40. Vooraf vindt een kennismakingsgesprek plaats. De cursus en het boek kosten samen 72,50 gulden. Voor inlichtingen en opgave kunt u tot en met 17 september bellen met de stichting, tel. 4731033. SCHIEDAM Op het Jacques Urlusplein is zondagavond een 54-jarige vrouw beroofd van haar tasje. Het slachtoffer liep samen met haar vriend vanaf de tramhalte naar huis toen haar handtas door een man uit haar hand werd gerukt. De vrouw kwam hierbij ten val en kneusde haar arm. In de tas zaten een portemonnee en een sleutelbos. Zaterdagmiddag werd een 76- jarige Schiedamse beroofd van haar handtas. Op het binnenter rein van de Vendelhof werd het slachtoffer van achteren bena derd door een jongen op een fiets. Deze greep in het voorbij gaan de tas en ging er hard van door. SCHIEDAM De Rotterdam se Stads TV zal met ingang van 4 september een Rijnmond TV Echt Paar Verkiezing 1993 uit zenden. Gedurende de maanden septem ber, oktober en november wordt op zaterdagavonden een stel, uit drie deelnemende paren geko zen. Deze koppels moeten in de tv-uitzending laten blijken of zij echt bij elkaar passen. De win naars maken eind november on derling uit wie uiteindelijk met een trofee en een buitenlandse reis naar huis gaat. De presentatie van de wedstrijd is in handen van bekende Rot terdamse voetballers. De TV op namen vinden plaats in Dans theater New Palace, Zomerhof straat, Rotterdam. Mensen die de opname op 30 augustus willen bijwonen moe ten om 19.00 uur aanwezig te zijn. Verenigingen die als pu bliek bij de opnamen betrokken willen worden dienen zich schrif telijk te wenden tot Echt Paar Verkiezing, postbus 5073. 2800 BB Capelle aan de IJssel. Wegener hut&aanhutsbLaden Prins Hendrikkade 12-16, Gebouw 'Maaspoort', postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam. Telefoon (centrale): 010-4.699.911 DUO'S (rubrieksadvertenties): 010-4.699.444 Telefax directie: 010 - 4.699.362. Telefax advert, afd. en redactie: 010 - 4.600.205. BIJKANTOOR: Hoogstraat 122, Vlaardingen. Postadres: postbus 306, 3130 AH Vlaardingen. Tel. 010 - 4.346.711 KANTOOR-UREN: werkdagen 8.30 - 17.00 u. (vrijdag tot 16.00 u.) ADVERTENTIEVERKOOP: N. v.d. Marei (tel. privé 010-4.716.693). DISTRICTVERKOOPLEIDER: C. Vijfvinkel (tel. privé 010 - 4341702) ACCOUNTMANAGEMENT: A. van Meeteren (tel. privé 01831 - 2082). N. de Poorter (tel.privé 070 - 3282694) REDACTIE: Peter Braad (chefredac teur), Marianne Ames, Nelleke de Jong en Bram Wesdorp Correspondenten: Nans Wolters t Nathalie Lans (tel. 010 - 4.269.247). Sport: Erwin v.d. Lee (tel. 010 - Manager redactie Zuid-Holland: Sieben. Schiedams Nieuwsblad verschijnt elke dinsdag huis-aan- behorende tot Wegener N (zie HOOFDKANTOOR). DIRECTIE: Th. S. Bakker Brokking, c joen exemplaren. BEZORGING: Interlanden/Spreigroep. Bezorgklachten: 010 - 4.699.612/4.699.613 (tijdens kantooruren) SCHIEDAM - Het auto-en vrachtverkeer groeit nog steeds en veroorzaakt niet alleen lucht vervuiling maar ook geluidso verlast. Voor wie dag en nacht geconfronteerd wordt met ge raas en geronk afkomstig van het wegverkeer is dit een regel rechte kwelling. De Nederlandse Stichting Ge luidhinder (NSG) doet in een uitgave die geheel is gewijd aan het verkeerslawaai, uit de doe ken wat de burger tegen deze irritante herrie kan ondernemen. Door de groeiende automobili teit en de toenemende verstede lijking wordt het probleem van geluidhinder steeds groter.. Uit een enkele jaren gelegen gehou den enquête kwam naar voren dat negen van de tien mensen verkeerslawaai om zich heen ho ren. Zestig procent daarvan gaf aan daar regelmatig hinder van te ondervinden. Voor twintig procent was er zelfs sprake van ernstige overlast. Dat daar weinig verandering in is gekomen geeft een tien jaar eerder uitgevoerd onderzoek aan. Daarin klaagde 49 procent over overlast en negentien pro cent ervoer het lawaai als zeer hinderlijk. Verkeerslawaai komt, als het gaat om geluidhinder, op de tweede plaats na burenherrie. De NSG is deskundig op het gebied van de bestrijding van geluidhinder en opereert op dit (terrein ook als adviesbureau. Geluidsanering wordt meestal uitgevoerd per woningblok of per straat. In de regel ontvangt de gemeente de hiervoor ge maakte kosten terug van het mi nisterie van VROM. Mensen die een saneringsprocedure inwer king willen zetten moeten daar voor allereerst naar het Stads kantoor. In de uitgave van de stichting geluidhinder wordt uitgelegd hoe een akoestisch onderzoek in zijn werk gaat en ook wat de rechten zijn van de burger en wat die moet doen als de herrie werkelijk niet te harden is. Bo vendien geeft het aan wat men kan ondernemen als bijvoor beeld de subsidie om het pro bleem enigszins in te dammen op zich laat wachten. Het 36 pagina's dikke boekje 'Geluidhinder Wegverkeer, Overheid, regels, wetten en on derzoek' is gratis verkrijgbaar bij genoemde stichting, Postbus 381, 2600 AJ Delft, telefoon 015562 723. WATERWEG Het pro gramma voor het 21ste Ha ring- Bierfeest is rond. „En het dreigt weer een goed feest te worden", zei voorzitter Ri- nus van Zanten van het gelijk namige comité afgelopen don derdag tijdens de presentatie van de activiteiten die op za terdag 4 september in de Vlaardingse binnenstad zullen plaatsvinden. Gekozen is voor het thema 'Vlaardingen even terug in de visserij'. Dat komt duidelijk in het programma tot uiting met een optreden van zangeres Annie Schilder (ex-BZN), de 'voorpremière' van de musical 'Brood uit het water' en een heuse visafslag op het schip 'De Balder' dat ligt afgemeerd bij het Visse rijmuseum. Maar er is uiter aard nog veel meer. Als eerstte hoogtepunt noemt Van Zanten het promenadecon cert op de vrijdagavond vooraf gaand aan het 'echte' feest. Dit maal is gekozen voor de Markt als locatie. Daar zal Berdien Stenberg een uitgebreid pro gramma op de planken brengen onder de titel 'Berdien in de pis te'. Het concert begint om 21.00 uur. Om 20.15 uur begint een gastoptreden van twee Russische musici die muziek van Bach en Beethoven ten gehore zullen brengen. „Dit jaar krijgt het vrij dagavondconcert een bijzonder tintje", zegt Van Zanten. „Vanaf 27 augustus staat de kermis weer op het evenemententerrein aan de Hoflaan. En de kermisexploi tanten hebben voor ons een leu ke geste bedacht. Zij bieden ons een schitterend vuurwerk aan het Buizengat aan, voorafgaand aan onze ouverture. Vuurwerk wordt meestal gezien als afslui ting van een evenement, nou, wij beginnen ermee." Het vuurwerk begint om 19.30 uur. Burgemeester De opening van het Haring- Bierfeest ziet Van Zanten als een ander hoogtepunt. Niet alleen omdat dit jaar twee horecagele genheden het openingsoptreden van Annie Schilder sponsoren, maar vooral omdat sinds jaren weer eens een burgemeester acte de presence zal geven. Voor bur gemeester Stam de eerste maal. „Wij hebben altijd veel plezier beleefd aan voormalig burge meester Van Lier. Hij is altijd een hele fijne partner geweest. Jarenlang hebben we het loco Ranshuijsen moeten doen, de nummer twee in Vlaardingen. Hij heeft het overigens altijd leuk gedaan, maar een burge meester is toch bijzonder. Burge meester Stam heeft snel ingeleefd in de Vlaardingse samenleving. We zijn heel, heel blij dat hij het feest opent." Om 11.00 uur wor den op de westhavenplaats de vlaggen gehesen waarna het op treden van Annie Schilder be gint. Volgens Pirn Flach, die de artiesten ieder jaar boekt, past zij uitstekend bij het thema. „Annie Schilder heeft haar wor tels in de visserij. Ze is geboren in een vissersdorp." Zoals gezegd ligt bij het visserij museum het schip 'De Balder' afgemeerd. „Een echte, werken de visafslag met openbare verko ping en dat moet erg leuk wor den", vervolgt Van Zanten. „Ook liggen er zes gepavoiseerde schepen in de Oude Haven. In die haven kan men ook opstap pen voor een rondvaart die wordt uitgevoerd door rederij Dulcis van Coby Piek die nor maliter in de Vlietlanden vaart. Verder komt het thema ook te rug in de voorstelling 'Brood uit het water' die door het Vlaar- dings Musicalgezelschap wordt gegeven bij de Stadsgehoor zaal." Miss-verkiezing Een andere noemenswaardig on derdeel in het programma van het 21ste Haring- Bierfeest is de Miss-verkiezing die voor de derde maal wordt gehouden. „Begonnen bovenaan de Korte Hoogstraat kreeg de Miss-ver kiezing steeds meer publieke be langstelling. Het tweedejaar ver huisden we naar het kruispunt bij de Gedempte Biersloot en nu staan we op het Veerplein", ver volgt Van Zanten. „Als het zo doorgaat, moeten we volgend jaar misschien wel het Feye- noord-stadion afhuren. De ver kiezing vindt ook niet plaats in zo'n ranzig disco-sfeertje. Dat is wellicht de verklaring voor het succes. Bij ons is het gewoon een amateur-modeshow van vijf lei dende modezaken met amateur modellen van een bijzonder ge halte." Andere hoogtepunten zijn een vrijmarkt voor kinderen in de Waalstraat en een rommelmarkt op de Hoflaan. Voor een kraam betalen huurders honderd gul den, hetgeen nogal tot wat kri tiek heeft geleid. „We hoeven niet zo nodig mensen geld uit hun zak te kloppen", verdedigt Van Zanten zich. „Maar de afge lopen jaren is veel belangstelling getoond voor een braderie, maar als je dat wilt doen past dat niet gemakkelijk in de categorie 'kin dertjes', maar ook niet in die van 'commerciële, professionele han delaren'. Vandaar deze oplos sing. Alles mag er worden ver kocht als er maar geen alcohol in zit. Ook worden hasj en huisdie ren niet op prijs gesteld." Maan dag 30 augustus kunnen belang stellenden zich tussen 14.00 en 18.00 uur aanmelden in het Oudt Hollandsch Koffy- en Panne- koekenhuis. Ook heeft het organisatiecomité nog behoefte aan vrijwilligers voor hand- en spandiensten. Zij kunnen zich melden bij Peter van Nielen, telefoon 4746858 (na 19.00 uur). WATERWEG-De provincie Zuid-Holland heeft het Schie damse gemeentebestuur een be drag van f97.000,- toegezegd. Deze subsidie is bedoeld voor een project Taal en Gezond heidszorg Allochtone vrouwen, waaraan inwoonsters van Vlaar dingen, Maassluis en Schiedam kunnen deelnemen. De gemeente Vlaardingen zal ruim f20.000,- bijdragen in de kosten. Het project is gericht op een scholingsprogramma voor al lochtone vrouwen die in de ge- Ine Wiersma van Volwassenen Educatie Schiedam. zondheidszorg aan het werk wil len. De provinciale subsidie is verstrekt in het kader van de Sociale Vernieuwing. Ine Wiersma, beleidsmedewerk ster van Volwassenen Educatie Schiedam: „Het is voor het eerst dat een dergelijk project van de grond komt en dus kan je stellen dat het een experiment is. Wij starten met één groep van onge veer vijftien laag geschoolde al lochtone vrouwen." In de twintig weken durende scholing maken de leerlingen kennis met veel aspecten uit de gezondheidszorg en krijgen zij tevens een intensieve taaltrai ning die gecombineerd wordt met e'en individuele begeleiding. De cursus is bestemd voor meis jes en vrouwen vanaf ongeveer zeventien jaar. Het project staat onder leiding van de CSOG (Centrale School voor Opleidin gen in de Gezondheidszorg) en Volwassenen Educatie Schie dam. De CSOG heeft in de regio con tacten met verschillende instel lingen in de gezondheidszorg en zal vanuit die positie proberen de cursisten aan een baan te hel pen. Overigens is het wel de be doeling dat de deelneemsters na beëindiging van de cursus kiezen voor een bepaalde richting in de gezondheidszorg en dat zij bo vendien verder studeren, omdat het project alleen 'klaarstoomt' voor een echte opleiding. „Voordat de cursisten in septem ber met de lessen beginnen vindt een oriënterend gesprek plaats. De laatste les is in februari. He laas kunnen wij nog niet aange ven 'of een kinderopvang tijdens de bijeenkomsten kan worden gerealiseerd," aldus beleidsme dewerkster Wiersma. Allochtone vrouwen die zich wil len aanmelden of nog meer in formatie willen, kunnen contact opnemen met de CSOG, tele foon 473 15 77 vragen naar me vrouw Verburg. SCHIEDAM - Mensen die vin den dat zij in de vakantie een paar pondjes te zwaar zijn ge worden en daar iets aan willen doen kunnen deelnemen aan de Slankklub. In de Stuurhut aan het Nijhoff- plein 21 wordt elke donderdag avond 20.00 uur onder deskun dige leiding gewerkt aan het kwijtraken van het overwicht. De kosten bedragen per week f 7,-- en eenmalig inschrijfgeld. Inlichtingen via telefoon 470 79 17 vragen naar mevrouw Lee ning. SCHIEDAM - Met ingang van dit jaar zal eenmaal in de twee jaar een Schiedamse milieuprijs worden uitgereikt. De achterlig gende gedachte die tot dit initia tief leidde is gericht op het sti muleren van ideeën en projecten die een wezenlijke bijdrage leve ren aan een schoner milieu. Het Schiedamse gemeentebestuur wil tevens met deze prijs duidelijk maken dat zij milieubewust han delen waardeert. Er zijn twee prijzen beschikbaar. De eerste is bestemd voor de categorie bedrijven. De andere is bedoeld voor particuliere deelne mers. Hieronder vallen ook groepen, sportclubs, bewoners verenigingen, instellingen en scholen. Voor de groep particulieren wordt een geldbedragbeschik baar gesteld en een aandenken. De winnende ondernemer ont vangt een speciaal voor deze prijsvraag ontworpen kunst werk. Alle Schiedamse bedrijven ont vangen eind van deze maand een deelname formulier met vragen. Deelnemers uit de categorie par ticulieren kunnen een formulier afhalen op een aantal adressen verspreid in de stad. Daaronder zijn het Gemeentelijk Infopunt (Stadskantoor), alle vestigingen van de Openbare Bibliotheek en het Openbaar Nutsbedrijf aan de Van Heekstraat. Ook is het mogelijk telefonisch een exem plaar aan te vragen bij de Ge meentesecretarie, telefoon 427 54 39, vragen naar Marjan Kor sten. De onderwerpen die kans maken in de prijzen te vallen hebben onder meer betrekking op zaken als: milieuvriendelijk huishou den, voorkomen van afval en/of het hergebruik hiervan, het te rugdringen van het energiever bruik en het leefbaar maken en houden van de woonomgeving. De prijsvraag is bedoeld voor mensen die wonen of werken in Schiedam. Originele ideeën ver dienen de voorkeur en moeten in ieder geval een duidelijk milieu voordeel opleveren. Bovendien moet het voorstel een preventief karakter hebben en zowel finan cieel als praktisch uitvoerbaar zijn. De ingevulde formulieren dienen voor 1 oktober binnen te zijn op het Stadskantoor, Postbus 1501, 1300 EA Schiedam, onder ver melding 'Milieuprijs 1993'. SCHIEDAM Je mannetje staan; dat leren deelneemsters die in het Dienstencentrum De 4 Molens een weerbaarheidstrai ning gaan volgen. De cursus staat open voor vrouwen vanaf 40 jaar en vindt plaats in de grote zaal van het centrum op dinsdagmorgen van 9.30 - 11.30 uur. Het aantal personen dat kan deelnemen is maximaal vijftien. De kosten bedragen f 50,- per tien lessen. Aanmelding bij de receptie van de 4 Molens of via telefoon 470 55 00, vragen naar Miep de Groot. Gemengde techniek SCHIEDAM - Adrianus van Otterloo exposeert met ingang van 29 augustus bij Galerie Bo thof Modern Art zijn op oude culturen geïnspireerd werk. In het werk van de kunstenaar speelt de confrontatie met de omgeving een grote rol. Zo ont stonden na zijn verblijf in Au stralië kunstwerken op handge schept papier die een sterke ver bondenheid tonen met de Abori ginals. De toegepaste technieken van deze werkstuk!.en zijn onder meer kerven, schilderen en frag mentarisch weergeven. Galerie Bothof is geopend op vrijdag van 13.00 - 18.00 uur en zaterdag en zondag van 11.00 - 17.00 uur. De expositie loopt tot en met 19 september. Galerie Bothof is te vinden aan Schie 94. SCHIEDAM - In de Havenkerk aan de Lange Haven 70 wordt van zondag 5 tot en met 7 sep tember een evangelisatiecam pagne gehouden. Dr. Byer is de gastspreker tijdens de bijeen komsten. De toegang tot de Ha venkerk is kosteloos. De aan vang op zondag is 10.00 uur en op maandag en dinsdag om 20,.00 uur. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de Stichting Johan Maasbach We reldzending. Om geluidhinder van het verkeer op rijkswegen tegen te gaan, kan ei scherm oplossing bieden, zoals hier nabij Bijdorp. samenwerking met De Havenloods en Het Zuiden. 1. Takafumi Ogura Dordrecht '90 Erik van de Merwe Dordrecht '90 4. Marcel Boudesteijn Excelsior Dennis de Bruin Sparta Rene Klomp Sparta Mario Been Excelsior Gerrie S Dordrecht '1 Brian Wilsterman Dordrecht '90 10. Hubert Verspuij Excelsior Ulrich van Gobbel Feyenoord Ruud Heus Feyenoord Rob Maas Ron van den Berg spam Edward Burleson Excelsior Jos van Eck 10. Sjoerd Conrad Excelsior Dennis Krijgsman Maarten Admodikoro Dordrecht *90 Winand van Loon Excelsior 6.00 .6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 Dordrecht *90 Roël Liefden Dordrecht '90 Clinton McKoy 6.00 6.00 6.00 6.00 Peter van de Excelsior Micha Rook Dordrecht '90 6.00 Warry van Wattum Dordrecht '90 6.00 Bram Marbus Excelsior 6.00 KEEPERSKLASSEMENT 1Oscar Moens Excelsior 7.00 Ed de Goey Feyenoord 3 Ricardo de Jongh Dordrecht '90 4. Edward Metgod 6.50 6.00 Sparta TOPSCORER Virgil Breetveld Dordrecht '90 - 4 doelpunten 3r Marco Waslander en scoorde daarom ook slechts e< ment van de Voetballer van het Jaar. Maar afgelopen zaterdagavond revancheerde de ex-speler van Feyenoord, Pisa, Roda JC, Heerenveen en Wacker Innsbruck zich. De tijdelijk in Oud-Beijertand woonachtige bezorgde de Japanner Takafumi Ogura EEN NIEUWE STAP OP WEG NAAR 1000 GULDEN! Dit is de vierde puzzel in de serie van vijf die in augus- tusverschijnt. De oplossing van deze puzzel bestaat weer uit een of meer woor den die samen met de op lossing van de eerste puz zel en de puzzels die nog volgen het begin van een zin vormen. Die zin moet u zo origineel mogelijk afma ken met maximaal onge veer 25 woorden. Rond elk getal komt een woord van vier letters, waar het woord begint wordt niet gegeven. De woorden draaien rechtsom zoals de wijzers van de klok. Omschrijving: 1 .zandheuvel 2.windrichtihg 3.delfstof 4.sieraad ö.zoogdier 6.strand 7.heilige 8.Europeaan 9.nakomeling 10.reinigingsmid- del 11.oude munt 12.deel van het gebit 13.vreemd 14.dichte menigte 15. legerplaats 16.melkklier 17.plezier 18.voldoende gekookt 19.gewoonterecht 20.karakter 21.kenteken 22.zwijn 23.toestand van rust 24.schoorsteenzwart 25.redeloos wezen Er ontstaan twee woorden wanneer u de eerste letters van de woorden uit de hokjes met de volgende nummers achter elkaar plaatst: 1.22.-21.19.20.8.25. Heeft u vragen? Bel dan gerust met ons redactie secretariaat: 010-4699 360.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 3