Speler Hermes DVS voorziet loodzwaar seizoen voor ploeg Tussenjaar voor Rijnmond na vertrek van vijf spelers SPORT Nog steeds geen trainer voor hockeyers Evergreen PPSC wil bovenin gaan meedraaien SMC favoriet DE HAVENLOODS Handhaven motto HVC Triathlon weer terug Sprij wandelt zeer snel André Ritman mist nog sfeer op Harga Van der Parre niet naar WK DINSDAG 24 AUGUSTUS 1993 SCHIEDAM- Een kampioen schap brengt naast de vreugde van het moment ook de zorgen voor het volgende seizoen mee. Het niveau is van een hoger peil en het is maar de vraag of de selectie die overgang aan kan. HVC is ondertussen die kampi oenschappen min of meer ge wend maar aan de vooravond van het nieuwe seizoen blikt Nel Grandazzi heel voorzichtig vooruit. „Handhaven", klinkt het kort maar krachtig op de vraag waar HVC vanuit gaat. De normaal zo spraakzame coach houdt zodoende meer dan een slag om de arm. De verwach ting is dat het verschil tussen de afdeling en de derde divisie niet zo heel groot is maar HVC speel de in het nog korte bestaan nim mer zo hoog. „We moeten maar bekijken hoe het gaat. En dat bekijken doen we dan per wed strijd. Natuurlijk proberen we zo hoog mogelijk te eindigen dat is altijd het streven." Het begin van de zaalcompetitie mag er in ieder geval zijn; HVC opent te gen UVG 2. De 'derby der lage landen' is één van de weinig aan sprekende wedstrijden in de der de divisie. WATERWEG- Na een afwe zigheid van twee jaar keert op zaterdag 4 september, dankzij het nieuwe zwembad Dol-fijn, de recreatieve triathlon terug. Het drieluik werd tweemaal vervan gen door een runbike-run, om dat er door het sluiten van het buitenbad en de bouw van het nieuwe zwemcomplex, geen zwemwater beschikbaar was. De afstanden van de diverse on derdelen zijn aangepast aan de doelgroep: de trimmer. Want, zo is het credo, iedereen met een goede conditie moet de triathlon kunnen volbrengen. De afstan den zijn: 300 meter zwemmen, 30 km fietsen en 7»5 km lopen. De starttijd is 8 uur. Deelnemers kunnen zich laten boeken bij het zwembad Dol fijn, de benzine-shop van Gara ge Wijnands aan de Mozartlaan en bij Biesheuvel/Impala Sport aan de Noordvliet. Het inschrijf geld is fl 15,00. Wie tijdig in schrijft kan (tot 23 augustus) tij dens de vrije zwemuren driemaal trainen in het zwembad. De organisatie zoekt tevens nog enkele vrijwilligers, die op 4 sep tember willen helpen om de tri athlon in goede banen te leiden. Voor inlichtingen(ook over de triathlon zelf) kan men terecht bij Zwembad Dol-fijn, tel. 01899-12676. VLAARDINGEN - Dankzij twee Belgische hazenfvan 66 en 61 jaar) heeft AV Fortuna-atleet Job Sprij(51zijn persoonlijk re cord op de 10 km snelwandelen met dik vier minuten verbeterd. Het staat nu op 58 minuten 56,5 sec. De Vlaardinger verbeterde zijn record tijdens wedstrijden in Roosendaal. Met zijn persoon lijk beste tijd stelde hij tevens Fortuna's clubrecord aanzienlijk scherper. ROTTERDAM Op de banen van Victoria wordt van 3 tot en met 5 september gespeeld om de Europacup squash voor club teams. Er nemen 15 herenteams en 14 damesteams deel. Voor Nederland komen uit de heren van Squashcentrum Erik v/d Pluijm (landskampioen), de gastheren van Victoria en de Rotterdamse damesteams Buc kler (landskampioen) en Victo ria (titelverdediger). De Man-toernooi bij De Hoek WATERWEG - De voetbalver eniging Hoek van Holland orga niseert op woensdag 25, donder dag 26 en zondag 29 augustus weer het Gerrit de Mantoernooi. Aan de reeks wordt deelgeneo- men door de eerste en tweede elftallen van VFC(winnaar 1992), Delft, Den Hoorn en Hoek van Holland. De reserve- teams bijten op woensdag 25 augustus de spits af met de wed strijden Hoek van Holland-Delft en Den Hoorn-VFC(aanvang 19 uur). Op donderdag 26 augustus spelen de eerste elftallen hetzelf de programma. De ontknoping volgt op zondag 29 augustus. De reserves begin nen dan om 12 uur en de stan daardelftallen om 14 uur(wina- nar wedstrijd 1 tegen verlier wedstrijd 2 en winnaar wedstrijd 2 tegen verliezer wedstrijd 1). mule is een noodverband. „We hopen dat er op korte termijn iemand gevonden wordt, die in het door ons vastgestelde profiel past. Het hockey-wereldje is klein. Natuurlijk hebben we in de afgelopen maanden al met vele candidaten gepraat. Dat is tot dusverre om uiteenlopende redenen niets geworden. Toch voelen we er - zelfs onder de druk van de tijd - niets voor om concessies te doen. We kunnen nu eenmaal niet verder springen dan de financiële polsstok lang is, terwijl we (de ploeg speelt in de eerste klas - red) toch wel een man met enig kaliber zoeken. Anderzijds zou ik er graag een punt achter zetten, want dat zoe ken naar en praten met trainers vergt veel tijd. We hebben nog wat ijzers in het vuur, maar schot zit er niet echt in. Dat is heel vervelend." Afspraken De huidige coach/trainers-for- „We hadden wel afspraken met WATERWEG „Lastig." Zo kwalificeert Evergreen voorzitter Ed Biesbroek de tot dusverre vergeefse speurtocht naar een opvolger van de naar Leonidas vertrokken heren trainer Johan Wolthuis. „Zijn mededeling, dat hij zich bij de Rotterdamse club sportief kon verbeteren kwam voor ons niet alleen als een donder slag bij heldere hemel, maar duidelijk ook te laat. Het was toen namelijk al april en dan zijn de meeste trainers al on derdak." De hockeyclub kan voorlopig een beroep doen op Joost Langemeijer(voor de coaching) en de broers Tom en Robert-Jan Pijpers(voor de training), maar hoopt niet temin toch voor de start van de competitie (12 september) de vacature ingevuld te heb ben. Wolthuis over de verlenging van zijn verblijf, maar het lag niet vast. Voor ons hoeft zoiets niet met een handtekening bezegeld te worden. We waren het mon deling eens geworden een jaartje verder te gaan. Ach, contract breuk. Ik zou niet eens weten, waar ik dat zou moeten aan kaarten." Biesbroek betreurt niet alleen vanwege het vele extra bestuurs- werk het vertrek van Wolhuis. Zijn afhaken haalt tevens een forse streep door de strategische rekening. "Hij was net zo lekker op weg om het wat defensieve concept om te bouwen naar een meer aanvallend spelletje. De jongens begonnen dat aardig on der de knie te krijgen, maar zul len dadelijk ongetwijfeld weer anders aan de slag gaan. Zoveel trainers, zoveel zinnen niet waar." De Evergreen-leiding spreekt zich nu zelf nog moed in en rekent op een goede afloop. Het is echter zo 12 september. Wat •e trainer oefenen de mannen van Evergreen onder leiding van de broers Tom ei dan? „We zijn niet helemaal we reldvreemd", kaatst Biesbroek. „We komen er hoe dan ook uit. Voor als de nood echt aan de man ligt er een noodscenario ii de kast." bij Plezier terug iii UVG-dames SCHIEDAM- Eén van de posi- teve verrassingen van vorig sei zoen voor Leon Luysterburg en UVG was het feit dat alle speel sters bij de club uit Harga ble ven. Natuurlijk werd er na de degra datie aan verschillende meiden 'getrokken' maar „UVG schijnt toch iets speciaals te hebben", aldus Luysterburg die zelf ook al jaren een vaste stek in Schiedam en in de Margriethal op de bank heeft. De degradatie van de ere- naar de eerste divisie had dus, naast het stapje terug, geen kwa lijke gevolgen voor de ploeg. „Het was een vervelend seizoen maar we gaan er dit jaar weer vol tegen aan. UVG speelt al twee jaar onder druk en daarbij vergaat een stukje plezier in het sporten. Dat geldt voor de oude re maar zeker ook voor de jonge speelsters. Vorig seizoen moest ik ze noodgedwongen inpassen en dat was zeker niet goed voor de ontwikkeling van de meesten. Nu hoop ik dat iets structureler te doen. Met een mengeling van oud en jong ben ik er van over tuigd een succesvoller en plezie riger seizoen dan vorig jaar te draaien." door ER WIN VAN DER LEE SCHIEDAM Voor Her mes DVS lijkt er deze compe titie weinig te verdienen. Al thans dat is de mening van menig Schiedams sportken- ner. Trainer Jan van der Vel de zag vorig seizoen het gros van zijn bepalende spelers ver trekken en moet het dit jaar doen met jonge onervaren spe lers. Slechts een paar echte Hermes kisten zijn nog op Harga te bewonderen. Maar of die de blauwe kar kunnen trekken? André Ritman, al ja renlang vaste back van het vlaggeschip, blikt vooruit en voorziet een enorm zwaar sei zoen. „Natuurlijk proberen we er het beste van te maken maar gezien de voorbereiding beschouw ik ons als een regelrechte degrada tiekandidaat. Je speelt dit sei zoen met een geheel nieuw elftal. De jongens met de meeste erva ring en kwaliteit zijn vertrokken. Dat is de harde realiteit. Daarbij komt dat diegene die ook al een aantal jaren meedraaien op tweede klas niveau tamelijk bles sure- en 'kaartgevoelig' zijn. Tot die eerste categorie reken ik me zelf ook." Sfeer De voorbereiding liet inderdaad te wensen over. In het Schiedams Kampioenschap werd pijnlijk verloren van VVK en eindigde het prestigieuze Nieuwenhoorn toernooi met een voor Hermes ongekende laatste plaats. „We André Ritman voorziet voor zijn verdediging een zwaar seizoen zondagclub in Schiedam maar we hebben zeker niet het beste materiaal", luidt de harde con clusie van André Ritman. Daar bij is de sfeer nog ver te zoeken op het complex van Schiedams' oudste voetbalclub, die volgend jaar het 110-jarig bestaan viert. „Vorig seizoen zaten er natuur lijk enkele 'clowns' in het elftal, die toch de sfeer bepaalden. Nu zijn er een hoop nieuwe, jonge jongens en het is nog even wen nen aan elkaar. Die slechte resul taten in de voorbereiding zijn ook niet sfeerbevorderend maar als zodadelijk de resultaten in de competitie wel goed zijn, veran dert dat ook wel." Motivatie Bijna vanzelfsprekend komt het gesprek op het Gebako-trai- ningsveld al jarenlang een doorn in het oog van Jan van der Velde maar nog meer een verschrik king voor de spelers zelf. 'Het maanlandschap' zoals het stee vast wordt genoemd, verziekt ook een hoop. „Sinds ik daar op train, heb ik last mijn hamstrings gekregen. Maar niet alleen bij mij want bij de één zijn het de enkels en de ander knieen. Het neemt inderdaad een heel groot stuk motivatie weg. Als ik op een goed stuk gras loop, gaat het prima maar zodra we daar op moeten, krijg ik last. Het moet ook dit jaar niet meer gebeuren dat die hamstring opnieuw in scheurt want dan stop ik a la minuut met voetballen. Ten eer ste wil ik niet het lachertje van zijn dan wel de hoogst spelende het elftal worden en ten tweede ben ik niet het figuur om in een achtste heel rustig te gaan voet ballen." Doel Aan het leven na het voetbal is al nagedacht en wordt ook hard aan gewerkt. Door een overmoe dige opmerking is 'Pukkie' ge dwongen de marathon van New York te lopen. „Wim van Baarle kwam op het idee en in een jolige bui zei ik om ook maar zo'n formulier mee te nemen. Een week later kon ik er niet meer onderuit en om heel eerlijk te zijn geeft het lopen mij meer voldoening dan het voetballen. Het is anders en ik heb met lopen geen last van oude voet- balblessure's. Voor mij is die marathon echt een doel gewor den." Vandaar dat André Rit man drie keer in de week langs in plaats van op de velden loopt. Samen met loopmaatje Wim van Baarle want gezelligheid staat hoog in het vaandel. „Ik probeer nog andere te charteren zodat we een leuk groepje krijgen. Dat motiveert misschien ook om er op dinsdag en donderdag vol met een bal tegen aan te gaan." De speelwijze voor dit seizoen is nog een raadsel. Maar gezien de indeling (opnieuw de Haagse poule) lijkt er voor de verdedi ging een belangrijke taak weg gelegd. De langs de lijn opsto- mende Ritman zal dit seizoen ook niet veel te zien zijn. „Dat kan alleen als we veel in balbezit zijn en dat is in de voorbereiding niet zo geweest." Maar dat het zwaar wordt staat als een paal boven water. SCHIEDAM- Geen grote ver anderingen dit seizoen bij volley balvereniging Rijnmond. Ten minste zo ongeveer typeert Jilles Degeling, de kersverse manager van de Schiedammers, het ver trek van vijf basisspelers. Arjen van Trigt en Carl Schot vertrok ken naar Brevok, Jeroen Visser naar Capelle terwijl Isaac de Vink en Derek Saegher naar hun Coach Jan Groen woonplaatsen Den Haag en Zaandam vertrokken. Dat lijkt toch op z'n minst op een leeg loop van niet de eerste de beste spelers. De manager van de eer ste divisionist zwakt het direct af. „Alleen om het vertrek van Arjen van Trigt treuren we maar Rijnmond gunt hem het succes bij de eredivisie wel." En ondanks de 'leegloop' wordt er vol vertrouwen het nieuwe seizoen in gegaan. Met allemaal bekende ploegen en slechts drie nieuwkomers. De verwachtingen zijn toch hoog gespannen. „We gokken minimaal op de derde plaats", aldus Jilles Degeling die zelf ook in het eerste gaat 'bal len'. „Iedereen bij Rijnmond heeft nu zoiets van we zullen het dit jaar eens laten zien. Dat zag je eigenlijk vorig seizoen al. Die knokkersmentaliteit is weer hele maal terug. Het wordt ook een belangrijk jaar voor de hele vere niging. Het is sowieso het laatste seizoen in Oost volgend jaar trekt Rijnmond naar de nieuwe sporthal in Groenoord) en daar bij willen we aansluiting blijven WASïr r is terug op het hoogste een jaartje kwakkelen houden met de top. Onze vier Zo houden. Eigenlijk wordt dit gaan. Maar de drijfveer voor dit hoogste seniorenteams spelen een tussenjaar waarna we vol- seizoen is overduidelijk; het kan landelijk en dat willen we graag gend seizoen voor Goud willen en mag niet verkeerd gaan." SCHIEDAM- Al jarenlang draait PPSC min of meer geruis loos mee in de top van de derde klas. Drie jaar achter elkaar pakte de ploeg van John Van Diggele een troostprijs in de vorm van een periodetitel. Dat het uiteindelijk nooit lukte om via deze achterdeur te pro moveren, lag aan een scala van faktoren. De te kleine basis is daar één en niet de minst belang rijkste van. Dat daar dit jaar verandering in is gekomen, heeft voor John van Diggele alleen maar positieve gevolgen. Door de uitbreiding en groei in de breedte van zijn selektie voorziet hij een concurrentiestrijd waar door iedereen moet presteren om zijn plek niet te verliezen. „Maar je moet het maar afwach ten. We zijn dan wel in de breed te gegroeid maar de competitie is ook sterker geworden. Toch heb ik goede hoop dat we opnieuw bovenin mee gaan draaien. Ik verwacht ook minimaal een pe riodetitel dit jaar. Daarnaast zullen we hetzelfde spelletje spe len zoals we al jaren doen. Mis schien met andere gezichten in het veld maar dat zien we op 4 september wel." Onder die nieuwe gezichten be vinden zich Bram de Bruin en Cor Boekholt, beiden van Excel sior Pernis en Jacco Ulrich van Boszoom. Toevallig alle drie als spits inzetbaar. „Het is niet echt een spitsenprobleem. Ik heb ja renlang met een echt probleem gezeten en dat was dat ik geen keuze had. Nu kan ik uit ver schillende aanvallers kiezen en ze mogen in de voorbereiding laten zien wie er in hoort. Ik wil alleen dat er bij de competities tart een team staat en daar heb ben we nog een paar weken de tijd voor. Maar in wedstrijdjes als om het Schiedams Kampi oenschap heb ik af en toe hele leuke dingen gezien. Daar bouw ik nu op voort." SCHIEDAM- De vorige kom petitie werd SMC al bestempeld als dé kampioen. 'Goede buur' SW gooide echter de deur in twee spannende beslissingswed strijden naar de derde klas reso luut op slot. Dit jaar moet het absoluut ge beuren. Die verplichting van een kampioenschap durft trainer Henk Salari zijn ploeg wel op te leggen. 'Met zo'n groep moet je wel voor het kampioenschap gaan,' aldus de oud-prof. Daar mee zegt hij niets teveel want het zijn nogal wat 'namen' die de weg naar Thurlede hebben ge vonden. Ron Berveling en Jantje Mulder om twee voorbeelden te noemen, zijn natuurlijk niet de minste. Dat zijn versterkingen die de bijna-kampioensploeg van vorig jaar nog meer aanzien kunnen geven. „Al met al heb ben we een groep van zo'n ze ventien a achttien gelijkwaardige spelers en een aantal dat er dicht tegen zit. De concurrentie is zo doende veel heviger wat de pres taties weer ten goede komt." Van een luxe probleem wil hij niet spreken. „Ik maak er geen probleem van. Als ik op 5 sep tember voor iemand kies, is dat omdat die speler in mijn ogen beter heeft gepresteerd. Aan de teleurgestelden is het dan de beurt om het tegendeel te bewij zen." Wat de ploeg in de voorbe reiding liet zien stemt Henk Sa lari zo nu en dan tot tevreden heid. „Ik heb een hoop goede dingen gezien maar we zitten pas in de voorbereiding. Aan een paar dingen moet nog gewerkt worden zoals de perfectionering van ons 3-4-3 systeem. Ik ben er echter niet bang voor dat dat niet lukt. Op zondag 5 septem ber rond een uur of twee staat er een team dat moeiteloos een sei zoen bovenin moet meedraai- WATERWEG - Transworld In ternational, de organisator van de 'sterkste man van de wereld'- wedstrijd heeft ervoor gezorgd, dat zelfs 'swerelds sterkste man Ted van der Parre zich machte loos voelt. De Vlaardinger heeft namelijk in een tamelijk emotie loos telefoontje te horen gekre gen, dat hij dit jaar niet welkom is op het wereldkampioenschap. Naar de reden kan hij slechts gissen. „Niemand heeft mij enige uitleg gegeven. Ze hadden acht man en er kon geen negende meer bij." „Ik snap er geen barst van", poogt hij zijn totale onbegrip onder woorden te brengen. Voor zover hij weet hebben twee IJs- landers, vier Amerikanen en twee Britten de tickets gekregen. „Is het vriendjespolitiek, omdat ide organisatoren liever deelne mers uit eigen omgeving aan het werk zien? Of is het pure discri minatie en telt een deelnemer uit een klein land, die toevallig vorig jaar wel wereldkampioen werd, niet meer mee?" Tegen de uitsluiting is nauwé- lijks beroep mogelijk. „Trans world regeert tamelijk autori tair. De AVRO, die het specta- kel in Nederland op de televisie brengt, heeft nog wel geprobeerd mij alsnog op de deelnemerslijst te krijgen, maar ook zij kregen nul op rekest. Kortom, de Schot se WK-organisatie maakt de dienst uit. Zelfs als wereldkam pioen sta je dan met de rug tegen de muur." Van der Parre kreeg het rampza lige telefoontje vier dagen voor dat hij zijn Nederlandse titel moest verdedigen. „Aanvanke lijk had ik besloten het NK ook maar te mijden. Het bericht greep me teveel aan: het is alsof de hele wereld was ingestort. Uiteindelijk ben ik toch maar naar het NK gegaan, maar werd tweede. Ik was behoorlijk gedes illusioneerd. Dat ging ten koste van mijn concentratie, waardoor ik disciplines, waarvoor ik nor maal mijn hand niet omdraai, nu niet goed aanpakte." Ook zon der wereldtitel gaat de berester ke Vlaardinger overigens door met demonstraties en presenta ties. Hij blijft zich een beetje wereldkampioen voelen. „Ik zeg niet, dat ik de mannen die wel aan het WK deelnemen zonder moeite zal verslaan, maar ik zou een goede kans gemaakt hebben om mijn titel te prolongeren. De onderdelen, die op het program ma staan, passen helemaal in mijn straatje. Ik zou de competi tie graag zijn aangegaan. Het is triest, dat de organisatoren mij buiten spel hebben gezet."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 5