Uj DE HAVENLOODS Drokker Baart zet vraagtekens hij opdracht van nieuwe paspoort a Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT 'Geen schoonheidsprijs' ckZviderSkr Sporen... Overname van Sijthoff Pers bijna een feit 3/4 van Zuid-Holland huis-aan-huis 'Vliegende hond' i BESTOL Speelgoed in porto-cabine KOM oe Rotterdam strip ..zie de speciale bijlage Normaal 44.95 KIP - Knaus - Beyerland EDITIE P, DONDERDAG 26 AUGUSTUS 1993, 42e JAARGANG Nr. 34 HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK 'Ook zonder nachtvluchten geen vliegveld' WATERWEG - Een meerder heid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wijst ook een Nieuw-Rotterdam Airport zon der nachtvluchten af. GS rea geert met een verklaring van die strekking op een vraag van mi nister Maij-Weggen. Zij wil van de provincie en van de gemeente Rotterdam weten wat men van een dergelijke constructie vindt. Rotterdam is wel positief over een nieuw vliegveld zonder nachtvluchten. Na een gezamen lijke commissievergadering dins dagochtend werd besloten dat B W van Rotterdam aan het eind van deze week een positief antwoord stuurt. Men tekent daarbij aan dat rekening gehou den moet worden met de gevol gen voor de exploitatie. De Rotterdamse PvdA lijkt on dertussen steeds minder achter het vliegveld te staan. In het nieuwe partij-programma schrijft men dat het vliegveld er niet hoeft te komen als de Hoge Snelheidslijn (TGV) wordt aan- A Werk van Michel Snoep in Zomermu- A Henk Salari wil al leen hoofdprijs met SMC Twee jonge vrouwen uit Tsjechië kregen maan dagnacht de schrik van hun leven. Op doorreis naar Frank rijk hadden zij zich onder een viaduct aan de Parallelweg (bij de Dr. Zamenhofstraat) te sla pen gelegd. Daar werden beide 23-jarige vrouwen benaderd door drie jongens. Eén van de vrouwen voelde zich zo be dreigd dat zij met traangas in de richting van de jongens spoot. Deze liepen hierop weg. Terwijl het tweetal toen de spullen bij elkaar pakte, kwa men de jongens terug. Een van hen sloeg de vrouwen met een fles benzine en overgoot ze met de brandbare vloeistof. Met aanstekers dreigden de jongens daarop de meisjes in brand te zetten. De reizigsters wisten te ontvluchten. Tijdens het inci dent werd een rugzak wegge nomen. Dinsdagochtend gingen beide vrouwen met de politie op zoek naar sporen onder het viaduct (zie foto). Nog diezelfde mid dag werden de Tsjechische vrouwen door de Schiedamse politie afgezet bij de Duitse grens, want na het pijnlijke voorval wilden zij zo snel mo gelijk terug naar huis. Van de daders ontbreekt elk spoor. ROTTERDAM Wegener N.V., waartoe ook de uitgever van deze krant behoort, neemt naar verwachting de aandelen over van Sijthoff Pers. Daarover is deze week overeenstemming bereikt. De vakbonden en on dernemingsraden zijn inmiddels over de uitkomst van het overleg ingelicht. Sijthoff geeft in Den Haag en Gouda dagbladen uit en - even als Wegener - huis-aan-huisbla- den in een groot deel van Zuid- Holland. De bundeling van krachten zal leiden tot een ver sterking van de marktpositie en levert organisatorisch en opera tioneel voordelen op. Het streven is de transactie per l januari 1994 rond te hebben. EETGROEP Mensen die het prettig vinden om eens met anderen te eten in plaats van alleen, kunnen in 'De 4 Molens' een eetgroep star ten. Zij krijgen daarvoor de beschik king over de keuken en de eetzaal. Dagelijks om 16.30 uur kunnen zij terecht aan de Nieuwe Damlaan. De boodschappen worden zelf gedaan. Info op tel. 4705500. e Pascalweg 115 Rotterdam-Lombardijen Telefoon: 010 - 43 25 211 Ruim 751.000 gezinnen bereikt u met een onroerend goed rubrieksadvertentie in •DeHavenloods (do.) •Het Zuiden (do.) Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad Alphen profiteer van de lage prijzenaktieü \^v® uw MAKELAAR J „Lubbers en Van den Broek hebben mij een kunstje geflikt SCHIEDAM W. Baart is nog altijd kwaad. Deze week nam hij kennis van het bericht dat drukkerij Joh. Enschedé Zn. de opdracht voor het nieuwe Nederlandse paspoort en de Europese reiskaart heeft binnengehaald. „Was te voorzien", zegt de grote man achter KEP, het samenwer kingsverband tussen de Schie damse drukkerij Elba, Kodak en Philips. „Er is een politiek spel gespeeld. Lubbers en Van den Broek hebben mij destijds een kunstje geflikt. Daardoor is KEP er onderdoor gegaan. Heeft mij zo'n 35 miljoen gul den gekost." Ook met zijn huidige bedrijf Wilskracht had Baart ingeschreven voor de opdracht van de nieuwe reispapieren. „Maar een tijdje terug kreeg ik te horen dat ik niet aan de kwaliteitseis ISO 9000 voldeed en dat daarom onze offerte was afgewezen. Maar laat nou ook Joh. En schedé die nieuwe norm nog Het verhaal van KEP (Kodak, Elba, Philips) mag als bekend worden verondersteld. W. Baart kijkt er met gemengde gevoelens op terug. „Het initiatief was „rry Kunnen me reispapieren goedkoper leveren. goed. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat wij in Schiedam een prima paspoort hadden kun nen ontwikkelen. Door een poli tieke strijd tussen de ministeries van Binnenlandse en Buiten landse Zaken is het allemaal mis gelopen en werd ons paspoort afgekeurd. Premier Lubbers en de toenmalige minister van Bui tenlandse Zaken Van den Broek hebben mij destijds een kunstje geflikt. En dat heeft mij handen vol geld gekost. Ik schat zo'n 35 miljoen gulden. Dat neem ik Lubbers persoonlijk nog steeds kwalijk. Maar dat soort mensen blijkt later nooit meer aan spreekbaar op deze zaken." KEP ging dus ten onder. Maar Baart liet zich niet uit het veld slaan en startte een nieuw druk- kersbedrijf. „Wel een stuk klei ner natuurlijk. Bij KEP liep op een gegeven moment 55 man personeel. Bij Wilskracht wer ken we nu met vijf mensen. Ik heb me opnieuw toegelegd op het produceren van beveiligd drukwerk." Met Wilskracht schreef Baart ondanks alle commotie weder om in voor de opdracht van de Nederlandse reispapieren. „Een offerte tegen een scherpe prijs. We hebben alle kennis in huis om een goed produkt af te leve ren. Toch visten we achter het net. Want enige tijd geleden kre gen we van het ministerie van Binnenlandse Zaken te horen dat wij niet voldeden aan de ISO 9000-norm. Dat is een soort kwaliteitseis die in opkomst is. Oké denk je dan, want je weet natuurlijk allang wat de afloop zal zijn." „Het was te voorzien dat Joh. Enschedé Zn., in samenwer king met de vroegere staatsdruk kerij Sdu, de opdracht zou bin nenhalen. Was al afgesproken. Officieel hadden twaalf bedrij ven ingeschreven op de order voor het nieuwe Nederlandse paspoort en de Europese reis kaart, maar dat had nauwelijks waarde. Natuurlijk is het wel raar, dat mijn bedrijf werd afge wezen op grond van die ISO 9000-eis. En laat nou ook Joh. Enschedé die nieuwe norm nog niet hebben. Dat is toch vreemd hè. Maar ik heb altijd geroepen dat er een politiek spel is ge speeld." Gemeenten Een woordvoerder van drukkerij Joh. Enschedé in Haarlem be vestigt dat zijn bedrijf de ISO 9000-norm nog niet heeft. „Maar we zijn druk bezig met een aantal deelcertificaten. Me dio volgend jaar moet de boel op orde zijn. Want op l januari 1995 moeten gemeenten volop nieuwe reispapieren kunnen le veren aan de burgers." „Dat red den ze nooit", reageert Baart di rect. Hoeveel geld er met de opdracht gemoeid is, wil Joh. Enschedé Zn. niet bekend maken. Duide lijk is inmiddels wel dat het pas poort en de Europese reiskaart de burger niet meer zullen gaan kosten dan respectievelijk 130 en 45 gulden. „Bij ons zou het een stuk goedkoper zijn geweest", stelt Baart. „Maar nogmaals, hier is een politiek spel ge speeld." SCHIEDAM Een aantal mensen heeft aan het begin van deze week protest aangetekend tegen een helicopter die afgelo pen vrijdagmiddag plotseling een landing uitvoerde naast een restaurant aan de Maasboule vard. Er was vooraf niet gere geld dat het plateau waarop de landing plaatsvond, ontruimd was. Hierdoor moésten zo'n der tig mensen plotseling een veilig heenkomen zoeken. Enkelen werden door de windvlaag om vergeworpen. Een hondje waai de een eind opzij. De eigenaar van het helicopterbedrijf is be reid al de-veroorzaakte schade te vergoeden. SCHIEDAM „Nee, de affaire-Wiegel verdient geen schoon heidsprijs. Maar blijkbaar hebben politieke partijen daar patent op", zegt H. van de Wetering, voorzitter van de VVD-afdeling Schiedam. Hij reageert op de pogingen van een aantal WD-leden om de oud-partijleider vanuit Friesland terug te halen naar Den Haag. Landelijk partijvoorzitter Van Leeuwen zou zich daarvoor niet genoeg ingespannen hebben. Van de Wetering („Ik praat nu op persoonlijke titel, niet als -partijvoorzitter") vindt dat Hans Wiegel een tol moet spelen bij de komende Tweede-Kamerverkiezingen. „Natuurlijk, hij kan daar bij zeer waardevol zijn voor de WD. Nee, niet als lijsttrekker denk ik. Dan stootje onze huidige eerste man, Frits Bolkestein, te ,zeer voor het hoofd. Of Wiegel dan 'lijstduwer' moet worden, weet ik nog niet. In Schiedam hebben we daar opmerkelijke ervaringen mee, zoals men weet. (Met raadslid Gerard Verhulsdonk die een opmerkelijk aantal voorkeursstemmen binnenhaalde -red.) Daar ben ik dus voorzichtig over." Of Schiedam zich aansluit bij de afdeling Den Haag om Wiegel alsnog op de kandidatenlijst te krijgen, is niet duidelijk. „Ten eerste hebben wij hiertoe vooralsnog geen verzoek ontvangen. En ten tweede moet ons bestuur zich nog over deze zaak buigen. Dat zal waarschijnlijk de komende week gebeuren", zegt Van de Wetering. SUPERCOMPAC1 Met de 38-60 mm zoomlens maakt u ook fraaie close-ups. Autofocus met pré-focus, automatische belichting, flitser, filmtransport en tegen- lichtcorrectie. Instelbare creatieve functies als continu-opnamen super-nacht-instelling, flitser uit, tv-instelling en zelfontspanner. Informatief LCD-venster. Dit alles van 349,- voor STUNTPRIJS te aanbieding geldt t/m 2 september en zolang voorradig. POTO. VIDEO BUHUb I UbL Fm^\r\r- QEHEEL VERSTELBAAR EN OP E. MUJ) ZWENKWIELTJES. IN 4 MODERNE KLEUREN als het om wonen gaat Bristolprijs 35 Bodywarmer katoen/pol. in zwart, navy en rood. Maten S-M-L-XL-XXL. pijltjes aangebracht om mensen de weg te wijzen naar ons onder komen." Het is de bedoeling dat speel-o- theek Ikkie volgend jaar terug gaat naar de Woudhoekschool als basisschool Spaland ge bouwd is. „Dan zullen veel kin deren overstappen naar De Spa- land en kunnen wij weer op ons ouwe stekkie' terecht", aldus Anja Lems. Afgelopen dinsdag opende Ikkie na de vakantie de. deuren, zodat kinderen hun speelgoed weer konden omrui len. „En het was meteen weer lekker druk." SCHIEDAMSpelen in een porto-cabin. Dat moet op dit moment bij speel-o-theek Ikkie. „Tot voor kort waren wij onder gebracht in basisschool De Woudhoek", zegt medewerkster Anja Lems. „Maar door een te kort aan klaslokalen moesten we daar vertrekken. Dat was zo af gesproken. Nu zitten we voor een jaar in deze cabine aan de Churchillweg. Ach, het is wat aanpassen. De ruimte is beperkt, maar het gaat prima. Voordeel is dat de kinderen bij goed weer lekker buiten kunnen ravotten op het plein voor ons gebouwtje. En in de omgeving hebben we FF-10ZOOM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1