M1095 M995 Entreegeld Stedelijk Museum als impuls yoor kunstbeleid 1.50 B 5®® KLASSE CDJ DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT Weektopper Yleesiïcii Twee koninklijke onderscheidingen 4 IQ*) Inbrekers slaan toe FILET 'Even terug in de tijd' Beroofd van portemonnee „Kwaliteit exposities rechtvaardigt heffing toegangsprijs" Glasfabrieken achterhalen oorzaak fabricagefout Geen baan? 2 PAAR MEISJES SOKJES. Ruim 430 textielSupers i UZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE. EDITIE 9, DINSDAG 31 AUGUSTUS 1993, 17e JAARGANG, Nr 35 Wegener huis-aan-huLsbladen Schiedams Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. De Havenloods Het Zuiden Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad ZIE DE PAGINA'S MET RUBRIEKS- 010-4.699.444 advertenties UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM In de nacht van donderdag op vrijdag is ingebro ken in een winkel aan de Broers- vest. Er werd voor 75 gulden wisselgeld uit de kassa's meege nomen. Ook een andere winkel aan de Broersvest kreeg inbre kers op bezoek. Ook hier wordt alleen kleingeld vermist. Zaterdagmiddag werd ingebro ken in een woning aan de Haga- straat. Men kon het huis binnen komen door 'te flipperen'. Mee genomen werden bankpapieren en twee paspoorten. Ook werd zaterdagmiddag ingebroken in een woning aan de Roellstraat. Hier werd een videorecorder ontvreemd. Tenslotte hebben inbrekers tij dens het weekeinde toegeslagen in een bedrijf aan de Stricklede- weg. Hier werd het voordeurslot geforceerd. Ontvreemd werden een telefoon, een faxapparaat, een geldkistje en verscheidene la sapparaten. A Stuur nu in en maak kans op de hoofd- A Cricketers Excel- sior'20 opnieuw bes te van Nederland A Woningbouwvereni- ging Schiedam uit de financiële problemen Krant voor Oost SCHIEDAM —De activiteiten krant van Kluphuis Oost is weer uit. In deze uitgave wordt het programma vermeld voor peu ters, kinderen, jongeren en vol wassenen in Oost. Een greep uit de activiteiten: in stuif, hobbyclub en huiswerk klas voor kinderen van de basis school en een cursus popmuziek maken voor tieners. Voor jonge ren en volwassenen zijn er diver se ontspanningsmogelijkheden. Verder Wordperfect-cursussen, Spaans, Frans en Engels voor beginners en gevorderden en creatieve cursussen zoals boetse ren, kalligrafie en collages ma ken voor volwassenen. De krant is op te halen bij het buurthuis aan de Galileistraat 86, tel. 473.54.35. Lekker magere Goed voor de lijn [j l w y laardingen even te- y M rug in de visserij'. Dat is zaterdag 4 W september het T motto van het 21e Haring- Bierfeest. Het the ma zal in diverse activiteiten terugkeren. Te noemen zijn de visafslag op het schip De Bal der bij het Visserijmuseum, het afmeren van zes gepavoiseerde schepen in de Oude Haven en het optreden van de Volen- damse zangeres Anny Schilder. Maar er is natuurlijk tussen 11.00 en 17.00 uur nog veel meer te doen in de Vlaardingse binnenstad, muziek, theater, spelletjes, demonstraties en rommelmarkten. Begonnen in 1973 ter gelegen heid van het 700-jarig bestaan van de stad is het Haring- Bierfeest uitgegroeid tot een evenement dat door vele tien duizenden mensen. Ook nu weer is er een gevarieerd pro gramma voor jong en oud sa mengesteld, compleet met een kermis aan de Hoflaan. SCHIEDAM In de nacht van vrijdag öp zaterdag is aan de Rotterdamsedijk een man be roofd van zijn portemonnee. De man liep op het voetpad toen drie mannen hem tegemoet kwa men en een portiek binnenstap ten. Op het moment dat hij het portiek passeerde kwamen de drie weer naar buiten waarna twee van hen de man beetpakten terwijl de derde het slachtoffer met een mes bedreigde. Zij haal den zijn portemonnee uit zijn broekzak en zetten het vervol gens op een lopen. Ensemble begint SCHIEDAM —Tenoren, bas sen, alten en sopranen zijn wel kom bij het Vocaal Ensemble dat deze maand in Schiedam van start gaat. De doelstelling van deze nieuwe vereniging is zich bezig te houden met een zo breed mogelijk repertoire vanuit ver schillende tijdvakken. Dirigent is Johan Sonneveld. Hij kan meer informatie geven over de repetities, notenkennis, stem testen etc. Telefoonnummer 427 SCHIEDAM Bezoekers van het Stedelijk Museum be talen met ingang van 1 janua ri '94 drie gulden entree. De opbrengst per jaar wordt ge raamd op 30.000, Met dit bedrag krijgt het opdrach- tenbeleid voor de beeldende kunst een impuls, evenals het tentoonstellingsbudget van het Stedelijk. Museumdirecteur Pieter Tjabbes vindt het hef fen van entree gerechtvaar digd. „De invoering van en treegeld betekent ook beslist geen nekslag voor het bezoe kersaantal." De gemeente raad neemt in de vergadering van 13 september een stand punt over het heffen van en treegelden in. Het raadsvoorstel is overigens gebaseerd op een onderzoek dat in januari 1983 bij vier Rotter damse musea werd gehouden. Op grond daarvan werd besloten entree te heffen voor onder an dere Museum Boymans, de Dubbelde Palmboom en De Buffel. Het Schiedamse gemeen tebestuur vond deze trend des tijds geen reden ook over te gaan de invoering van entreegeld: „Ik tot het invoeren van een toe gangsprijs. „Het kan in theorie zelfs goed zijn voor de profile ring van het museum en de stad als het Schiedamse museum een uitzonderingspositie inneemt." Tien jaar later wordt hetzelfde onderzoek gebruikt ter onder steuning van het voorstel, maar ditmaal om wel entrpe te heffen! Directeur Tjabbes is het eens met die ommezwaai. „Het moet voor een kunstliefhebber geen bezwaar zijn drie gulden per mu- seumbezoek neer te tellen. Voor een bioscoopbezoek ben je meer kwijt. Bovendien is de entree voor kinderen tot dertien jaar en voor houders van een Museum jaarkaart of Rotterdampas gra tis. CJP'ers, Pas 65 en de jeugd tot en met zestien jaar betalen 1,50." Waarschijnlijk zal voor bijzondere tentoonstelling een toeslag worden berekend. De invoering van entreegeld zal niet ten koste gaan van het be zoekersaantal, stelt Tjabbes. „Naar ik aanneem zal het aan vankelijk wel iets teruglopen, maar ik heb er het volste ver trouwen in dat het bezoekers aantal daarna weer aantrekt." De directie van het Stedelijk Museum heeft het bezoekers aantal de afgelopen twee jaar met forse sprongen omhoog zien gaan. In 1989 stapten 17.978 mensen het pand aan de Hoog straat naar binnen en in 1992 werden 35.304 bezoekers geteld, hetgeen bijna een verdubbeling betekent. Goed niveau „Het museum functioneert in middels weer op een zeer goed niveau," aldus Tjabbes, die daarom vindt dat het heffen van entreegeld gerechtvaardigd is. „Het meest zichtbare element is de kwaliteit van de laatste tijd gehouden tentoonstellingen. Het verbaast mij zeer dat met een zo'n klein, maar enthousiast team al zoveel in de achterlig gende twee jaar is bereikt." Het raadsvoorstel behelst niet alleen het invoeren van entree gelden. Ook de openingstijden van het museum gaan onder het mes en tevens wordt een gedeelte van de museumcollectie, dat on der meer verkregen is uit schen kingen. onder een kritische (kunst)loep gehouden. Even tueel wordt een deel van dit werk aan de eigenaar teruggegeven of verkocht aan musea of particu lieren. Verder wordt onderzocht of het mogelijk is kunstwerken uit het museum bezit te verhu ren. Pieter Tjabbes: „Er zijn nog heel wat plannen in voorbereiding. Wij zijn in ieder geval voorne mens veel aandacht te schenken aan het feit dat in 1995 het mu seum 95 jaar bestaat. Daarbij wordt gedacht aan de uitgave van een catalogus van de collec tie beeldende kunst, speciale ten toonstellingen en een groots mu- seumfeest." Alle molens in Schiedam zijn tijdens Open Monumentendag toegankelijk. Monumentendag in teken van jenever SCHIEDAM - De schaamte voorbij. Dit motto zou centraal kunnen staan op de Open Mo numentendag die op 11 septem ber in.het teken staat van het Schiedamse jeneververleden. De Brandersstad werd lange tijd niet graag herinnerd aan dat ver leden. Dat standpunt is inmid dels verlaten. Standbeelden, Brandersfeesten, een malend Korenmuseum en de bouw van het nationaal Gedistilleerd Mu seum benadrukken dat overdui delijk. Tijdens de Open Monumenten dag. die door wethouder Reijn- hout om 10 uur in de Koren beurs wordt geopend, kunnen vele attracties, die te maken heb ben met Schiedams' historie door het publiek worden be zocht. Er is bijvoorbeeld een rondvaartboot (gratis) die de op varenden via het Doelenplein en het Provinciehuis naar de Vis markt voert. Plaatselijke toneel verenigingen spelen, door histo ricus Han van der Horst ge schreven, toneelstukjes. Voorts kan men zeker tien tentoonstel lingen bekijken, zijn er muziek uitvoeringen en natuurlijk kan men op deze monumentendag bij een groot aantal gebouwen binnenstappen. SCHIEDAM - Gratis glas bij Heineken, Bavaria en Oranje boom bier. Het is aannemelijk dat deze als grap bedoelde slo gan, zowel brouwers als de Ver- eenigde Glasfabrieken (geves tigd aan de Buitenhavenwegj nog geruime tijd zal achtervol gen. De commotie die vorige week ontstond toen ontdekt werd dal niet alleen Heineken maar ook andere brouwers te maken had den met glassplinters in het bier. veroorzaakte bij de directie van de Vereenigde Glasfabrieken een crisissituatie. De fabriek kan een schadeclaim verwachten die kan oplopen tot een gigantisch be drag. Heineken is bijvoorbeeld bezig om zeventien miljoen fles jes exportbier in de nieuwe ver pakking terug te halen. Per dag worden bij de glasfa briek in Leerdam drie miljoen flesjes gemaakt. Het nieuwe mo del voor Heineken is sinds kort in produktie genomen. De flesse- hals is lichter van gewicht, dit om tegemoet te komen aan nieu we milieu-eisen, die moeten vol doen aan een lager verpakkings gewicht. Naar nu is gebleken kunnen glasdeeltjes uit de hals van de fles losbreken. De fabri cagefout komt alleen voor bij dit nieuwe model flesjes dat be stemd is voor de export. Inmiddels is de produktie hier van stopgezet en de fabricage van het oude model weer ter hand genomen. De directie van de glasfabriek is ondertussen achter de oorzaak van de fabri cagefout gekomen. Directeur J. van Bussel: „Wij hebben de fout kunnen traceren. Bij het vullen van de groene exportflesjes is het mogelijk dat glasdeeltjes losla ten. Daarvoor moeten wel een aantal factoren samenvallen. Nu wij dit hebben ontdekt, kunnen wij het probleem isoleren en voorkomen dat dit in de toe komst weer optreedt." Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 De Verenigde Glasfabrieken kunnen et Spijkenisse: Breestoep 3 verwact"f''. i gigantisch hoge schadeclaim Vergroot je kansen met een SPD-dagopleiding in 2 jaar. Bel: Ichthus Hogeschool 010 - 20.12.882 LEZING— Bij de Schiedamse Aquariumvereniging Natuurgenot houdt op maandag 16 september deskundige Tomey een lezing over tropische rif-exoten in het aquarium. De lezing begint om 20.00 uur op het adres W.H. Vliegenstraat 70. De toe gang is gratis. SCHIEDAM Burgemeester Scheeres heeft ter ere van het veertigjarig bedrijfsjubileum van W.J. Lubbers, hoofd veiligheid, beveiliging en brandweer bij de N.V. Vereenigde Glasfabriekens een onderscheiding uitgereikt. H.M. de Koningin heeft de werknemer van de glasfabrieken de ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in goud toegekend. Eenzelfde onderscheiding werd M.W. van der Loo, chef van het bedrijfsbureau van de hoofdaf deling Bouw- en woningtoezicht van de dienst gemeentewerken toegekend. De medewerker van de gemeente beëindigt met in gang van september zijn ambte lijke loopbaan. Hij was veertig jaar werkzaam bij de overheid. 14 SONGS VAN DE ZEE. 2 Speciaal geschreven voor Henk ae Velde. Uitgevoerd door het V. Gemeren's familiekoor. LANGE VESTJAS. grijs, beige, lila Uni rood blauw. Damesmaten M t/m XL NYLON PANTALON KOUSJES. 30 Denier Zwart, grijs, Leuke kleuren o.a. met V omslag en of borduur. GROF GEBREIDE SCHOOLTRUI. 6 Uni kleuren Maat 104 t/m 152 MEISJES BIG-SHIRTS Lange of korte Met geinige frontprint Maten 116 t/m 164 KLEUTER TRUIEN. HANDY BOX. Elastiek. Handig voor het naaimandje Met kabels, borduur [ft SCHOENVETERS Zwart en bruin. Maal 74 t/ m 86. BADSTOF BABY ROMPERS. Amerikaanse sluiting en korte mouw Drukknoopjes in het kruisj VELOURS BADSTOF GASTENDOEKJES. Chique bedrukt en franj Krimpen a/d Ussel Ridderkerk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1