ÏLP El Ü495 B 995 Politieke partijen willen burgers naar stembus lokken ZEEMAN 1495 19.95 Vlees§BocD[p Om -wt - - - Weektopper t&ïï 795 DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT (52^3* Winst daalt Glasfabriek FILET Volksfeest druk bezocht Start actie 'Ik kies voor Schiedam Vissen voor goede doel Stemmen per computer voor gemeenteraad Cursus EHBO epahte*. LEUKE PLUCHE BEERTJES. w 195 EDITIE 9, DINSDAG 7 SEPTEMBER 1993, 17e JAARGANG, Nr. 36 Wegener hms-aan-huLsbLaden Schiedams Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. De Havenloods Het Zuiden Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad ZIE DE PAGINA'S MET RUBRIEKS- 010-4.699.444 advertenties UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Drukte bij open dag politie SCHIEDAM - Naar schatting vijftienhonderd tot tweeduizend mensen hebben afgelopen zater dag de open dag van de politie bezocht. De open dag werd ge houden naar aanleiding van de samensmelting van verschillende politiekorpsen tot één regionaal korps. Behalve vrijwillige bezoe kers waren ook nog veel onvrij willige op het bureau aanwezig. De organisatie had er een heel karwei aan de verdachten van de dagjesmensen te scheiden. Op de binnenplaats van het bu reau aan het Bijdorpplein ston den auto's van politie, brand weer en GGD opgesteld. Hier bleek dat zeker niet alleen kleine kinderen het leuk vinden eens een sirene te horen. Voor het gebouw speelde een politieorkest uit Potsdam in de voormalige DDR. Van 480 kinderen nam de technische recherche een 'ver- dachtenfoto'. a Schiedam-Oost ge- zond? a Zevende Open Mo- numentendag SCHIEDAM - De Schiedamse flessenfabrikant die vorige week de voorpagina van alle kranten haalde, verwacht dat de glas splinteraffaire geen gevolgen zal hebben voor de winst in het tweede halfjaar. De Vereenigde Glasfabrieken zag wel de winst in het eerste halfjaar dalen van I8,l miljoen tot 13,3 miljoen. Door de grote overcapaciteit in de branche ontstond een druk op de prijzen. Overigens heeft bierfabrikant Heineken, een van de gedupeerde brouwers, nog geen schadeclaim ingediend bij de glasfabriek. Een woordvoer der van Heineken verklaart daarover: „De Vereenigde Glas fabrieken is al heel lang huisleve rancier. Met zo iemand ga je geschillen niet via de openbaar heid uitvechten. Wij hebben de zaak in handen van juristen en verzekeraars gegeven." Lekker magere Heerlijk zachte Goed voor de lijn Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 Het 21e Haring- Bierfeest is afgelo pen zaterdag zonder incidenten verlopen. Volgens schattingen hebben zo'n 135.000 mensen het feest bezocht. Voorzitter Rinus van Zanten van het or ganisatiecomité zegt 'zeer te vreden' te zijn met de opkomst én het mooie weer. „Het weer was fantastisch. Ik geloof het maar een paar minuutjes gere gend heeft. De straten zijn dan ogenblikkelijk leeg. De kritiek dat het feest te wei nig Vlaardings is weerlegt Van Zanten met de opmerking dat alle medewerkers Vlaardingers zijn als ook de financiers, de autodealers en vele artiesten. „Niet-Vlaardings is de nieuwe Miss Haring- Bier. Dat is Mariëtte Korbijn uit Numans- dorp. En daar moet je ook blij mee zijn. Daaruit blijkt de lan delijke uitstraling van het eve nement", aldus Van Zanten. Inbreker betrapt SCHIEDAM —Het slot van een kelderbox aan het Johann Straussplein werd vrijdagavond geforceerd. De dief nam daarop twee hengels, een skateboard en twee fietsen mee. Ook werd inge broken aan de Cort van der Lin- denlaan. De zoon van de eige naar van een kelderbox kwam zaterdagochtend een fiets pak ken toen er in de box een man stond. De jongen liep hierop naar zijn moeder om dit te ver tellen. Bij terugkomst in de kel der waren zowel de man als de fiets verdwenen. In de nacht van zondag op maandag werd een inbreker betrapt in een winkel aan de Broersvest. Omwonen den hadden gezien dat de man de winkel was binnengegaan. De gealarmeerde politie trof de 34- jarige Rotterdammer aan in de kelder van de zaak met een post- zegelboek tussen zijn broekriem. len met het kenteken KS-08-B terdagmorgen werd een auto wegg nomen vanaf de Schaperlaan. H gaat om een witte Opel Ascona m kenteken KN-72-NB. SCHIEDAM - Veel Schie damse politici gaan de datum 2 maart 1994 met het zweet in de handen tegemoet. Op die dag zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. En de ver wachting is dat de PvdA op die dag een flink stemmenver lies zal lijden, terwijl D66 er waarschijnlijk een groot aan tal zetels bij krijgt. Maar de grootste zorg van de partijle den is de lage opkomst van kiezers. Bij de verkiezingen van 1990 kwam slechts 55 procent van de stemgerechtig den opdagen, en dat getal kan volgend jaar best nog wel la ger zijn. Daarom lanceren de Schiedamse partijen een cam pagne die de burger naar het stemhokje moet lokken: 'Ik kies voor Schiedam'. Vertegenwoordigers van de par tijen hebben om zo'n campagne gevraagd. „De opkomst loopt keer op keer terug," zegt PvdA- raadslid G. Brouwer. „Een per centage van vijftig procent is on democratisch weinig. Daar moet wat aan gedaan worden." Maar, zo benadrukt de ambtelij ke nota over de campagne, het is onmogelijk de opkomst te ver groten met een voorlichtingsac tie. Eén van de doelstellingen van 'Ik kies voor Schiedam' is naar de stembus daarom het handhaven van het opkomstpercentage van 1990. „Dit is wel erg pessimistisch," vindt Brouwer. „Ik zou dit er zo niet ingezet hebben." Hij vindt dat als je probeert de opkomst te bevorderen, je wel van een beter resultaat uit mag gaan. „Maar ik denk niet dat dat lukt. We mo gen al blij zijn als de opkomst niet verder daalt." D. Baart, fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad, is gelijkgestemd. „Het is een be droevend laag percentage. De doelstelling zou wat hoger ge steld kunnen worden, maar de trend is denk ik niet te keren. Die 55 procent is wat aan de voorzichtige kant," vreest de CDA'er. Het belangrijkste actiemiddel van de campagne is het bevorde ren van het contact tussen de kiezers en de gemeenteraadsle den. Kortom: wie gekozen wil worden, moet de straat op. „De lokale politiek moet dichter bij de burger staan," vindt Baart. „Je moet zelf de mensen aan spreken. Het is een goede zaak dat alle partijen daar zo over denken." De partijen gaan zich op vrijda gen of zaterdagen presenteren. Vanachter marktkraampjes de len ze folders uit en proberen de politici discussies aan te gaan met het publiek. En er worden nog meer middelen ingezet. In de kranten verschijnen extra adver tenties, in de mupi's op straat komen campagneposters, ge luidswagens rijden op 2 maart rond om de burgers op de ver kiezingen te attenderen. De ge meente zal daarbij de jongeren niet vergeten. Iedere kiezer die voor het eerst mag stemmen - en dat zijn er ongeveer zevenhon derd - krijgt een brief van de burgemeester die hem of haar moet aansporen naar de stembus te gaan. Mogelijk wordt hier zelfs een prijsvraag aan verbon den. Ook de telefoon wordt ingevet. Op de avond voorafgaand aan de verkiezingen zullen gemeente raadsleden Schiedammers op bellen en vragen of ze wel of niet gaan stemmen. PvdA'er Brouwer wijst de lande lijke politiek aan als belangrijk ste schuldige voor de lage op komst. „De kiezers kijken naar Den Haag. Wij denken dat we het wel aardig doen, maar als je langs de deuren gaat, merk je dat de mensen teleurgesteld zijn in de landelijke politiek." Daarom komen ze niet meer stemmen, ook niet als het om de gemeente gaat. Inmiddels gaan in Den Haag stemmen op om de verkiezingen voor de gemeenteraad tegelijk met die voor de Tweede Kamer te houden. In plaats van twee keer kort achter elkaar (in maart en in mei), kunnen de kiezers dan in één keer twee stemmen uitbrengen. Dat zou dan op 2 maart moeten zijn. Baart en Brouwer staan ge mengd tegenover dit plan. Baart: „Er is misschien wat voof te zeggen. Het werkt zeker op komstbevorderend, want er ko men voor de Tweede Kamer nog altijd meer mensen stemmen." Een nadeel van dit plan is wel, dat de landelijke politiek dan nog meer de gemeentelijke over schaduwt. „Het is dan niet zui ver meer," vindt Brouwer. „De mensen weten dan niet meer waarvoor ze stemmen. Het is wel handig, maar ik ben er niet voor." SCHIEDAM -. Twee vissers in het Beatrixpark trotseren de elementen en de verveling, 32 nachten en 31 dagen lang. Op 30 augustus zijn ze begonnen en pas op 2 oktober kunnen ze weer in hun eigen bed slapen. Ze vangen karpers voor het goede doel, de Daniël den Hoed-kliniek in Rotterdam. Aan de wekenlange vismarathon is een loterij verbonden. Voor vijf gulden kunnen belangstellenden een lot kopen bij de vissers zelf, of bij enkele winkels voor visserijartikelen, die het duo ook sponsoren in de vorm van tenten en hengels. De benodigde elektriciteit betrekken de vissers van het pannekoekenhuis in het park, waarnaast ze bivakkeren. Hoewel de regen met bakken uit de hemel valt en het vooral 's nachts al aardig koud is, blijven de vissers goed geluimd, mede door de enthousiaste reacties van voorbijgangers. SCHIEDAM - Mogelijk al bij de aanstaande gemeenteraadsver kiezingen kunnen de Schiedamse kiezers stemmen met behulp van een stemmachine. Een meerder heid van de gemeenteraad is voorstander van de aanschaf van die apparaten. Stemmachi- nes maken de organisatie van de verkiezingen eenvoudiger en goedkoper. Volgend jaar vinden drie verkie zingen plaats: op 2 maart de gemeenteraad, op 3 mei de Tweede Kamer en op 9 juni het Europees parlement. Daarop volgen dan in 1995 nog de ver kiezingen voor de Provinciale Staten. De stemmachines zullen in ieder geval in mei klaar zijn voor gebruik. Als de gemeente de machines voor het einde van deze maand besteld, krijgt zij bij de leverancier korting op het drukwerk dat voor de gemeente raadsverkiezingen nodig is. Dit, omdat nog niet zeker is of de apparaten al op 2 maart gereed zijn. De totale kosten voor de veertig machines die de gemeen te nodig heeft, bedragen 330 dui zend gulden. Daar staat een be sparing van meer dan 33 duizend gulden per verkiezing tegenover. Er hoeven immers geen stembil jetten meer gedrukt te worden. Tevens zijn er minder stembu reaus nodig en daardoor ook minder stembureauleden. Ook bespaart de gemeente op het aantal te onderhouden stemhok jes. Om de bevolking vertrouwd te maken met de nieuwe appara ten, zal de gemeente een voor lichtingscampagne starten. Spe ciale bijeenkomsten komen in ieder geval in de wijkcentra, de bejaardentehuizen en in ver pleeghuis Driemaasstede. De le den van de stembureaus krijgen een aparte training. Behalve de financiële voordelen hebben de stemmachines nog andere pluspunten. Zo kunnen kiezers fouten makkelijker her stellen en is hét duidelijker wan neer een stem ongeldig is. Het turven van de stemmen na slui tingstijd is verleden tijd, evenals de mogelijke fouten die daarbij gemaakt worden. Per stembu reau kunnen meer kiezers wor den ingeschreven dan nu het ge val is. Een nadeel is dat de kie zers verder moeten lopen naar hun stembureau, omdat de ge meente het aantal daarvan te rugbrengt van 47 naar veertig. Hierdoor zal het ook drukker worden in de lokalen, vooral in de spitsuren ('s ochtends vroeg en 's avonds). SCHIEDAM - De EHBO-vere- niging Christophorus start dins dag 14 september voor de 65e maal een cursus voor het EHBO-eenheidsdiploma. De cursus wordt gegeven in de dependance van scholengemeen schap Buiten de Veste aan de Burgemeester van Haarenlaan 1155. Voor informatie kunt u bellen met 473 38 11 en 473 79 54. ZIE DE RADIO RIJNMOND REPORTER bij deze krant! TRICOT OF GEWEVEN HOESLAKENS. 1 Persoons. Vele kleuren. 100% Katoen. PRACHT UNI BADDOEKEN. Uni pastel kleuren. 50 x 90 cm. 180 gram. Grote maten opgelet. DAMES NACHTHEMD. Tricot. Lange mouw. Maat 42 t/m 54. 120 cm. Lang. PANTY. Aktie. 3 Stuks. Ook zwart. Patentsteek of kabels. PRACHT DAMES TRUIEN. Een keur van kleuren. Maat M en L I MOLDED SOFT B.H. I De bekende. Wit, zwart en peach. I Met verstelbare bandjes. 1 70-85 B. KINDER MAILLOTS. Nu de grootste kleurkeuze. Maat 92 t/m 152. KINDER T-SHIRTS. Ook onder blouse of trui. Frisse kleuren. fVj Maat 104 t/m 164 DAMES CHINTZ JACKS. I Partij. Donzig warm. I Alléén zwart en marine. Lekker lang. I Dubbele sluiting en grote zakken. HANDY BOX. Elastiek, naaigaren, klitteband, 8 OOK BIJ U IN DE BUURT! Rotterdam (9x) Capelle a/d Ussel Hoogvliet Krimpen a/d Usm Ridderkerk Ruim 430 textielSupers in 4 landen! U ZOU WEL GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1