yj DE HAVENLOODS Opnieuw machtsstrijd in PvdA Schiedams NieuwsWad IN DEZE KRANT Achtervolging na diefstal Gulle gift voor rolstoelenbus Milieu-special op lokale radio s 3/4 van Zuid-Holland huis-aan-huis Ruim 751.000 gezinnen fóereikt u met een De geur van moutwijn 'Praise the lord' „Ouderen zijn kind van de rekening" deZuicUrSter Alles over Parket Excursie Tonnetje steken succesvol EDITIE P, DONDERDAG 9 SEPTEMBER 1993, 42e JAARGANG Nr. 36 Wegener huLs-aarvhuisbladen HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM ZIE DE PAGINA'S MET RUBRIEKS- 010-4.699.444 advertenties UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM Een 23-jarige Schiedammer is dinsdagavond aangehouden na een autokraak. Een 28-jarige Vlaardinger zag de man inbreken in een auto aan de Burg! Knappertlaan. De Vlaar dinger achtervolgde de dader richting sporthal Margriet en nam daar telefonisch contact op met de politiemeldkamer. De verdachte stapte op tram. Later kon hij door de politie worden opgepakt bij station Nieuwland. De gestolen radio- cassetterecorder had hij nog on der z'n arm. w Erik Dulfer o cricketcompetitie A Door ski-cursus flink vooruit SCHIEDAM- De 'Vrienden van Driemaasstedehave' hebben dinsdagmiddag een cheque van 20.000 gulden gekregen van de VSB-bank Vlaardingen/Schie dam. Dit bedrag zal worden ge bruikt bij de aankoop van een patiëntenbus, die geschikt is voor het vervoer van rolstoelen. Het is de bedoeling dat deze bus begin oktober wordt gepresen teerd bij het 12,5-jarig bestaan van de 'Vrienden van Driemaas stedehave' en dan wordt ingezet in Schiedam en Maassluis. SCHIEDAM- Radio Schie dam zendt zondag 12 september van 14.00 tot 17.00 uur vanuit natuurcentrum De Boshoek een milieu-special uit. Diverse verte genwoordigers van milieugroe peringen poneren en verdedigen een stelling. Tot de gasten beho ren S. Reinstra van de gemeente, R. Poppe van de Socialistische Partij en wethouder B. de Leede. Luisteraars kunnen meedoen aan de discussie door telefonisch te reageren. Radio Schiedam is te ontvangen op 96.1 op de kabel en op 106.7 in de ether. INLOOPCONCERT- Orga nist Bas van Houte en Nelleke Duiser verzorgen zaterdag 18 september een inloopconcert in de aula van het Stedelijk Mu seum aan de Hoogstraat 112 in Schiedam. De aanvang is 16.00 uur, de toegang gratis. Beide musici studeerden aan het Rotterdams Conservatorium. Zij treden regelmatig met elkaar op. Het programma dat zij bren gen vermeldt composities van Buxtehude, Schütz, Bach en Mi- cheelsen. onroerend goed rubrieksadvertentie in De Havenloods (do.) Het Zuiden (do.) Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad Alphen profiteer van de lage prijzen aktieü U kunt ook Men plaatsen V via Uw MAKELAAR J -yee, licht benevelde bezoekers hebben we hier nog niet J {meegemaakt', zegt Pim Schenkelaars van het Stede- ^Lllijk Museum lachend. Toch worden elke dag de ^1 drankvaten, die deel uitmaken van de tentoonstelling X lover de jeneverindustrie in Schiedam, besprenkeld met verdunde moutwijn. „Dat doen we bewust om de geur op te roepen die in vroeger tijden over de stad hing. Natuurlijk kijken sommige mensen vreemd op als ze een suppoost van ons museum met een planten spuit vol geurende moutwijn aan de gang zien gaan. Maar het werkt wel hoor, want we krijgen er leuke reacties op." Nog steeds speelt Schiedam wat betreft de jeneverindustrie een leidende rol in Nederland. Ondanks het feit dat in de laatste honderd jaar het aantal van 400 branderijen en 67 distillateurs is teruggelopen tot de vijf die nu nog in de stad gevestigd zijn. Het vroegere stadsbeeld (van eind vorige eeuw) werd gekenmerkt door grote sociale tegenstellingen. Rijke koopmanshuizen tegen over de geblakerde Brandersbuurt. „Maar aan het aspect van de bittere armoe in 'Zwart Nazareth' zijn we bij deze expositie zeker niet voorbij gegaan", zegt Schenkelaars. „De enorme hoeveelheid branderijen en distilleerderijen met al hun produkten wordt visueel weergegeven door een groot aantal etiketten van jeneverflessen. Ook hangt hier een geografische kaart waarop het afzetgebied van de jenever wereldwijd in beeld is gebracht. Wat de jeneverindustrie in sociaal, politiek en econo misch opzicht heeft betekend, wordt in een speciaal boek beschre ven. Dat is voor nog geen 20 gulden bij de balie en in de boekhandel te koop." De jenevertentoonstelling 'Wereldwijd verbreid' is verlengd tot en met zondag 19 september. Dat is het eerste weekend van de Brandersfeesten. Hoe kan het ook anders... Scidam-schildjes voor oude panden SCHIEDAM De Historische Vereniging Schiedam reikt op zaterdag 11 september (Open Monumentendag) vijf schildjes uit als blijk van waardering voor het restaureren en behoud van historische panden. De afgelo pen jaren werden achttien schildjes aan eigenaren van pan den in Schiedam en Kethel ver strekt. De volgende panden krijgen za terdag ook een schildje op de muur geschroefd. Het betreft het Waaggebouw aan de Lange Kerkstraat, de panden Lange Haven 56 en 141, het pand aan Schie 98 en Molen de Nieuwe Palmboom. De schildjes worden uitgereikt door oud-gemeentear chivaris G. van der Feijst. De actie gaat om 11.00 uur van start in de Grote Kerk. RUILBEURS- In diensten centrum De 4 Molens (Nieuwe Damlaan 766) vindt zondag 12 september weer. een ruilbeurs plaats. Iedereen kan daar terecht voor munten, prenten, eerste-da- genveloppen, stripboeken ed. Toegang en taxatie gratis. Aan vang 13.30 uur. 'Afgezette'fractieleider Bakker wordt elitair en solistisch optreden verweten door BRAM WESDORP SCHIEDAM De messen bij de Partij van de Arbeid worden (weer) geslepen. Deze week rolde het hoofd van fractieleider H. Bakker. Eer der dit jaar legden afdelings voorzitter Reuderink en be stuurslid Klijn hun functie neer uit onvrede met de partij lijn. „Opnieuw is een groep leden bezig de macht naar zich toe te trekken", zegt Bakker, die als vernieuwer te boek staat. „Een klein aantal mensen op sleutelposities in de partij. Op basis van geslo ten circuits willen zij de dienst uitmaken. Openheid en dis cussie drukken ze de kop in. De angst regeert op deze ma nier." Bakker weigert namen te noemen („Ik wil niet met modder gooien"), maar duide lijk is inmiddels dat vooral de bestuursleden Simons en Sil- jee worden beschouwd als de krachten die hebben aangezet tot het vertrek van de PvdA- fractieleider. De geschiedenis lijkt zich te her halen wat de Partij van de Ar beid betreft. Ook bij de gemeen teraadsverkiezingen van vier jaar terug ontstond een machts strijd, toen met name rondom de kandidatenlijst. Daarna luwde de storm enigszins, maar ten tij de van het vertrek van PvdA- wethouder Van Kleef (officieel de filistijnen. Bakker: „De partij gaat zo ziek thuis, maar in wezen wegens falend beleid heengezonden) werd opnieuw met deuren ge smeten en deden geruchten over complotten de ronde. „In feite is het een continu proces van wan trouwen geweest", zegt raadslid N. Samkalden. „Er is door som mige mensen doorlopend druk uitgeoefend op Hans Bakker. Partijgenoten die zijn open, di recte stijl niet aanstond. Ik vind het vertrek van onze fractieleider in ieder geval heel jammer." Wethouders Formeel zou de PvdA-fractie deze maand een nieuwe voor man kiezen. Dat Bakker juist daarvoor afhaakt, is natuurlijk niet toevallig. Een rondje langs de raadsleden heeft hem geleerd dat hij niet voldoende stemmen zou krijgen. Daarom hield hij de eer aan zichzelf. Opvallend daar bij is dat Bakker zelfs de steun van de twee huidige PvdA-wet- houders Wiegman en Zijdeveld moest ontberen. „Zij hebben hem dus laten vallen, daar komt het op neer", zegt een anoniem fractielid. „Blijkbaar is iedereen al druk bezig met het innemen van posities. En men kiest nu de zijde van de vermoedelijke win naars. Het blok rondom Simons en Siljee, inderdaad." Bakker toont zich vooral teleur gesteld over het feit dat persoon lijke factoren momenteel een grotere rol spelen binnen de PvdA dan politieke afwegingen. „Sinds een paar maanden wor den de persoonlijke verhoudin gen weer aangescherpt. De dis cussie over koers en stijl wordt niet meer openlijk gevoerd. Cen traal staan de onuitgesproken voorkeuren rond de komende vorming van kandidatenlijsten, fractie- en wethoudersposten en coalities. De vernieuwing van de landelijk PvdA, waar weer risi co's worden genomen en de lui ken opengaan, wordt in Schie dam de kop ingedrukt. Terwijl wij juist een soort voortrekkers rol hadden. Ook het dualisme tussen de PvdA-fractie en het college van B W (waarmee het kritisch volgen van de stadsbe stuurders wordt bedoeld -red.) wordt als bedreigend ervaren. Openheid en discussie zijn uit den boze. De angst regeert op deze manier. En de partij gaat als organisatie naar de filistij nen. Mensen die iets in hun mars hebben, gaan niet vechten tegen deze bierkaai." Keihard Bestuurslid Menno Siljee ont kent stellig dat in deze zaak per soonlijke motieven een rol heb ben gespeeld. „Nee, het gaat puur om het functioneren van Hans Bakker. Fractieleden von den zijn optreden vaak te solis tisch. En naar onze wethouders toe opende Bakker soms gewoon de aanval, dat was geen dualis me meer... Als afdelingsbestuur der vind ik zijn aanpak te elitair. Zelf voel ik meer voor 'keihard er tegenaan'. Geen woorden maar daden. Er moet gewerkt in de Partij van de Arbeid. En wie niet mee wil werken, kan ver trekken. Daar komt het op neer." Bakker blijft lid van de PvdA-fractie en hij is van plan zich kandidaat te stellen bij de komende gemeenteraadsverkie zingen van maart '94. De post van fractievoorzitter wordt tot die tijd waargenomen door G. Brouwer. SCHIEDAM In café Podium (Lange Haven) staat vrijdag 10 september jazz-dance centraal. DJ Menno draait iedereen dol vanaf 21.00 uur. Zaterdag speelt Rock of Ages, een drie-mans formatie die zowel pure rock'n roll als jazz-blues speelt. De teksten zijn positief. Ófwel gos pel-rock vanaf 22.30 uur. Zondag 12 september is er Ne derlandstalige muziek vanaf 22.00 uur. SCHIEDAM De voorzitter van de Schiedamse ANBO-afde- ling A. van Loenen is bang dat de plannen van minister D'An- cona uiteindelijk slecht zullen uitpakken voor de ouderen. De bewindsvrouw van WVC stelde deze week voor om binnen vijf a tien jaar de verzorgingshuizen af te schaffen. D'Ancona komt volgend jaar met een extra impuls van hon- als het om wonen gaat FAUTEUIL HEEL APART DESIGN IN 3 UITSTEKENDE KLEUREN ECHT RUNDLEDER. NU VAN 998,- VOOR DE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT. derd miljoen gulden voor de ver pleeghuizen en zestig miljoen voor de thuiszorg. Daar tegen over staat dat flink gekort gaat worden op de 'bejaardenoor den'. „In theorie lijkt dat een aardig voorstel", meent Van Loenen. Bezuiniging „Maar ik vrees dat het in de praktijk neerkomt op een ordi naire bezuiniging. Een soortge lijke sitiuatie hebben we in Schiedam gehad. Daar moesten enige tijd terug 267 plaatsen in de verzorgingshuizen verdwij nen. Maar tegelijk is er bezui nigd op de thuiszorg. Daardoor is het nu enerzijds moeilijk om een plek te bemachtigen in een verzorgingshuis en staat ander zijds de hulp aan ouderen thuis behoorlijk onder druk. Daar schieten we natuurlijk niets mee op. Ik moet er niet aan denken dat straks een 80-jarige thuis verschoond dient te worden door zijn kleindochter. Zo blij ven ouderen het kind van de rekening." „Overigens vind ik het wel vreemd dat minister D'Ancona nog steeds van bejaardenhuizen spreekt. Dat is toch volledig uit de tijd", aldus Van Loenen. „Het zijn verzorgingshuizen. Veel ouderen zijn namelijk nog helemaal niet bejaard. Blijkbaar begrijpt de minister dat niet..." van Bruynzeel en Kahrs. Ook voor doe-het-zelvers. IN DE PARKETSHOP ligt het vloerenboek voor u klaar. U kunt het ook telefonisch bestellen: Profiteer van de speciale aanbieding. I i M Wil ÏM1 SCHIEDAM- De groen strook aan de Harre weg is volgens de Hoofdafdeling Groenvoorziening en Natuur van de Dienst Gemeentewer ken een excursie waard. In de groenstrook bevinden zich sloten met een bijzondere oeverbegroeiing, gevarieerde houtwallen en bosjes. Wat op het eerste gezicht een gewone waterplas lijkt blijkt bij nader inzien een amfibieënpoel. Ge streepte witbol, echte koe koeksbloem en pinkster bloem, ze zijn te vinden aan de Harreweg. Woensdag 15 september voert medewerker ecologie S. Reinstra belang stellenden mee langs de oos telijke groenstrook tussen Slimme Watering en de pol der Midden Delfland. Verza melen om 19.00 uur bij de keerlus van tramlijn 1. Bij slecht weer is het raadzaam stevige schoenen of laarzen aan te trekken. De excursie is bedoeld voor omwonenden, maar geïnteresseerden uit an dere delen van de stad zijn ook welkom. Wie mis stak, kreeg een ton water o SCHIEDAM Mede dankzij het mooie weer is het kampioen schap tonnetje steken in Kethel zondag een groot succes gewor den. Het plein tegenover de katholieke kerk stond vol met honderden bezoekers. De muziekvereniging Sint Radboud orga niseerde de wedstrijd voor de tiende maal. De deelnemers aan het tonnetje steken moesten in een karretje een helling afrijden. Tijdens de afdaling dienden ze een stok in een ring te steken. Wie mis stak, kreeg een ton water over zich heen. Winnaar werd Mario Keizer, die dit jaar voor de tweede keer in de prijzen viel. Een andere attractie leverde geen prijswinnaars op. Deelnemers konden proberen een fiets te berijden die linksaf ging als het stuur naar rechts werd gedraaid. „Alleen de maker van deze fiets kon erop rijden", zegt Hans de Vette van Sint Radboud. VOOR JVC JX-T88 TITELGENERATOR GESCHIKT VOOR S-VHS EN VHS Géén videosignaal nodig om tekst te maken. 4-Pins Y-C en Super scart-aansluitingen. Fade in/uit, verticale Scroll in 4 snelheden. Geheugen voor 10 pagina's. Van 899 STUNTPRIJS Deze aanbicdins geldt t/m 16 september en zolang d FOTO - VIDEO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1