ixp Sneltram kan in jaar 2000 zo goed als zeker rijden Ml 295 195 ZEEMAN Ü595 B 595 495 195 1295 1.00 69.. fir 595 DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT VleesÜh t Woningbeheer in tweede ronde prijsvraag stadsvernieuwing HIT NAJAAR KOMIf^^B KIP STR0GAN0FF KIP MEXICANA KIP smult u mee? menu voor twee! NGRDSEE <X Restaurant Q Q Ruim 430 textielSupers in 4 landen. UZOU ML GEK ZIJN ALS U MEER EDITIE 9, DINSDAG 14 SEPTEMBER 1993, 17e JAARGANG, Nr. 37 Wegener huLs-asn-huLsbLaden Schiedams Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. De Havenloods Het Zuiden Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad ZIE DE PAGINA'S MET RUBRIEKS- 010-4.699.444 advertenties UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK PPSC krijgt lesje van RHS a Steun voor project Frankeland A Jeugd toont interes- se voor brandweer Weer aangifte van aanranding SCHIEDAM Wederom is aangifte gedaan van aanranding bij een halte van tramlijn l. Het slachtoffer, een 15-jarige Schie- damse, werd op 6 september j.l. aangerand. Zij hoorde de getui- genoproep voor twee andere aanrandingen en heeft toen als nog aangifte gedaan bij de poli tie. De dader heeft hetzelfde sig nalement als bij de twee andere misdrijven. Het meisje werd las tig gevallen toen zij bij de halte Heijermansplein uit tramlijn 1 stapte. De man volgde haar, greep haar beet en kuste en be tastte haar. Nadat zij de man een schop had gegeven, kon zij zich losrukken en hard weglopen. De man heeft een Zuideuropees uiterlijk, zwart achteroverge- kamd haar en is tussen de 1.75 "en 1.85 meter lang. Ditmaal droeg hij een donkere bodywar mer, een witte blouse met rode strepen en een donkere spijker broek. Hij droeg bordeauxrode laarzen met zilverkleurige pun- Van verse kipfilet Van verse kipfilet Van verse kipfilet Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 Slechts toneel zaterdagoch tend nietsvermoe dend over de Lan ge Haven liep, kon denken getui ge te zijn van een felle ruzie. „Hoerejong!" klonk een schelle vrouwenstem. De openbare orde was echter niet in het ge ding; het was slechts toneel. Schiedamse amateur-toneel spelers brachten korte sketches die een beeld gaven van het vroegere leven in de jenever- stad, onder regie van Han van der Horst. De scheldpartij aan de haven was gericht aan een dronken echtgenoot die het ge zelschap van twee prostituées verkoos boven dat van zijn vrouw. Mijnheer pastoor moest eraan te pas komen om de echtelieden - met het schaamrood op de kaken - weer op het rechte pad te bren gen. In totaal voerden de ac teurs drie stukjes op. steeds voor een ander gebouw op deze Open Monumentendag. Elke sketch werd twee keer ge speeld, onder luid applaus van het publiek. Bieb in teken van ouderen SCHIEDAM— De openbare bibliotheek organiseert deze week enkele activiteiten rond het Europees Jaar van de Ouderen. Zo zal vrijdag 17 september een informatiemarkt voor ouderen worden gehouden in het filiaal aan het Bachplein. Hier is infor matie beschikbaar over zaken als ouderenbonden, gezondheid, vrijwilligerswerk en leeshulp middelen. Op deze markt is ook de fototentoonstelling Stralend Grijs te zien, over het proces van ouder worden. In hetzelfde fili aal zijn ook nostalgische kinder boeken te leen. Tevens wordt op deze dag het startsein gegeven voor de Boek- aan-huisdienst. Deze dienst is beschikbaar voor mensen die niet meer in staat zijn zelf de bibliotheek te bezoeken, maar nog wel willen lezen. Vrijwilli gers komen de boeken dan aan huis brengen. In filiaal Zuid mogen woensdag 15 september kinderen met hun opa's en oma's op de foto. SCHIEDAM De gemeen te Schiedam zal de komende weken de bevolking met voor lichtingsbijeenkomsten infor meren over de komst van de metro in de stad. Het ont- werp-tracé voor de lijn is klaar. Als alles volgens plan verloopt, kan de metro in het jaar 2000 gaan rijden. Wet houder Zijdeveld heeft afgelo pen vrijdag de plannen open baar gemaakt. De zogenoemde Beneluxlijn ver bindt blijkens de tekening die de gemeente presenteert station Marconiplein in Rotterdam- West met Spijkenisse. Via de Tjalklaan en de Horvathweg komt de metro bovengronds Schiedam binnen. Bij NS-station Schiedam-Rotterdam-West is de eerste halte gepland. De metro moet vlak naast de sporen van de trein stoppen. Mogelijk zal het station door deze ontwikke ling de Intercity-status krijgen. Nu nog rijden de snelle treinen Schiedam voorbij. Na het NS-station rijdt de metro hoog over de Schie heen, om vervolgens een bocht naar links te maken ter hoogte van de Louis Raemaekersstraat. Hier duikt de metro onder de grond. Bovengronds worden geluidswe- rende voorzieningen aange bracht. „Het tracé past wonder wel in het Beheersplan Nieuw- land", zei Zijdeveld bij de pre sentatie. Bij de opstelling van het Beheersplan was nog geen reke ning gehouden met de komst Voor 99,9 procent zeker zal volgens wethouder Zijdeveld dit soort vervoermiddel, hier in de remise, in het jaar 2000 onder Schiedam snellen van de metro. Via de Burgemeester Honnerla- ge Gretelaan komt de metro dan bij de tweede halte: Parkweg- Spinhuispad. De gemeente heeft het grasveld aan het Spinhuis pad met opzet jarenlang braak laten liggen, zegt Zijdeveld. Op dit grasveld is de metro-uitgang gepland. 'Geen overlast' De metro rijdt vervolgens verder westwaarts. Bij de Vlaardinger- dijk zullen de sporen weer bo vengronds komen, op het kruis punt met de Troelstralaan. Hier moet de derde halte komen. De metro rijdt aan de voet van de dijk, aan de ene kant beschut door het dijklichaam, en aan de andere kant door bomen. De bewoners van de Vlaardinger- dijk zullen hierdoor weinig over last hebben, denkt de directeur CNV-SPREEKUUR Het CNV-Schiedam houdt woens dag middag vanaf 14.00 en 15.00 uur het maandelijkse spreekuur. MINERALENBEURS Mineralen, kristallen en gesteenten uit alle delen van de wereld zijn zaterdag 18 september te zien en te koop in de feestzaal van De Doelen. Ook liefhebbers van schelpen, koralen en fossielen kunnen er van 10.00 tot 17.00 uur hun hart ophalen. 2 menu's voor Gebakken Mosselen van de Visgrill in Kruidenboter met Stokbrood en Gemengde Salade of Groentemix Ijscoupe naar keuze ivy de kassa or 0-19.00 uur. Koopavond tot 21.30 ut H 19.00 ul ondag van 11 mm van Gemeentewerken, H. de Block. Na de halte Troelstralaan gaat de metro onder de Burge meester van Haarenlaan door. De treinstellen zullen langs de Algemene Begraafplaats rijden. Hoog bovengronds kruist de metro dan de Vlaardingerdijk, om daarna de laatste Schiedam se halte aan te doen: Vijfsluizen. Op dit voormalige Wilton-ter rein komen bedrijfsvestigingen. Het aanleggen van de metro gaat voor een klein deel ten koste van de sportvelden en de volkstuinen langs de Poldervaart. De ge meente stelt hier compensatie te genover, zo belooft Zijdeveld. De metro verlaat Schiedam via de Beneluxtunnel, die hiervoor wordt uitgebreid. In de nieuwe tunnelbuis komt ook een fiets pad. De totale kosten van de aanleg van de Beneluxlijn bedra gen bijna één miljard gulden. Het Schiedamse deel komt op zo'n vierhonderd miljoen. De re gering heeft nog geen formeel besluit genomen over de aanleg van de elf kilometer lange metro lijn, maar de komst is „voor 99,9 procent zeker", schat Zijdeveld. Hij verwacht volgend jaar volle dige zekerheid te hebben. Het ministerie van Verkeer en Wa terstaat zal al wel de kosten ver goeden die de gemeente heeft gemaakt voor de voorbereiding van het ontwerp. Als de beno digde middelen beschikbaar zijn, kan de aanleg van de lijn in 1995 starten. Vijf jaar later kan dan de eerste metro rijden. Aanzienlijk De metro zal de reistijd tussen Schiedam en respectievelijk Spij kenisse en Rotterdam aanzien lijk verkorten. Vanaf halte Park weg naar Spijkenisse rijden duurt in de toekomst zeventien minuten. Van de Parkweg naar halte Churchillplein in Rotter dam zal elf minuten duren, zo is berekend. De gemeente houdt de komende weken voorlichtingsa vonden voor omwonenden en belanghebbenden. Deze bijeen komsten worden per buurt geor ganiseerd. Alle inwoners van Schiedam krijgen een informa tiekrant in de bus. Zijdeveld en ambtenaren die bij de metro- aanleg betrokken zijn, kunnen op een inloopdag voor vragen en opmerkingen benaderd worden. Het staat nog niet vast wanneer deze inloopdag gehouden wordt. Aan het eind van de voorlich tingscampagne zal de gemeente een hoorzitting houden. Behalve het gepresenteerde tracé heeft de gemeente nog andere tracés bestudeerd. Het ministerie wilde eerst de metro geheel op poten langs de Van Haarenlaan laten rijden. Schiedam heeft dit voorstel afgewezen, omdat de stad dan niet optimaal zou profi teren van de lijn. Dit was ook het geval indien de metro volledig langs de spoorlijn naar Hoek van Holland zou rijden. Het plan om de sneltram door het centrum via de Koemarkt te laten lopen, bleek te duur. De aanleg van dit tracé zou ook risico's voor historische gebou wen opgeleverd hebben. Soort gelijke moeilijkheden zouden ontstaan als de metro onder gronds langs de Noordvest- gracht en de 's-Gravelandseweg zou rijden. Oosters sfeertje in Margriethal SCHIEDAM —De Pasar Malam had zaterdag een geduchte concurrent: het was Open Monumentendag en vele Schiedammers zochten de kerken en musea op in plaats van de Majgriethal. Gelukkig kan de Oosterse markt op een schare vaste bezoekers rekenen zodat het zaterdag en zondag toch aardig druk was. Centraal op een Pasar Malam staan altijd de kramen met hapjes. Velen namen dan ook de gelegenheid te baat een gado-gado, sateh, risolles of een pasteitje te nuttigen. Op deze Pasar Malam was meer te beleven: houtsnijwerk, schilderijen, fraai bewerkte waaiers én muziek. Veel belangstelling trok het optreden van Wieteke (Tante Lien) van Dordt en van de dansgroep Boenga- Melati. SCHIEDAM - Het Gemeente lijk Woningbeheer (GWB) heeft de tweede ronde bereikt in de strijd voor de tweejaarlijkse Stadsvernieuwingsprijs van de provincie Zuid-Holland. Aan de eerste prijs is een bedrag van vijfenzeventig duizend gulden verbonden. De tweede en derde prijs bedragen respectievelijk vijftig- en vijfentwintig duizend gulden. De jury heeft de inzending van het GWB, een deel van het Be heersplan Nieuwland, geroemd vanwege „de algemene kwaliteit van het voorstel". De inzending onder het motto „1 2 3... Be heersplan" behelst drie onderde len: de renovatie van 412 wonin gen in de buurt van de Roëll- straat, de transformatie van het winkelcentrum aan het Wibaut- plein tot het Educatief Centrum voor Volwassenen en tenslotte de geplande nieuwbouw aan de Parkweg na de sloop van twee schoolgebouwen. Het GWB krijgt na het bereiken van de tweède ronde tienduizend gul den van de provincie. Met dit geld moet het ingezonden pro ject verder uitgewerkt worden. Als het plan is uitgewerkt, kan de jury van de Stadsvernieu wingsprijs de definitieve winnaar aanwijzen. Dit zal in april ge beuren. Het thema van de prijs is „Stadsvernieuwing in nieuw vaarwater". Hiervoor is geko zen, omdat het Rijk steeds min der geld ter beschikking stelt. FLANELLEN LAKENS. 100% Katoen. 1 Persoons Effen en gedessineerd. 150 x 250. 2 Persoons 14.95 HERENPYJAMA'S. 100% katoen. Warme tricot. Lichtblauw, rr Met contrast. ZWARTE DAMES MAILLOTS. Acryl versterkt met nylon. KEUKENDOEKEN. 100% katoen. Gedessineerd 5 verschillende kleuren. 50 x 50 cm. 395 NYLON DAMESSLIPS. Pracht kleuren. Héél véél kant. CORDUROY BROEKEN. ik in de rug. Groen, zwart, marine, Fuchsia en blauw. Maten 92 t/m 116. HUISHOUDFOLIE. 30 Meter, in doos met handige afscheurrand. Zeeman óók het goedkoopst in SCHOOLBEHOEFTEN. o.a. 6 lange kleurpotloden Scholieren opgelet! REGENPAK IN HANDIGE TAS. Nieuwe kleurcombinaties. Maten 140 t/m 1£ HANDY BOX. Sjoelden, Handig en verstandig. EN 12 KLOSJES OOK BIJ U IN Di BUURT! Capelle a/d Ussel Krimpen a/d IJssel Ridderkerk Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Eén van de drie onderdelen van het Beheersplan is de transformatie van het winkelcentrum Wibautplein

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1