Koos Postema zoekt klasgenoten van Abram van Leeuwen, Prins van Lignac Hans van Noort beschrijft veertig jaar havengeschiedenis in Van Hoek tot Haven ALGEMEEN RADIORIJNMOND Leuke poster van Jerom en De Hef DE HAVENLOODS/HET ZUIDEN Subsidie voor werkgelegenheid Elke week Rijnmond 30 Droomkeuken hoofdprijs in puzzelwedstrijd Geschreven monument voor Victory-schepen DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1993 De provincie Zuid-Holland wil 230 duizend gulden ter beschik king stellen voor twee werkgele genheidsprojecten. Daarvan is 130 duizend gulden bestemd voor de inrichting van een audi torium in het nieuwe Nederlands Architectuurinstituut in Rotter dam. De Stichting Europoort Botlek Belangen krijgt het andere deel van de totale som, 100 duizend gulden, tenminste als de staten commissie voor Economische aangelegenheden daarmee in stemt. De Stichting wil het geld gebruiken om een onderzoek te doen naar de manier waarop be drijven het best voorzorgsmaat regelen tegen milieuvervuiling kunnen treffen in hun produk- tieproces. De statencommissie beslist 20 september over de toekenning van het geld aan EBB. Hij was al eerder te zien in deze krant: Jerom, die achter de laatste trein over de spoorbruggen de rails optilt. Van die kleurige teke ning van Studio Vandersteen, die twee weken geleden de voorpagi na van de Haven Spoorkrant opsierde, is een unieke poster ge maakt die tijdens de maand sep tember voor f3,50 te koop is bij de kantoren van deze krant en bij het Spoortunnel Informatiecen trum aan de Kolk 50, vlakbij sta tion Blaak, onder de kubuswonin gen. De poster van Jerom is een afslui ting van het eerder verschenen stripverhaal van Studio Vander steen over de spoortunnel. Het formaat is 50 bij 60 centimeter. De normale prijs is 5 gulden. De fantasie van de tekenaars van Vandersteen wordt al bijna wer kelijkheid: vrijdagavond 24 sep tember rijdt als allerlaatste een stoomtrein over de bruggen. Voor deze rit zijn alle kaartjes al uitver kocht. Wie tijdens de open dagen van de Spoortunnel, zaterdag 18 en zon dag 19 september over de b ruggen wil èn door de tunnel, maar daar nog geen kaartjes voor heeft ge kocht, kan dat vandaag en mor gen nog doen bij de kantoiren van Het Zuiden en De Havenloods, en zaterdag en zondag (indieini voor radig) bij de loketten van de NS. Op en rond het nieuwe station Blaak zijn zaterdag en zonidag tal van gezellige activiteiten, a Mentaal gratis toegankelijk. In de kelder van V&D is ee n enor me modelspoorbaan opges teld en in het hoofdpostkantoor is een postzegeltentoonstelling. dfcw* w««k Glastonbury song Dream lover Paying the price ot love It keeps rainin' Arienne Window of hope Across the great divide Droomland Sensuality The river ot dreams Now I know what made Otis blue Mountain song Wide river I teel my heart is burning Tuesday morning Ze zijn terug I can't let Maggy go Tomorrow The ones you love Heaven help Bring out the rain Anonyme incognito Ain't going down You're the one I need Machtig mooi liet en lekker Het spijt me Un' altra te 't Is zo weer voorbij I'm gonna be Rain Sideburns Paul Kazan Rick Astley Lenny Kravitz Margriet Eshuijs Jo Lemaire Garth Brooks Barry White Normaal Anita Meyer Eros Ramazzotti Gordon Proclaimed Madonna Op deze plaats in de krant vin den lezers van Havenloods en Het Zuiden voortaan wekelijks de Rijnmond 30, de meest eigen wijze hitparade, die op zaterdag via Radio Rijnmond te horen is. Met de lijst erbij is het makkelijk meedoen aan het radiospel '3 in 1dat tijdens de uitzending van de Rijnmond 30 met luisteraars wordt gespeeld. Drie muzikale aanwijzingen brengen de luiste raars op het spoor van één plaat uit de Rijnmond 30. Zakelijk bekeken Mevrouw Van Wezel uit Rotter dam werd onlangs blij verrast met de hoofdprijs van een puz zelwedstrijd: een complete droomkeuken ter waarde van 13.500 gulden van Hans Verkerk Keukens. De prijsvraag stond in het week blad Story; de opbrengst van de puzzelactie was voor de actie 'Elk kind op schoolreis'. De ac tie leverde bijna 50 duizend gul den op. De uitreiking van de hoofdprijs vond plaats in de showroom van Hans Verkerk Keukens aan de Stadionweg in Rotterdam-Zuid. De keuken was een welkome verrassing voor mevrouw Van Wezel. Ze is pas verhuisd, maar vlak voor de verhuizing raakte ze bij een inbraak veel spullen kwijt. „Daardoor bleef er voor het nieuwe huis weinig geld over", vertelde ze. Hans Verkerk liet tijdens de uitreiking de champagnekurk knallen om het feestje extra luister bij te zetten. Mevrouw Van Wezel was blij verrast met de cheque van 13.500 gulden De foto van de klas van Bram van Leeuwen. Staand vlnr: J. Maas, H. van Beek, J.A. Smit, L. Koster, G. van Jeveren, Bram van Leeuwen, leraar Hoogcarspel, J. Stolk, D. Pik, J.M. de Kat, A.H. Poot. Zittend vlnr: M. Roest, P. Hoppen, Corrie Scheepbouwer, Annie Zwolsman, Dina Steffen, Nelly van Viersen, Ben Burger, To Dicke, Henny Miihlherg, Dina Vegter, D. van Tijn, M. Mühlrad, K.P. Riswick. Op de voorgrond: A. Kraal, Ans Buurman. Na de oorlog breidde het NTI verder uit, ook in het buitenland. Van Leeuwen had eigen drukke rijen, uitgeverijen en een recla mebureau, maar ook een ver voermaatschappij, postorderbe drijven en een boekenclub. Geen workaholic Hoewel Bram van Leeuwen niet terugschrok van hard werken, was hij geen workaholic. Op zijn veertigste bezat hij al een lu xueus landgoed aan de Rivièra. Toen hij 60 werd, hield hij zijn bedrijf voor gezien en verkocht het voor enkele honderden mil joenen aan Anton Dreesmann. „Het is niet altijd even gemakke lijk om een klas van vóór de oorlog bij elkaar te brengen", aldus Postema, die inmiddels zo veel afleveringen 'Klasgenoten' heeft gemaakt dat hij de tel is kwijtgeraakt. „Archieven kun nen zoek zijn, mensen wonen in het buitenland." In het geval van Bram van Leeuwen is de HBS aan de Hofstedestraat al lang geen school meer. Het schoolge bouw staat er nog wel, maar is in verval geraakt en doet nu onder andere dienst als atelierruimte voor kunstenaars. Postema ver baast zich, poserend voor het gebouw: „Dit was vroeger toch een buurt voor de gegoede mid denstand. Er is nog maar weinig van over." De school is opge gaan in de Wolfert van Borselen- scholengemeenschap, die eerst aan de 's-Gravendijkwal zat en nu tegenover de Diergaarde is gevestigd in een nieuw gebouw. Redacteur Peter Wilmer heeft dit keer veel werk om de klasge noten op te sporen. „Men is bij de Wolfert van Borselenschool nog op zoek, maar het blijkt niet makkelijk te zijn." Zenuwachtig De makers van het programma spreken met iedereen vóór de uitzending. „Maar zelfs dan komt er wel eens iets onver wachts naar boven. Lang niet alles is 'voorgekookt'. Het moet spontaan blijven," aldus Poste ma. Een uur vóór de uitzending komen de klasgenoten bij el kaar, maar de 'Bekende Neder lander' ziet hen echt pas voor het eerst als de camera's draaien. Postema: „Vaak zijn de hoofd personen nog zenuwachtiger dan de anderen. Ze worden gecon- fonteerd met een stuk verleden waarin ze nog niet beroemd wa ren, maar gewoon één van de leerlingen uit een klas." Na afloop kan het nog wel eens behoorlijk gezellig worden in de kantine van de studio. „Sommi ge groepen krijg je gewoon de deur niet uit", zegt Wilmer. De opname voor 'Klasgenoten' met Abram van Leeuwen is op 11 oktober, de uitzending is 5 november op RTL4 om 21.30 uur. Wie de programmamakers op weg kan helpen met gegevens over de hierbij afgebeelde klas, kan tijdens kantooruren bellen met Peter Wilmer van Dutch Dream, telefoon 035-211159. In het persoonlijk archief van M. de Kat bevond zich nog een zorgvuldig bewaarde foto van de vijfde klasse van de Hogere Burgerschool met 5-jarige cursus A, gevestigd in de Hofstede straat in Rotterdam. De foto vormt de sleutel voor de televisi- reünie van oud-Rotterdammer Abram van Leeuwen, ook be kend als Prins Leon van Lignac, in het populaire programma 'Klasgenoten' van Koos Postema. De programmamakers heb ben tot nu toe vijf schoolvrienden van Van Leeuwen op kunnen sporen. De archieven van de school zijn na ettelijke verhuizin gen en fusies niet erg toegankelijk, dus is het een hele klus om iedereen te vinden. Koos Postema maakt begin ok tober de opnamen voor deze af levering van Klasgenoten, waar in Abram van Leeuwen (1918) vooraan plaatsneemt als 'Beken de Nederlander'. Bekend als op richter en eigenaar van het Ne derlands Taleninstituut, het postorderbedrijf Keurkoop en van het uitgeversbedrijf Lektu- rama, maar ook bekend als de schatrijke Prins van Lignac, nu wonend aan boord van zijn su per-luxueuze 60 meter lange jacht, meestal in het zonnige Zuid-Frankrijk. Rijk Van Leeuwen zat in 1938 in de vijfde klas als een van de weinige kinderen van 'gewone' komaf. De HBS was in die tijd een elitai re school, en alleen zeer talent volle arbeiderskinderen konden met financiële steun van de ge meente doorleren. Koos Poste ma en zijn 'rechterhand', redac teur Peter Wilmer, hebben van klasgenoot M. de Kat begrepen dat Bram van Leeuwen al op school blijk gaf van intelligentie, talent èn handigheid. „Hij was serieus, maar wist goed wat hij hard het leven was als je, zoals zijn moeder, met moeite de eind jes aan elkaar kon knopen en besloot rijk te worden. En niet zomaar een beetje. Dat hij recht op zijn doel afging, bleek al snel na de HBS. Hij ging de journalistiek in, maar ontdekte dat je daar ook toen niet rijk van werd. Het eer ste gat in de markt ontdekte hij in het opzetten van een schrifte lijke cursus journalistiek. Al gauw verdiende hij meer dan de hoofdredacteur. In de oorlog be merkte Van Leeuwen een groei ende vraag naar het lere: n van de Engelse taal en schreef een cur sus. Het NTI groeide explosief en had al snel tienduizeirid cursis ten. Koos Postema: „II n de be ginjaren deed hij letterlijk alles zelf. Hij schreef de cursus, ver stuurde de lessen, keek het huis werk na en bezorgde d<; reclame folders. En hij was zuiinig." wilde", aldus Wilmer. Abram had als kind ervaren hoe Koos Postema voor de vroegere HBS aan de Hofstedestraat. door ARCO VAN DER LEE STREEK Cor Oliemans, woonachtig in Groot-Ammers, is de auteur van het boek De Victory-Schepen. Hij beschrijft hierin het scheepstype waarmee de Geallieerden tussen 1943 en 1945 hun legers van voldoende wapens en voedsel wisten te voorzien, om de oorlog te win nen. De schrijver is van beroep scheepsmodelbouwer. Hij lever de de afgelopen 20 jaar meer dan 450 schaalmodellen aan afne mers in binnen- en buitenland. Enkele jaren geleden probeerde Oliemans een Amerikaans Vic- tory-schip naar Nederland over te brengen. Het zou hier dienst moeten doen als monument voor de vele schepen van dit type die onder Nederlandse vlag heb ben gevaren. De poging om een Victory te kopen mislukte. In de vorm van dit boek hebben de schepen nu toch een monument gekregen. Oliemans beschrijft in het boek het ontstaan van het scheepsty pe. Liberty schip De Victory was de opvolger van het legendarische Liberty-schip. De Liberty was echter langzaam en had bovendien een slechte naam gekregen door manke menten aan het laswerk. Zo brak in Alaska een volgeladen Liberty aan de kade plotseling in tweeën. De 'Vies' kwamen vanaf eind '43 in dienst. Met hun snelheid van 15 mijl per uur waren ze een belangrijke versterking voor de Geallieerde scheepvaart. Ze wer den aan de lopende band ge bouwd, een ontwikkeling die wwas 'afgekeken' van de autoin dustrie. Oliemans beschrijft in zijn boek de ontwikkeling van het scheepstype en de inzet in de oorlog. Groote Beer Na de oorlog kwamen 39 van de 531 Victory-schepen onder Ne derlandse vlag. Ze kwamen in dienst bij de Holland-Amerika Lijn, de VNS, de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, Van Nie- velt Goudriaan, KNSM, Ko ninklijke Java-China Paket- vaartlijnen, Stoomvaart Maat schappij Nederland, Stoomvaart Maatschappij Oceaan en de Ne derlandse regering. Vooral de schepen Groote Beer, Waterman en Zuiderkruis wer den na de oorlog erg bekend. Ze werden ingezet bij troepentrans porten naar Indië als emigran tenschepen. Van deze schepen en de andere 36 Nederlandse Victo ry's zijn in het boek foto's en gegevens afgedrukt. Verder is er een serie kleurenfoto's in opge nomen van Victory's van de An- merikaanse reservevloot bij Norfolk, Virginia. De Victory-Schepen is een ver schenen bij Uitgeverij Van Wij nen in Franeker en telt 96 pagi na's. De prijs is ƒ49,50. door MAYA GEE KST MAASSLUIS Ziijn grote droom - ooit als kapii tein op een groot schip over de we reldzeeën te varen - kwam nooit uit. Een geconstateerde kleurenblindheid belette hem destijds de toegang Lot de Ho gere Zeevaartschool Toch leidde die ontgooche ling indi rect tot het verschijnen vna het boek 'Van Hoek: naar Ha ven'; veertig jaar geschiedenis van de Rotterdamse Haven. De auteur, J.J. van Noord - Hans voor zijn vrien den - werd op 1 december 1933 iiri Maassluis geboren en voelde zie 'h al op heel jonge leeftijd tot de zee aange trokken. „Na schoo'iltijd zat ik altijd bij Smit, daar was zo veel te zien. Ik heb me van jongsaf aan geïnteresseerd iri de scheep vaart en aan de haven stak ik altijd heel veel op", vertelt hij enthousiast. „Ik ging een dag boek bijhouden, sp,narde kran tenknipsels, verzamel de foto's en vulde hiermee tientallen plak boeken." Hans koos; dan ook na het voltooien van ttijn Mulo B opleiding het ruime sop in 1951; „Ik wilde graag n;aiar de Zee vaartschool maar de: arts consta teerde tijdens de ke uring dat ik kleurenblind was, en daarom kon ik volgens henn geen kapi tein worden." missaris, die hem in de gelegen- Van Noort aanvaarde toen een heid stelde om het bedrijf niet kantoorbaan bij het Loodswe- alleen op papier, maar ook in de zen, waar hij al snel de rechter- praktijk te leren kennen. „Ik hand werd van de Loodscom- kreeg de kans om veel mee te varen met de loodsboot en maakte alle soorten beloodsin- gen uit die tijd mee. Ook kende ik binnen de kortste keren alle seinposten. Al mijn ervaringen schreef ik op in dagboeken en ik bleef dit ook doen nadat ik in dienst kwam bij de scheepvaar tinspectie, en weer later bij Ned- Lloyd als beladingsinspecteur." Van Noort schrééf niet alleen over zijn ervaringen, hij legde ze ook vast op de gevoelige plaat. „Ja, ik heb vanaf 1950 heel wat foto's gemaakt op plaatsen waarvan ik toen al wist dat dit ooit zou veranderen. De geschie denis van de Rotterdamse Ha ven werd als hét ware vastgelegd voor het nageslacht", lacht hij. Nooit kwam het in zijn gedach ten op dat zijn inspanningen nog eens zouden leiden tot het on- staan van een uniek boek. Bij zijn huidige werkgever, de Havenbeveiligingsdienst, voelt Hans van Noort zich als een vis in het water. „De Havenbeveili gingsdienst moet de veiligheid van de Rotterdamse haven be werkstelligen, dus wannéér er iets loos is, zijn we er altijd su persnel bij! We hebben nauwe contacten met de Rivierpolitie, de Gemeentepolitie en de doua ne, om maar wat te noemen." Bij zijn indiensttreding in 1980 verbaasde Van Noort zich echter over het feit dat sommigen bij de dienst niet helemaal op de hoog te waren van het totale Havenge- beuren. Vanuit de kennis, door zijn hobby verkregen, kon hij tijdens de dienst vaak veel uitleg gen. Van Noort: „Op een dag vroeg de' directiesecretaresse mij of ik wat kopy voor het personeels blad kon leveren. Mijn eerste stukje sloeg kennelijk zo aan, want vanaf toen kreeg ik een vaste rubriek in dat blad." Om zijn informatie te perfectioneren en up to date bij te werken, ging Van Noort alle haveninstanties af om zijn werk te laten nakijken of aan te vullen. De op deze wijze verkregen in formatie verzamelde hij weer in een lijvige multomap, met als doel deze als informatieboek on der het personeel te laten circule ren. „Toen ook mijn baas deze map onder ogen kreeg, vroeg hij mij of ik hier verder niets mee ging doen," aldus Van Noort. „Dus ik zei: u mag wel een kopie voor uzelf hebben". Maar hij dacht er kennelijk anders over en stapte naar een uitgever die er net zo enthousiast over was als mijn werkgever; in oktober komt mijn boek uit bij uitgeverij De Alk." Hans van Noort is duidelijk trots op zijn 'levenswerk', een boek dat werkelijk alle facetten belicht van de grootste haven ter wereld, waarin veel belangen sa men komen. Van Noort schetst op een heel knappe wijze een beeld van de gang die een schip maakt langs alle instanties en doet dit op een zodanige manier, dat het voor de lezer, maar ook voor allen die werkzaam in deze haven zijn een openbaring kan betekenen. Van Noort, die per 1 december van de VUT-regeling gebruik hoopt te maken, kan terugkijken op een bewogen loopbaan. Wel licht neemt hij straks weer een nieuwe uitdaging aan: als schrij ver. Want de man, die reeds op school uitblonk in het maken van opstellen, heeft een hekel aan stilzitten. Naast het schrijven over de scheepvaart en de haven van Rotterdam heeft Hans van Noort nog een opmerkelijke lief hebberij, wanneer het maar even kan vertrekt hij naar de Alpen in Zwitserland. Zo stond hij in 1987 trots boven op de Mont Blanc! Het boek 'Van Hoek tot Haven' zal vooral als relatiege schenk dienen. Daarom is het boek tweetalig uitgebracht. Voor partikuliere lezers liggen nu al intekenlijsten klaar bij Boekhandel Koningshoek in Maassluis en bij Donner Boeken in Rotterdam waar het boek - in een beperkte oplage - vanaf ok tober in de winkel zal liggen. 'Van Hoek tot Haven' van J.J. van Noort; met 400 foto's, teke ningen, schema's in de Engels en Nederlandse tekst, 400 pagina's.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 13