UIT in t kort 1/ 'Covers? Da's echt een ander vak' Kinderjury:'Doe niet zo moeilijk!' Afro Caribe: wereldevenement van klasse in een wereldstad DE HAVENLOODS/HET ZUIDEN Nieuwe zaal in Rotterdam Via Frankrijk en ander buitenland pas Hollands keurmerk voor Burma Shave De Man van la Mancha Het is weer tijd voor een seizoen lang héél eigenzinnige muziek De mensen van Alex d'Electrique lopen dieptragisch tegen de muur WÊk DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1993 Zin in een dichtersavond? Op zondag 19 september wordt e gehouden in Tejatro Popular de Westkruiskade 26 in Rotter dam. Aanwezige dichters zijn An- dries Doorson, Margreet Huis man, Manuel Kneepkens, José van Oers en Ton Vlasman. Voor muzikale intermezzi zorgen Tom my Meyer Nicole Peisi met pia no en dans. Ton Vlasman doet ook aan dit onderdeel zang en gitaar. De presentatie is in handen van Kenneth Rellum Lita Duskeviciu. Aanvang 20.30, toegang f7,50, met kortingspas vijf gulden. De jaarlijkse internationale muziekbeurs voor professionele geluidsapparatuur, electronische en akoestische instrumenten, li- cheffecten, bladmuziek en aanver wante artikelen. De Music har mony beurs wordt dit jaar gehou den van vrijdag 17 september tot en met maandag 20 september. De locatie is opnieuw het Ahoycom- plex in Rotterdam. De beurs is dagelijks open van 11.00 tot 21.00 uur en de toegang bedraagt 15 gulden per dag. Vanzelfsprekend doet ook het Museum voor Volkenkunde mee aan het Afro Caribe festival. Op 17 september wordt in theater De Evenaar een muziekverhaal 'ver teld' door de muzikant/performer Val Serrant (Trinidad/Neder- land) en anderen. Op poëtische wijze en met muziek vertellen zij Caribische verhalen. De rode draad is de geschiedenis populaire Trinidad-steeldrum die in Afrika begint en in het Cari- bisch gebied eindigt. De Doelen begint op 16 en 17 september met een multimedialt presentatie van het oeuvre van d< Franse componist Olivier Mes- siaen en een concert rond het the ma folklore van het Nieuwe En semble. De avonden staan beiden geheel in het teken van heden daagse muziek, waarmee De Doe len aangeeft met beide benen in de hedendaagse muziekcultuur te staan en avontuur niet schuwt. Op de 16e om 20.15 uur in de klei zaal een inleiding op het oeu\ van een van de belangrijkste coi ponisten van deze eeuw en de dag erna ook in de kleine zaal om dezelfde tijd muziek van compo nisten die zich laten inspireren door volksmuziek en exotische culturen. De toegang tot beide bedraagt f17.50, met korting f12,50. Het Schielandshuis geeft vanaf donderdag 23 september een a tal concerten met ensembles het RPhO in het kader van tentoonstelling Vijfenzeventig jaar Rotterdams Philharmonisch Or kest. Op het eerste, op donderdag 23 spelen Peter Leerdam, Michel Dobrowolski en Mario Rio ken van de componisten Jean rière, Carl Ditters von Dit dorf, Domenico Dragonetti, Alan Ridout David delve en Giaco- mo Rossini. De toegangsprijs voor deze concerten bedraagt vijf tien gulden, met kortingspas f12,50. De Golden Earring koi plugged naar het Luxor Theater in Rotterdam. Fans krijgen de laatste kans op dinsdag 28 sep tember. Voor het concert The na ked iruth kunnen nog. maar wel snel, kaarten aangeschaft worden voor f41,50 en f35.- via de tele foonnummers 010-4138326 010-4141715. Of op de landelijke reserveerlijn 070-3617710 en na tuurlijk bij alle landelijke VVV- bureaus. De 60-er jaren muziek-, zang en dansshow Jeans (editie 4) staat op woensdag 23 en donderdag 24 in Theater Zuidplein in Rotter dam. De liehebber komt ruim schoots aan zijn trekken met hits uit de jaren '50 en '60. Het spekta kel vindt plaats in de Grote Zaal en de prijzen voor kaarten lopen van f37,50 tot f32,50, afhankelijk van rang en kortingspas. Behalve veel muziek, dans en vertelevenementen in theater de Evenaar, kent het Afro Caribe festival ook een theaterpoot. Dit jaar niet te missen is Derek Wal- cott en 'zijn' Trinidad Theatre Workshop. De Nobelprijswinnaar is van 17 tot tot en met 25 septem ber in de Rotterdamse Schouw burg te vinden om als inleider op te treden bij de voorstelling Cele bration. Celebration staat voor dramatised poems, plays, song music en is een weerspiegeling van Walcott's persoonlijke strijd voor de bevrijding van de geest, ziel en creatieve krachten van de Caribi sche mens, door hem beschouwd als als het krachtigste wapen tegen onderdrukking nu en in het verle- Het Afro Caribe Festival mag met recht een wereldevenement in een wereldstad genoemd wor den. Van 17 tot en met 25 sep tember vindt verspreid over di verse locaties in Rotterdam voor de vijfde keer dit festival plaats. Het is een jaarlijks terugkerend spektakel voor liefhebbers van muziek, theater en dans uit het Caribisch gebied. Het centrale thema is steeds de invloed van Europa op de tot standkoming en ontwikkeling van de Caribische culturen. Dit jaar wordt een speciale plaats ingeruimd voor de Cubaanse cultuur. Door vriend en vijand wordt Cuba gezien als het eiland dat, ondanks alles, in staat is gebleken een eigen cul turele weg te blijven bewande len. Het festival kent een breed opgezet programma. Er wordt samengewerkt met de Rotter damse Schouwburg. In 1993 viert Afro-Caribe haar lustrum. In het kader hiervan is er naast het traditionele binnen- programma een gratis toegan kelijk buiten-programma. Op 19 september zal op het Schouwburgplein een groot aantal muzikanten acte de pre sence geven, waaronder de gele genheids-formatie Kopro Toe, die met haar instrumentale Ka- seko veel succes had tijdens de editie 1991. In vergelijking met de voor gaande edities wordt in dit lus trum-jaar extra aandacht be steed aan de Carabische dans. Bijzonder verheugend is de komst van Danza Contempora- nea de Cuba (Cubadanza) voor het eerst in Nederland. Dit ge zelschap presenteert, exclusief voor Afro-Caribe, op 23 en 24 september een geïntegreerd pro gramma van Cubaanse moder ne dans in de Grote zaal van de Rotterdamse Schouwburg. Voor de liefhebbers wordt als vanouds een aantal workshops dans en muziek georganiseerd. Inlichtingen over deelname is verkrijgbaar bij de organsiatie op tel. 010-4049332. Het muzikale slotfeest van het vijfde Afro Caribe Festival vindt plaats op zaterdag 25 sep tember in de zalen en foyers van de Rotterdamse Schouwburg. Vanaf 20.30 uur zijn optredens te zien van de Fra Fra Bigband met als gast de prominente Brit se jazz-saxofonist Courtney Pine; het Orquestra Siboney de Santiago de Cuba; de Puertori- caanse latin-fusion fluitist Dave Valentin; het Cubaanse septet Los Turquinos, de Antilliaanse tambü-specialisten Bènó Mar- tes en Eric Calmes in dubbel concert en Carlo Jones The Surinam Kaseko Ensemble. De presentatie is in handen van Donald Jones. Naast de concerten vinden er regelmatig danspresentaties en muzikale verrassingen plaats. Verder kan een bezoek worden gebracht aan het 'shopping cen tre', waar naast Caribische hap jes, cocktails en andere drank jes, cd's, Ip's, cassettes, kleding en sieraden zijn te verkrijgen. Kaartverkoop aan de kassa van de Rotterdamse Schouwburg (010-4118110) en bij de VW- Bespreekbureau's. De Puerloricaanse latin fusion fluittist Dave Valentin Vanaf oktober 1992 program meert de Stichting Culturele Ak- tiviteiten Rotterdam onder de publieksnaam De Vlerk in het voormalig Thelonious op de Lijnbaan. De SCAR gebruikt hier echter alleen de weekenden voor, zodat het pand het groot ste deel van de week leeg staat. Om het veelzijdige en sfeervolle pand optimaal te benutten is het op de overige dagen beschikbaar als oefenruimte en als ruimte voor publieksactiviteiten van. derden. In Rotterdam is een geweldig gebrek aan betaalbare oefen ruimte voor grote gezelschap pen. Dit heeft in het verleden al geleid tot het vertrek van artis tiek gezien interessante groepen. Ook staat dit ruimtegebrek de ontwikkeling van nieuwe initia tieven in de weg. De SCAR wil dan ook met deze stap tevens een nieuwe impuls aan het cultu rele leven in de stad geven. Aangezien het pand als volwaar dig podium is ingericht biedt het uitstekende oefenfaciliteiten aan bijvoorbeeld koren of theater- en dansgezelschappen. De cen traal gelegen vestigingsplek ga randeert een goede bereikbaar heid, zowel met openbaar- als met eigen vervoer. Afgezien van het doordeweekse oefenen, wil len wij deze gezelschappen ook de mogelijkheid bieden om in het weekend uitvoeringen te or ganiseren. Ook try-outs, presentaties en workshops behoren tot de moge lijkheid. Daarnaast is er ruimte voor het organiseren van éénma lige evenementen zoals bijvoor beeld symposia, vergaderingen of een benefiet. De zaal is voorzien van een pro fessionele geluids-, disco- en lichtinstallatie, een ruime bar met zitgelegenheid, twee kleed kamers en biedt ruimte aan meer dan vierhonderd bezoekers. Aangezien de SCAR zonder winstoogmerk werkt, zullen de prijzen op basis van kostendek king worden vastgesteld, zodat er ook voor bijna elke (ook on gesubsidieerde) instelling ruime mogelijkheden aanwezig zijn. Voor meer informatie of een fol der kan contact worden opgeno men met de beheerder, Rolf Roodsant. Deze is bereikbaar onder nr. 010-4113599 of 4112231 tijdens de volgende uren: ma., di. en do. van 14.00- 18.00 uur. door ELS NEIJTS 'Vijf jaar geleden was Frank rijk nog een AC/DC-rockland van jewelste. Maar sinds het opstaan van bands als Mano Negra en Les Negresses Ver tes, zit iedereen met funk te pielen. Daar pasten we mooi tussen. We hebben er leuk, geïnteresseerd, nog niet blasé publiek." „In Frankrijk hebben ze zo lang op het (chanson)verleden ge teerd dat er pas sinds kort aan dacht is voor andere muziek. Daarbij hebben de Fransen het altijd erg druk met prettig leven. Ook wat dat betreft komen we er dus niets tekort: goede wijn, lek ker eten. Alles altijd prima ver zorgd." De Haagse formatie Burma Sha ve: al negen jaar in de running maar pas sinds kort grote zalen. Tussen de bedrijven van een gro te tour door -langs België, Frankrijk, Duitsland, Zwitser land, gans Scandinavië en Oos tenrijk- staat de band op don derdag 23 september in Night- town Rotterdam. En vanaf vol gende week met een clip op MTV. Remco (zang en gitaar) en Niel- s (uitsluitend gitaar) staan er mede namens wederzijdse ande ren garant voor dat de band nooit last van hitgevoeligheid heeft gehad. Altijd kwam alles van eigen hand, succes of geen succes, mode of niet. Ook het coveren van oude krakers kwam niet als aandachttrekker in aan merking. „Nee" verslikt Niels zich bijna in het woord. „Onze coverpogingen klonken ook nooit ergens naar. Dat is echt een ander vak en net als met mode: een vicieuze cirkel. Om- nieuwe muziek te horen moet je underground gaan. Het overgro te deel van de mensheid denkt dat wat gesetteld is, daarmee goed is. Wij hebben allemaal rij en nieuwe en oude onbekende, geweldige, muziek in de kast staan, maar daar moet je wel naar op zoek. Mensen zijn te lui. Ze doen het liever, lekker mak kelijk, met wat ze voorgescho teld krijgen. Wat ons betreft: als je echt doet waar je zin in hebt, pikt dat uiteindelijk wel iemand op. Dat is, maar was ook vroe ger, voor ons altijd heel simpel. We spelen muziek die uit onszelf komt, zonder nadenken, zonder concept." De aanwezige heren Burma Sha ve zijn zeer relaxed. Ook op het podium, noch vooraf, geen drank, geen drugs. Die zaken vallen onder noemer vrijetijdsbe steding achteraf. „Hebben we niet (meer) nodig", verklaart Remco. „In eerste instantie staat muziek maken voor een wezen lijke behoefte om me te uiten. Net als eten en drinken en nog een paar zaken, als mijn vrien din, lezen en 'asbakkentochten'. (Het groot vuil afschuimen) Daar wil ik zo intens mogelijk van genieten en met hulpmidde len wordt die ervaring alleen maar vager. We zijn ook veel zelfverzekerder nu. Alleen in den Haag zijn we nog zenuwachtig." Alle kanten op Burma Shave-teksten waaien alle kanten op. Van Big brown bear, eigenlijk een kinderliedje maar heel macho gebracht tot Open up, een waarschuwing om niet alles maar op te kroppen. Soms gevoelig bij het 'sentimen- teel-dweilerige' af. Remco: „In elk genre zit voor mij wel iets: nummers uit Ja zus ter, nee zuster, Herman van Veen, Brei. Soms wordt het bij ons ook heel gevoelig, vooral als we da gen achter elkaar gespeeld heb ben en heel moe zijn. Dan komt het diepste bij me boven en dat krijgt me dan helemaal te pak ken. Heel maf is dat. Heel lek ker." door MARIA NEELE Vijf kinderen van de Jeugd- theaterschool Hofplein heb ben het afgelopen seizoen van theater naar theater ge sjouwd. Heel serieus en kri tisch bekeken ze zestien jeugdvoorstellingen. Na af loop vulden ze steeds nauwge zet een uitgebreide beoorde lingslijst in. Uit die zestien kozen ze drie stukken die ze goed genoeg vonden om geno mineerd te worden voor de Puckprijs, die tijdens komen de weekend in Jeugdtheater Hofplein wordt uitgereikt, te gelijk met de Hans Snoek prijs, die door een jury van volwassenen wordt toegekend. Zes van de zeven genomineer de stukken zijn zaterdag en zondag nog eens te zien. Twee van de vijf juryleden zijn na school naar het Hofpleinthe ater gekomen om uit te leggen waar ze bij het beoordelen van de toneelstukken op gelet heb ben. Josephine van As (II) en Philippe Lemaire (8) wijzen één voor één de titels op het lijstje aan: „Deze vonden we saai, daar viel hij bij in slaap", zegt Jose phine. „O, ja", herinnert Philip pe zich. „Maar", legt hij veront waardigd uit: „Dat stuk was zó onbegrijpelijk, zelfs m'n vader begreep er niets van. En het was bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar!" De drie stukken die uiteindelijk zijn genomineerd (Zeven Vader tjes van Theater Terra, De To verfluit van Frank Groothof en Familiepolis van de Poppenkeet) konden de goedkeuring van alle vijf de juryleden wegdragen. Josephine is niet onverdeeld en thousiast over het aanbod in jeugdtheater. „Ik vond maar zes van de zestien stukken goed. De rest was saai, of onbegrijpelijk, of ingewikkeld. Soms denk je: doe niet zo moeilijk. Als je het eenvoudiger doet, is het even leuk, én beter te begrijpen." Publiek „Stukken waarin ze poppen ge bruiken zijn vaak leuk", is de ervaring van Philippe. Hij houdt van spannend. „Dat er zo'n har de. klap in zit en iedereen schrikt zich rot." Hij begrijpt niet waar om er stukken gemaakt worden waarin veel 'stomme moeilijke woorden' gebruikt worden. „Je moet het wél snappen", rede neert hij logisch. „Ik vind het knap als één meneer alles speelt", zegt Philippe. Jose phine haalt het voorbeeld aan van de voorstelling Erik of het klein insectenboek (dat overi gens geen nominatie heeft ge haald): „Die ene speler deed alle stemmen van alle insecten. Dat was heel goed." Zo zijn er ook voorstellingen afgevallen waar van alleen de muziek als 'goed' werd beoordeeld. Stukken die in de pers door volwassenen wer den bejubeld, zijn door de kin derjury als duf, saai en onbegrij pelijk aan de kant geschoven, zoals de voorstelling Kietelkrijt van Huis aan de Amstel. „Ze liepen steeds rondjes over cirkels die op de grond waren getekend, en dan gingen ze met bordjes gooien", legt Philippe uit. „Dat verveelt gauw", vindt ook Jose phine. „Ik let er ook altijd een beetje op hoe de kinderen in de zaal reageren", zegt ze. „Soms proberen de spelers grappig te zijn, maar als het publiek hele maal niet lacht, of de kinderen blijven een beetje doorpraten, is het gewoon niet goed." Goede afloop De winnaar is al bekend, maar, zoals het een echte jury betaamt, laten Josephine en Philippe zelfs niets merken van een voorkeur voor een van de drie genomi neerden. Ze hebben het écht te gen niemand gezegd, zelfs niet tegen hun ouders of hun beste vrienden. Na alle voorstellingen hebben de twee juryleden zoveel ervaring De kinderen van de Puckjury: kritisch over jeugdtheater. Josephine zit rechts, Philippe in het midden. Mto: LEUI LEUNIS VERLINDE met jeugdtheater, dat ze het wel aandurven om theatermakers een paar tips aan de hand te doen voor nieuwe voorstellin gen. Josephine: „Er moet iets grappigs inzitten, en muziek, maar niet teveel. Geen moeilijke woorden en misschien iets 'om van te leren, maar dat hoeft niet per se. Een beetje origineel graag, zodat je je niet gaat verve len. Het moet ook goed aflo pen." Philippe vindt dat laatste niet écht nodig: „Het mag ook slecht aflopen, maar er moet wel een duidelijk einde aanzitten. Een stuk moet grappig zijn, maar liefst ook een beetje eng en spannend." Spannend is het komend week end zeker, vooral voor de thea termakers. Wie met eigen ogen wil zien of de kinderjury en de volwassenjury een juiste beslis sing hebben genomen, kan vrij dag 17 september (19.00 uur) gaan kijken naar Frank Groo thof met De Toverfluit, zaterdag 18 september om 12.30 uur naar Fluwelen Konijn van Speelthea- ter Holland (nominatie Hans Snoekprijs), om 14.00 uur naar Zeven Vadertjes van Theater Terra, en om 15.30 uur naar Fluwelen Konijn van Speelthea- ter Holland (nominatie Hans Snoekprijs). Zondag 19 septem ber om 14.00 uur is Hendrik de Vijfde van Het Gevolg te zien (ook voor de Hans Snoekprijs) en om 17.00 uur Familiepolis van de Poppenkeet. Om 18.30 is de prijsuitreiking, en om 15.00 uur is er een discussie. De voor stelling Dame in de Kast van Blauw Vier (genomineerd voor de Hans Snoekprijs) wordt in de foyer op video vertoond, want de groep had dit weekend al andere verplichtingen. Reserve ren via 010-466 2044. Het hoogtepunt in het musica laanbod van het Koninklijk Bal let van Vlaanderen voor dit sei- oen, de grootschalige musical productie Man van la Mancha, staat van 22 tot en met 24 sep tember in het Luxor Theater Rotterdam. Ramses Shaffy vertolkt de dub bele hoofdrol van Miguel de Cervantes en zijn hoofdpersoon Don Quichote. Zijn knecht Sancho Panza wordt gespeeld door Werther Van der Sarren en Janke Dekker is Al- donzo. Ramses Shaffy als de Man van La Mancha. Op vrijdag 17 september begint het nieuwe seizoen voor een tweede jaargang Dissidenten. De muziek op de Dissidenten-avon den kan het best omschreven worden als eigenzinnig, voorbij gaand aan trends en niet gemak kelijk te etiketteren. Op deze avond spelen de volgen de groepen: Les Sales Combles (Zwitserland): groep met ex-le- den van Debile Menthol, de aartsmoedergroep van alle Zwit serse underground-muziek. De muziek is inventief met lichte melodietjes, pittig drumwerk en charmante zang. Ser Un Peyjalero (Tsjechië): ze- venmansgroep die rock speelt zonder de indruk te geven dat dit verschijnsel in Amerika is uitge vonden. DINK(VS): deze groep uit Kent, Ohio met de Rotterdamse drum mer Ed van der Kuil speelde op 5 september op het Rotterdamse Metropolis-festival. Bij de mu ziek van DINK valt alles perfect op zijn plaats: een bizar gevoel voor humor, zeer sterke songs en een speels gebruik van samples. Pallinckx (Nederland): groep met als as de gebroeders Bert en. Jacques Palinckx, waarvan de laatste onlangs de Podium-prijs heeft gewonnen. Palinckx maakt gebruik van vele muzikale cita ten. Zo weet de groep muziekjes van mannen als Gary Glitter, Charles Mingus en van de Beat les tot Igor Strawinsky naar eigen hand te zetten. De avond vindt plaats in Tejatro Popular aan de Westkruiskade 26 in Rotterdam en vangt aan om 20.30 uur. De toegangsprijs bedraagt f 12.50. Electrique, Alex d Alex d'Electrique maakt voor stellingen die voort worden ge dreven door actie, energie, hu mor en visuele impulsen. Schok, directe confrontatie en spanning in plaats van reflectie of psycho logie. De theatertaal die Alex d'Elec trique ontwikkeld heeft, ontleent haar elementen aan populaire te levisie, strips, avantgarde-thea- ter, kermis, circus, industrie, fi losofie, beeldende kunst, happe nings, performancekunst en un- dergroundmuziek. De catego rieën worden opgeblazen, van excessieve energie voorzien en volgens een nieuwe logica ge monteerd. Wat overblijft toont het bijzondere in het banale en het banale in het bijzondere. Alex d'Electrique speelt in 1993 De Onthoofde Hand. Het ver haal van drie mannen en één vrouw die zich op dieptragische wijze door het leven worstelen. Alle vier zijn ze tegen een muur gelopen. De bakstenen brengen hen tot inkeer. De voorstellingenreeks van d'E lectrique start op dinsdag 21 sep tember en loopt tot zaterdag 2 oktober, traditiegetrouw in Lan taren/Venster.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 15